ˆ

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Jana Kasprowicza 3 ( budynek KM PSP)
65-074 Zielona Góra
 
Dyrektor Departamentu
Dariusz Mach
 
Stanowisko ds. organizacyjnych Departamentu
pok.204
tel. (68) 457 56 53
fax. (68) 457 56 54
e-mail:
 
Stanowisko ds. Finansowych Departamentu
pok. 203
tel. (68) 457 56 55
e-mail:
 
Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Grabowski
pok. 202
tel. (68) 457 56 06
e-mail:
 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Jan Rusak
pok. 207
tel. 68 457 56 34
fax. 68 457 56 54
e-mail: lub
 
Biuro Ochrony Wizyjnej
kierownik: mgr inż. Krzysztof Rutkowski
ul. Jana Kasprowicza 3 ( budynek KM PSP)
65-074 Zielona Góra
parter, pokój 01
e-mail:
tel. 68 457 56 53
fax: 68 457 56 54
 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 68 45 75 653, 666 848 928
 
Do głównego zakresu działania Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronne, akcja kurierska, współdziałanie z ochotniczą strażą pożarną oraz ze służbami, inspekcjami i strażami.
 
W skład Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 1. stanowisko ds. planowania cywilnego
 2. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego;
 3. stanowisko ds. obronnych;
 4. stanowisko ds. logistyki;
 5. stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego;
 6. Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych
 
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako komórka organizacyjna urzędu realizuje zadania własne gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o charakterze ponadgminnym.
Departament realizuje również zadania w zakresie zwierzchnictwa prezydenta nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, z wyłączeniem Powiatowego Urzędu Pracy, współpracując z:
 1. Policją;
 2. Strażą Pożarną;
 3. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze;
 4. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze.
 
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego współpracuje ponadto ze Strażą Graniczną w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Do głównych zadań Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
 
 1. koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego;
 2. ustalanie procedur reagowania kryzysowego;
 3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta;
 4. opracowywanie, aktualizacja oraz realizacja:
 5. planu reagowania kryzysowego,
 6. planu obrony cywilnej miasta;
 7. organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzonymi przez instytucje i przedsiębiorców;
 8. organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
 9. organizowanie systemu łączności w sytuacjach kryzysowych;
 10. koordynowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i przedsiębiorców;
 11. zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, instytucji i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania zagrożeniom;
 12. sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 13. planowanie, organizacja i przygotowywanie ewakuacji (przyjęcia) ludności;
 14. określanie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności;
 15. prowadzenie spraw obronnych urzędu;
 16. nadzorowanie i koordynowanie spraw obronnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 17. realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej;
 18. współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami;
 19. współpraca i obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra;
 20. współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz Fundacją „Bezpieczne Miasto” w zakresie wspierania działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta;
 21. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 22. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 
 
 Stanowisko ds. wojskowych i świadczeń na rzecz obrony
ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 805
tel. (+48) 68 45 39 164 lub 45 39 165
fax. (+48) 68 45 39 163
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 20.2018.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - kierownika urzędu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego