ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.19.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej - Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej

Data udostępnienia: 2017-02-09

Ogłoszono dnia: 2017-02-09 przez Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Termin składania dokumentów: 2017-02-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.19.2017

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 2 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego: Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym.
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera oraz systemów informatycznych,
 2. umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z interesantem,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność analizy i wyciągania wniosków,
 5. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 6. znajomość jednego z języków obcych: angielski, niemiecki,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8.  wysoka kultura osobista,
 9. komunikatywność, staranność, sumienność, kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zawieszeniem, wygaśnięciem, cofnięciem zezwoleń i licencji w krajowym transporcie drogowym osób
   i rzeczy oraz niezarobkowym krajowym przewozie drogowym,
  2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju transportu, organizowaniem 
   i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, wynikających z zadań określonych 
   w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,
  3. opracowanie planów, analiz, sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań,
  4. opracowanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie prowadzonych zadań,
  5. przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. zakres uprawnień:
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. dostęp i uprawnienia użytkownika do udostępnionych systemów informatycznych,
  4.   dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-20 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
„Nabór na stanowisko podinspektor w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kadry Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 10:38:08
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Junke Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 10:42:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 19:29:21
Artykuł był wyświetlony: 1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu