ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.47.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Zarządzania Drogami

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Zarządzania Drogami w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2017-10-04

Ogłoszono dnia: 2017-10-04 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-10-16 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.47.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe techniczne,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem drogami lub kierowaniem procesem inwestycyjnym w zakresie dróg;
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie realizacji zadań Biura Zarządzania Drogami, a w szczególności zadań zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Prawa o ruchu drogowym, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, szczególnych zasad realizacji inwestycji drogowych oraz umiejętność ich właściwego stosowania;
 10. wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania;
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. uprawnienia budowlane (drogowe lub konstrukcyjno-budowlane) co najmniej w ograniczonym zakresie;
 2. staż pracy w administracji samorządowej;
 3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 5. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 7. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 9. umiejętność kierowania zespołem,
 10. obsługa pakietu biurowego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
 1. nadzór funkcjonalny nad realizacją zadań Biura Zarządzania Drogami z zakresu zarządzania drogami, m.in.:
  • nad opracowywaniem na podstawie wytycznych prezydenta projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącym informowaniem o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • opracowywaniem na podstawie wytycznych prezydenta projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  • pełnieniem funkcji inwestora w inwestycjach obejmujących budowy, przebudowy i remonty dróg;
  • utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  • koordynacją robót w pasie drogowym;
  • prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  • sporządzaniem informacji o drogach publicznych oraz przekazywaniem ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  • wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  • przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  • przeciwdziałaniem niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  • utrzymywaniem kanałów technologicznych i pobieraniem opłat,
  • zamówieniami i zamówieniami publicznymi w zakresie zarządzania drogami oraz na dostawę energii elektrycznej w ramach wspólnych zamówień na rzecz urzędu i innych jednostek organizacyjnych, jak również innych zamawiających
  • sprawami związanymi z dystrybucją energii elektrycznej w związku z dostawami energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i budynków należących do urzędu;
  • udziałem pracowników biura Zarządzania Drogami w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej,
  • realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zarządzania drogami.
 2. realizacja powierzonych zadań zarządcy drogi w zakresie:
  • dokumentowanie potrzeb dotyczących realizacji inwestycji miejskich w zakresie dróg,
  • przygotowywanie wniosków do instytucji rządowych o pozyskanie środków na realizację inwestycji w ramach narodowych programów budowy lub przebudowy dróg albo z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
  • realizacja zadań zarządcy drogi jako inwestora- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań zarządcy drogi jako inwestora,
  • przygotowanie założeń do wykonania dokumentacji technicznej inwestycji drogowych oraz zlecenia wykonania tej dokumentacji, 
  • współpraca z jednostkami projektowymi przy przygotowaniu dokumentacji technicznej i dokonywaniu uzgodnień,
  • nadzór nad realizacją umowy w zakresie wykonania dokumentacji technicznej inwestycji drogowej i jej rozliczenie,
  • zapewnienie realizacji zadań inwestora – zarządcy drogi - w zakresie przygotowania, zlecenia, wykonania, nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz rozliczenie tych robót;
  • udział w postępowaniach o zamówienia publiczne w zakresie zarządzania drogami i realizacja obowiązków zgodnie z odrębnym regulaminem zamówień i zamówień publicznych;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami, m. in. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, decyzji w sprawie przywrócenia stanu poprzedniego pasa drogowego, w sprawie udostępniania kanału technologicznego oraz ustalania wysokości opłat i kar pieniężnych związanych z zarządzaniem drogami,
  • uzgadnianie projektów budowlanych, wydawanie innych opinii i uzgodnień związanych z zarządzaniem drogami;
  • gospodarowanie pasami drogowymi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości oraz innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami,
  • zarządzanie i udostępnianie kanałów technologicznych,
  • współdziałanie z kierownikiem Biura Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu realizacji zadań z zakresu z zarządzania drogami z uwzględnieniem opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • opracowywanie założeń do projektów uchwał rady i zarządzeń w zakresie zarządzania drogami,
  • udział w pracach Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • współdziałanie z komórką organizacyjną urzędu właściwą ds. zieleni przydrożnej oraz do utrzymania porządku i czystości na drogach.
 3. kierowanie Biurem Zarządzania Drogami w granicach określonych w regulaminie wewnętrznym Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami;
 4. wykonywanie powierzonych zadań kierownika komórki organizacyjnej urzędu wynikających z:
  1. aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
  2. regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
  3. regulaminu wewnętrznego departamentu,
  4. innych zarządzeń wykonawczych oraz kierownictwa wewnętrznego,
  5. systemu zarządzania jakością,
  6. zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego:
 1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
  1. realizowanie powierzonych zadań zarządcy drogi, a zwłaszcza za zarządzanie i gospodarowanie pasami drogowymi,
  2. prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura Zarządzania Drogami,
  3. utrzymywanie dyscypliny pracy biura,
  4. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
  5. właściwe gospodarowanie majątkiem miasta,
  6. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu.
Uprawnienia prawne:
 1. wynikające z odrębnego upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, m. in. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy dróg, przywrócenia stanu poprzedniego pasa drogowego, ustalania wysokości opłat i kar pieniężnych związanych z zarządzaniem drogami;
 2. wynikające z odrębnego upoważnienia do dokonywania uzgodnień projektów budowlanych oraz innych opinii i uzgodnień związanych z zarządzaniem drogami;
 3. wynikające z odrębnego upoważnienia do gospodarowania drogami;
 4. wynikające z odrębnego upoważnienia prezydenta do podpisywania oświadczeń i pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz inwestora w zakresie zarządzania drogami;
 5. do wyznaczania do każdego zadania inwestycyjnego w zakresie zarządzania drogami nadzorowanego przez biuro pracowników odpowiedzialnych za koordynację przygotowania, realizacji i rozliczenia finansowego całego zadania i za inspektorów nadzoru odpowiednich branż,
 6. do podpisywania korespondencji zewnętrznej w zakresie działania Biura Zarządzania Drogami określonej w zakresie odpowiedzialności i uprawnień,
 7. nadzorowanie robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych;
 8. udział w pracach Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
Uprawnienia materialne:
 1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika;
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych i poczty elektronicznej;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-16 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko zastępca dyrektora departamentu ds. zarządzania drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra w Departamencie Inwestycji i zarządzania Drogami”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 14:32:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 14:35:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 15:03:15
Artykuł był wyświetlony: 1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu