ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca działań Prezydenta Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

Informacja dotycząca działań Prezydenta Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

     Prezydent Miasta Zielona Góra wspiera działania zmierzające do wyeliminowania źródeł opalanych węglem na terenie miasta. Komisja do rozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Zielona Góra na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania w lipcu br. rozpatrzyła i oceniła ponad 100 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zielona Góra, na podstawie uchwały Nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza. Zarezerwowane
w roku 2018 na ten cel środki finansowe w budżecie Miasta Zielona Góra (500 tys. zł), umożliwiały udzielenie dofinansowania na 57 wniosków. Prezydent Miasta Zielona Góra podjął decyzję, aby zwiększyć kwotę dofinansowania o pozostałe kompletne i pozytywnie ocenione przez komisję wnioski. W związku z powyższym zebrano 83 pozytywnie zaopiniowane wnioski, których łączna wartość dofinansowania wyniosła
705 943,64 zł.
     Z informacji przedłożonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, który administruje 279 budynkami stanowiącymi własność Gminy Zielona Góra położonymi na terenie centrum Zielonej Góry, wynika, że 29 budynków ogrzewanych jest z sieci centralnego ogrzewania, w tym 16 z Elektrociepłowni Zielona Góra, a 13 z kotłowni gazowej. Natomiast w pozostałych 250 budynkach lokale mieszkalne wyposażone są w ponad 2500 pieców kaflowych na paliwo stałe. Lokatorzy indywidualnie ponoszą koszty ogrzewania. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze w ramach posiadanych środków inwestycyjnych dokonał zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe
w 10 lokalach mieszkalnych, a dla ponad 40 najemców wydano zgodę i ustalono warunki zmiany systemu ogrzewania na koszt własny. Wśród obiektów, administrowanych przez ZGM, jest 8 docieplonych.
     W budynkach położonych na terenach sołectw znajduje się 139 lokali mieszkalnych, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Zawadzie. Źródłem ogrzewania tych budynków w zdecydowanej większości są indywidualne piece na opał stały. Część lokali we wspólnotach mieszkaniowych posiada centralne ogrzewanie z kotłowni zbiorczych. Lokatorzy indywidualnie zawierają umowy na dostawy mediów i ponoszą koszty ogrzewania. W ostatnich latach KZG w Zawadzie dokonało kilku termomodernizacji, zaś część lokali będących we wspólnotach mieszkaniowych ma ukończone termomodernizacje wykonane przez zarządców. Komunalny Zakład Gospodarczy w Zawadzie nie dokonywał likwidacji pieców kaflowych i trzonów kuchennych na inne ekologiczne źródła ciepła.
     Budynki jednostek oświaty w mieście Zielona Góra w większości są podłączone do miejskiego systemu ogrzewania z Elektrociepłowni Zielona Góra, a w kilkunastu przypadkach w budynkach zainstalowane są kotły grzewcze na paliwo gazowe. Na terenach ww. budynków są zainstalowane pojedyncze trzony kuchenne.
     Miasto Zielona Góra sukcesywnie prowadzi termomodernizacje miejskich budynków oświatowych i użyteczności publicznej:
 • w 2015 r. termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 22 przy ul. Porzeczkowej,
 • w 2018 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - miejskie przedszkole nr 25 przy ul. aleja Wojska Polskiego 82a,
 • w 2018 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - miejskie przedszkole nr 21
  z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5,
 • w 2018 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - miejskie przedszkole nr 38 przy ul. Braniborskiej 13,
 • w 2018 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - szkoła podstawowa nr 8
  przy ulicy Kąpielowej,
 • w 2014 r. termomodernizacja budynku zespołu szkół ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze,
 • w 2018 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - zespół szkół technicznych
  ul. Wrocławska 65a,
 • w 2014 r. termomodernizacja budynku bursy szkolnej przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze
 • w 2017 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - dom pomocy społecznej dla kombatantów (ul. Lubuska 11, działka nr 383/7 obręb 32 Zielona Góra),
 • w 2017 r. modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - budynek socjalny spotkań polsko - niemieckich wraz z basenem w Zielonej Górze (ul. Przylep-Skokowa 18d, działka nr 9/16 obręb 60 Zielona Góra).
     Należy również zwrócić uwagę, że miasto Zielona Góra w ramach działań poprawiających stan powietrza w mieście i jakość życia mieszkańców prowadzi również budowę ekologicznego transportu publicznego.
     Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry obejmuje w ramach RPO Lubuskie 2020 m.in. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze. Projekt jest zaplanowany, jako kompleksowe rozwiązanie wprowadzające szereg powiązanych działań poprawiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej i zmniejszanie niskiej emisji na obszarze miasta Zielona Góra powiększonego o teren dawnej gminy Zielona Góra oraz gminy Zabór. Projekt unikalny w skali europejskiej zakłada wprowadzenie w całym systemie komunikacyjnym wyłącznie autobusów niskoemisyjnych - elektrycznych i z silnikami diesla (47 autobusów elektrycznych oraz
30 autobusów z silnikami diesla, spełniającymi normę Euro 5 -13 szt. i Euro 6 -17 szt.), poprawę jakości obsługi pasażerów i upłynnienie ruchu pojazdów na najbardziej obciążonych trasach. Projekt obejmuje działania dotyczące zakupu taboru komunikacji publicznej, rozbudowy sfery obsługi ruchu pasażerskiego oraz niezbędne dla poprawienia płynności komunikacji inwestycje w przebudowę dróg miejskich. Do roku 2022 przewiduje się 30% udziału energii zielonej dla zasilania autobusów elektrycznych, natomiast po roku 2023 w 100% autobusy elektryczne zasilane będą energią ze źródeł odnawialnych.
     Dodatkowo intensywnie rozwijany jest transport rowerowy i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na obszarze funkcjonalnym miasta. Do końca bieżącego roku długość ścieżek rowerowych w mieście wynosić będzie ok. 35 km. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest planowana, jako rozbudowa transportu alternatywnego dla samochodów osobowych.
     Istotnym elementem działań Prezydenta Miasta Zielona Góra nakierowanych na poprawę jakości powietrza jest edukowanie mieszkańców Zielonej Góry. Świadomość czym jest smog i jaki jest jego wpływ na nasze zdrowie jest nadal niewystarczająca.
     W stycznia 2018 r. uruchomiona została tablica informująca społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza w Zielonej Górze. Tablica zlokalizowana jest w Zielonej Górze, przed Urzędem Miasta przy ul. Podgórnej. Na ww. tablicy prezentowane są wyniki stężeń zanieczyszczeń powietrza (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO oraz ozonu O3) oraz indeks jakości powietrza, jakie rejestrowane są z zielonogórskiej stacji monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze, zlokalizowanej przy ul. Krótkiej. Na tablicy wyświetlane są również informacje zdrowotne – dopuszczalne aktywności uzależnione od stanu jakości powietrza.
     Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra  http://bip.zielonagora.pl/511/Niska_emisja_w_miescie/ umieszczone są informacje dla mieszkańców dotyczące jakości powietrza w Zielonej Górze, problemu niskiej emisji itp. Dodatkowo Miasto Zielona Góra prowadzi wśród mieszkańców różnego rodzaju formy edukacji ekologicznej m.in. plakaty, ulotki, festyny, konkursy dla dzieci, udział w kampaniach ogólnopolskich itp.
     Na początku roku uczniowie zielonogórskich szkół i przedszkoli przy dużym zaangażowaniu Urzędu Miasta Zielona Góra biorą udział
w ogólnopolskiej akcji pisania Listów dla Ziemi. Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną Arka w 2013 r. W trzech edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział 970 samorządów,  9 360 placówek oświatowych oraz
1 046 150 uczniów. W 2013 r. głównym tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 r. – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji, w 2015 r. – ograniczanie ilości śmieci i ekokonsumpcjonizm, w 2016 r. - promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz postaw i działań proekologicznych, w 2017 r. - walka z niską emisją oraz właściwa gospodarka odpadami. Tematem wiodącym tegorocznej VI edycji jest walka z niską emisją oraz właściwa gospodarka odpadami, promocja recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych.
     Ponadto Miasto zorganizowało dla uczniów zielonogórskich szkół konkurs komiksowy dotyczący niskiej emisji. Tematem konkursu było: „Czy to Twój komin tak kopci…? – historia o niskiej emisji”. Celem akcji było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat jakości powietrza, odpowiedzialności za jego stan oraz rodzajów działań ekologicznych  zmierzających do poprawy jego jakości, a także ostrzeżenia przed spalaniem odpadów w piecach.
     Miasto wspierało również realizację konkursu dla dzieci "Dbam o piękno mego domu - Ziemi” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Zielonej Górze oraz współfinansował Centrum Edukacji Ekologicznej działającej działające przy ZGKiM w Zielonej Górze. CEE w 2015 r. organizowało konkurs: "Ochrona środowiska przed odpadami”, a ponadto Centrum prowadziło cyklicznie konkury i warsztaty, dotyczące m. in. segregacji odpadów, organizuje akcje sprzątania miasta, jak również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na wykonanie z surowców odpadowych pamiątki z Zielonej Góry.
     Mając na względzie to jak cenne jest środowisko w którym żyjemy oraz jak ważna jest jego ochrona, 5 czerwca 2018 r., na zielonogórskim deptaku zorganizowany został pod patronatem  Prezydenta Miasta Zielona Góra, Eko Festyn z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
     Organizacja festynu odbyła się dzięki współpracy Urzędu Miasta Zielona Góra, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego, Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Zielona Góra oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
     Wydarzenie to pod hasłem: „Młodzi dla środowiska” obejmowało szeroko pojętą ochronę środowiska, m.in.: edukację przyrodniczą, walkę
z niską emisją, właściwe gospodarowanie odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska odpadami z tworzyw sztucznych. Bogaty w atrakcje program Eko Festynu obejmał m.in.: konkursy z nagrodami, ekologiczną grę miejską poświęconą tematowi niskiej emisji, spektakl „Na ratunek Czystolandii”, warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów w których dzieci i młodzież mogły samodzielnie wykonać m.in. eko-breloki, biżuterie i dekoracje z recyklingu, bawełnianie torby, ekoorganizery, magnesy na lodówkę, maskotki ze skarpetek, świeczniki ze starych słoików, plecionki ze starych t-shirtów, a dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat właściwych sposobów postępowania
z odpadami, mogli poznać tajniki życia pszczół i sposoby wytworzenia naturalnych kosmetyków.
     Miasto Zielona Góra konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza, jednakże niewątpliwe działania te wymagają czasu oraz współpracy zarówno na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania mieszkańców.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Gaik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Gaik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-21 11:50:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-21 11:54:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09 14:35:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »