ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.29.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej - Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2017-04-12

Ogłoszono dnia: 2017-04-12 przez Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Termin składania dokumentów: 2017-04-24 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.29.2017

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: administracja publiczna;organizacja i zarządzanie lub kierunki techniczne;
 8. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum rok pracy w administracji publicznej;
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,
  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o
  utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawo zamówień publicznych;
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w grupie,
 2. rzetelność, odpowiedzialność i staranność,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
 1. koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta,
 2. współpraca z brokerem obsługującym miasto,
 3. prowadzenie spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie kompleksowego ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta i jednostek podległych,
 4. przygotowanie projektu umowy na kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta i jednostek podległych,
 5. planowanie, zakup i prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenach komunalnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenach komunalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją i utrzymaniem placów zabaw na terenach komunalnych,
 8. rejestrowanie umów i zleceń związanych z wydatkami budżetowymi w podsystemach księgowych
  w zakresie prowadzonych zadań,
 9. sporządzanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych, szczegółowych wniosków
  o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia publicznego i zamówienia w zakresie prowadzonych zadań.
   
  Zakres uprawnień;
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.
  2. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Westerplatte 23, 65 – 078 Zielona Góra;
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-24 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  „Nabór na stanowisko inspektor w Biurze Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kadry Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 12:17:16
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Junke Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 12:19:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 16:04:55
Artykuł był wyświetlony: 1010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu