ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 5

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 29405
e-Urząd 141044
Elektroniczny Urząd Podawczy 40825
Centralny Rejestr Spraw 16018
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 156187
Status dowodu rejestracyjnego 37885
Status prawa jazdy 48183
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11074
Udostępnione wykazy 28339
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 14048
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3804
Konsultacje społeczne 18527
Co i jak załatwić w urzędzie? 2051409
Wykaz procedur wg haseł 343428
Sprawy 569283
Młodzieżowa Rada Miasta 12787
Zielonogórska Rada Seniorów 3546
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1306
Prezydent Miasta 126714
Zastępca Prezydenta Miasta 36562
Zastępca Prezydenta Miasta 32822
Zastępca Prezydenta Miasta 34179
Sekretarz Miasta 25540
Skarbnik Miasta 23846
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 87248
Dzielnica Nowe Miasto 23578
Wybory do Rady Dzielnicy 10890
Urząd Miasta 903739
Departamenty, Wydziały i Biura 357314
Departament Prezydenta Miasta 18222
Biuro Audytu 15054
Biuro Miejskich Rzeczników 35038
Biuro Prezydenta Miasta 29544
Biuro Analiz i Rozwoju 11036
Biuro Dzielnicy 3781
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 66
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 67531
Biuro Inwestycji Miejskich 5016
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3537
Biuro Zarządzania Drogami 8475
Wydział Funduszy Europejskich 7569
Wydział Komunikacji 72492
Departament Rozwoju Miasta 54247
Biuro Administracji Budowlanej 23971
Biuro Geodezji i Katastru 29538
Biuro Ochrony Środowiska 27250
Biuro Urbanistyki i Planowania 19705
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6695
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6920
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4605
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 8525
Urząd Stanu Cywilnego 119074
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 71320
Wydział Spraw Obywatelskich 89479
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 41973
Wydział Świadczeń Rodzinnych 85409
Biuro Informatyki 17303
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 20648
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22183
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17462
Biuro Gospodarki Odpadami 8095
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 4623
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7503
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10331
Straż Miejska 22507
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 341
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 348
Departament Finansowy 4276
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7173
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4701
Biuro Podatków i Opłat Lokalnych (PO) 15324
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3118
Departament Organizacyjny 3216
Biuro Obsługi Urzędu 6916
Biuro Organizacyjne 6657
Biuro Zamówień Publicznych 4036
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2058
Biuro Rady Miasta 3320
Oświadczenia majątkowe 95776
Straż Miejska 0
Rada Miasta 144867
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38321
Komisje Rady Miasta 37328
Radni Miasta Zielona Góra 59912
Oświadczenia majątkowe 18640
2016 355
2015 2633
2014 4330
2010-2014 zakończenie kadencji 6052
2015-2018 początek kadencji 7872
2012 10057
2013 5820
2011 7690
Sesje Rady Miasta 296074
Transmisja na żywo z sesji 42595
Archiwum audio 33915
Realizacja sesji Rady Miasta 124289
Protokoły sesji 131762
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 3282
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 105904
Dyżury Radnych 21255
Komunikaty 864515
Inwestycje celu publicznego 191778
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 125861
Zagospodarowanie przestrzenne 142838
Postępowania wodnoprawne 95986
Decyzja środowiskowa 92886
Zgłoszenia budowlane 20478
Obwieszczenia 97222
Zgromadzenia 20115
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 4660
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 162
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 143034
Informacja o wykazach nieruchomości 1223325
Najem 134982
Dzierżawy 431127
Przetargi 325484
Nieruchomości oferowane do zbycia 221521
Użytkowanie 4396
Budżet i finanse 6561
Budżet miasta 138526
Projekty budżetów Miasta 38786
Uchwały budżetowe 790515
Sprawozdania z wykonania budżetu 66786
Informacje o przebiegu budżetu 75147
Ulgi i pomoc publiczna 27399
Opłata skarbowa 84
Numery rachunków bankowych 79371
Dług publiczny 10133
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 50803
Sprawozdania finansowe 25803
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12855
Rejestry umów 180
Akty prawne 2923835
Projekty uchwał, konsultacje 156717
Uchwały i Zarządzenia 2881832
Obwieszczenia 442
Obwieszczenia Rady Miasta 31742
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27578
Informacje Prezydenta Miasta 18833
Archiwalne 1387331
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 1855
Rewitalizacja Miasta 29340
Informacje o stanie środowiska 53737
Programu ochrony środowiska przed hałasem 241
Sprawozdania z badań próbek wody 12456
Planowanie przestrzenne 517
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 171017
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 143156
Obowiązujące plany miejscowe 85503
Opracowywane plany miejscowe 38575
Wyłożenie do publicznego wglądu 101755
ZIELONA - Zielona Góra 1586
Koncepcje 3230
Gospodarka Odpadami 12553
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1876
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2634
Podmiot odbierający odpady 1408
Harmonogramy odbioru odpadów 1198
RIPOK 1692
Rejestr działalności regulowanej 1549
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1558
Akty prawne 1968
Sprawozdawczość 1798
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 60705
Zakres ochrony 6622
Strefa ochrony konserwatorskiej 8704
Procedury załatwienia spraw 6945
Do pobrania 11790
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12043
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 865
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1713
Konkursy ofert - ogłoszenia 13495
Konkursy ofert - wyniki 13094
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 3430
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1135
Zamówienia publiczne 1658244
Archiwum zamówień publicznych 446827
Wyniki zamówień publicznych 557075
Wyniki innych postępowań 287335
Zamówienia do 30 000 Euro 458941
Wyniki 75855
Zamówienia na usługi społeczne 3500
Wyniki 271
Pozostałe zamówienia 1635
Wyniki 361
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 258984
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8831
Położenie geograficzne 12469
Historia miasta 10137
Nauka i kultura 8710
Ludność i rynek pracy 9890
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 20735
Strategia rozwoju miasta 17940
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8934
Kierunki rozwoju miasta 17345
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 44741
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 385
Polityka zagraniczna 41731
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31040
Informator urzędowy 301235
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 71512
REJESTR JEDNOSTEK 36377
Oświadczenia majątkowe 2015 7124
Oświadczenia majątkowe 2014 10345
Żłobki 52376
Szkoły podstawowe 138516
Gimnazja 88654
Placówki oświatowe 59193
Szkoły ponadgimnazjalne 125964
Spółki 45565
Administracja zespolona 57126
Inne jednostki budżetowe 20582
Jednostki budżetowe 75100
Przedszkola 199623
Inne zakłady budżetowe 24321
Instytucje kultury 19632
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19151
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64468
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 3717
Kontrole 52696
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 44217
Kontrole zewnętrzne 81248
2016 rok 1458
2015 rok 2424
2014 rok 1910
Kontrole wewnętrzne 8422
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 5396
2015 17653
2014 22663
2013 41898
2012 67405
2011 60424
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27497
Petycje 4066
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 4745
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2994
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 788
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 232
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 71
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 56
Organizacje pozarządowe 110827
Sprawozdania z programu 3725
Rejestry, ewidencje i archiwa 34520
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1743
REJESTR ZBIORÓW 3542
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 554406
Ogłoszenie, lista, wynik 1449431
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 51376

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13682
Zespół redakcyjny 28220
Instrukcja obsługi 25283
Rejestr zmian 1950863
Statystyki 26562
Strona główna 104
Mapa serwisu 25364
Instrukcja obsługi 20501
Tłumacz języka migowego 50
Kanały RSS 7185
Polityka Plików Cookies 29757

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra