ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 09:16:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel.: (+48) 068 45 64 207
fax: (+48) 068 45 64 250
email.:
 
Sekretariat wydziału - pokój 207, II piętro
 
 
 
Kontakt
Andrzej Sokół
Naczelnik wydziału
tel. (+48) 068 45 64 207
 
Stanowisko ds. wojskowych i świadczeń na rzecz obrony
ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 805
tel. (+48) 068 45 39 164 lub 45 39 165
fax. (+48) 068 45 39 163
 
Referaty
  • Ewidencji Ludności, tel. (+48) 068 45 64 220
  • Dowodów Osobistych, tel. (+48) 068 45 64 213  
 
Stanowiska
 
  • Do spraw Społecznych tel. (+48) 068 45 64 207
  • Do spraw wojskowych i świadczeń na rzecz obrony tel. (+48) 068 45 39 164, 45 39 165
 
 
Do głównych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań;
2) prowadzenie ewidencji ludności w formie zbiorów meldunkowych;
3) udzielanie informacji ze zbiorów meldunkowych;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
5) wydawanie dowodów osobistych;
5a) unieważnianie dowodów osobistych; 
6) prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek;
7) prowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej;
8) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o uznaniu poborowych i żołnierzy za posiadających na utrzymaniu członka rodziny, stwierdzanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
9) przyznawanie zasiłków i innych świadczeń dla żołnierzy i ich rodzin z tytułu pełnienia służby wojskowej;
10) wykonywanie zadań z zakresu świadczeń na rzecz obrony oraz natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych;
11) prowadzenie spraw repatriacji;
12) prowadzenie rejestrów wyborców oraz współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie przygotowywania wyborów, referendów i konsultacji ;
13) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Zielonej Górze z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej ( u dołu strony zamieszczono wykaz stowarzyszeń - dokument w formacie PDF );
14) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad fundacjami mającymi siedzibę w mieście;
15) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad fundacjami korzystającymi ze środków publicznych i prowadzącymi działalność na obszarze całego kraju w zakresie działalności prowadzonej w mieście z zachowaniem § 52 pkt 3;
16) współpraca z organizacjami kombatanckimi, w tym organizacja uroczystości rocznicowych;
17) prowadzenie spraw związanych z organizacją świąt i uroczystości państwowych i miejskich;
18) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział;
19) współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
20) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania wydziału;
21) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

I. Rejestry
1. Rejestr wyborców zawiera:
- osoby zameldowane na pobyt stały w Zielonej Górze posiadające czynne prawo wyborcze,
- osoby zameldowane w innych miejscowościach lub nigdzie nie zameldowane wpisane do rejestru na wniosek.
 
II. Ewidencje
1. Ewidencja ludności dotyczy:
- mieszkańców Zielonej Góry zameldowanych na pobyt stały i czasowy,
- byłych mieszkańców Zielonej Góry.
2. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych:
- zawiera dane i dokumenty gromadzone przy składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 
III. Archiwa
Archiwum kopert dowodowych osób zmarłych.
 
IV. Udostępnianie danych
- dane ze zbiorów dowodów osobistych i ewidencji ludności udostępniane są na zasadach określonych w art. 44 h ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960/,
- wniosek składa się na formularzu ustalonym rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. Nr 201, poz. 1702/.
 
V. Opłaty
Wysokość pobieranych opłat i zwolnień reguluje:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia /Dz. U. Nr 62, poz. 564/.
 
Poniżej link do regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Obywatelskich
 
« powrót do poprzedniej strony