ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.22.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Organizacyjny

Data udostępnienia: 2017-02-16

Ogłoszono dnia: 2017-02-16 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-02-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.22.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 2 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zadań realizowanych przez biuro tj. ustawy Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE oraz podstawowych zasad wynikających z: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, instrukcji kancelaryjnej, znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 2. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność,
 3. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność, dobra organizacja czasu pracy,
 4. samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 5. ogólna znajomość regulacji prawnych – dyrektyw i ustaw z aktami wykonawczymi, wytycznych – związanych z projektami finansowanymi ze środków UE.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. realizacja zadań przydzielonych przez kierownika w zakresie prowadzonych przez biuro postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. przygotowywanie planu zamówień publicznych i zamówień;
  3. rejestrowanie korespondencji we właściwym podsystemie;
  4. opracowywanie na polecenie kierownika danych, ankiet, analiz, informacji, sprawozdań;
  5. udzielanie informacji w sprawach prowadzonych przez biuro postępowań o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie i formie określonych ustawą;
  6. obsługa biurowa i organizacyjna biura;
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu miasta według karty indywidualnego wyposażenia;
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych;
  3. dostęp do internetu i poczty elektronicznej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-28 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor w Departamencie Organizacyjnym – Biurze Zamówień Publicznych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 17:16:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 17:17:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 16:12:01
Artykuł był wyświetlony: 1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu