ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 28612
e-Urząd 139971
Elektroniczny Urząd Podawczy 40262
Centralny Rejestr Spraw 15870
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 155327
Status dowodu rejestracyjnego 37273
Status prawa jazdy 47424
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 10953
Udostępnione wykazy 27824
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 13767
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3637
Konsultacje społeczne 17643
Co i jak załatwić w urzędzie? 2018698
Wykaz procedur wg haseł 336678
Sprawy 560352
Młodzieżowa Rada Miasta 12049
Zielonogórska Rada Seniorów 3210
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1301
Prezydent Miasta 125929
Zastępca Prezydenta Miasta 36237
Zastępca Prezydenta Miasta 32439
Zastępca Prezydenta Miasta 33810
Sekretarz Miasta 25328
Skarbnik Miasta 23656
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 86448
Dzielnica Nowe Miasto 23067
Wybory do Rady Dzielnicy 10684
Urząd Miasta 895242
Departamenty, Wydziały i Biura 353987
Departament Prezydenta Miasta 17964
Biuro Audytu 14891
Biuro Miejskich Rzeczników 34294
Biuro Prezydenta Miasta 28975
Biuro Analiz i Rozwoju 10933
Biuro Dzielnicy 3649
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 14
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 66734
Biuro Inwestycji Miejskich 4812
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3418
Biuro Zarządzania Drogami 8185
Wydział Funduszy Europejskich 7390
Wydział Komunikacji 70320
Departament Rozwoju Miasta 53559
Biuro Administracji Budowlanej 23497
Biuro Geodezji i Katastru 29029
Biuro Ochrony Środowiska 26656
Biuro Urbanistyki i Planowania 19370
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6536
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6759
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4498
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 8216
Urząd Stanu Cywilnego 117901
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 70398
Wydział Spraw Obywatelskich 88517
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 41553
Wydział Świadczeń Rodzinnych 84118
Biuro Informatyki 17203
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 20233
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 21738
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17177
Biuro Gospodarki Odpadami 7881
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 4205
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7233
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10100
Straż Miejska 21845
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 268
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 288
Departament Finansowy 4154
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7028
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4588
Biuro Podatków i Opłat Lokalnych (PO) 14928
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 2990
Departament Organizacyjny 3122
Biuro Obsługi Urzędu 6761
Biuro Organizacyjne 6498
Biuro Zamówień Publicznych 3936
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 1969
Biuro Rady Miasta 3199
Oświadczenia majątkowe 93718
Straż Miejska 0
Rada Miasta 144084
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38040
Komisje Rady Miasta 37144
Radni Miasta Zielona Góra 59338
Oświadczenia majątkowe 18523
2015 2520
2014 4232
2010-2014 zakończenie kadencji 5970
2015-2018 początek kadencji 7711
2013 5765
2012 9966
2011 7656
Sesje Rady Miasta 292048
Transmisja na żywo z sesji 42443
Archiwum audio 33558
Realizacja sesji Rady Miasta 122891
Protokoły sesji 129993
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 2865
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 105008
Dyżury Radnych 21040
Komunikaty 857870
Inwestycje celu publicznego 187065
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 123861
Zagospodarowanie przestrzenne 140067
Postępowania wodnoprawne 94084
Decyzja środowiskowa 91846
Zgłoszenia budowlane 19739
Obwieszczenia 95984
Zgromadzenia 19140
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 3029
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 152
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 141669
Informacja o wykazach nieruchomości 1213033
Najem 134102
Dzierżawy 424048
Przetargi 316227
Nieruchomości oferowane do zbycia 218126
Użytkowanie 4313
Budżet i finanse 6530
Budżet miasta 137347
Projekty budżetów Miasta 38586
Uchwały budżetowe 753088
Sprawozdania z wykonania budżetu 66249
Informacje o przebiegu budżetu 73620
Ulgi i pomoc publiczna 27105
Opłata skarbowa 83
Numery rachunków bankowych 78212
Dług publiczny 10051
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 50286
Sprawozdania finansowe 25311
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12653
Rejestry umów 110
Akty prawne 2840195
Projekty uchwał, konsultacje 154699
Uchwały i Zarządzenia 2812737
Obwieszczenia 442
Obwieszczenia Rady Miasta 31635
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27272
Informacje Prezydenta Miasta 18676
Archiwalne 1346712
Dzienniki Ustaw 82
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 1580
Rewitalizacja Miasta 27879
Informacje o stanie środowiska 52872
Programu ochrony środowiska przed hałasem 206
Sprawozdania z badań próbek wody 11367
Planowanie przestrzenne 482
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 169750
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 141233
Obowiązujące plany miejscowe 84377
Opracowywane plany miejscowe 38020
Wyłożenie do publicznego wglądu 99617
ZIELONA - Zielona Góra 1483
Koncepcje 3123
Gospodarka Odpadami 11703
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1764
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2516
Podmiot odbierający odpady 1351
Harmonogramy odbioru odpadów 1115
RIPOK 1631
Rejestr działalności regulowanej 1429
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1500
Akty prawne 1903
Sprawozdawczość 1626
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 59903
Zakres ochrony 6549
Strefa ochrony konserwatorskiej 8620
Procedury załatwienia spraw 6861
Do pobrania 11616
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 11922
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 829
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1701
Konkursy ofert - ogłoszenia 9730
Konkursy ofert - wyniki 10814
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 2619
Tryb pozakonkursowy - wyniki 990
Zamówienia publiczne 1637927
Archiwum zamówień publicznych 444053
Wyniki zamówień publicznych 553517
Wyniki innych postępowań 285592
Zamówienia do 30 000 Euro 453273
Wyniki 74381
Zamówienia na usługi społeczne 2894
Wyniki 233
Pozostałe zamówienia 1417
Wyniki 315
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 255851
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8745
Położenie geograficzne 12374
Historia miasta 10032
Nauka i kultura 8662
Ludność i rynek pracy 9723
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 20368
Strategia rozwoju miasta 17790
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8872
Kierunki rozwoju miasta 17093
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 44278
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 341
Polityka zagraniczna 41277
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 30878
Informator urzędowy 298903
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 71014
REJESTR JEDNOSTEK 36002
Oświadczenia majątkowe 2015 6511
Oświadczenia majątkowe 2014 10060
Żłobki 51922
Szkoły podstawowe 136546
Gimnazja 88114
Placówki oświatowe 58612
Szkoły ponadgimnazjalne 123804
Spółki 44631
Administracja zespolona 56570
Inne jednostki budżetowe 20430
Jednostki budżetowe 74040
Przedszkola 197298
Inne zakłady budżetowe 24182
Instytucje kultury 19480
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19038
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64328
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 3419
Kontrole 52600
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 43758
Kontrole zewnętrzne 80176
2016 rok 754
2015 rok 2295
2014 rok 1780
Kontrole wewnętrzne 8324
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 4594
2015 17214
2014 22432
2013 41276
2012 66613
2011 59497
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27191
Petycje 3380
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 4374
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2685
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 725
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 186
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 51
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 41
Organizacje pozarządowe 110184
Sprawozdania z programu 3554
Rejestry, ewidencje i archiwa 34287
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1617
REJESTR ZBIORÓW 3148
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 551469
Ogłoszenie, lista, wynik 1439742
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 50989

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13436
Zespół redakcyjny 27995
Instrukcja obsługi 25124
Rejestr zmian 1888953
Statystyki 26389
Strona główna 103
Mapa serwisu 25163
Instrukcja obsługi 20358
Tłumacz języka migowego 44
Kanały RSS 7034
Polityka Plików Cookies 29438

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra