ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.49.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor – specjalista ds. obsługi finansowej projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2018-12-03

Ogłoszono dnia: 2018-12-03 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-12-13 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.49.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
 10. znajomość następujących dokumentów: „Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020”, „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”, „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 11. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w obsłudze finansowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. obsługa finansowa projektu,
  2. przygotowanie planu finansowego projektu,
  3. prowadzenie ewidencji wydatków projektu,
  4. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dokumentów finansowych przez Partnerów projektu i Wykonawców,
  5. prowadzenie kontroli formalnej i rachunkowej faktur i rachunków,
  6.   bieżący monitoring wydatków z budżetem i obowiązującymi przepisami,
  7. opis dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi IZ,
  8. przygotowanie części finansowej wniosku o płatność.
 2. zakres uprawnień;
  1. dostęp i uprawnienia użytkowania do podsystemów informatycznych,
  2. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1/2 etatu;
 2. 20 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 p. 122
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze - 4 godziny dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 7. W przypadku nie posiadania obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-13 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra|
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;

z dopiskiem:Nabór na stanowisko inspektor – specjalista ds. obsługi finansowej projektu”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 09:48:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 09:50:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2018-12-21 13:46:49
Artykuł był wyświetlony: 549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu