ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.50.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2017-09-13

Ogłoszono dnia: 2017-09-13 przez Tomasz Dudrak

Termin składania dokumentów: 2017-09-25 16:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.50.2017

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe; preferowane administracyjne, prawnicze, 
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 24  września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657  tekst jednolity),
  • ustawy z dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach   (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.)  - w zakresie regulacji dotyczących legalności pobytu w Polsce   
  • ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz   wyjeździe z tego terytorium obywateli  państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.U.2017 r. poz. 900 tekst jednolity)  - w zakresie regulacji dotyczących legalności pobytu w Polsce   
  • ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2017  r. poz. 459   z późn. zm.)  w zakresie  regulacji dotyczących  własności, najmu nieruchomości i lokali,
  • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2107 r., poz. 682- tekst jednolity) w zakresie regulacji dotyczących  władzy rodzicielskiej        
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity),
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz pozostałych urządzeń biurowych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość wymaganych przepisów prawa i umiejętność ich stosowania,
 2. rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,  
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 zakres odpowiedzialności
 1. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców dot. zameldowania na pobyt stały lub czasowy; wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP;
 2. sprawdzanie kompletności przedkładanych dokumentów i ich ocena formalnoprawna,   
 3. dokonanie czynności meldunkowej poprzez rejestrację danych w rejestrze PESEL, rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 4. nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu,  
 5. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, 
 6. wyjaśnianie rozbieżności danych ujawnionych przy dokonywaniu czynności meldunkowych. 
2 zakres uprawnień;
 1. użytkowanie składników urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
 2. dostęp do systemów informatycznych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1  etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera  7  
 4. praca na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów
 5. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 6. specyfika pracy: np. (praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie); 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-25 16:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu