ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.30.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik Biura Egzekucji Administracyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finasowy- Biuro Egzekucji Administarcyjnej

Data udostępnienia: 2018-07-20

Ogłoszono dnia: 2018-07-20 przez kadry

Termin składania dokumentów: 2018-08-03 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.30.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9.  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w szczególności: pieniężnej egzekucji administracyjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. umiejętność współpracy w zespole,
 4. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 5. samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 7. zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 8. obsługa komputera i systemów informatycznych w znajomość aplikacji OGNIV

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. egzekucja administracyjna należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których prezydent jest właściwy do ich ustalania i pobierania,
 2. badanie prawidłowości wystawienia tytułów wykonawczych i dopuszczalność egzekucji administracyjnej
 3. nadawanie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie odbioru i sprzedaży zajętych ruchomości;
 5. dokonywanie zajęć wynagrodzeń za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych i wkładów bankowych oraz innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych;
 6. umarzanie postępowania egzekucyjnego wobec nieściągalności i w związku z upadłością dłużnika;
 7. umarzanie kosztów egzekucyjnych;
 8. wystawianie faktur za sprzedane w toku egzekucji ruchomości;
 9. wnioskowanie o :
a) wszczęcie egzekucji z nieruchomości,
b) wpisanie hipoteki przymusowej i jej wykreślenie w związku z zapłatą zobowiązania,
c) wyznaczenie organu prowadzącego łączną egzekucję sądową i administracyjną w przypadku zbiegu tych  egzekucji,
d) prowadzenie egzekucji przez inne organy egzekucyjne , w tym przez naczelników urzędów skarbowych, i komorników sądowych;
 
zakres uprawnień;
 1. wynikające z odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta do wykonywania czynności egzekucyjnych, w zakresie należności pieniężnych i podpisywania dokumentów związanych z tą egzekucją
 2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych: TW, SOE, RISS, WYBUD
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej ,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Grottgera,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej/poniżej 4 godzin dziennie; częściowa praca
  w terenie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-03 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów „Nabór na stanowisko kierownik Biura DF-EA”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu