ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 41

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 40046
e-Urząd 147826
Elektroniczny Urząd Podawczy 44812
Centralny Rejestr Spraw 17058
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 162019
Status dowodu rejestracyjnego 42142
Status prawa jazdy 52274
Informacje o stanie środowiska 54
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11725
Udostępnione wykazy 31128
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 16723
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 5488
Konsultacje społeczne 25346
Co i jak załatwić w urzędzie? 2285084
Wykaz procedur wg haseł 414736
Sprawy 652706
Młodzieżowa Rada Miasta 18373
Zielonogórska Rada Seniorów 6142
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1366
Prezydent Miasta 131783
Zastępca Prezydenta Miasta 38393
Zastępca Prezydenta Miasta 34774
Zastępca Prezydenta Miasta 36334
Sekretarz Miasta 27005
Skarbnik Miasta 25133
Dzielnica Nowe Miasto 28
Miasto Zielona Góra 91833
Dzielnica Nowe Miasto 26625
Wybory do Rady Dzielnicy 13359
Urząd Miasta 956252
Departamenty, Wydziały i Biura 380382
Departament Prezydenta Miasta 20202
Biuro Audytu 16663
Biuro Miejskich Rzeczników 39505
Biuro Prezydenta Miasta 33927
Biuro Analiz i Rozwoju 12150
Biuro Dzielnicy 4627
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 471
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 73922
Biuro Inwestycji Miejskich 6453
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4523
Biuro Zarządzania Drogami 11133
Wydział Funduszy Europejskich 9044
Wydział Komunikacji 86578
Departament Rozwoju Miasta 57984
Biuro Administracji Budowlanej 27765
Biuro Geodezji i Katastru 33128
Biuro Ochrony Środowiska 31592
Biuro Urbanistyki i Planowania 21923
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 8269
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 8176
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 5503
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 11515
Urząd Stanu Cywilnego 126818
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 77579
Wydział Spraw Obywatelskich 95728
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 44364
Wydział Świadczeń Rodzinnych 99978
Biuro Informatyki 18096
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 23800
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 25714
Biuro Gospodarki Komunalnej 444
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 19406
Biuro Gospodarki Odpadami 10146
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9430
Biuro Zarządzania Kryzysowego 12643
Straż Miejska 27293
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 814
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 797
Departament Finansowy 5230
Biuro Budżetu i Rachunkowości 8972
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5654
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 18488
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 4046
Departament Organizacyjny 4059
Biuro Obsługi Urzędu 8389
Biuro Organizacyjne 8270
Biuro Zamówień Publicznych 4916
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2753
Biuro Rady Miasta 3975
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 119
Biuro Dzielnicy 96
Oświadczenia majątkowe 110458
Straż Miejska 0
Rada Miasta 150195
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 40850
Komisje Rady Miasta 38804
Radni Miasta Zielona Góra 64360
Oświadczenia majątkowe 19280
2016 1662
2015 3756
2014 5277
2010-2014 zakończenie kadencji 6694
2015-2018 początek kadencji 9662
2012 10757
2013 6157
2011 8133
Sesje Rady Miasta 324985
Transmisja na żywo z sesji 44916
Archiwum audio 38028
Realizacja sesji Rady Miasta 132889
Protokoły sesji 141028
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 6309
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 112400
Dyżury Radnych 22924
Komunikaty 916226
Inwestycje celu publicznego 223959
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 138621
Zagospodarowanie przestrzenne 163765
Postępowania wodnoprawne 107947
Decyzja środowiskowa 100566
Zgłoszenia budowlane 31941
Warunki zabudowy 460
Obwieszczenia 104830
Zgromadzenia 27000
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 18222
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 268
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 151461
Informacja o wykazach nieruchomości 1290521
Najem 141595
Dzierżawy 477913
Przetargi 382825
Nieruchomości oferowane do zbycia 246392
Użytkowanie 5003
Budżet i finanse 6731
Budżet miasta 145713
Projekty budżetów Miasta 40319
Uchwały budżetowe 971948
Sprawozdania z wykonania budżetu 69431
Informacje o przebiegu budżetu 82069
Ulgi i pomoc publiczna 28868
Opłata skarbowa 89
Numery rachunków bankowych 86647
Dług publiczny 10653
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 54978
Sprawozdania finansowe 29716
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 14260
Rejestry umów 568
Akty prawne 3445798
Projekty uchwał, konsultacje 168253
Uchwały i Zarządzenia 3209264
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 32626
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 29778
Informacje Prezydenta Miasta 19761
Archiwalne 1643837
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 73
Nieodpłatna pomoc prawna 4120
Rewitalizacja Miasta 39987
Informacje o stanie środowiska 59875
Programu ochrony środowiska przed hałasem 577
Sprawozdania z badań próbek wody 22941
Niska emisja w mieście 305
Aktualności 83
Jakość powietrza w Zielonej Górze 266
Niska emisja - poważny problem 221
Plany i programy 402
Przydatne aplikacje i programy 370
Edukacja ekologiczna 265
Program ochrony środowiska 811
Planowanie przestrzenne 552
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 179508
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 155005
Obowiązujące plany miejscowe 93773
Opracowywane plany miejscowe 43256
Wyłożenie do publicznego wglądu 119344
ZIELONA - Zielona Góra 2242
Koncepcje 4101
Gospodarka Odpadami 17889
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2747
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3529
Podmiot odbierający odpady 1835
Harmonogramy odbioru odpadów 1578
RIPOK 2134
Rejestr działalności regulowanej 2018
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2121
Akty prawne 2490
Sprawozdawczość 2708
Biuro Gospodarki Odpadami 34
Miejski Konserwator Zabytków 65606
Zakres ochrony 6989
Strefa ochrony konserwatorskiej 9316
Procedury załatwienia spraw 7392
Do pobrania 13103
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12969
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1757
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1772
Konkursy ofert - ogłoszenia 39399
Konkursy ofert - wyniki 26448
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 14040
Tryb pozakonkursowy - wyniki 2415
Zamówienia publiczne 1807884
Archiwum zamówień publicznych 490503
Wyniki zamówień publicznych 624664
Wyniki innych postępowań 326839
Zamówienia do 30 000 Euro 493459
Wyniki 85041
Zamówienia na usługi społeczne 16968
Wyniki 2146
Pozostałe zamówienia 2838
Wyniki 710
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 275971
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9499
Położenie geograficzne 13124
Historia miasta 10974
Nauka i kultura 9330
Ludność i rynek pracy 11060
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 23579
Strategia rozwoju miasta 19154
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9313
Kierunki rozwoju miasta 18965
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 48245
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 862
Polityka zagraniczna 45015
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31993
Informator urzędowy 316928
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 75501
REJESTR JEDNOSTEK 38462
Oświadczenia majątkowe 2016 2128
Oświadczenia majątkowe 2015 11485
Oświadczenia majątkowe 2014 12781
Żłobki 56272
Szkoły podstawowe 150276
Gimnazja 94155
Placówki oświatowe 64094
Szkoły ponadgimnazjalne 134837
Spółki 49820
Administracja zespolona 61010
Inne jednostki budżetowe 21321
Jednostki budżetowe 82422
Przedszkola 214219
Inne zakłady budżetowe 25542
Instytucje kultury 20832
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 20331
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 65141
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 6107
Kontrole 53023
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 46669
Kontrole zewnętrzne 85322
2017 rok 1197
2016 rok 5385
2015 rok 4023
2014 rok 2877
Kontrole wewnętrzne 9099
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 648
2016 9080
2015 21662
2013 45352
2014 24507
2012 71327
2011 65131
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 29879
Petycje 7746
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 7775
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 5557
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1440
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 934
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 597
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 318
Organizacje pozarządowe 115537
Sprawozdania z programu 5240
Rejestry, ewidencje i archiwa 36023
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2734
REJESTR ZBIORÓW 6267
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 574991
Ogłoszenie, lista, wynik 1521298
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 54508

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15076
Zespół redakcyjny 29126
Instrukcja obsługi 26018
Rejestr zmian 2336348
Statystyki 27258
Strona główna 108
Mapa serwisu 26166
Instrukcja obsługi 21237
Tłumacz języka migowego 52
Kanały RSS 7757
Polityka Plików Cookies 31927

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra