ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Świadczeń Rodzinnych

Data udostępnienia: 2017-04-18

Ogłoszono dnia: 2017-04-18 przez Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Termin składania dokumentów: 2017-04-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.30.2017

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej rok w administracji publicznej,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych, a w szczególności: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna; ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i rozporządzeń: w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne; w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz umiejętności ich właściwej interpretacji i stosowania a także posiadanie podstawowej wiedzy nt.: struktury i zadań samorządu terytorialnego,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność,
 2. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. gotowość do pracy w nadgodzinach corocznie w miesiącach sierpień-listopad, w czasie wzmożonego okresu przyjmowania wniosków o świadczenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przyjmowanie wniosków od interesantów, sprawdzanie ich kompletności, udzielanie interesantom informacji i wyjaśnień – w ramach dyżurów w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Świadczeń Rodzinnych,
  2. wprowadzanie danych zawartych we wnioskach o świadczenia i innych dokumentach do podsystemów informatycznych,
  3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku niekompletności wniosków bądź konieczności dokonania dodatkowych ustaleń, w tym przeprowadzanie wywiadów,
  4.  współdziałanie z instytucjamiw wyjaśnianiu i ustalaniu okoliczności mających wpływ
   na prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,
   a w szczególności występowanie do urzędów skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów pracy, urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, komorników sądowych oraz innych instytucji publicznych, zakładów pracy i organizacji pozarządowych,
  5. podejmowanie działań i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
  6. wykonywanie innych zadań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych,
 2. zakres uprawnień:
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Długiej 13,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; czasami wizyta w miejscu zamieszkania osoby pobierającej świadczenia.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-28 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  „Nabór na stanowisko inspektor w Wydziale Świadczeń Rodzinnych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kadry Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 08:41:00
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Junke Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 08:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 13:41:00
Artykuł był wyświetlony: 954 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra