ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 2318
REJESTR ZBIORÓW 1039
Archiwum BIP Gminy ZG 70

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 16969
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 37480
Informacje dla wyborców 123555
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10319
Obwody głosowania i lokale wyborcze 42398
Informacje dla komitetów wyborczych 22199
Komisje wyborcze 63281
Program 500 PLUS 50517
Program "DOBRY START" 4942
e-Urząd 159846
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 51426
Centralny Rejestr Spraw 18992
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 171231
Status dowodu rejestracyjnego 49669
Status prawa jazdy 59584
Informacje o stanie środowiska 67
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12936
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 20914
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 8427
Konsultacje społeczne 34261
Co i jak załatwić w urzędzie? 2717386
Wykaz procedur wg haseł 564856
Sprawy 795871
Młodzieżowa Rada Miasta 30614
Zielonogórska Rada Seniorów 11277
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 26
Dzielnica Nowe Miasto 39
Władze Miasta 1514
Prezydent Miasta 140745
Zastępca Prezydenta Miasta 41774
Zastępca Prezydenta Miasta 37651
Zastępca Prezydenta Miasta 40307
Sekretarz Miasta 29853
Skarbnik Miasta 27975
Miasto Zielona Góra 99459
Dzielnica Nowe Miasto 31745
Wybory do Rady Dzielnicy 17768
Urząd Miasta 1052975
Departamenty, Wydziały i Biura 419094
Departament Prezydenta Miasta 23878
Biuro Audytu 19614
Biuro Miejskich Rzeczników 46580
Biuro Prezydenta Miasta 40983
Biuro Analiz i Rozwoju 13942
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1385
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 85878
Biuro Inwestycji Miejskich 8919
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6258
Biuro Zarządzania Drogami 15965
Wydział Funduszy Europejskich 12118
Wydział Komunikacji 111888
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1308
Departament Rozwoju Miasta 64073
Biuro Administracji Budowlanej 33344
Biuro Geodezji i Katastru 39529
Biuro Ochrony Środowiska 39523
Biuro Urbanistyki i Planowania 25768
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 10839
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 11214
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7298
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 16847
Urząd Stanu Cywilnego 141421
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 89855
Wydział Spraw Obywatelskich 104231
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 49305
Wydział Świadczeń Rodzinnych 118260
Biuro Informatyki 19564
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 28418
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 31812
Biuro Gospodarki Komunalnej 3064
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 22673
Biuro Gospodarki Odpadami 13951
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 13650
Straż Miejska 35987
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2031
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 935
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1779
Biuro Ochrony Wizyjnej 321
Departament Finansowy 7204
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12307
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7315
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 24548
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5632
Departament Organizacyjny 5591
Biuro Obsługi Urzędu 10772
Biuro Organizacyjne 11012
Biuro Zamówień Publicznych 6318
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3757
Biuro Rady Miasta 5262
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1430
Biuro Dzielnicy 847
Oświadczenia majątkowe 133869
Straż Miejska 46
Rada Miasta 160661
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 45028
Komisje Rady Miasta 40803
Radni Miasta Zielona Góra 72163
Oświadczenia majątkowe 20352
2017 2690
2016 3961
2015 5505
2015-2018 początek kadencji 12418
2010-2014 zakończenie kadencji 7650
2014 6926
2013 6735
2012 11643
Sesje Rady Miasta 380076
Transmisja na żywo z sesji 49843
Archiwum audio 44254
Realizacja sesji Rady Miasta 149496
Protokoły sesji 157243
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 11590
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 124520
Dyżury Radnych 26851
Komunikaty 1010469
Inwestycje celu publicznego 289755
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 159622
Zagospodarowanie przestrzenne 199408
Postępowania wodnoprawne 130975
Decyzja środowiskowa 111983
Zgłoszenia budowlane 62690
Warunki zabudowy 3891
Obwieszczenia 121015
Zgromadzenia i imprezy masowe 36130
Planowane zgromadzenia 48038
Planowane imprezy masowe 826
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 442
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 35
Nieruchomości 167446
Informacja o wykazach nieruchomości 1413185
Najem 154527
Dzierżawy 582253
Przetargi 507471
Nieruchomości oferowane do zbycia 303029
Użytkowanie 6232
Użyczenie 2039
Podatki i opłaty 4328
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 274
Budżet i finanse 6982
Budżet miasta 158476
Projekty budżetów Miasta 44254
Uchwały budżetowe 1472103
Sprawozdania z wykonania budżetu 75566
Informacje o przebiegu budżetu 95956
Ulgi i pomoc publiczna 33354
Opłata skarbowa 101
Numery rachunków bankowych 103033
Dług publiczny 11515
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 63288
Sprawozdania finansowe 36028
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 17128
Rejestry umów 1552
Budżet obywatelski 2019 4128
Akty prawne 4554429
Projekty uchwał, konsultacje 191154
Uchwały i Zarządzenia 3877169
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 34123
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 33788
Informacje Prezydenta Miasta 21203
Archiwalne 2269550
Dzienniki Ustaw 86
Monitor Polski 106
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 86
Nieodpłatna pomoc prawna 8787
Informacje o stanie środowiska 68840
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1477
Sprawozdania z badań próbek wody 45682
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 537
Niska emisja w mieście 912
Aktualności 532
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1251
Niska emisja - poważny problem 609
Plany i programy 1232
Przydatne aplikacje i programy 1025
Edukacja ekologiczna 877
Program ochrony środowiska 3024
Rewitalizacja Miasta 65819
Rewitalizacja w roku 2015 136
Rewitalizacja w roku 2016 148
Rewitalizacja w roku 2017 189
Rewitalizacja w roku 2018 309
Planowanie przestrzenne 584
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 193035
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 179018
Obowiązujące plany miejscowe 107775
Opracowywane plany miejscowe 50354
Wyłożenie do publicznego wglądu 151293
ZIELONA - Zielona Góra 3369
Koncepcje 5622
Miejski Konserwator Zabytków 74499
Zakres ochrony 7739
Strefa ochrony konserwatorskiej 10491
Procedury załatwienia spraw 8098
Do pobrania 15047
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14375
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3288
Gospodarka Odpadami 29683
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4520
Deklaracje 40
Punkt selektywnej zbiórki 5975
Podmiot odbierający odpady 2527
Harmonogramy odbioru odpadów 1861
RIPOK 2984
Rejestr działalności regulowanej 2716
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2903
Akty prawne 3273
Sprawozdawczość 3893
Biuro Gospodarki Odpadami 74
Sprawozdawczość za rok 2017 196
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1952
Konkursy ofert - ogłoszenia 115573
Konkursy ofert - wyniki 66432
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 45961
Tryb pozakonkursowy - wyniki 5914
Zamówienia do 30 000 Euro 558889
Wyniki 103539
Zamówienia publiczne 2084450
Archiwum zamówień publicznych 589031
Wyniki zamówień publicznych 794198
Wyniki innych postępowań 424242
Zamówienia na usługi społeczne 47449
Wyniki 10653
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10429
Położenie geograficzne 13993
Historia miasta 12839
Nauka i kultura 10329
Ludność i rynek pracy 13804
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 27860
Strategia rozwoju miasta 21410
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10021
Kierunki rozwoju miasta 22016
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 54360
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1686
Polityka zagraniczna 50416
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33714
Pozostałe zamówienia 4851
Wyniki 1280
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 317644
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 82157
REJESTR JEDNOSTEK 41965
Oświadczenia majątkowe 2017 1978
Oświadczenia majątkowe 2016 6330
Oświadczenia majątkowe 2015 18169
Oświadczenia majątkowe 2014 16213
Żłobki 63826
Szkoły podstawowe 169783
Gimnazja - zawartość archiwalna 103576
Placówki oświatowe 71636
Szkoły ponadgimnazjalne 151531
Spółki 56661
Administracja zespolona 66103
Jednostki budżetowe 95357
Przedszkola 243002
Zakłady budżetowe 27936
Instytucje kultury 23251
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22448
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 10179
Kontrole 53421
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 51675
Kontrole zewnętrzne 91800
2017 rok 4196
2016 rok 11450
2015 rok 6381
2014 rok 4300
Kontrole wewnętrzne 9920
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 463
2017 4331
2016 15148
2015 28414
2013 50060
2014 27138
2012 77672
2011 74007
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 33105
Organizacje pozarządowe 123697
Sprawozdania z programu 7655
Inicjatywy lokalne 92
Czym jest inicjatywa lokalna 27
Wzory dokumentów 24
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 35
Rejestry, ewidencje i archiwa 38736
REJESTR ZBIORÓW 10636
Petycje 15706
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 13430
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 10868
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2535
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2988
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2214
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1136
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 58822
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 728911

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17802
Zespół redakcyjny 30889
Instrukcja obsługi 27338
Rejestr zmian 3131377
Statystyki 28480
Strona główna 113
Mapa serwisu 27699
Instrukcja obsługi 22388
Tłumacz języka migowego 65
Kanały RSS 8748
Polityka Plików Cookies 36165

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra