ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 4130
REJESTR ZBIORÓW 1728
Archiwum BIP Gminy ZG 75

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 17418
Wyniki głosowania i wyniki wyborów na terenie miasta Zielona Góra 691
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 39309
Informacje dla wyborców 131017
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10752
Obwody głosowania i lokale wyborcze 52456
Informacje dla komitetów wyborczych 25704
Komisje wyborcze 68094
Program 500 PLUS 53578
Program "DOBRY START" 6717
e-Urząd 163628
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 53185
Centralny Rejestr Spraw 19496
Status dowodu osobistego 173319
Status dowodu rejestracyjnego 52037
Status prawa jazdy 61579
Informacje o stanie środowiska 71
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13331
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 22116
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 9315
Konsultacje społeczne 37368
Co i jak załatwić w urzędzie? 2867552
Wykaz procedur wg haseł 628970
Sprawy 855994
Młodzieżowa Rada Miasta 34081
Zielonogórska Rada Seniorów 13186
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 31
Dzielnica Nowe Miasto 45
Władze Miasta 1705
Prezydent Miasta 144699
Zastępca Prezydenta Miasta 43521
Zastępca Prezydenta Miasta 39188
Zastępca Prezydenta Miasta 42772
Sekretarz Miasta 30751
Skarbnik Miasta 28848
Miasto Zielona Góra 101894
Dzielnica Nowe Miasto 33364
Wybory do Rady Dzielnicy 19052
Urząd Miasta 1086804
Departamenty, Wydziały i Biura 431622
Departament Prezydenta Miasta 25045
Biuro Audytu 20521
Biuro Miejskich Rzeczników 48584
Biuro Prezydenta Miasta 43467
Biuro Analiz i Rozwoju 14397
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1691
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 89514
Biuro Inwestycji Miejskich 9667
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6740
Biuro Zarządzania Drogami 17715
Wydział Funduszy Europejskich 13060
Wydział Komunikacji 119157
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1906
Departament Rozwoju Miasta 66092
Biuro Administracji Budowlanej 34814
Biuro Geodezji i Katastru 41379
Biuro Ochrony Środowiska 41753
Biuro Urbanistyki i Planowania 26912
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 11490
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 12378
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7700
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 18157
Urząd Stanu Cywilnego 146445
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 94179
Wydział Spraw Obywatelskich 106832
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 50879
Wydział Świadczeń Rodzinnych 127203
Biuro Informatyki 20031
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 29777
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 33626
Biuro Gospodarki Komunalnej 3958
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 23667
Biuro Gospodarki Odpadami 15152
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 14951
Straż Miejska 38932
Inspektor Ochrony Danych 2437
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1214
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2066
Biuro Ochrony Wizyjnej 660
Departament Finansowy 7865
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12904
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7765
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 26070
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6118
Departament Organizacyjny 6015
Biuro Obsługi Urzędu 11531
Biuro Organizacyjne 11678
Biuro Zamówień Publicznych 6759
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4032
Biuro Rady Miasta 5617
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1863
Biuro Dzielnicy 1117
Oświadczenia majątkowe 141078
Straż Miejska 48
Rada Miasta 165533
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 47109
Komisje Rady Miasta 41877
Radni Miasta Zielona Góra 76202
Oświadczenia majątkowe 20968
2015 - 2018 zakończenie kadencji 868
2017 3818
2016 4466
2015 5914
2015-2018 początek kadencji 13026
2010-2014 zakończenie kadencji 8109
2014 7356
2013 6913
2012 11860
Sesje Rady Miasta 392789
Transmisje obrad rady 52652
Archiwum audio 46154
Realizacja sesji Rady Miasta 155063
Protokoły sesji 163022
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 13998
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 128736
Imienne wykazy głosowań radnych 689
Dyżury Radnych 28435
Komunikaty 1035593
Inwestycje celu publicznego 308558
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 164999
Zagospodarowanie przestrzenne 208279
Postępowania wodnoprawne 136124
Decyzja środowiskowa 115386
Zgłoszenia budowlane 77574
Warunki zabudowy 5389
Obwieszczenia 127311
Zgromadzenia i imprezy masowe 37739
Planowane zgromadzenia 59897
Planowane imprezy masowe 1936
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 477
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 37
Nieruchomości 173741
Informacja o wykazach nieruchomości 1447873
Najem 160158
Dzierżawy 623617
Przetargi 553369
Nieruchomości oferowane do zbycia 323738
Użytkowanie 7189
Użyczenie 3245
Podatki i opłaty 8847
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 543
Budżet i finanse 7043
Budżet miasta 162613
Projekty budżetów Miasta 46223
Uchwały budżetowe 1776920
Sprawozdania z wykonania budżetu 77533
Informacje o przebiegu budżetu 100537
Ulgi i pomoc publiczna 34838
Opłata skarbowa 104
Numery rachunków bankowych 108619
Dług publiczny 11745
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 66119
Sprawozdania finansowe 37889
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 18043
Rejestry umów 1852
Budżet obywatelski 2019 5103
Akty prawne 4961358
Projekty uchwał, konsultacje 202106
Uchwały i Zarządzenia 4151670
Obwieszczenia 455
Obwieszczenia Rady Miasta 34762
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 35204
Informacje Prezydenta Miasta 21690
Archiwalne 2579765
Dzienniki Ustaw 87
Monitor Polski 107
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 89
Nieodpłatna pomoc prawna 10876
Informacje o stanie środowiska 71807
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1775
Sprawozdania z badań próbek wody 51694
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 715
Niska emisja w mieście 1105
Aktualności 742
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1612
Niska emisja - poważny problem 810
Plany i programy 1658
Przydatne aplikacje i programy 1188
Edukacja ekologiczna 1135
Program ochrony środowiska 3838
Rewitalizacja Miasta 70487
Rewitalizacja w roku 2015 222
Rewitalizacja w roku 2016 276
Rewitalizacja w roku 2017 306
Rewitalizacja w roku 2018 536
Planowanie przestrzenne 590
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 197740
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 188405
Obowiązujące plany miejscowe 112549
Opracowywane plany miejscowe 53039
Wyłożenie do publicznego wglądu 159778
ZIELONA - Zielona Góra 3718
Koncepcje 6037
Miejski Konserwator Zabytków 77902
Zakres ochrony 8012
Strefa ochrony konserwatorskiej 10925
Procedury załatwienia spraw 8328
Do pobrania 15557
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14804
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3735
Gospodarka Odpadami 34171
Bezpłatny odbiór dużego AGD 5160
Deklaracje 42
Punkt selektywnej zbiórki 6768
Podmiot odbierający odpady 2724
Harmonogramy odbioru odpadów 1910
RIPOK 3191
Rejestr działalności regulowanej 2880
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3098
Akty prawne 3481
Sprawozdawczość 4113
Biuro Gospodarki Odpadami 79
Sprawozdawczość za rok 2017 386
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2048
Konkursy ofert - ogłoszenia 142814
Konkursy ofert - wyniki 76557
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 59320
Tryb pozakonkursowy - wyniki 7172
Zamówienia do 30 000 Euro 581508
Wyniki 109770
Zamówienia publiczne 2194373
Archiwum zamówień publicznych 637321
Wyniki zamówień publicznych 863432
Wyniki innych postępowań 463716
Zamówienia na usługi społeczne 58954
Wyniki 13778
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10727
Położenie geograficzne 14298
Historia miasta 13487
Nauka i kultura 10590
Ludność i rynek pracy 14379
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 29238
Strategia rozwoju miasta 22158
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10214
Kierunki rozwoju miasta 22674
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 55762
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1823
Polityka zagraniczna 51521
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 34186
Pozostałe zamówienia 6037
Wyniki 1458
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 329428
Nabór kandydatów - wyniki 599
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 83854
REJESTR JEDNOSTEK 43026
Oświadczenia majątkowe 2017 3545
Oświadczenia majątkowe 2016 7470
Oświadczenia majątkowe 2015 19521
Oświadczenia majątkowe 2014 16995
Żłobki 65639
Szkoły podstawowe 174153
Gimnazja - zawartość archiwalna 105944
Placówki oświatowe 73219
Szkoły ponadgimnazjalne 155625
Spółki 58205
Administracja zespolona 67373
Jednostki budżetowe 98387
Przedszkola 247677
Zakłady budżetowe 28589
Instytucje kultury 23965
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22870
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 11212
Kontrole 53480
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 53523
Kontrole zewnętrzne 94019
2018 rok 393
2017 rok 5155
2016 rok 13430
2015 rok 7010
2014 rok 4642
Kontrole wewnętrzne 10220
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 1851
2017 5295
2016 16371
2015 29480
2013 51146
2014 27794
2012 79130
2011 76330
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 33793
Organizacje pozarządowe 126252
Sprawozdania z programu 8452
Inicjatywy lokalne 462
Czym jest inicjatywa lokalna 181
Wzory dokumentów 199
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 275
Rejestry, ewidencje i archiwa 39482
REJESTR ZBIORÓW 11553
Petycje 19325
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 15161
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 12365
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2810
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 3864
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2770
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1427
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 59951
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 799621

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18444
Zespół redakcyjny 31540
Instrukcja obsługi 27738
Rejestr zmian 3472368
Statystyki 28931
Strona główna 116
Mapa serwisu 28163
Instrukcja obsługi 22740
Tłumacz języka migowego 68
Kanały RSS 9015
Polityka Plików Cookies 37583

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra