ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Prezydenta Miasta w Departamencie Prezydenta Miasta

Data udostępnienia: 2018-01-05

Ogłoszono dnia: 2018-01-05 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-01-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.1.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 10 letni staż pracy,
 9.  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Prezydenta, oraz inne wymagania niezbędne, wynikające z przepisów szczególnych,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość co najmniej 2 języków obcych,
 2. znajomość zagadnień dotyczących komunikacji społecznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej ,
  2. koordynacja badań i analiz dotyczących opinii i potrzeb społecznych mieszkańców miasta ,
  3. podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej wspólnoty samorządowej,
  4. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla miasta,
  5. udział w kontaktach publicznych Prezydenta ( debatach, panelach, spotkaniach),
  6. doradztwo w zakresie współpracy miasta z Uniwersytetem Zielonogórskim.
 2. zakres uprawnień;
  1. realizowanie wszystkich zadań wskazanych przez Prezydenta Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. dostęp do komputera i poczty elektronicznej ,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej/poniżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-17 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko główny specjalista w Biurze prezydenta Miasta w Departamencie Prezydenta Miasta”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 11:54:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 12:33:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 13:23:16
Artykuł był wyświetlony: 1082 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra