ˆ

Zastępca Prezydenta Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zastępca Prezydenta Miasta

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Krzysztof Kaliszuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
pokój nr 111, piętro I
tel.: (+48) 68 45 64 110 - 111
fax: (+48) 68 45 64 155
email:
 
Data urodzenia - 21.04.1965 r.
Żonaty, dwójka dzieci.
Wykształcenie wyższe, mgr budownictwa, specjalność konstrukcje budowlane, dyplom z wyróżnieniem;
- 1987 – 1990- Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa Pracownik naukowy Asystent
- 1983 – 1988 -Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze Wydział Budownictwa, Specjalność Konstrukcje budowlane Zdobyta odznaka MAXIMUM CUM LAUDE
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
- 1990-1991-Asystent i Rzecznik Prasowy Wojewody
- 1992-1993- Szef Gabinetu Wojewody, Współtworzenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
- Od 1993 r. pracownik samorządowy Urząd Miejski w Zielonej Górze
- 1993-1998- Asystent Prezydenta
- Od 1999 r. Główny Specjalista, inicjowanie, przygotowywanie i monitorowanie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej (Ecos-Ouverture, Town Twinning, Phare CBC, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Fundusz Spójności, Interreg, ZPORR, SPO Transport, Młodzież), prowadzenie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Zielonej Góry
- Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu, Zdrowia i Młodzieży w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”, członek komisji oceniającej małe projekty
- Ekspert prowadzący szkolenia w zakresie pozyskiwania środków UE
 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
- Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów
- Współorganizator szeregu krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych
- Od 1990 r. kieruje Zielonogórskim Klubem Jeździeckim w Przylepie –Lotnisko jako prezes stowarzyszenia (organizacja imprez sportowych, szkolenia sportowego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, projekty dofinansowane przez Unię Europejską: Fundusz Małych Projektów Phare CBC i Interreg IIIA, Program Młodzież, w tym Wolontariat Europejski). Ponadto jest wiceprezesem Lubuskiego Związku Jeździeckiego i wiceprezesem Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie
- Instruktor sportu jeździeckiego, zawodnik PZJ kl.III, sędzia PZJ kl. III
- W latach 90-tych doprowadził do powstania na lotnisku w Przylepie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich (na bazie obiektów i kadry Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego ).
 
  
 I Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. inwestycyjnych i funduszy europejskich  prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy Miasta Zielona Góra:
1) pozyskiwanie środków europejskich;
2) współpracę z miastami partnerskimi;
3) koordynację planowania oraz realizacji inwestycji miejskich;
4) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w mieście;
5) zarządzanie drogami w tym organizację ruchu drogowego;
6) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;
7) publiczny transport zbiorowy w zakresie realizowanym przez nadzorowaną komórkę organizacyjną
urzędu;
8) rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 
oraz innych spraw miasta szczegółowo określonych w regulaminach wewnętrznych nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu.
 
 
 
 
I Zastępcy Prezydenta udzielono pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Miasta Zielona Góra uprawnień właścicielskich wobec Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., w tym do reprezentowania Miasta Zielona Góra na zgromadzeniu wspólników.