ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-06-14 14:51:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/543/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2006 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra obejmującego teren ograniczony od zachodu: ul. Kożuchowską, od północy: ul. H. Sienkiewicza i ul. Wąską, od północnego - wschodu: al. J. Słowackiego, od wschodu: ul. Nową i trasą nieczynnej linii kolejowej, od południa – granicą lasu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 czerwca 2007 r. do 18 lipca 2007 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 809, w godz. od 8.00 do 14.00. Wyłożenie dotyczy zmian naniesionych w wyniku rozpatrzenia uwag wniesionych do ww. projektu planu miejscowego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2007 r. w sali nr 6 - III Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Strzeleckiej 9, o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2007 r.

Akapit nr - brak tytułu

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra obejmującego teren ograniczony od zachodu: ul. Kożuchowską, od północy: ul. H. Sienkiewicza i ul. Wąską, od północnego - wschodu: al. J. Słowackiego, od wschodu: ul. Nową i trasą nieczynnej linii kolejowej, od południa – granicą lasu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
« powrót do poprzedniej strony