ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.41.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Organizacyjne w Departamencie Organizacyjnym

Data udostępnienia: 2018-09-11

Ogłoszono dnia: 2018-09-11 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2018-09-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.41.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. co najmniej 3 letni staż pracy w służbie BHP,
 9.  znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana prace, rzetelność i staranność ,
 4. umiejętność analizy problemów i podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność, komunikatywność, kreatywność ,wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 8. obsługa komputera oraz systemów informatycznych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie;
  2. przedkładanie prezydentowi informacji o stwierdzonych zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa pracy w urzędzie;
  3. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanej dokumentacji związanej z remontami lub modernizacja budynków urzędu;
  5. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników urzędu;
  6. opracowywanie projektów zarządzeń oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  7. udział w dochodzeniach powypadkowych;
  8. opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
  9. prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy w urzędzie;
  10. doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestnictwo w konsultacjach w tym zakresie;
  11. opracowywanie, organizowanie i przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  12. nadzorowanie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków urzędu oraz ich wyposażeniem w sprzęt  oraz urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze;
  13. współdziałanie z Biurem Obsługi Urzędu w zakresie opiniowania wniosków kierowników kom. org. urz. dotyczących zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz ubiór służbowy;
  14. opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy urzędu;
  15. prowadzenie spraw związanych z szczepieniami profilaktycznymi pracowników urzędu;
  16. prowadzenie spraw związanych z organizacją udzielania pierwszej pomocy na terenie urzędu.
  17. praca w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
  18. współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz społecznym inspektorem pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 0,5 etatu;
 2. 20 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-21 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko starszy specjalista ds. BHP”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 07:49:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 07:50:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 19:44:35
Artykuł był wyświetlony: 606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu