ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-09 14:20:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz § 9 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 206 poz. 1216) Urząd Miasta Zielona Góra zapewnia możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania.

Urząd Miasta Zielona Góra udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP adres:
/umzg/SkrytkaESP


Wymagania dla podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego (art. 63 § 3a, § 3b, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego):
 1. musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. musi zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 4. maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika dokumentu elektronicznego, doręczonego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, nie powinien przekraczać 20MB,
 5. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
 6. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami jest ograniczony pojemnością dostarczonego nośnika danych.
 7. dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
 8. dokumenty elektroniczne przyjmuje się na następujących elektronicznych nośnikach danych: : pendrive USB, płyta CD-ROM lub DVD lub nośnikach danych niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC;
 9. informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 10. w celu zapisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, dla dostarczonych na nośniku dokumentów elektronicznych, stosuje jako następujące nośniki danych: pendrive USB , płyta CD-ROM lub dodatkowy informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC
 11. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn zm.)


Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Na podstawie § 13 ust.1 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn zm.) w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Zielona Góra poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny.
Pomoc dla użytkownika systemu ePUAP

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony