ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Czym jest inicjatywa lokalna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Czym jest inicjatywa lokalna

Czym jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa Lokalna - to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu.
 
Celem inicjatywy lokalnej jest:
 • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
 • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.
W ramach inicjatywy lokalnej można odnowić park, plac zabaw, wybudować parking, zorganizować zajęcia dla dzieci, festyn, plenerowe kino, pomalować ławki czy zamontować kosze na śmieci lub zawiesić woreczki na psie odchody. Możliwości jest wiele. Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z urzędem miasta. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przesięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację.
 
Wkład mieszkańców może polegać na:
 • pracy społecznej
 • świadczeniach pieniężnych
 • świadczeniach rzeczowych
Urząd wspiera realizację zadania w sposób:
 • finansowy
 • rzeczowy
Wsparcie Miasta może nastąpić poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie stołów, namiotów, transport. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.
 

Kto może złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej?

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Zielona Góra:
 • bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby);
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie miasta Zielona Góra;
 • za pośrednictwem podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który ma siedzibę na terenie miasta Zielona Góra.

Jakie projekty można składać?

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjtywy lokalnej muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji.

Kiedy zgłaszać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły, co oznacza że wnioski można składać w dowolnym momencie.
Wypełniony wniosek należy złożyć poprzez kancelarię w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zielona Góra. Przed złożeniem wniosku zawsze można skonsultować jego treść pod względem wymogów formalnych z pracownikami właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra
Wzór wniosku można pobrać ze strony Inicjatywy Lokalne -> Wzory dokumentów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna inicjatywy lokalnej w Zielonej Górze:
 • Art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450, 650, 723, 1365)
 • Uchwała nr XXIV.182.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iryna Brovko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iryna Brovko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-13 12:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 12:16:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 10:55:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »