ˆ

Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Zarządzania Pasem Drogowym ( DZ- PD )

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 • Biuro Zarządzania Pasem Drogowym  ( DZ- PD )
 • ul. Podgórna 22 (II piętro)
Tadeusz Chronowski – kierownik
pokój nr 218
  p.218, tel. 68 456 42 33
 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zajęć Pasa Drogowego
 
Grażyna Przygoda -  p. 217, tel. 68 456 42 17
Martyna Ferbejewska - Ciebień - p. 207, tel. 68 456 42 27
 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Uzgodnień i Zezwoleń
 
Remigiusz Baranowski -  p. 217, tel. 68 456 42 17
Krzysztof Kalicki -  p. 216, tel. 68 456 42 16
Jerzy Mazurek -    p. 216, tel. 68 456 42 16
Anna Piasecka - p. 206, tel. 68 456 42 06
 
Stanowisko ds. Ewidencji Dróg i Inżynierii Ruchu
 
 
Tomasz Sztukowski - p. 213, tel. 68 456 42 13
 
 
Zakres spraw i zadań do realizacji przez Biuro Zarządzania Pasem Drogowym  
 
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) realizuje zadania w zakresie gospodarowania drogami publicznymi oraz wewnętrznymi, których zarządcą terenu jest zarządca drogi, a także opiniowania projektów organizacji ruchu.
 
Do zadań DZ-PD należy prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót lub w  celu umieszczenia obiektu lub urządzeń infrastruktury technicznej należy:
 1. analiza wniosków;
 2. przygotowywanie projektów decyzji we współdziałaniu z koordynatorami rejonów oraz innymi pracownikami departamentu;
 3. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. przekazywanie terenu w celu zajęcia pasa drogowego;
 5. kontrola wykonanych robót w pasie drogowym pod względem zgodności z treścią decyzji
  – z projektem, powierzchni zajęcia, odtworzenia pierwotnego stanu technicznego z udziałem koordynatora rejonu;
 6. odbiór wykonanych robót z udziałem koordynatora rejonu oraz egzekwowanie rękojmi i gwarancji w zakresie odtworzenia stanu pierwotnego pasa drogowego
 7. prewencyjna kontrola pasów drogowych zapobiegająca nieuzgodnionemu zajęciu pasa drogowego w zakresie:
  1. handlu w pasach drogowych pod względem organizowania ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych itp.,
  2. reklam i obiektów handlowych w pasach drogowych,
  3. wyglądu estetycznego i porządku;
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta związanych z zajęciem pasa drogowego na podstawie wytycznych zastępcy BD lub dyrektora.
   
  Do zadań DZ-PD należy prowadzenie spraw związanych z określaniem warunków zajęcia pasa drogowego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym:
 9. analiza wniosków;
 10. przygotowywanie projektów decyzji;
 11. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji zgodnie z odrębnymi przepisami;
 12. kontrola wykonanych robót w pasie drogowym pod względem zgodności z treścią decyzji lub umowy – z projektem, powierzchni zajęcia, przywrócenia pierwotnego stanu technicznego z udziałem koordynatora rejonu;
 13. odbiór wykonanych robót z udziałem koordynatora rejonu oraz egzekwowanie rękojmi i gwarancji w zakresie przywrócenia stanu pierwotnego pasa drogowego.
   
  Do zadań DZ-PD należy realizowanie zadań związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w formie decyzji administracyjnej:
 14. za złe wykonanie zjazdu lub wykonanie zjazdu bez zezwolenia;
 15. za zajęcie pasa drogowego:
  1. bez zezwolenia lub bez zawarcia umowy;
  2. bez zawiadomienia o konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym,
  3. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub w umowie,
  4. powierzchni większej niż określona w zezwoleniu lub w umowie.
    
   W ramach realizacji zadań DZ-PD należy:
 16. sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 17. przeprowadzenie postępowania w obecności strony – sporządzenie protokołu wyjaśnień;
 18. przygotowywanie projektu oraz uzyskanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji administracyjnej zawierającej uzasadnienie naliczenia kary oraz jej wysokość.
   
  Do zadań DZ-PD należy realizowanie zadań związanych z decyzjami o przywróceniu stanu poprzedniego pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej:
 19. przygotowywanie projektów decyzji;
 20. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji zgodnie z odrębnymi przepisami;
 21. kontrola wykonanych robót w pasie drogowym pod względem zgodności z treścią decyzji
  – z projektem, powierzchni zajęcia, przywrócenia pierwotnego stanu technicznego z udziałem koordynatora rejonu;
 22. odbiór wykonanych robót z udziałem koordynatora rejonu oraz egzekwowanie rękojmi i gwarancji w zakresie przywrócenia stanu pierwotnego pasa drogowego.
   
