ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 24 stycznia 2022 r. działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaje ograniczona poprzez wyłączenie porad osobistych.
Udzielanie porad będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie i emailowo).
 
Porady są udzielane osobiście w godz. 7.30-18.30 w punktach w budynku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 
 ZAPISY: telefonicznie pod nr 68 456 48 34 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra
poniedz. 7.30-16.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00
Możliwe jest też osobiste umówienie wizyty w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze.
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 W związku z nakazami i ograniczeniami w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-Cov-2 udzielana jest:
 
1) osobista, bezpośrednia porada:
 • na osobistą, bezpośrednią poradę może zapisać się OSOBA ZDROWA, bez objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie i niemieszkająca z osobą przebywającą na kwarantannie;
 • w czasie porady w punkcie może przebywać TYLKO 1 OSOBA* (umówiona na poradę);
 • w czasie porady oraz na terenie budynku urzędu obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa;
 • przed wejściem do punktów są dostępne dozowniki z płynem dezynfekcyjnym;
 • w punktach są zamontowane przesłony ochronne;
2) porada telefoniczna:
w związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie - należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego
*Ograniczenie 1 osoby uprawnionej w punkcie nie ma zastosowania do:
 • dziecka do ukończenia 13 roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Chęć skorzystania z mediacji należy zgłosić telefonicznie pod nr 68 456 48 34.
Ważne, aby to zaznaczyć przy zapisach, ponieważ mediator, który udzielał porady prawnej w sprawie dotyczącej mediacji, zostaje wyłączony z prowadzenia posiedzenia mediacyjnego.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).
 
Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają one dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708).
 
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny mogą zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 
Na umówione spotkanie warto zabrać ze sobą dokumenty, które dotyczą sprawy. Umożliwia to dokładniejszą i pełniejszą poradę.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także w innych budynkach Urzędu Miasta albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Potrzebę takiej porady należy zgłosić telefonicznie pod nr 68 456 48 34 
W związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie - należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.
W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest też dostępna aplikacja tłumacza języka migowego.
 
W związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie - należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.
Istnieje możliwość emailowego przekazania wersji elektronicznych dokumentów w związku z poradą na odległość. Potrzebę takiej porady należy zgłosić telefonicznie pod nr 68 456 48 34 
 
Karta pomocy
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (karcie pomocy) przez podanie:
 • informacji dotyczącej zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie,
 • ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy.
 
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy.
Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.
 
Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione
 • poprzez własnoręczne wypełnienie ankiety w miejscu uzyskanej pomocy prawnej i wrzucenia do skrzynki przed punktem
 • telefonicznie pod numerem zapisów 68 45 64 834; pracownik urzędu odczyta osobie uprawnionej pytania z ankiety
 • elektronicznie na adres  
 • listownie na adres Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.
Dane z przekazanych opinii są wprowadzane do aplikacji obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Informujemy o możliwości skorzystania z dyżurów specjalistycznych pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego utworzonych na terenie całego kraju- za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Ich listę publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostępna jest pod adresem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54
 
Informacje o jednostkach bezpłatnego poradnictwa są dostępne w załączniku pod tym komunikatem oraz w punktach.
 
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w klauzuli informacyjnej.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Departament Organizacyjny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-02 09:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-02 09:12:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24 11:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »