ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Biuro Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Ochrony Środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-23 10:18:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Ochrony Środowiska
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
65-021 Zielona Góra
Kierownik Biura - Urszula Podgajna - pok. 111,
tel. (+48)      68 454 46 57
e-mail:   
e-mail:   

Geolog Powiatowy - Stanisław Pichiewicz - pok. 102,
tel. (+48) 68 47 55 667
e-mail:   

Do zadań geologa powiatowego należy:
prowadzenie procedur związanych z zakresu ustawy Prawo Geologiczne i górnicze
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/13/- link co i jak załatwić w urzędzie? –  ochrona środowiska -Karty usługi publicznej – KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20.

Czas urzędowania geologa powiatowego
poniedziałki  i czwartki od godz.730 do godz. 1230 .

Do głównych zadań Biura Ochrony Środowiska należy prowadzenie procedur związanych z zakresu ustaw:
Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/13/- link co i jak załatwić w urzędzie? –  ochrona środowiska -Karty usługi publicznej – KS-03, KS-21, KS-22, KS-23.
 
Kontakt
 •  - inspektor - pok. 103, tel. (+48) 68 475 56 51
 •  - pomoc adm. - pok. 105, tel. (+48) 68 454 46 63
 •  - inspektor - pok. 101, tel. (+48) 68 454 46 42
 • – inspektor – pok. 108, tel. (+48) 68 475 56 91
 • – podinspektor – pok. 108, tel. (+48) 68 475 56 91
 •  - prac. Inter. - pok. 105, tel. (+48) 68 454 46 47
 
o odpadach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktywnej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/13/- link co i jak załatwić w urzędzie? –  ochrona środowiska -Karty usługi publicznej – KS-01, KS-02,  KS-04, KS-07, KS-11, KS-12, KS-13.
 •  - inspektor - pok. 109, tel. (+48) 68 475 56 56
 • – inspektor – pok. 104, tel. (+48) 68 475 56 84
 
prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/13/- link co i jak załatwić w urzędzie? –  ochrona środowiska -Karty usługi publicznej – KS-08, KS-09, KS-10.
 •  - inspektor - pok. 109, tel. (+48) 68 454 46 58
prawo energetyczne i o efektywności energetycznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/13/- link co i jak załatwić w urzędzie? –  ochrona środowiska -Karty usługi publicznej – KS-14, KS-15.
 •  - inspektor - pok. 101, tel. (+48) 68 454 46 42
 • - inspektor – pok. 110, tel. (+48) 68 454 46 70
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
 • rejestr wytwórców odpadów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
 • rejestr wytwórców odpadów posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
 • rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
 • rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
 • rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
 • rejestr decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
 • rejestr decyzji nakładających kary za zniszczenie terenów zielonych, wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
 • rejestr pomników przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
 • rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
 • rejestr sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
 • rejestr wydawanych kart wędkarskich (ustawa z dnia kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
 • Miejskie Archiwum Geologiczne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
  Prowadzone wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie sporządzone w oparciu o zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Akapit nr - brak tytułu

Biuro Ochrony Środowiska

siedziba ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 - parter

Kierownik Biura - Urszula Podgajna - pok. 111,
tel. (+48) 68 45 44 639
e-mail: 
e-mail: 


Geolog Powiatowy - Rafał Woźniak - pok. 102,
tel. (+48) 68 47 55 667
e-mail: 

Czas urzędowania geologa powiatowego:
 • poniedziałki od godz.8.00 do godz.16.30,
 • wtorek - czwartek od godz.8.00 do godz.16.00,
 • piatek od godz.8.00 do godz.15.30.

Do zadań geologa powiatowego należy:
 • prowadzenie procedur związanych z zakresu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

Co i jak załatwić w urzędzie? Karty usługi publicznej: KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-24
 
UWAGA!!!
Informacje w sprawie wycinki drzew można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 41, (parter pokoje od 101do 105) oraz pod numerami telefonów:
68 4544660, 68 4755661, 68 4755650 i 68 4544678.Do głównych zadań Biura Ochrony Środowiska należy prowadzenie procedur w sprawach:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nas rzecz innego podmiotu,
 • pozwolenia zintegrowanego,
 • pozwolenia wodnoprawnego,
 • przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • decyzji o legalizacji urządzenia wodnego,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów,
 • nakazu usunięcia odpadów,
 • decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia,
 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
 • zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • zgłoszenia prac geologicznych,
 • zgłoszenia projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła ziemi,
 • zatwierdzania projektu robót geologicznych,
 • zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich,
 • zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,
 • przyjęcia innej dokumentacji geologicznej,
 • koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej,
 • rejestru zwierząt egzotycznych,
 • zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego do amatorskiego połowu ryb,
 • karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego,
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych,
 • usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,

Co i jak załatwić w urzędzie? Karty usługi publicznej: KS-01, KS-02, KS-04, KS-07, KS-08, KS-09, KS-10, KS-11, KS-12, KS-13, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-20, KS-21, KS-22, KS-23, KS-24, KS-25.


Kontakt
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony zieleni :
Jacek Barczyński (inspektor)  parter pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
Tomasz Sromala (inspektor) – parter pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
Angelika Andrzejewska (podinspektor) – parter pok. 104, tel. (+48) 68 47 55 661
Wioletta Wasyluk (inspektor ) - parter, pok. 103, tel. (+48) 68 45 44 660
Adriana Haryza (inspektor)  parter, pok. 105, tel. (+48) 68 47 55 650
 
Stanowisko ds. uzgodnień i projektowania:
Bożena Grygor (inspektor) – parter  pok. 105, tel. (+48) 68 47 55 650
 
 •  - inspektor -pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
 •  - inspektor -pok. 101, tel. (+48) 68 45 44 678
 •  - inspektor - pok. 105, tel. (+48) 68 47 55 650
 •  - inspektor - pok. 105, tel. (+48) 68 47 55 650
 •  – inspektor – pok. 107, tel. (+48) 68 47 55 684
 •  - inspektor – pok. 108, tel. (+48) 68 45 44 670
 •  – starszy inspektor - pok. 109 tel. (+48) 68 45 44 658
 • – podinspektor -  pok. 108, tel. (+48) 68 45 44 663
 • – inspektor -  pok. 110, tel. (+48) 68 47 55 657
 • – podinspektor - pok. 109, tel. (+48) 68 47 55 656
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:
 • rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),
 • rejestr posiadających pozwolenia zintegrowane (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr przedsiębiorców posiadających pozwolenia wodnoprawne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2015 r. poz. 469 t.j. ze zm.),
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
 • rejestr wytwórców odpadów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania lub transportu odpadów (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
 • rejestr prowadzących instalację posiadających decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr prowadzących instalację, posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr prowadzących instalację niewymagających pozwolenia (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.),
 • rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 t.j. z późn. zm.),
 • rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2015 r. poz. 652 t.j.),
 • rejestr sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2015 r. poz. 652 t.j.),
 • rejestr wydawanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz. U. z 2015 r. poz. 652 t.j.),
 • rejestr zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 t.j.)
 • Miejskie Archiwum Geologiczne (ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2015 r. poz. 196 t.j. z późn. zm.),
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony