ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.46.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2017-08-08

Ogłoszono dnia: 2017-08-08 przez Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Termin składania dokumentów: 2017-08-18 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.46.2017

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. wykształcenie wyższe; preferowane administracyjne, prawnicze,
8. co najmniej 3 letni staż pracy,
9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych,
11. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
b. Wymagania dodatkowe:
a)  odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
b)   umiejętność indywidualnej organizacji pracy,  
c) umiejętność organizacji współpracy z innymi pracownikami urzędu i innych jednostek organizacyjnych,
d)   preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zakres odpowiedzialności
a) prowadzenie planów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku świadczenia oraz przeznaczenia na cele świadczeń osobistych i rzeczowych,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uchylenia i zmian decyzji w związku ze zmianami planu świadczeń i stanu faktycznego,
d) przeprowadzanie oględzin przedmiotów świadczeń w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego oraz w ramach kontroli gotowości zobowiązanych do realizacji świadczeń,
e) współpraca z Wojskową Komenda Uzupełnień i innymi podmiotami realizującymi zadania obronne w zakresie planowania świadczeń i ich realizacji.
f) realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
g) współdziałanie z komórką ewidencji ludności w zakresie aktualizacji rejestru osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
h) przygotowanie oraz udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
i) wyjaśnianie przyczyn braku zgłoszenia do kwalifikacji wojskowej i do czynnej służby wojskowej oraz przygotowanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji o przyznaniu rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe,
k) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach uprawnień do świadczeń na rzez osób odbywających czynna służbę wojskowa i członków ich rodzin.
2. zakres uprawnień;
a) użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
b) dostęp do podsystemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
c) dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2.  40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Bohaterów Westerplatte 11,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-18 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kadry Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 13:27:38
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Junke Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 13:31:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-09-01 15:22:13
Artykuł był wyświetlony: 983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu