Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 7872
Inspektor Ochrony Danych 232
Ochrona wizyjna 389
Archiwum BIP Gminy ZG 90

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 17838
Znadź lokal wyborczy 18099
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 42165
Informacje dla wyborców 154761
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 12541
Obwody głosowania i lokale wyborcze 85881
Komisje wyborcze 82173
Program 500 PLUS 65091
Program "DOBRY START" 12508
e-Urząd 174480
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 61380
Centralny Rejestr Spraw 21110
Status dowodu osobistego 180788
Status dowodu rejestracyjnego 59435
Status prawa jazdy 66293
Informacje o stanie środowiska 80
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 14403
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 26263
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 12126
Konsultacje społeczne 46568
Co i jak załatwić w urzędzie? 3302128
Wykaz procedur wg haseł 764689
Sprawy 1018596
Młodzieżowa Rada Miasta 41888
Zielonogórska Rada Seniorów 17682
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 40
Dzielnica Nowe Miasto 60
Władze Miasta 2370
Prezydent Miasta 152457
Zastępca Prezydenta Miasta 46932
Zastępca Prezydenta Miasta 42939
Sekretarz Miasta 33318
Skarbnik Miasta 31210
Miasto Zielona Góra 108094
Dzielnica Nowe Miasto 36874
Wybory do Rady Dzielnicy 21913
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 1150
Realizacja polityk, programów i strategii 438
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 468
Zrealizowane inwestycje 319
Realizacja uchwał Rady Miasta 408
Realizacja budżetu obywatelskiego 252
Realizacja usług publicznych 253
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 355
Sprawozdanie z wykonania budżetu 293
Urząd Miasta 1180509
Departamenty, Wydziały i Biura 471361
Departament Prezydenta Miasta 28279
Biuro Audytu 22693
Biuro Miejskich Rzeczników 54676
Biuro Prezydenta Miasta 50233
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2419
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 606
Biuro Prasowe (PR) 431
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 294
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 2712
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 751
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 5526
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 918
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 1047
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 1274
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 851
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 100097
Departament Rozwoju Miasta 71867
Biuro Administracji Budowlanej 39250
Biuro Geodezji i Katastru 46779
Biuro Ochrony Środowiska 49055
Biuro Urbanistyki i Planowania 30235
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 13563
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 16543
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 9024
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 20668
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 103397
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 6979
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 7714
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 3661
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 2371
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 12673
Departament Finansowy 9607
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 14824
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 9254
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 30604
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 7360
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 33468
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 39286
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 6441
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 26435
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 20527
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 52
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 18360
Straż Miejska 45981
Inspektor Ochrony Danych 3499
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1929
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2811
Biuro Ochrony Wizyjnej 1729
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 3045
Biuro Dzielnicy 1919
Departament Organizacyjny 7149
Biuro Obsługi Urzędu 13885
Biuro Organizacyjne 13709
Biuro Zamówień Publicznych 7830
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4598
Biuro Rady Miasta 6582
Biuro Informatyki 21197
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 1500
Wydział Komunikacji (KM) 5440
Oświadczenia majątkowe 164194
Straż Miejska 53
Rada Miasta 174833
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 51641
Komisje Rady Miasta 44287
Radni Miasta Zielona Góra 82746
Oświadczenia majątkowe 22179
2018 1702
2018-2023 początek kadencji 3401
2015 - 2018 zakończenie kadencji 2114
2017 5980
2016 5796
2015 6974
2015-2018 początek kadencji 14662
2010-2014 zakończenie kadencji 9276
2014 8451
2013 7403
Sesje Rady Miasta 428729
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 370
Transmisje obrad rady 61166
Archiwum audio 49842
Realizacja sesji Rady Miasta 169524
Protokoły sesji 176477
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 38396
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 145892
Imienne wykazy głosowań radnych 2166
Dyżury Radnych 32983
Komunikaty 1100475
Inwestycje celu publicznego 358498
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 175726
Planowanie przestrzenne 232620
Postępowania wodnoprawne 148636
Decyzja środowiskowa 124332
Zgłoszenia budowlane 114389
Warunki zabudowy 12072
Obwieszczenia 144296
Zgromadzenia i imprezy masowe 41137
Planowane zgromadzenia 93244
Planowane imprezy masowe 4850
Zawiadomienie o zgromadzeniu 25
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 695
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 55
Przepisy prawne 42
Nieruchomości 191758
Informacja o wykazach nieruchomości 1527086
Najem 174449
Dzierżawy 703319
Przetargi 660929
Nieruchomości oferowane do zbycia 372470
Użytkowanie 11083
Użyczenie 7427
Podatki i opłaty 21542
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 1358
Budżet i finanse 7186
Budżet miasta 171601
Projekty budżetów Miasta 49444
Uchwały budżetowe 2400094
Sprawozdania z wykonania budżetu 83607
Informacje o przebiegu budżetu 113031
Ulgi i pomoc publiczna 39596
Opłata skarbowa 111
Numery rachunków bankowych 125212
Dług publiczny 12394
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 72633
Sprawozdania finansowe 44593
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 137
2018 250
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 20361
Rejestry umów 2927
Budżet obywatelski 2020 13882
Budżet obywatelski 2019 9659
Akty prawne 5843477
Projekty uchwał, konsultacje 224293
Uchwały i Zarządzenia 4772243
Obwieszczenia 475
Obwieszczenia Rady Miasta 36077
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 37690
Informacje Prezydenta Miasta 22837
Archiwalne 3162022
Dzienniki Ustaw 90
Monitor Polski 111
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 84
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 95
Nieodpłatna pomoc prawna 22323
Informacje o stanie środowiska 79678
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2509
Sprawozdania z badań próbek wody 67592
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1226
Niska emisja w mieście 1472
Aktualności 1196
Jakość powietrza w Zielonej Górze 2775
Niska emisja - poważny problem 1175
Plany i programy 2664
Przydatne aplikacje i programy 1791
Edukacja ekologiczna 1695
Program ochrony środowiska 6005
Rewitalizacja Miasta 83085
Rewitalizacja w roku 2015 582
Rewitalizacja w roku 2016 689
Rewitalizacja w roku 2017 717
Rewitalizacja w roku 2018 1165
Planowanie przestrzenne 597
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 210371
Ochrona danych osobowych 247
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 220264
Obowiązujące plany miejscowe 125946
Opracowywane plany miejscowe 59404
Wyłożenie do publicznego wglądu 190122
ZIELONA - Zielona Góra 4523
Koncepcje 8309
Rejestr wniosków do planów miejscowych 402
Miejski Konserwator Zabytków 85121
Zakres ochrony 8699
Strefa ochrony konserwatorskiej 12252
Procedury załatwienia spraw 8873
Do pobrania 17301
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15743
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 4869
Gospodarka Odpadami 52543
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 49
Punkt selektywnej zbiórki 10339
Podmiot odbierający odpady 3331
Harmonogramy odbioru odpadów 2068
RIPOK 3862
Rejestr działalności regulowanej 3448
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3643
Akty prawne 4368
Sprawozdawczość 4870
Biuro Gospodarki Odpadami 94
Sprawozdawczość za 2018 rok 404
Sprawozdawczość za rok 2017 937
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 352
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2232
Konkursy ofert - ogłoszenia 202890
Konkursy ofert - wyniki 114630
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 99085
Tryb pozakonkursowy - wyniki 11205
Zamówienia do 30 000 Euro 640821
Wyniki 123893
Zamówienia publiczne 2459741
Archiwum zamówień publicznych 757558
Wyniki zamówień publicznych 1023480
Wyniki innych postępowań 563081
Zamówienia na usługi społeczne 91688
Wyniki 21399
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11606
Położenie geograficzne 14956
Historia miasta 15551
Nauka i kultura 11134
Ludność i rynek pracy 16764
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 32370
Strategia rozwoju miasta 23733
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10894
Kierunki rozwoju miasta 24535
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 59620
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2306
Polityka zagraniczna 53597
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35451
Pozostałe zamówienia 11651
Wyniki 1747
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 372985
Nabór kandydatów - wyniki 4869
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 88793
REJESTR JEDNOSTEK 46521
Oświadczenia majątkowe 2018 3204
Oświadczenia majątkowe 2017 8156
Oświadczenia majątkowe 2016 10836
Oświadczenia majątkowe 2015 23881
Oświadczenia majątkowe 2014 19247
Żłobki 72050
Szkoły podstawowe 190454
Gimnazja - zawartość archiwalna 112164
Placówki oświatowe 78891
Szkoły ponadgimnazjalne 173466
Spółki 63756
Administracja zespolona 71652
Jednostki budżetowe 108556
Przedszkola 267265
Zakłady budżetowe 30141
Instytucje kultury 26102
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 24318
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 15504
Kontrola i audyt wewnętrzny 53644
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 57533
Kontrole zewnętrzne 97517
2019 rok 581
2018 rok 1505
2017 rok 7719
2016 rok 17433
2015 rok 8396
2014 rok 5505
Kontrole wewnętrzne 10720
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 446
2018 6531
2017 7695
2016 18838
2015 32512
2013 53450
2014 29734
2012 82433
2011 80186
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 35853
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 488
Organizacje pozarządowe 133107
Sprawozdania z programu 10231
Inicjatywy lokalne 1116
Czym jest inicjatywa lokalna 748
Wzory dokumentów 907
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 943
Rejestry, ewidencje i archiwa 41294
REJESTR ZBIORÓW 14075
Petycje 29534
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 20577
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 16775
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3588
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 7377
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 5756
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 2227
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 63291
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 973973

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21086
Zespół redakcyjny 33089
Instrukcja obsługi 28496
Rejestr zmian 4178955
Statystyki 29844
Strona główna 123
Mapa serwisu 29178
Instrukcja obsługi 23511
Tłumacz języka migowego 75
Kanały RSS 9557
Polityka Plików Cookies 40769