ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.72.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Obrotu Nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2017-12-04

Ogłoszono dnia: 2017-12-04 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-12-14 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.72.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Obrotu Nieruchomościami, a w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowy, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji,
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej;
 2. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem  nieruchomości  przeznaczonych na cele publiczne i zadania własne  Miasta, zamiana nieruchomości;
 3. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w zakresie działania biura:
  1. służebność gruntowa,
  2. służebność przesyłu,
  3. hipoteka,
  4. użytkowanie;
 4. prowadzenie ewidencji zbywanych nieruchomości oraz udostępnianie dokumentacji dotyczącej obrotu nieruchomościami;
 5. przekazywanie nieruchomości w administrowanie;
 6. prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem hipotek i innych obciążeń;
 7. prowadzenie spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Miasta;
 8. prowadzenie spraw dotyczących rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na wniosek lub z urzędu;
 9. nabywanie nieruchomości na podstawie przepisów ordynacji podatkowej;
 10. nabywanie nieruchomości Miasta w formie darowizny i spadkobrania;
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrotu nieruchomościami;
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-14 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektor w Departamencie Rozwoju Miasta – Biurze Obrotu Nieruchomościami”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dudrak Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KADRY Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 15:10:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dudrak Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 15:12:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dudrak Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 09:50:21
Artykuł był wyświetlony: 1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu