ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 5097
REJESTR ZBIORÓW 2223
Ochrona wizyjna 67
Archiwum BIP Gminy ZG 78

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO PARLAMNETU EUROPEJSKIEGO 17509
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 39745
Informacje dla wyborców 132338
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10974
Obwody głosowania i lokale wyborcze 52754
Komisje wyborcze 68698
Program 500 PLUS 54986
Program "DOBRY START" 7677
e-Urząd 166227
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 54665
Centralny Rejestr Spraw 19881
Status dowodu osobistego 174693
Status dowodu rejestracyjnego 53408
Status prawa jazdy 62643
Informacje o stanie środowiska 75
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13587
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 22987
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 9977
Konsultacje społeczne 39943
Co i jak załatwić w urzędzie? 2966347
Wykaz procedur wg haseł 662775
Sprawy 898265
Młodzieżowa Rada Miasta 36232
Zielonogórska Rada Seniorów 14448
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 34
Dzielnica Nowe Miasto 45
Władze Miasta 1839
Prezydent Miasta 146763
Zastępca Prezydenta Miasta 44344
Zastępca Prezydenta Miasta 40129
Sekretarz Miasta 31404
Skarbnik Miasta 29544
Miasto Zielona Góra 103406
Dzielnica Nowe Miasto 34273
Wybory do Rady Dzielnicy 19665
Urząd Miasta 1109355
Departamenty, Wydziały i Biura 441219
Departament Prezydenta Miasta 25775
Biuro Audytu 21071
Biuro Miejskich Rzeczników 49930
Biuro Prezydenta Miasta 44957
Biuro Analiz i Rozwoju 14697
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1889
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 701
Biuro Inwestycji Miejskich (BI) 635
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 171
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 864
Biuro Zarządzania Drogami (BD) 981
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 92020
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2267
Departament Rozwoju Miasta 67404
Biuro Administracji Budowlanej 35769
Biuro Geodezji i Katastru 42555
Biuro Ochrony Środowiska 43504
Biuro Urbanistyki i Planowania 27616
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 11929
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 13869
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7964
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 18703
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 96930
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 1086
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 296
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 397
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 436
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 319
Departament Finansowy 8371
Biuro Budżetu i Rachunkowości 13357
Biuro Egzekucji Administracyjnej 8105
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 27394
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6430
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 30722
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 34848
Biuro Gospodarki Komunalnej 4572
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 24272
Biuro Gospodarki Odpadami 16122
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 15763
Straż Miejska 40700
Inspektor Ochrony Danych 2658
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1405
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2263
Biuro Ochrony Wizyjnej 892
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2185
Biuro Dzielnicy 1344
Departament Organizacyjny 6286
Biuro Obsługi Urzędu 12020
Biuro Organizacyjne 12148
Biuro Zamówień Publicznych 7019
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4197
Biuro Rady Miasta 5849
Biuro Informatyki 20352
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 247
Wydział Komunikacji (KM) 483
Oświadczenia majątkowe 145994
Straż Miejska 49
Rada Miasta 168552
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 48190
Komisje Rady Miasta 42545
Radni Miasta Zielona Góra 77863
Oświadczenia majątkowe 21295
2018-2023 początek kadencji 1496
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1216
2017 4310
2016 4811
2015 6090
2015-2018 początek kadencji 13399
2010-2014 zakończenie kadencji 8419
2014 7669
2013 7031
2012 12006
Sesje Rady Miasta 401158
Transmisje obrad rady 55421
Archiwum audio 47219
Realizacja sesji Rady Miasta 158086
Protokoły sesji 166065
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 19419
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 132740
Imienne wykazy głosowań radnych 1107
Dyżury Radnych 29481
Komunikaty 1052093
Inwestycje celu publicznego 318253
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 167467
Zagospodarowanie przestrzenne 212332
Postępowania wodnoprawne 138001
Decyzja środowiskowa 117207
Zgłoszenia budowlane 89042
Warunki zabudowy 6626
Obwieszczenia 130637
Zgromadzenia i imprezy masowe 38611
Planowane zgromadzenia 67618
Planowane imprezy masowe 2783
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 568
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 37
Nieruchomości 178662
Informacja o wykazach nieruchomości 1465291
Najem 162967
Dzierżawy 644978
Przetargi 583083
Nieruchomości oferowane do zbycia 335279
Użytkowanie 8174
Użyczenie 4187
Podatki i opłaty 13694
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 749
Budżet i finanse 7078
Budżet miasta 164983
Projekty budżetów Miasta 47003
Uchwały budżetowe 1953419
Sprawozdania z wykonania budżetu 78622
Informacje o przebiegu budżetu 103032
Ulgi i pomoc publiczna 35826
Opłata skarbowa 106
Numery rachunków bankowych 112386
Dług publiczny 11870
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 67602
Sprawozdania finansowe 39076
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 18600
Rejestry umów 2082
Budżet obywatelski 2019 5797
Akty prawne 5220362
Projekty uchwał, konsultacje 207194
Uchwały i Zarządzenia 4313802
Obwieszczenia 457
Obwieszczenia Rady Miasta 35138
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 35779
Informacje Prezydenta Miasta 21993
Archiwalne 2759525
Dzienniki Ustaw 88
Monitor Polski 108
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 90
Nieodpłatna pomoc prawna 13069
Informacje o stanie środowiska 73703
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1927
Sprawozdania z badań próbek wody 54930
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 903
Niska emisja w mieście 1212
Aktualności 857
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1798
Niska emisja - poważny problem 902
Plany i programy 1912
Przydatne aplikacje i programy 1349
Edukacja ekologiczna 1315
Program ochrony środowiska 4398
Rewitalizacja Miasta 73568
Rewitalizacja w roku 2015 314
Rewitalizacja w roku 2016 374
Rewitalizacja w roku 2017 408
Rewitalizacja w roku 2018 737
Planowanie przestrzenne 593
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 200942
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 194865
Obowiązujące plany miejscowe 115575
Opracowywane plany miejscowe 54716
Wyłożenie do publicznego wglądu 165800
ZIELONA - Zielona Góra 3924
Koncepcje 6328
Miejski Konserwator Zabytków 79625
Zakres ochrony 8158
Strefa ochrony konserwatorskiej 11277
Procedury załatwienia spraw 8446
Do pobrania 15860
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15054
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3994
Gospodarka Odpadami 38735
Bezpłatny odbiór dużego AGD 5541
Deklaracje 43
Punkt selektywnej zbiórki 7321
Podmiot odbierający odpady 2863
Harmonogramy odbioru odpadów 1955
RIPOK 3340
Rejestr działalności regulowanej 3028
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3220
Akty prawne 3676
Sprawozdawczość 4303
Biuro Gospodarki Odpadami 80
Sprawozdawczość za rok 2017 526
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2096
Konkursy ofert - ogłoszenia 160832
Konkursy ofert - wyniki 89285
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 66521
Tryb pozakonkursowy - wyniki 8317
Zamówienia do 30 000 Euro 593540
Wyniki 112523
Zamówienia publiczne 2249053
Archiwum zamówień publicznych 659298
Wyniki zamówień publicznych 902993
Wyniki innych postępowań 487801
Zamówienia na usługi społeczne 66669
Wyniki 15729
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10920
Położenie geograficzne 14412
Historia miasta 13872
Nauka i kultura 10754
Ludność i rynek pracy 14806
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 29910
Strategia rozwoju miasta 22495
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10367
Kierunki rozwoju miasta 23080
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 56523
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1950
Polityka zagraniczna 52065
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 34466
Pozostałe zamówienia 7260
Wyniki 1533
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 337532
Nabór kandydatów - wyniki 982
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 85075
REJESTR JEDNOSTEK 43817
Oświadczenia majątkowe 2018 404
Oświadczenia majątkowe 2017 4688
Oświadczenia majątkowe 2016 8168
Oświadczenia majątkowe 2015 20512
Oświadczenia majątkowe 2014 17512
Żłobki 67734
Szkoły podstawowe 177754
Gimnazja - zawartość archiwalna 107539
Placówki oświatowe 74449
Szkoły ponadgimnazjalne 159153
Spółki 59222
Administracja zespolona 68306
Jednostki budżetowe 100502
Przedszkola 252079
Zakłady budżetowe 28954
Instytucje kultury 24448
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 23196
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 12325
Kontrole 53513
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 54590
Kontrole zewnętrzne 95048
2018 rok 752
2017 rok 5685
2016 rok 14592
2015 rok 7409
2014 rok 4888
Kontrole wewnętrzne 10368
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 2888
2017 5864
2016 16921
2015 30255
2013 51819
2014 28317
2012 80043
2011 77516
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 34193
Organizacje pozarządowe 128003
Sprawozdania z programu 8956
Inicjatywy lokalne 655
Czym jest inicjatywa lokalna 308
Wzory dokumentów 365
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 418
Rejestry, ewidencje i archiwa 39954
REJESTR ZBIORÓW 12305
Petycje 22171
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 16188
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 13446
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2974
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 4427
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 3320
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1613
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 60682
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 828085

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19139
Zespół redakcyjny 31883
Instrukcja obsługi 27950
Rejestr zmian 3676239
Statystyki 29172
Strona główna 118
Mapa serwisu 28434
Instrukcja obsługi 22932
Tłumacz języka migowego 70
Kanały RSS 9175
Polityka Plików Cookies 38378

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra