ˆ

Konkursy ofert - ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w roku 2012 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferty należy składać w sekretariacie w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309, w terminie do dnia 17 stycznia 2012 roku, do godz. 15.30.

W zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie współpracy i rozwijania kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do zarządzenia.

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz powołania komisj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza się otwarty konkurs ofert -na zasadach określonych w załączniku do zarządzenia - na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2012 zadania publicznego Miasta Zielona Góra, związanego z realizacją w zakresie ochrony i promocji zdrowia, polegającego na partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego na terenie Miasta Zielona Góra, który realizował będzie zadania polegające na świadczeniu osobom niewymagającym hospitalizacji całodobowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych a także edukacji zdrowotnej na rzecz mieszkańców Zielonej Góry.

Nawigacja między stronami listy informacji