ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.43.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Funduszy Europejskich

Data udostępnienia: 2017-07-17

Ogłoszono dnia: 2017-07-17 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-07-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.43.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu polsko – niemieckich projektów współfinansowanych ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość następujących dokumentów: „Program Współpracy – INTERREG VA Brandenburgia  - Polska 2014 – 2020 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, ”Podręcznik beneficjenta Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020”,
 10. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 11. bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub j. angielskiego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. w przypadku bardzo dobrej znajomości języka angielskiego komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie;
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. koordynacja realizacji projektu w szczególności: zarządzanie projektem, wewnątrz
   w działach administracyjnych Urzędu Miasta Zielona Góra i na zewnątrz z partnerami projektu – Miastem Cottbus i Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Wspólnym Sekretariatem Programu INTERREG VA, Instytucją Zarządzającą;
  2. koordynacja pracy Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Zielonej Górze – Przylep w tym zakup niezbędnych materiałów roboczych, rozlicznie kosztów utrzymania biura;
  3. terminowe sporządzanie raportów o postępie rzeczowym i finansowym do właściwego kontrolera krajowego z art. 23 oraz WS oraz wprowadzanie zmian w projekcie;
  4. wyszukiwanie niemieckich partnerów dla organizacji i instytucji z Zielonej Góry i okolic osiągnięcie wskaźnika projektu dot. nowych partnerstw;
  5. przedstawianie propozycji projektów, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE, w szczególności w zakresie współpracy transgranicznej i miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus;
  6. koordynacja działań informacyjno-promocyjnych w projekcie;
  7. przygotowanie wspólnych polsko-niemieckich konferencji oraz spotkań/uroczystości na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze-Przylep, osiągnięcie wskaźnika projektu dot. organizacji spotkań roboczych i konferencji w ramach projektu oraz liczby uczestników;
  8. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w rozliczaniu merytorycznym i finansowym projektów polsko-niemieckich;
  9. pomoc w aplikowaniu i rozliczaniu projektów kom.org.urz. oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie;
  10. bieżące uzupełnianie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu o projektach polsko-niemieckich;
  11. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Euroregionem „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Euroregionem NYSA oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką europejską;
  12. stały kontakt z polskim i niemieckim biurem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr;
  13. zbieranie danych, ich analiza i zestawienie dot. liczby odwiedzających: Park Zatonie, Ogród Botaniczny, MINI-Zoo, Centrum Przyrodnicze oraz Planetarium w Zielonej Górze;
  14. planowanie i przygotowanie wycieczek dla gości z Cottbus w porozumieniu z Punktem Kontaktowym Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej Cottbus oraz Centrum Informacji Turystycznej;
  15. przygotowanie analizy SWOT wspólnie z Punktem Kontaktowym Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej Cottbus;
  16. przygotowanie prezentacji, opracowań, informacji i innych materiałów dotyczących funduszy UE i współpracy zagranicznej, w szczególności współpracy z Miastem Cottbus;
  17. wsparcie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego przy realizacji wspólnych projektów z Brandenburgische Technische Universitaet  Cottbus-Senftenberg;
  18. przygotowanie rocznych raportów z działalności CKWP;
  19. przygotowywanie zleceń i umów w zakresie realizacji projektów oraz wprowadzanie do właściwych podsystemów;
  20. wykonywanie zadań ustalonych dla zajmowanego stanowiska w systemie zarządzania jakością;
  21. wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania Wydziału Funduszy Europejskich wynikającym z aktów prawa powszechnie  obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy Urząd Miasta Zielona Góra,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze – co najmniej 4 godziny dziennie,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-27 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich – Koordynator projektu Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 4111, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (IV piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 12:57:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 12:59:34
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Junke Data ostatniej zmiany: 2017-08-01 13:00:17
Artykuł był wyświetlony: 898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu