ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

e-Urząd

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnoszenie pism do Urzędu w postaci elektronicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-06-22 13:32:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, mogą być wnoszone do urzędu w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP (art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 168 Ordynacji podatkowej)
Więcej informacji:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
 
Udostępnia się ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta
adres: 
 
Uwaga!
Pisma skierowane na ogólny adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
W przypadku gdy w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny, przesyłki złożone w ten sposób uważa się za wniesione nieskutecznie.

Wymagania dla pisma wniesionego za pomocą poczty elektronicznej:
  1. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  2. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
  3. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.)
 
Skargi i petycje składane w trybie przewidzianym w drębnych przepisach można składać na niżej podane adresy e-mailowe
 
 
 
Skargi  można wnosić za pomocą poczty elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres: 
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.  - (Dz.U. Nr 5, poz. 46)
Rozdział 2. Przyjmowanie skarg i wniosków.
§ 5 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Petycje  można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres:
 
Sposób składania petycji reguluje Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.)
Art. 4
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres:
 
Sprawy związane ze składaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) 
Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
Uwaga!
Wniosek nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym, ponieważ
nie stanowi podania w rozumieniu art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie jest również wymagany podpis elektroniczny wnioskodawcy. Za skuteczne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej pocztą  elektroniczną należy rozumieć dostarczenie wniosku do organu. Potwierdzenie dostarczenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się poprzez doręczenie wniosku za potwierdzeniem odbioru lub doręczenie z wykorzystaniem systemu ePUAP.
 
 
« powrót do poprzedniej strony