  Do zadań DZ-PD w zakresie gospodarowaniem gruntami pasów drogowych dróg publicznych lub dróg wewnętrznych:
 23. analiza wniosków oraz przygotowywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia dróg obejmujących m. in. zakładanie terenów zielonych albo umieszczanie obiektów handlowych, usługowych lub reklam;
 24. przygotowywanie projektów umów we współdziałaniu z koordynatorami rejonów, DZ-PD oraz innymi pracownikami departamentu;
 25. uzgadnianie treści umowy oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej umowy zgodnie z odrębnymi przepisami;
 26. wprowadzanie umów do właściwych podsystemów informatycznych;
 27. wystawianie faktur VAT z tytułu zawartych umów;
 28. prowadzenie ewidencji umów;
 29. kontrolowanie wykonywania umów;
 30. przygotowywanie decyzji o przywróceniu stanu poprzedniego pasa drogowego drogi publicznej w przypadku zajęcia pasa niezgodnie z umową;
 31. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta związanych z gospodarowaniem gruntami pasów drogowych na podstawie wytycznych zastępcy lub dyrektora Departamentu.
  Do zadań DZ-PD związanych z  lokalizowaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego należy:
 32. analiza wniosków;
 33. dokonywanie oględzin w terenie;
 34. przygotowywanie projektów decyzji, uzgodnień i opinii we współdziałaniu z koordynatorami rejonów oraz innymi pracownikami departamentu;
 35. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji uzgodnień i opinii zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
  Do zadań DZ-PD związanych z  lokalizowaniem w pasie drogowym reklam należy:
 36. analiza wniosków;
 37. dokonywanie oględzin w terenie;
 38. przygotowywanie projektów decyzji, uzgodnień i opinii we współdziałaniu z koordynatorami rejonów oraz innymi pracownikami departamentu;
 39. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji uzgodnień i opinii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 40. kontrola reklam w pasach drogowych pod względem zgodności z wydanymi decyzjami.
   
  Do zadań DZ-PD związanych z  budową lub przebudową zjazdów należy:
 41. analiza wniosków;
 42. dokonywanie oględzin w terenie;
 43. przygotowywanie projektów decyzji, uzgodnień i opinii we współdziałaniu z koordynatorami rejonów oraz innymi pracownikami departamentu;
 44. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji uzgodnień i opinii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 45. kontrola reklam w pasach drogowych pod względem zgodności z wydanymi decyzjami.
   
  Do zadań DZ-PD związanych z uzgadnianiem projektu budowlanego zjazdu lub budową lub przebudową urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu należy:
 46. analiza wniosków oraz dokumentacji projektowych;
 47. przygotowywanie projektów decyzji i uzgodnień we współdziałaniu z koordynatorami rejonów oraz innymi pracownikami departamentu;
 48. uzgadnianie treści oraz uzyskiwanie akceptacji wstępnej i ostatecznej decyzji i uzgodnień zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
  Do zadań DZ-PD należy współdziałanie z innymi pracownikami departamentu w sprawach:
 49. opiniowanie czasowego korzystania z terenu zarezerwowanego pod przyszłą budowę lub przebudowę drogi;
 50. uzgadnianie dokumentacji w zakresie włączenia do podstawowego układu komunikacyjnego;
 51. przygotowywanie uzgodnień dokumentacji technicznej w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego i w pasie drogowym;
 52. przygotowywanie uzgodnień odtworzenia nawierzchni po budowie lub przebudowie uzbrojenia podziemnego w pasach drogowych ulic;
 53. przygotowywanie wezwań do uzupełnienia wniosków o wydanie uzgodnienia;
 54. przygotowywanie pism dotyczących opinii w sprawach terenowo - prawnych;
 55. opiniowanie możliwości dzierżawy i sprzedaży nieruchomości przyległych do pasa drogowego;
   
  Do zadań DZ-PD należy współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, m. in. w sprawach:
 56. przygotowywanie opinii w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy;
 57. przygotowywanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   
  Do zadań DZ-PD związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej należy:
 58. współpraca z jednostkami projektowymi przy przygotowaniu dokumentacji technicznej
  i dokonywaniu uzgodnień;
 59. udział w pracach Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
   
  Do zadań DZ-PD w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w pasach drogowych należy:
 60. wstępne ustalenie zakresu konserwacji kanalizacji deszczowej w pasach drogowych w celu przygotowania dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego; przyjęte założenia akceptuje wstępnie zastępca BD a ostatecznie dyrektor;
 61. wykonywanie obowiązków przygotowanie dokumentów niezbędnych do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej w trybie zamówienia
- zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym regulaminu zamówień publicznych i zamówień.
 1. nadzór nad realizacją umowy w wyniku postępowania
  1. wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i przykanalików oraz ich remontów,
  2. dokonywanie odbiorów częściowych robót i robót zanikowych oraz uczestniczenie w odbiorach końcowych kanalizacji deszczowej;
 2. bieżące rozliczanie realizacji umowy poprzez kontrolę merytoryczną dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie z odrębnym zarządzeniem, będących podstawą płatności;
 3. egzekwowanie rękojmi i gwarancji w zakresie bieżącego utrzymaniakanalizacji deszczowej;
 4. przyjmowanie na stan obiektów w zakresie kanalizacji deszczowej;
 5. wydawanie warunków technicznych budowy i przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej.
  Do innych zadań DZ-PD w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w pasach drogowych należy:
 6. uzgadnianie dokumentacji technicznych kanalizacji deszczowej w pasach drogowych;
 7. opiniowanie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym: sieci i przyłączy:kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i centralnego ogrzewania;
 8. opiniowanie możliwości dzierżawy i sprzedaży nieruchomości przyległych do pasa drogowego
  w zakresie kanalizacji deszczowej i innych sieci;
  współpraca z jednostkami projektowymi przy przygotowaniu dokumentacji technicznych
  i dokonywaniu
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gutowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-20 13:42:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jerzy Wojtkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-20 13:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Czerniawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 09:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »