ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 35

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 31681
e-Urząd 143360
Elektroniczny Urząd Podawczy 42182
Centralny Rejestr Spraw 16384
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 158231
Status dowodu rejestracyjnego 39286
Status prawa jazdy 49483
Informacje o stanie środowiska 47
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11307
Udostępnione wykazy 29064
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 14878
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 4368
Konsultacje społeczne 20841
Co i jak załatwić w urzędzie? 2130774
Wykaz procedur wg haseł 361581
Sprawy 596896
Młodzieżowa Rada Miasta 14534
Zielonogórska Rada Seniorów 4461
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1320
Prezydent Miasta 128460
Zastępca Prezydenta Miasta 37230
Zastępca Prezydenta Miasta 33471
Zastępca Prezydenta Miasta 34862
Sekretarz Miasta 26057
Skarbnik Miasta 24248
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 88968
Dzielnica Nowe Miasto 24591
Wybory do Rady Dzielnicy 11654
Urząd Miasta 921318
Departamenty, Wydziały i Biura 365199
Departament Prezydenta Miasta 18762
Biuro Audytu 15500
Biuro Miejskich Rzeczników 36617
Biuro Prezydenta Miasta 31105
Biuro Analiz i Rozwoju 11361
Biuro Dzielnicy 4076
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 184
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 69743
Biuro Inwestycji Miejskich 5546
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3859
Biuro Zarządzania Drogami 9382
Wydział Funduszy Europejskich 8002
Wydział Komunikacji 77729
Departament Rozwoju Miasta 55701
Biuro Administracji Budowlanej 25232
Biuro Geodezji i Katastru 30640
Biuro Ochrony Środowiska 28645
Biuro Urbanistyki i Planowania 20509
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 7202
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7321
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4883
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 9487
Urząd Stanu Cywilnego 121751
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 73484
Wydział Spraw Obywatelskich 91602
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 42802
Wydział Świadczeń Rodzinnych 88348
Biuro Informatyki 17600
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 21632
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 23237
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 18109
Biuro Gospodarki Odpadami 8764
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 5553
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8140
Biuro Zarządzania Kryzysowego 11043
Straż Miejska 24272
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 494
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 510
Departament Finansowy 4632
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7673
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5026
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 16386
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3473
Departament Organizacyjny 3532
Biuro Obsługi Urzędu 7420
Biuro Organizacyjne 7162
Biuro Zamówień Publicznych 4314
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2302
Biuro Rady Miasta 3539
Oświadczenia majątkowe 101740
Straż Miejska 0
Rada Miasta 147083
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 39085
Komisje Rady Miasta 37845
Radni Miasta Zielona Góra 61474
Oświadczenia majątkowe 18979
2016 754
2015 2935
2014 4610
2010-2014 zakończenie kadencji 6272
2015-2018 początek kadencji 8420
2012 10316
2013 5947
2011 7863
Sesje Rady Miasta 307314
Transmisja na żywo z sesji 43373
Archiwum audio 35038
Realizacja sesji Rady Miasta 127275
Protokoły sesji 135703
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 4176
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 108208
Dyżury Radnych 21872
Komunikaty 884723
Inwestycje celu publicznego 203898
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 130618
Zagospodarowanie przestrzenne 150491
Postępowania wodnoprawne 100532
Decyzja środowiskowa 95259
Zgłoszenia budowlane 23858
Obwieszczenia 100019
Zgromadzenia 22631
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 9617
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 201
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 146009
Informacja o wykazach nieruchomości 1249668
Najem 137132
Dzierżawy 445548
Przetargi 341631
Nieruchomości oferowane do zbycia 229239
Użytkowanie 4622
Budżet i finanse 6614
Budżet miasta 140826
Projekty budżetów Miasta 39249
Uchwały budżetowe 842696
Sprawozdania z wykonania budżetu 67872
Informacje o przebiegu budżetu 76800
Ulgi i pomoc publiczna 27881
Opłata skarbowa 87
Numery rachunków bankowych 82210
Dług publiczny 10298
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 52159
Sprawozdania finansowe 27098
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13314
Rejestry umów 329
Akty prawne 3109071
Projekty uchwał, konsultacje 160983
Uchwały i Zarządzenia 2998606
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 31992
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 28215
Informacje Prezydenta Miasta 19178
Archiwalne 1471701
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 61
Nieodpłatna pomoc prawna 2676
Rewitalizacja Miasta 33187
Informacje o stanie środowiska 55980
Programu ochrony środowiska przed hałasem 348
Sprawozdania z badań próbek wody 15358
Niska emisja w mieście 99
Aktualności 28
Jakość powietrza w Zielonej Górze 72
Niska emisja - poważny problem 88
Plany i programy 115
Przydatne aplikacje i programy 128
Edukacja ekologiczna 51
Program ochrony środowiska 196
Planowanie przestrzenne 534
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 174162
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 147283
Obowiązujące plany miejscowe 88477
Opracowywane plany miejscowe 40124
Wyłożenie do publicznego wglądu 107510
ZIELONA - Zielona Góra 1823
Koncepcje 3582
Gospodarka Odpadami 14437
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2177
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2933
Podmiot odbierający odpady 1542
Harmonogramy odbioru odpadów 1356
RIPOK 1849
Rejestr działalności regulowanej 1703
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1705
Akty prawne 2156
Sprawozdawczość 2102
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 62393
Zakres ochrony 6770
Strefa ochrony konserwatorskiej 8916
Procedury załatwienia spraw 7084
Do pobrania 12174
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12356
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1194
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1740
Konkursy ofert - ogłoszenia 22725
Konkursy ofert - wyniki 18651
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 7224
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1561
Zamówienia publiczne 1708303
Archiwum zamówień publicznych 459343
Wyniki zamówień publicznych 575161
Wyniki innych postępowań 299755
Zamówienia do 30 000 Euro 471620
Wyniki 78962
Zamówienia na usługi społeczne 4762
Wyniki 366
Pozostałe zamówienia 2122
Wyniki 478
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 265770
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9064
Położenie geograficzne 12682
Historia miasta 10410
Nauka i kultura 8871
Ludność i rynek pracy 10257
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 21459
Strategia rozwoju miasta 18407
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9064
Kierunki rozwoju miasta 17926
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 45953
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 541
Polityka zagraniczna 42807
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31460
Informator urzędowy 306554
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 72821
REJESTR JEDNOSTEK 37118
Oświadczenia majątkowe 2016 924
Oświadczenia majątkowe 2015 8494
Oświadczenia majątkowe 2014 11162
Żłobki 53655
Szkoły podstawowe 142236
Gimnazja 90380
Placówki oświatowe 61028
Szkoły ponadgimnazjalne 129149
Spółki 47277
Administracja zespolona 58731
Inne jednostki budżetowe 20864
Jednostki budżetowe 77757
Przedszkola 205338
Inne zakłady budżetowe 24763
Instytucje kultury 20062
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19594
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64736
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4543
Kontrole 52827
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 45192
Kontrole zewnętrzne 82698
2017 rok 298
2016 rok 2945
2015 rok 2960
2014 rok 2186
Kontrole wewnętrzne 8801
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 86
2016 6730
2015 18886
2013 43043
2014 23245
2012 68591
2011 61891
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 28260
Petycje 5490
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 5702
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 3902
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 993
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 389
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 283
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 126
Organizacje pozarządowe 112451
Sprawozdania z programu 4199
Rejestry, ewidencje i archiwa 35141
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2079
REJESTR ZBIORÓW 4502
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 560809
Ogłoszenie, lista, wynik 1470063
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 52452

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14180
Zespół redakcyjny 28584
Instrukcja obsługi 25599
Rejestr zmian 2097534
Statystyki 26894
Strona główna 105
Mapa serwisu 25707
Instrukcja obsługi 20847
Tłumacz języka migowego 51
Kanały RSS 7447
Polityka Plików Cookies 30626

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra