ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 49

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 45248
e-Urząd 154517
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 48794
Centralny Rejestr Spraw 18297
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 167179
Status dowodu rejestracyjnego 45999
Status prawa jazdy 56439
Informacje o stanie środowiska 58
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12508
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 19281
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 7120
Konsultacje społeczne 30814
Co i jak załatwić w urzędzie? 2532001
Wykaz procedur wg haseł 503208
Sprawy 731476
Młodzieżowa Rada Miasta 24766
Zielonogórska Rada Seniorów 8992
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1455
Prezydent Miasta 136766
Zastępca Prezydenta Miasta 40260
Zastępca Prezydenta Miasta 36419
Zastępca Prezydenta Miasta 38469
Sekretarz Miasta 28556
Skarbnik Miasta 26618
Dzielnica Nowe Miasto 35
Miasto Zielona Góra 96227
Dzielnica Nowe Miasto 29564
Wybory do Rady Dzielnicy 15754
Urząd Miasta 1008915
Departamenty, Wydziały i Biura 402353
Departament Prezydenta Miasta 22370
Biuro Audytu 18560
Biuro Miejskich Rzeczników 43595
Biuro Prezydenta Miasta 37834
Biuro Analiz i Rozwoju 13262
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 997
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 80122
Biuro Inwestycji Miejskich 7877
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5502
Biuro Zarządzania Drogami 13673
Wydział Funduszy Europejskich 10864
Wydział Komunikacji 99823
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 669
Departament Rozwoju Miasta 61386
Biuro Administracji Budowlanej 30920
Biuro Geodezji i Katastru 36532
Biuro Ochrony Środowiska 35747
Biuro Urbanistyki i Planowania 24049
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 9790
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 10157
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 6502
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 14569
Urząd Stanu Cywilnego 134050
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 83713
Wydział Spraw Obywatelskich 100511
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 47219
Wydział Świadczeń Rodzinnych 107619
Biuro Informatyki 19023
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 26461
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 29228
Biuro Gospodarki Komunalnej 1866
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 21284
Biuro Gospodarki Odpadami 12530
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 11816
Straż Miejska 32046
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1512
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 562
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1411
Departament Finansowy 6423
Biuro Budżetu i Rachunkowości 11334
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6618
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 22407
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5026
Departament Organizacyjny 4967
Biuro Obsługi Urzędu 9756
Biuro Organizacyjne 9904
Biuro Zamówień Publicznych 5805
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3371
Biuro Rady Miasta 4755
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 900
Biuro Dzielnicy 559
Oświadczenia majątkowe 122301
Straż Miejska 41
Rada Miasta 156403
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 43243
Komisje Rady Miasta 39819
Radni Miasta Zielona Góra 68967
Oświadczenia majątkowe 19760
2016 3106
2015 4888
2014 6193
2010-2014 zakończenie kadencji 7203
2015-2018 początek kadencji 11378
2012 11287
2013 6485
2011 8553
Sesje Rady Miasta 358001
Transmisja na żywo z sesji 47372
Archiwum audio 41729
Realizacja sesji Rady Miasta 142474
Protokoły sesji 149643
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 9688
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 118848
Dyżury Radnych 25039
Komunikaty 976538
Inwestycje celu publicznego 262757
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 151272
Zagospodarowanie przestrzenne 184923
Postępowania wodnoprawne 122231
Decyzja środowiskowa 107253
Zgłoszenia budowlane 49571
Warunki zabudowy 2231
Obwieszczenia 113533
Zgromadzenia i imprezy masowe 32824
Planowane zgromadzenia 33610
Planowane imprezy masowe 50
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 393
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 30
Nieruchomości 160901
Informacja o wykazach nieruchomości 1363528
Najem 148339
Dzierżawy 532946
Przetargi 457266
Nieruchomości oferowane do zbycia 279860
Użytkowanie 5779
Użyczenie 938
Podatki i opłaty 881
Budżet i finanse 6906
Budżet miasta 153532
Projekty budżetów Miasta 42695
Uchwały budżetowe 1205903
Sprawozdania z wykonania budżetu 72163
Informacje o przebiegu budżetu 89886
Ulgi i pomoc publiczna 31017
Opłata skarbowa 95
Numery rachunków bankowych 95586
Dług publiczny 11148
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 59852
Sprawozdania finansowe 33409
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 16060
Rejestry umów 1119
Akty prawne 4114925
Projekty uchwał, konsultacje 180132
Uchwały i Zarządzenia 3596890
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 33461
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 32127
Informacje Prezydenta Miasta 20653
Archiwalne 1991666
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 102
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 80
Nieodpłatna pomoc prawna 6672
Rewitalizacja Miasta 56793
Informacje o stanie środowiska 64862
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1094
Sprawozdania z badań próbek wody 37000
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 309
Niska emisja w mieście 716
Aktualności 373
Jakość powietrza w Zielonej Górze 920
Niska emisja - poważny problem 447
Plany i programy 810
Przydatne aplikacje i programy 784
Edukacja ekologiczna 648
Program ochrony środowiska 2052
Planowanie przestrzenne 572
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 187441
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 168404
Obowiązujące plany miejscowe 101593
Opracowywane plany miejscowe 47575
Wyłożenie do publicznego wglądu 136365
ZIELONA - Zielona Góra 2932
Koncepcje 5050
Gospodarka Odpadami 25289
Bezpłatny odbiór dużego AGD 3651
Deklaracje 34
Punkt selektywnej zbiórki 4668
Podmiot odbierający odpady 2244
Harmonogramy odbioru odpadów 1768
RIPOK 2668
Rejestr działalności regulowanej 2478
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2618
Akty prawne 2962
Sprawozdawczość 3464
Biuro Gospodarki Odpadami 60
Miejski Konserwator Zabytków 69905
Zakres ochrony 7429
Strefa ochrony konserwatorskiej 10003
Procedury załatwienia spraw 7796
Do pobrania 14118
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 13786
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 2696
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1838
Konkursy ofert - ogłoszenia 88947
Konkursy ofert - wyniki 51909
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 30645
Tryb pozakonkursowy - wyniki 4543
Zamówienia publiczne 1957329
Archiwum zamówień publicznych 531035
Wyniki zamówień publicznych 724120
Wyniki innych postępowań 367408
Zamówienia do 30 000 Euro 528234
Wyniki 95000
Zamówienia na usługi społeczne 32401
Wyniki 6359
Pozostałe zamówienia 4173
Wyniki 1066
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10024
Położenie geograficzne 13657
Historia miasta 11951
Nauka i kultura 10000
Ludność i rynek pracy 12560
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 26244
Strategia rozwoju miasta 20465
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9744
Kierunki rozwoju miasta 20675
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 52085
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1355
Polityka zagraniczna 48767
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 32945
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 79596
REJESTR JEDNOSTEK 40683
Oświadczenia majątkowe 2016 4085
Oświadczenia majątkowe 2015 15380
Oświadczenia majątkowe 2014 14853
Żłobki 61289
Szkoły podstawowe 162700
Gimnazja - zawartość archiwalna 100078
Placówki oświatowe 68944
Szkoły ponadgimnazjalne 143615
Spółki 53867
Administracja zespolona 64180
Jednostki budżetowe 90191
Przedszkola 233237
Zakłady budżetowe 27032
Instytucje kultury 22145
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 21702
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 297432
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 8473
Kontrole 53290
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 50051
Kontrole zewnętrzne 89345
2017 rok 3009
2016 rok 9144
2015 rok 5595
2014 rok 3858
Kontrole wewnętrzne 9633
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 2902
2016 12911
2015 26260
2013 48627
2014 26175
2012 75650
2011 70762
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 31974
Petycje 11587
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 11052
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 8506
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2072
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2069
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 1411
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 799
Organizacje pozarządowe 120393
Sprawozdania z programu 6583
Rejestry, ewidencje i archiwa 37710
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 4019
REJESTR ZBIORÓW 8601
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 57280
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 649112

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 16613
Zespół redakcyjny 30156
Instrukcja obsługi 26857
Rejestr zmian 2801874
Statystyki 28012
Strona główna 110
Mapa serwisu 27130
Instrukcja obsługi 21942
Tłumacz języka migowego 55
Kanały RSS 8410
Polityka Plików Cookies 34105

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra