ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 38

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 37203
e-Urząd 145592
Elektroniczny Urząd Podawczy 43449
Centralny Rejestr Spraw 16714
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 160073
Status dowodu rejestracyjnego 40811
Status prawa jazdy 50719
Informacje o stanie środowiska 51
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11508
Udostępnione wykazy 29973
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 15694
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 4913
Konsultacje społeczne 22936
Co i jak załatwić w urzędzie? 2204400
Wykaz procedur wg haseł 385987
Sprawy 621482
Młodzieżowa Rada Miasta 16401
Zielonogórska Rada Seniorów 5328
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1340
Prezydent Miasta 130067
Zastępca Prezydenta Miasta 37753
Zastępca Prezydenta Miasta 34149
Zastępca Prezydenta Miasta 35556
Sekretarz Miasta 26459
Skarbnik Miasta 24655
Dzielnica Nowe Miasto 2
Miasto Zielona Góra 90375
Dzielnica Nowe Miasto 25516
Wybory do Rady Dzielnicy 12441
Urząd Miasta 937746
Departamenty, Wydziały i Biura 372144
Departament Prezydenta Miasta 19424
Biuro Audytu 16007
Biuro Miejskich Rzeczników 38021
Biuro Prezydenta Miasta 32432
Biuro Analiz i Rozwoju 11720
Biuro Dzielnicy 4355
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 291
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 71619
Biuro Inwestycji Miejskich 5980
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4185
Biuro Zarządzania Drogami 10215
Wydział Funduszy Europejskich 8429
Wydział Komunikacji 82092
Departament Rozwoju Miasta 56756
Biuro Administracji Budowlanej 26341
Biuro Geodezji i Katastru 31824
Biuro Ochrony Środowiska 29826
Biuro Urbanistyki i Planowania 21101
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 7715
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7736
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 5172
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 10389
Urząd Stanu Cywilnego 124286
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 75477
Wydział Spraw Obywatelskich 93504
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 43557
Wydział Świadczeń Rodzinnych 94248
Biuro Informatyki 17816
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 22440
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24107
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 18623
Biuro Gospodarki Odpadami 9284
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 6463
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8693
Biuro Zarządzania Kryzysowego 11643
Straż Miejska 25738
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 637
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 638
Departament Finansowy 4913
Biuro Budżetu i Rachunkowości 8153
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5306
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 17256
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3751
Departament Organizacyjny 3794
Biuro Obsługi Urzędu 7861
Biuro Organizacyjne 7666
Biuro Zamówień Publicznych 4602
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2543
Biuro Rady Miasta 3730
Oświadczenia majątkowe 106004
Straż Miejska 0
Rada Miasta 148509
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 39888
Komisje Rady Miasta 38352
Radni Miasta Zielona Góra 62760
Oświadczenia majątkowe 19147
2016 1192
2015 3305
2014 4945
2010-2014 zakończenie kadencji 6430
2015-2018 początek kadencji 8960
2012 10523
2013 6048
2011 8008
Sesje Rady Miasta 314842
Transmisja na żywo z sesji 44027
Archiwum audio 36171
Realizacja sesji Rady Miasta 129798
Protokoły sesji 137929
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 5210
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 109800
Dyżury Radnych 22349
Komunikaty 897613
Inwestycje celu publicznego 213254
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 134441
Zagospodarowanie przestrzenne 156423
Postępowania wodnoprawne 103686
Decyzja środowiskowa 97356
Zgłoszenia budowlane 27625
Warunki zabudowy 115
Obwieszczenia 102210
Zgromadzenia 24793
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 13655
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 229
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 148665
Informacja o wykazach nieruchomości 1268921
Najem 139101
Dzierżawy 460394
Przetargi 359294
Nieruchomości oferowane do zbycia 237017
Użytkowanie 4787
Budżet i finanse 6671
Budżet miasta 142952
Projekty budżetów Miasta 39708
Uchwały budżetowe 900022
Sprawozdania z wykonania budżetu 68556
Informacje o przebiegu budżetu 78901
Ulgi i pomoc publiczna 28318
Opłata skarbowa 87
Numery rachunków bankowych 84215
Dług publiczny 10435
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 53466
Sprawozdania finansowe 28328
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13729
Rejestry umów 436
Akty prawne 3243582
Projekty uchwał, konsultacje 164495
Uchwały i Zarządzenia 3083953
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 32292
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 28905
Informacje Prezydenta Miasta 19447
Archiwalne 1544113
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 71
Nieodpłatna pomoc prawna 3328
Rewitalizacja Miasta 36035
Informacje o stanie środowiska 57864
Programu ochrony środowiska przed hałasem 455
Sprawozdania z badań próbek wody 18646
Niska emisja w mieście 196
Aktualności 58
Jakość powietrza w Zielonej Górze 146
Niska emisja - poważny problem 149
Plany i programy 274
Przydatne aplikacje i programy 245
Edukacja ekologiczna 143
Program ochrony środowiska 505
Planowanie przestrzenne 541
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 176642
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 150439
Obowiązujące plany miejscowe 90812
Opracowywane plany miejscowe 41472
Wyłożenie do publicznego wglądu 112654
ZIELONA - Zielona Góra 2005
Koncepcje 3849
Gospodarka Odpadami 15943
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2449
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3193
Podmiot odbierający odpady 1662
Harmonogramy odbioru odpadów 1488
RIPOK 1986
Rejestr działalności regulowanej 1860
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1873
Akty prawne 2311
Sprawozdawczość 2377
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 63882
Zakres ochrony 6889
Strefa ochrony konserwatorskiej 9125
Procedury załatwienia spraw 7241
Do pobrania 12611
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12650
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1437
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1758
Konkursy ofert - ogłoszenia 30207
Konkursy ofert - wyniki 22047
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 9892
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1898
Zamówienia publiczne 1753009
Archiwum zamówień publicznych 471633
Wyniki zamówień publicznych 596190
Wyniki innych postępowań 312714
Zamówienia do 30 000 Euro 482163
Wyniki 81824
Zamówienia na usługi społeczne 9671
Wyniki 601
Pozostałe zamówienia 2444
Wyniki 589
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 270524
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9287
Położenie geograficzne 12873
Historia miasta 10622
Nauka i kultura 9066
Ludność i rynek pracy 10643
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 22409
Strategia rozwoju miasta 18749
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9167
Kierunki rozwoju miasta 18355
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 46935
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 689
Polityka zagraniczna 43744
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31703
Informator urzędowy 311368
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 74001
REJESTR JEDNOSTEK 37693
Oświadczenia majątkowe 2016 1438
Oświadczenia majątkowe 2015 9885
Oświadczenia majątkowe 2014 11912
Żłobki 54871
Szkoły podstawowe 145959
Gimnazja 92083
Placówki oświatowe 62452
Szkoły ponadgimnazjalne 131759
Spółki 48413
Administracja zespolona 59678
Inne jednostki budżetowe 21069
Jednostki budżetowe 79895
Przedszkola 209408
Inne zakłady budżetowe 25111
Instytucje kultury 20404
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19911
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64925
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 5259
Kontrole 52910
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 45896
Kontrole zewnętrzne 83957
2017 rok 743
2016 rok 4134
2015 rok 3474
2014 rok 2477
Kontrole wewnętrzne 8950
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 358
2016 7809
2015 20029
2013 44030
2014 23766
2012 69755
2011 63169
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 28879
Petycje 6606
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 6652
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 4627
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1219
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 678
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 398
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 216
Organizacje pozarządowe 113902
Sprawozdania z programu 4697
Rejestry, ewidencje i archiwa 35536
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2365
REJESTR ZBIORÓW 5315
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 567305
Ogłoszenie, lista, wynik 1491194
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 53375

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14536
Zespół redakcyjny 28812
Instrukcja obsługi 25782
Rejestr zmian 2204531
Statystyki 27038
Strona główna 106
Mapa serwisu 25903
Instrukcja obsługi 21024
Tłumacz języka migowego 51
Kanały RSS 7592
Polityka Plików Cookies 31221

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra