ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zakres ochrony

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakres ochrony konserwatorskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakres ochrony sprawowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmuje:
 1. realizację zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):
  1. uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, a także nieodpłatne udostępnianie do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, posiadanej dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie dokonywania niezbędnych odpisów z tej dokumentacji,
  2. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
  3. przyjmowanie od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
  4. wydawanie pozwoleń na:
   • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
   • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
   • prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanego do rejestru,
   • prowadzenie badań architektonicznych przy zabytku wpisanego do rejestru,
   • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
   • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
   • zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
   • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
   • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
  5. uzależnianie wydania pozwolenia na podejmowanie działań, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich lub architektonicznych,
  6. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz sporządzanie protokołu kontroli,
  7. wydawanie zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub wydawanie decyzji,
  8. żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem przeciwko osobom winnym dopuszczenia do powstania uchybień i poinformowania, w określonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia tych uchybień, w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej,
  9. kierowanie odpowiednio do policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,
  10. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, innych działań,
  11. wydawanie decyzji po wstrzymaniu działań określonych:
   • nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,
   • zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku,
   • nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu,
  12. wydawanie pozwolenia na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku,
  13. wydawanie decyzji:
   • nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,
   • zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu,
  14. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru,
  15. wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiana lub jego cofnięcie,
  16. wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
  17. wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
  18. egzekucja nałożonych w ramach niniejszego porozumienia obowiązków ,

 2. realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):
  1. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską,
  2. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów i w obszarach zabytkowych,

 3. realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.):
  1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i pobieranie opłat z tego tytułu, odraczanie terminu uiszczenia opłat i ich umarzanie, a także podejmowanie decyzji o rozłożeniu opłaty na raty,
  2. uzgadnianie decyzji w sprawie usuwania drzew i krzewów, na terenach objętych ochroną konserwatorską na podstawie przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 4. realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity z późn. zm.):
  1. wydawanie opinii,
  2. uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  3. uzgadnianie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu;
  4. uzgadnianie robót budowlanych w przypadku obiektów figurujących w ewidencji konserwatorskiej, które nie podlegają ochronie indywidualnej, bądź położone są na obszarze Miasta wpisanego do rej. zabytków i jego otoczenia.


Miejski Konserwator Zabytków nie prowadzi spraw dotyczących:
 • zadań własnych i inwestycji Miasta,
 • rejestru zabytków,
 • obiektów sakralnych,
 • zabytków ruchomych,
 • archeologii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor BIP Jerzy Wojtkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-21 14:50:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Rutkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-21 14:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-21 14:53:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »