ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 1388
REJESTR ZBIORÓW 576
Archiwum BIP Gminy ZG 55

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 47904
Program "DOBRY START" 1975
e-Urząd 157792
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 50381
Centralny Rejestr Spraw 18684
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 169594
Status dowodu rejestracyjnego 48131
Status prawa jazdy 58263
Informacje o stanie środowiska 63
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12733
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 20270
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 7825
Konsultacje społeczne 32918
Co i jak załatwić w urzędzie? 2642380
Wykaz procedur wg haseł 538545
Sprawy 768085
Młodzieżowa Rada Miasta 28735
Zielonogórska Rada Seniorów 10361
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 23
Dzielnica Nowe Miasto 39
Władze Miasta 1478
Prezydent Miasta 139183
Zastępca Prezydenta Miasta 41117
Zastępca Prezydenta Miasta 37168
Zastępca Prezydenta Miasta 39612
Sekretarz Miasta 29372
Skarbnik Miasta 27478
Miasto Zielona Góra 98243
Dzielnica Nowe Miasto 30803
Wybory do Rady Dzielnicy 16998
Urząd Miasta 1034877
Departamenty, Wydziały i Biura 412476
Departament Prezydenta Miasta 23355
Biuro Audytu 19219
Biuro Miejskich Rzeczników 45335
Biuro Prezydenta Miasta 39844
Biuro Analiz i Rozwoju 13671
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1222
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 83553
Biuro Inwestycji Miejskich 8447
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5973
Biuro Zarządzania Drogami 14988
Wydział Funduszy Europejskich 11571
Wydział Komunikacji 107165
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1053
Departament Rozwoju Miasta 62996
Biuro Administracji Budowlanej 32335
Biuro Geodezji i Katastru 38241
Biuro Ochrony Środowiska 37974
Biuro Urbanistyki i Planowania 25075
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 10462
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 10809
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7051
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 15890
Urząd Stanu Cywilnego 138466
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 87338
Wydział Spraw Obywatelskich 102854
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 48423
Wydział Świadczeń Rodzinnych 112194
Biuro Informatyki 19343
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 27529
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 30829
Biuro Gospodarki Komunalnej 2476
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 22162
Biuro Gospodarki Odpadami 13342
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12896
Straż Miejska 34361
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1827
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 789
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1626
Biuro Ochrony Wizyjnej 99
Departament Finansowy 6896
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12034
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7018
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 23770
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5400
Departament Organizacyjny 5352
Biuro Obsługi Urzędu 10414
Biuro Organizacyjne 10587
Biuro Zamówień Publicznych 6117
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3569
Biuro Rady Miasta 5084
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1211
Biuro Dzielnicy 722
Oświadczenia majątkowe 130306
Straż Miejska 43
Rada Miasta 159244
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 44198
Komisje Rady Miasta 40436
Radni Miasta Zielona Góra 70809
Oświadczenia majątkowe 20201
2017 2049
2016 3669
2015 5295
2015-2018 początek kadencji 12109
2010-2014 zakończenie kadencji 7460
2014 6658
2013 6630
2012 11510
Sesje Rady Miasta 372892
Transmisja na żywo z sesji 49119
Archiwum audio 43177
Realizacja sesji Rady Miasta 146657
Protokoły sesji 154070
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 10985
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 122113
Dyżury Radnych 26085
Komunikaty 1000213
Inwestycje celu publicznego 278523
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 156467
Zagospodarowanie przestrzenne 193877
Postępowania wodnoprawne 127409
Decyzja środowiskowa 109939
Zgłoszenia budowlane 57443
Warunki zabudowy 2945
Obwieszczenia 117987
Zgromadzenia i imprezy masowe 35105
Planowane zgromadzenia 41841
Planowane imprezy masowe 393
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 420
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 33
Nieruchomości 164790
Informacja o wykazach nieruchomości 1394889
Najem 152045
Dzierżawy 561199
Przetargi 487506
Nieruchomości oferowane do zbycia 293854
Użytkowanie 6056
Użyczenie 1647
Podatki i opłaty 2859
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 169
Budżet i finanse 6944
Budżet miasta 156574
Projekty budżetów Miasta 43612
Uchwały budżetowe 1364991
Sprawozdania z wykonania budżetu 74278
Informacje o przebiegu budżetu 93355
Ulgi i pomoc publiczna 32543
Opłata skarbowa 99
Numery rachunków bankowych 99955
Dług publiczny 11372
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 61964
Sprawozdania finansowe 34968
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 16716
Rejestry umów 1385
Budżet obywatelski 2019 3521
Akty prawne 4380986
Projekty uchwał, konsultacje 187096
Uchwały i Zarządzenia 3765834
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 33872
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 33038
Informacje Prezydenta Miasta 20986
Archiwalne 2159186
Dzienniki Ustaw 86
Monitor Polski 105
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 86
Nieodpłatna pomoc prawna 7949
Informacje o stanie środowiska 67245
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1330
Sprawozdania z badań próbek wody 42691
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 466
Niska emisja w mieście 832
Aktualności 483
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1095
Niska emisja - poważny problem 549
Plany i programy 1073
Przydatne aplikacje i programy 936
Edukacja ekologiczna 807
Program ochrony środowiska 2643
Rewitalizacja Miasta 62696
Rewitalizacja w roku 2015 83
Rewitalizacja w roku 2016 81
Rewitalizacja w roku 2017 113
Rewitalizacja w roku 2018 154
Planowanie przestrzenne 578
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 190867
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 174772
Obowiązujące plany miejscowe 105253
Opracowywane plany miejscowe 49273
Wyłożenie do publicznego wglądu 145660
ZIELONA - Zielona Góra 3194
Koncepcje 5397
Miejski Konserwator Zabytków 72609
Zakres ochrony 7620
Strefa ochrony konserwatorskiej 10283
Procedury załatwienia spraw 7980
Do pobrania 14620
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14162
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3068
Gospodarka Odpadami 27963
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4127
Deklaracje 38
Punkt selektywnej zbiórki 5514
Podmiot odbierający odpady 2399
Harmonogramy odbioru odpadów 1829
RIPOK 2872
Rejestr działalności regulowanej 2635
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2807
Akty prawne 3161
Sprawozdawczość 3748
Biuro Gospodarki Odpadami 68
Sprawozdawczość za rok 2017 106
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1891
Konkursy ofert - ogłoszenia 104977
Konkursy ofert - wyniki 61393
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 39887
Tryb pozakonkursowy - wyniki 5425
Zamówienia do 30 000 Euro 546468
Wyniki 100067
Zamówienia publiczne 2036171
Archiwum zamówień publicznych 563698
Wyniki zamówień publicznych 765003
Wyniki innych postępowań 399672
Zamówienia na usługi społeczne 41692
Wyniki 8936
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10302
Położenie geograficzne 13893
Historia miasta 12519
Nauka i kultura 10221
Ludność i rynek pracy 13372
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 27226
Strategia rozwoju miasta 21064
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9928
Kierunki rozwoju miasta 21652
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 53629
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1582
Polityka zagraniczna 49903
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33488
Pozostałe zamówienia 4608
Wyniki 1206
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 310312
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 81310
REJESTR JEDNOSTEK 41483
Oświadczenia majątkowe 2017 1098
Oświadczenia majątkowe 2016 5762
Oświadczenia majątkowe 2015 17195
Oświadczenia majątkowe 2014 15794
Żłobki 62909
Szkoły podstawowe 167269
Gimnazja - zawartość archiwalna 102481
Placówki oświatowe 70763
Szkoły ponadgimnazjalne 149540
Spółki 55774
Administracja zespolona 65378
Jednostki budżetowe 93512
Przedszkola 240055
Zakłady budżetowe 27610
Instytucje kultury 22891
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22220
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 9538
Kontrole 53380
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 51079
Kontrole zewnętrzne 90740
2017 rok 3766
2016 rok 10658
2015 rok 6123
2014 rok 4171
Kontrole wewnętrzne 9805
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 3755
2016 14387
2015 27686
2013 49488
2014 26823
2012 76783
2011 72600
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 32706
Organizacje pozarządowe 122400
Sprawozdania z programu 7176
Rejestry, ewidencje i archiwa 38374
REJESTR ZBIORÓW 9912
Petycje 14030
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 12551
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 9899
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2366
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2625
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 1899
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1020
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 58359
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 695946

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17428
Zespół redakcyjny 30586
Instrukcja obsługi 27152
Rejestr zmian 3007696
Statystyki 28303
Strona główna 113
Mapa serwisu 27491
Instrukcja obsługi 22237
Tłumacz języka migowego 60
Kanały RSS 8629
Polityka Plików Cookies 35128

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra