ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.23.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Zarządzania Drogami w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2017-02-16

Ogłoszono dnia: 2017-02-16 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-02-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.23.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe techniczne,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych,
 9. doświadczenie w pracy w administracji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego min. 2 lata,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 4. obsługa programów, KATASTER, OTAGO - (GRU, WYBUD, PLBUD, RISS);

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat i postępowanie administracyjne przy zajęciu bez zezwolenia pasa drogowego;
 2. Przekazywanie terenu pod czasowe zajęcie pasa drogowego.
 3. Prewencyjna kontrola pasów drogowych zapobiegająca nieuzgodnionemu zajęciu pasa drogowego;
 4. Prowadzenie ewidencji zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego;
 5. Przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych;
 6. Wystawianie faktur VAT za dzierżawy pasów drogowych;
 7. Przeprowadzanie kontroli pasów drogowych w zakresie:
  1. wyglądu estetycznego i porządku,
  2. handlu w pasach drogowych pod względem organizowania ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych itp.,
  3. reklam i obiektów handlowych w pasach drogowych;
 8. przygotowywanie projektów uchwał ustalających wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego za:
  1. umieszczania w pasie drogowym reklam, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach.
 9. Wykonywanie zadań ustalonych dla zajmowanego stanowiska w systemie zarządzania jakością;
 10. Wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań zgodnych z zakresem działania DI wynikającym z aktów prawa powszechnie  obowiązującego oraz wewnętrznego, jak również z kwalifikacjami pracownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-28 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Drogami – Biurze Zarządzania Drogami”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 17:31:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 17:32:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-03-06 12:29:20
Artykuł był wyświetlony: 1043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu