ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.32.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.32.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2019-08-13

Ogłoszono dnia: 2019-08-14 07:52:07 przez Kadry

Termin składania dokumentów: 2019-08-26 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.32.2019

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe; preferowane administracyjne lub prawnicze,
 8. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na               stanowisku pracy, a w szczególności:
- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2019 poz. 653  z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 876),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400)
 1. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych,
   
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość wymaganych przepisów prawa i umiejętność ich stosowania;
 2. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, spostrzegawczość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,;
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
 2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osób niepełnosprawnych, chorych;
 3. nadawanie numeru PESEL w związku z ubieganiem się o dowód osobisty i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 4. sprawdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych;
 5. wyjaśnianie rozbieżności danych osobowych ujawnionych przy przyjmowaniu wniosku w oparciu o akty stanu cywilnego, dostępne rejestry i dokumentację zawartą w kopertach dowodowych;
 6. kierowanie zleceń do innych urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego w sprawie usunięcia rozbieżności;
 7. wprowadzanie danych do Rejestru Dowodu Osobistych;
 8. łączenie przyjętych dokumentów z dokumentami zawartymi w kopertach dowodowych znajdujących się w archiwum wydziałowym;
 9. przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodów osobistych;
 10. wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 11. unieważnianie dowodów osobistych w związku ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dokumentu;
 12. przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym;
 13. wydawanie zaświadczeń o zawieszeniu i cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym;
 14. zawieszanie i cofanie  zawieszenia certyfikatów w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 15. wydawanie dowodów osobistych i kodów PUK,
 16. wprowadzenie informacji o wydaniu dowodu osobistego do Rejestru Dowodów Osobistych;
 17. unieważnienie w RDO poprzedniego dowodu w związku z jego wymianą i fizyczne unieważnienie dokumentu;
 18. archiwizowanie kopert dowodowych osób zmarłych;
Zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1  etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera 7
 4. praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów,
 5. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie);

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-26 16:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu, prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektor DE-SO”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kadry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 07:50:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Junke
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 07:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 16:04:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony