ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.62.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2017-11-07

Ogłoszono dnia: 2017-11-07 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-11-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.62.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18. rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji, a w szczególności zagadnień wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych, ustawy o kierujących i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania-administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy instytucjach administracji publicznej,
 2. znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego,
 3. wysoka kultura osobista, lojalność,
 4. umiejętność poprawnego wyciągania wniosków,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 6. staranność, samodzielność, komunikatywność. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zakres odpowiedzialności;
 1. prowadzenie spraw związanych z generowaniem w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę:
  1. przyjęcie wniosku o wydanie prawa jazdy oraz wymaganych dokumentów,
  2. weryfikacja wniosku zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami,
  3. założenie teczki akt ewidencyjnych osoby,
  4. rejestracja i wprowadzenie danych do ewidencji elektronicznej systemu „KIEROWCA”,
  5. wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy: 
  1. przyjęcie wniosku o wydanie prawa jazdy,
  2. weryfikacja wniosku zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami,
  3. założenie metryki sprawy,
  4. założenie teczki akt ewidencyjnych osoby,
  5. w razie konieczności odtwarzanie akt ewidencyjnych kierowców i dokumentów uprawniających do kierowania,
  6. przygotowanie w razie konieczności wezwania o uzupełnienie braków w dokumentacji,
  7. przyjęcie wymaganych dokumentów w okresie próbnym lub informacji od administratora CEK,
  8. przygotowanie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania prawa jazdy lub o przedłużeniu okresu próbnego,
  9. rejestracja i wprowadzenie danych do ewidencji elektronicznej systemu „KIEROWCA”,
  10. zamówienie prawa jazdy,
  11. wydanie stronie dokumentu prawa jazdy;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami:
  1. przyjęcie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami; utraty kwalifikacji na podstawie negatywnego  egzaminu państwowego, prawomocnego wyroku sądu lub informacji od administratora CEK,
  2. analiza dokumentacji,
  3. przydzielenie sprawie numeru w rejestrze zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt,
  4. założenie metryki sprawy,
  5. wprowadzenie danych do ewidencji elektronicznej systemu „KIEROWCA”,
  6. przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień,
  7. przygotowanie w razie konieczności postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a po rozstrzygnięciu, podjęcie postępowania po zawieszeniu,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy:
  1. przyjęcie pisma organu kontroli ruchu drogowego lub wniosku organu właściwego dłużnika alimentacyjnego lub nie przedstawienie w terminie wymaganych zaświadczeń lub orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
  2. analiza dokumentacji, 
  3. przydzielenie sprawie numeru w rejestrze zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt,
  4. założenie metryki sprawy,
  5. wprowadzenie danych do ewidencji elektronicznej systemu „KIEROWCA”,
  6. przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy,
  7. przygotowanie w razie konieczności postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, a po rozstrzygnięciu, podjęcie postępowania po zawieszeniu,
  8. wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
  9. przyjęcie do depozytu prawa jazdy;
II. Zakres uprawnień;
 1. dostęp i uprawnienia użytkownika systemów informatycznych prowadzonych w wydziale;
 2. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 8A;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;  
 5. specyfika pracy: bezpośredni kontakt z petentami, praca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-17 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Komunikacji”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 15:09:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 16:33:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 14:13:45
Artykuł był wyświetlony: 841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu