ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

e-Urząd

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnoszenie pism do Urzędu w postaci elektronicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 13:32:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
 
Podanie powinno zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby, od której pochodzi,
- jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej,
- żądanie
- oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Pisma utrwalone w postaci elektronicznej i przesyłane do urzędu opatruje się:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,
- podpisem zaufanym
- albo podpisem osobistym.
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej:
/umzg/SkrytkaESP
 
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażony w megabajtach, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
 
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
XML,
PDF, XPS,
CSV,
XLS, XLSX, ODS,
PPT, PPTX, ODP,
GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG,
GEOTIFF,
WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV, DWG, DWF, DXF, DGN, JP2, ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z, HTML, XHTML.
 
Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny i urzędowe poświadczenie odbioru
 
Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0, płyta CD/CD-RW płyta DVD/DVD-RW.
 
Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to
- pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0, płyta CD/CD-RW, płyta DVD/DVD-RW.
- nośnik danych dostarczany przez doręczającego
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta
 
adres: 
 
Pisma skierowane na ogólny adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
 
Wymagania dla pisma wniesionego za pomocą poczty elektronicznej:
  1. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  2. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
  3. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.)
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
 
Skargi  można wnosić za pomocą poczty elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres: 
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Petycje  można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres: 
 
Sposób składania petycji reguluje Ustawa o petycjach.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres: 
 
Sprawy związane ze składaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
Uwaga!
Wniosek nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym, ponieważ nie stanowi podania w rozumieniu art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie jest również wymagany podpis elektroniczny wnioskodawcy. Za skuteczne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej pocztą  elektroniczną należy rozumieć dostarczenie wniosku do organu. Potwierdzenie dostarczenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się poprzez doręczenie wniosku za potwierdzeniem odbioru lub doręczenie z wykorzystaniem systemu ePUAP.
 
 
« powrót do poprzedniej strony