ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.34.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.34.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2018-08-01

Ogłoszono dnia: 2018-08-01 11:52:17 przez KADRY

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.34.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej lub gospodarowania nieruchomościami,
 8. 5 letni staż pracy w administracji publicznej,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Użytkowania Wieczystego i Opłat, a w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny,   ustawa o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych na gruntach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa;
 2.  naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 4. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z urzędu i na wniosek;
 5. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 6.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 7.  prowadzenie czynności kontrolnych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w celu sprawdzenia zgodności zagospodarowania terenu z umową lub decyzją;
 8. przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego dla spraw prowadzonych przez biuro;
 9. podejmowanie czynności w celu wszczęcia postępowań sądowych w sprawach dotyczących m.in. o zapłatę należności;
 10. prowadzenie oraz udostępnianie dokumentów dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (teczki nieruchomości);
 11. przygotowywanie zaświadczeń, kopii decyzji i innych dokumentów zgromadzonych w teczkach nieruchomości;
 12. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka);
 13. prowadzenie spraw związanych z wykreślaniem hipotek i innych obciążeń;
 14. prowadzenie innych spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów Miasta i Skarbu Państwa;
 15. wystawianie faktur VAT w zakresie działania biura UO;
 16. sporządzanie deklaracji VAT w zakresie działania biura UO;
 17. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 18. podawanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w BIP, prasie, na tablicy informacyjnej urzędu – ogłoszeń, obwieszczeń, informacji;
 19. opracowywanie kart usług publicznych w zakresie stanowiska pracy;
 20. obsługa podsystemów informatycznych wspomagających realizację zadań.
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu gospodarowania mieniem Miasta i Skarbu Państwa;
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektora w Departamencie Rozwoju Miasta – Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-01 11:11:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-01 11:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 10:28:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony