ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.60.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Funduszy Europejskich

Data udostępnienia: 2017-10-27

Ogłoszono dnia: 2017-10-27 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-11-08 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.60.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe magisterskie,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 2. umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy,
 4. znajomość regulacji prawnych – dyrektyw, ustaw i rozporządzeń - związanych z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE,
 5. szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności,
 6. doświadczenie w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków z programu regionalnego i programów współpracy transgranicznej,
 7. bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania regionalnych programów operacyjnych i programów współpracy transgranicznej,
 8. znajomość instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych i programów współpracy transgranicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań,
  2. za przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Zielona Góra,
  3. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu,
  4. inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto środków z funduszy UE,
  5. współpraca z kom. org. urzędu w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów,
  6.   pomoc innym instytucjom miejskim oraz organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki UE,
  7. nadzór nad projektami realizowanymi przez j. o. u. w zakresie ich zgodności z wymogami UE
   i przepisami krajowych instytucji zarządzających i pośredniczących;
  8. prowadzenie ewidencji projektów;
  9.  monitorowanie wskaźników realizacji celów projektów;
  10.   współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wspólnym Sekretariatem, Euroregionem „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką europejską;
  11. przygotowywanie prezentacji, opracowań, informacji i innych materiałów dotyczących funduszy UE, prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników urzędu w zakresie aplikowania i realizacji projektów europejskich.
 2. zakres uprawnień;
  1. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych,
  3. dostęp do internetu i poczty elektronicznej,
  4. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Stary Rynek 1
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze: powyżej 4 godzin dziennie).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-08 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu