ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finansowy – Biuro Podatków Lokalnych

Data udostępnienia: 2018-02-06

Ogłoszono dnia: 2018-02-06 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-02-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.7.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie  średnie, co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w księgowości podatków i opłat lokalnych,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych, ustawy ordynacja podatkowa, wraz z umiejętnością interpretacji i stosowania ww. przepisów,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność, staranność, właściwa organizacja czasu pracy,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. komunikatywność, szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności, 
 5. znajomość oprogramowania OTAGO aplikacja WNIER,
 6. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przyjmowanie wpłat gotówką oraz bezgotówkowo kartą płatniczą, wraz ze sprawdzeniem autentyczności każdego przyjmowanego znaku pieniężnego oraz karty płatniczej;
  2. wystawianie dokumentów potwierdzenia wpłaty przy użyciu odpowiedniego podsystemu komputerowego;
  3. dokonywanie zwrotów nadpłat w kasie;
  4. pobieranie i wystawianie czeków gotówkowych;
  5. codzienne uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i dokonanymi zwrotami;
  6. codzienne wpłacanie pobranej gotówki na właściwe rachunki bankowe urzędu, na podstawie sporządzonych bankowych dowodów wpłaty;
  7. codzienne sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich do księgowości wraz z dokumentami określonymi w instrukcji kasowej;
  8. sporządzanie kopii raportów kasowych i przechowywanie ich w kasie wraz z dokumentami wskazanymi w instrukcji kasowej;
  9. rozliczanie się z pobranego pogotowia kasowego;
  10. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań, zgodnych z zakresem działania Biura Podatków Lokalnych oraz kwalifikacjami pracownika
 2. zakres uprawnień;
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych WNIER, WPOJ, WPBUD, RISS, LEGALIS,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej,
  4. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-16 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor w Biurze Podatków Lokalnych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 13:12:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 13:14:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 12:56:14
Artykuł był wyświetlony: 1016 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra