ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-06-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.23.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie średnie,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku podinspektora w Straży Miejskiej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstaw księgowości,
 2. znajomość podstaw z zakresu zamówień publicznych,
 3. znajomość podstaw z zakresu egzekucji administracyjnej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. współdziałanie z komórką organizacyjną urzędu właściwą ds. obsługi urzędu w sprawie zaopatrzenia strażników w materiały biurowe, eksploatacyjne oraz paliwo,
  2. prowadzenie spraw kwatermistrzowskich straży, min.: zakup niezbędnego umundurowania, wyposażenia i środków zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. prowadzenie spraw związanych z kartami wydanego mienia i przewidzianego okresu użytkowania,
  4. przechowywanie i zabezpieczenie niezagospodarowanego umundurowania i wyposażenia,
  5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową oraz środkami przymusu    bezpośredniego.
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych: RISS, GRU, WYBUD, e-MANDAT,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Bohaterów Westerplatte 23,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze : powyżej/poniżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-21 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora DB-KS”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 14:51:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 14:53:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2018-07-25 14:51:27
Artykuł był wyświetlony: 889 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra