ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Czym jest inicjatywa lokalna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Czym jest inicjatywa lokalna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-14 12:16:44 przez Iryna Brovko

Czym jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa Lokalna - to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu.
Celem inicjatywy lokalnej jest:
 • włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
 • realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.
Wkład mieszkańców może polegać na:
 • pracy społecznej
 • świadczeniach pieniężnych
 • świadczeniach rzeczowych
Urząd wspiera realizację zadania w sposób:
 • finansowy
 • rzeczowy

Kto może złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej?

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Zielona Góra:
 • bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby);
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Zielona Góra.

Jakie projekty można składać?

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjtywy lokalnej muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji.

Kiedy zgłaszać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły, co oznacza że wnioski można składać w dowolnym momencie.
Wypełniony wniosek należy złożyć poprzez kancelarię w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zielona Góra.
Wzór wniosku można pobrać ze strony Inicjatywy Lokalne -> Wzory dokumentów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna inicjatywy lokalnej w Zielonej Górze:
 • Art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450, 650, 723, 1365)
 • Uchwała nr XXIV.182.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
« powrót do poprzedniej strony