ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 27565
e-Urząd 138718
Elektroniczny Urząd Podawczy 39563
Centralny Rejestr Spraw 15674
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 154411
Status dowodu rejestracyjnego 36484
Status prawa jazdy 46489
Informacje o stanie środowiska 42
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 10809
Udostępnione wykazy 27160
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 13352
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3406
Konsultacje społeczne 16386
Co i jak załatwić w urzędzie? 1977541
Wykaz procedur wg haseł 327058
Sprawy 548433
Młodzieżowa Rada Miasta 11059
Zielonogórska Rada Seniorów 2697
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1292
Prezydent Miasta 124724
Zastępca Prezydenta Miasta 35733
Zastępca Prezydenta Miasta 31939
Zastępca Prezydenta Miasta 33293
Sekretarz Miasta 24963
Skarbnik Miasta 23341
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 85530
Dzielnica Nowe Miasto 22444
Wybory do Rady Dzielnicy 10132
Urząd Miasta 884523
Departamenty, Wydziały i Biura 349514
Departament Prezydenta Miasta 17600
Biuro Audytu 14540
Biuro Miejskich Rzeczników 33385
Biuro Prezydenta Miasta 28052
Biuro Analiz i Rozwoju 10746
Biuro Dzielnicy 3496
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 65564
Biuro Inwestycji Miejskich 4512
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3266
Biuro Zarządzania Drogami 7840
Wydział Funduszy Europejskich 7115
Wydział Komunikacji 67362
Departament Rozwoju Miasta 52722
Biuro Administracji Budowlanej 22869
Biuro Geodezji i Katastru 28248
Biuro Ochrony Środowiska 25935
Biuro Urbanistyki i Planowania 18920
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6267
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6435
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4300
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 7630
Urząd Stanu Cywilnego 116302
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 69226
Wydział Spraw Obywatelskich 87360
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 40973
Wydział Świadczeń Rodzinnych 82668
Biuro Informatyki 17094
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 19678
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 21135
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 16806
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3840
Biuro Gospodarki Odpadami 7604
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 3746
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6876
Biuro Zarządzania Kryzysowego 9737
Straż Miejska 21001
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 188
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 191
Departament Finansowy 3964
Biuro Budżetu i Rachunkowości 6738
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4423
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 14259
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 2799
Departament Organizacyjny 2990
Biuro Obsługi Urzędu 6467
Biuro Organizacyjne 6231
Biuro Zamówień Publicznych 3765
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 1853
Biuro Rady Miasta 3068
Oświadczenia majątkowe 90727
Straż Miejska 0
Rada Miasta 142876
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 37618
Komisje Rady Miasta 36833
Radni Miasta Zielona Góra 58505
Oświadczenia majątkowe 18403
2015 2225
2014 4035
2010-2014 zakończenie kadencji 5773
2015-2018 początek kadencji 7317
2013 5693
2012 9799
2011 7567
Sesje Rady Miasta 287753
Transmisja na żywo z sesji 41656
Archiwum audio 32914
Realizacja sesji Rady Miasta 121007
Protokoły sesji 127243
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 2246
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 103603
Dyżury Radnych 20624
Komunikaty 850114
Inwestycje celu publicznego 182493
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 122064
Zagospodarowanie przestrzenne 136984
Postępowania wodnoprawne 92389
Decyzja środowiskowa 90481
Zgłoszenia budowlane 18432
Obwieszczenia 94354
Zgromadzenia 17303
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 1335
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 127
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 139798
Informacja o wykazach nieruchomości 1201783
Najem 132890
Dzierżawy 415767
Przetargi 307622
Nieruchomości oferowane do zbycia 212510
Użytkowanie 4160
Budżet i finanse 6473
Budżet miasta 135977
Projekty budżetów Miasta 38306
Uchwały budżetowe 724559
Sprawozdania z wykonania budżetu 65293
Informacje o przebiegu budżetu 72109
Ulgi i pomoc publiczna 26756
Opłata skarbowa 82
Numery rachunków bankowych 76632
Dług publiczny 9967
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 49417
Sprawozdania finansowe 24496
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12315
Akty prawne 2745843
Projekty uchwał, konsultacje 151973
Uchwały i Zarządzenia 2744015
Obwieszczenia 437
Obwieszczenia Rady Miasta 31487
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 26978
Informacje Prezydenta Miasta 18468
Archiwalne 1297854
Dzienniki Ustaw 82
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 59
Nieodpłatna pomoc prawna 1213
Rewitalizacja Miasta 25127
Informacje o stanie środowiska 51872
Programu ochrony środowiska przed hałasem 151
Sprawozdania z badań próbek wody 9227
Planowanie przestrzenne 445
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 167912
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 138452
Obowiązujące plany miejscowe 82843
Opracowywane plany miejscowe 37250
Wyłożenie do publicznego wglądu 95759
ZIELONA - Zielona Góra 1334
Koncepcje 2975
Gospodarka Odpadami 10689
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1622
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2361
Podmiot odbierający odpady 1270
Harmonogramy odbioru odpadów 1031
RIPOK 1548
Rejestr działalności regulowanej 1329
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1410
Akty prawne 1802
Sprawozdawczość 1479
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 59010
Zakres ochrony 6438
Strefa ochrony konserwatorskiej 8508
Procedury załatwienia spraw 6767
Do pobrania 11350
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 11722
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 747
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1683
Konkursy ofert - ogłoszenia 6166
Konkursy ofert - wyniki 7755
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 1439
Tryb pozakonkursowy - wyniki 714
Zamówienia publiczne 1604587
Archiwum zamówień publicznych 430040
Wyniki zamówień publicznych 534321
Wyniki innych postępowań 269523
Zamówienia do 30 000 Euro 445631
Wyniki 72159
Zamówienia na usługi społeczne 2083
Wyniki 176
Pozostałe zamówienia 1116
Wyniki 234
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 250564
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8637
Położenie geograficzne 12258
Historia miasta 9914
Nauka i kultura 8544
Ludność i rynek pracy 9496
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 19821
Strategia rozwoju miasta 17546
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8815
Kierunki rozwoju miasta 16798
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 43646
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 255
Polityka zagraniczna 40643
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 30671
Informator urzędowy 295661
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 70277
REJESTR JEDNOSTEK 35584
Oświadczenia majątkowe 2015 5453
Oświadczenia majątkowe 2014 9501
Żłobki 51104
Szkoły podstawowe 133234
Gimnazja 87059
Placówki oświatowe 57957
Szkoły ponadgimnazjalne 121873
Spółki 43846
Administracja zespolona 55878
Inne jednostki budżetowe 20267
Jednostki budżetowe 72818
Przedszkola 193197
Inne zakłady budżetowe 23979
Instytucje kultury 19282
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 18858
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64177
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 2964
Kontrole 52302
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 43196
Kontrole zewnętrzne 79039
2016 rok 509
2015 rok 2065
2014 rok 1605
Kontrole wewnętrzne 8204
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 3957
2015 16422
2014 22040
2013 40374
2012 65777
2011 58227
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 26736
Petycje 2635
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 3931
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2209
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 642
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 128
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 25
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 19
Organizacje pozarządowe 108849
Sprawozdania z programu 3269
Rejestry, ewidencje i archiwa 33998
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1421
REJESTR ZBIORÓW 2783
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 547601
Ogłoszenie, lista, wynik 1427853
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 50499

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13158
Zespół redakcyjny 27772
Instrukcja obsługi 24974
Rejestr zmian 1827759
Statystyki 26267
Strona główna 103
Mapa serwisu 24996
Instrukcja obsługi 20188
Tłumacz języka migowego 44
Kanały RSS 6917
Polityka Plików Cookies 28910

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra