ˆ

Informacje o stanie środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020"

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-13 15:20:04 przez Joanna Gretschel, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
 
Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
W oparciu o zapisy art. 48 ww. ustawy Prezydent Miasta Zielona Góra zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak: DR-OS.602.10.2017.JG oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak: DR-OS.602.10.2017.JG o odstąpienie od przeprowadzeni strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji powyższego Planu.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 31 maja 2017 r. znak: WZŚ.411.108.2017.DT oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 30 maja 2017 r. znak: NZ.9022.240.2017.MZ uzgodnili odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. Prezydent Miasta Zielona Góra odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra na lata 2014- 2020”.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument ten dotyczy obszaru w granicach jednej gminy i stanowi aktualizację już wcześniej przyjętego dokumentu a działania w nim ujęte powiązane są z działaniami określonymi
w dokumentach nadrzędnych- odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (http://bip.zielonagora.pl/)
Uzasadnienie do ogłoszenia poniżej.
 
 
 
 
Uzasadnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra na lata 2014- 2020”.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedstawiam poniżej uwarunkowania, brane pod uwagę przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2 ustawy może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie zmiany przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
W oparciu o zapisy art. 48 ww. ustawy Prezydent Miasta Zielona Góra zwrócił się z wnioskiem z do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak: DR-OS.602.10.2017.JG oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak: DR-OS.602.10.2017.JG o odstąpienie od przeprowadzeni strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (pismem z dnia 31 maja 2017 r. znak: WZŚ.411.108.2017.DT) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ( pismem z dnia 30 maja 2017 r. znak: NZ.9022.240.2017.MZ) uzgodnili odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” (PGN).
 
Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:
1) charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: dokument ten wskazuje kierunki działań Miasta w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie za sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć- PGN wskazuje kierunki działań Miasta w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie za sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach- projekt aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra na lata 2014- 2020” jest zgodny z dokumentami planistycznymi, np. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, oraz dokumentami na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, takimi jak: „Program ochrony środowiska”, „Program ochrony powietrza” oraz „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra”, wypełniając przy tym ich założenia. W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii w Polsce, redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez miasta na podstawie rzetelnych danych
o strukturze nośników energii wykorzystywanych w mieście. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 831). Dokument ten jest skorelowany również z dokumentami nadrzędnymi.
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowisk- PGN posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego Miasta Zielona Góra, jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska- dokument odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zapobiegania emisji substancji do środowiska oraz ograniczeniu zużycia surowców, racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zużycia.
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
  1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań- PGN poprzez wyznaczane kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska, przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania oraz rozwoju OZE.
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych- pomimo położenia geograficznego Miasta Zielona Góra w nieznacznej odległości od granic Polski oddziaływania transgraniczne nie wystąpią. Realizacja zadań określonych w „Planie” wpłynie na poprawę stanu powietrza atmosferycznego.
  3. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska- przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Działania określone w dokumencie są zgodne z zasadami ochrony środowiska
    i przyczynią się do jego poprawy.
3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
  1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów, jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu-obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w „Planie” jest teren Miasta Zielona Góra- na terenie Miasta Zielona Góra występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Skutki wcielenia w życie PGN ze względu na swój proekologiczny charakter nie wpłyną negatywnie na zlokalizowane w mieście formy ochrony przyrody.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Gretschel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Gretschel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-13 15:11:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Gretschel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-13 15:20:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Gretschel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13 15:20:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony