Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 6911
Inspektor Ochrony Danych 117
Ochrona wizyjna 246
Archiwum BIP Gminy ZG 84

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 17736
Znadź lokal wyborczy 16093
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 40995
Informacje dla wyborców 141030
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 11661
Obwody głosowania i lokale wyborcze 66773
Komisje wyborcze 74359
Program 500 PLUS 59541
Program "DOBRY START" 9937
e-Urząd 171397
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 58987
Centralny Rejestr Spraw 20559
Status dowodu osobistego 178449
Status dowodu rejestracyjnego 56997
Status prawa jazdy 64870
Informacje o stanie środowiska 79
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 14009
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 24566
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 11180
Konsultacje społeczne 43825
Co i jak załatwić w urzędzie? 3168985
Wykaz procedur wg haseł 727927
Sprawy 969813
Młodzieżowa Rada Miasta 39689
Zielonogórska Rada Seniorów 16340
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 37
Dzielnica Nowe Miasto 56
Władze Miasta 2129
Prezydent Miasta 150148
Zastępca Prezydenta Miasta 45909
Zastępca Prezydenta Miasta 41744
Sekretarz Miasta 32594
Skarbnik Miasta 30506
Miasto Zielona Góra 106279
Dzielnica Nowe Miasto 35835
Wybory do Rady Dzielnicy 21170
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 760
Realizacja polityk, programów i strategii 261
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 252
Zrealizowane inwestycje 182
Realizacja uchwał Rady Miasta 227
Realizacja budżetu obywatelskiego 128
Realizacja usług publicznych 124
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 164
Sprawozdanie z wykonania budżetu 155
Urząd Miasta 1151790
Departamenty, Wydziały i Biura 459135
Departament Prezydenta Miasta 27223
Biuro Audytu 21961
Biuro Miejskich Rzeczników 52665
Biuro Prezydenta Miasta 48045
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2176
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 218
Biuro Prasowe (PR) 160
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 128
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 1854
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 499
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 3638
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 363
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 419
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 440
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 327
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 96547
Departament Rozwoju Miasta 69906
Biuro Administracji Budowlanej 37780
Biuro Geodezji i Katastru 44940
Biuro Ochrony Środowiska 46825
Biuro Urbanistyki i Planowania 29004
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 12830
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 15503
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 8545
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 19823
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 101033
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 4872
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 4262
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 2139
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 1675
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 3527
Departament Finansowy 9077
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 14193
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 8749
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 29269
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6961
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 32344
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 37319
Biuro Gospodarki Komunalnej 5675
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 25479
Biuro Gospodarki Odpadami 19216
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 17292
Straż Miejska 43739
Inspektor Ochrony Danych 3100
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1698
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2574
Biuro Ochrony Wizyjnej 1298
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2691
Biuro Dzielnicy 1691
Departament Organizacyjny 6795
Biuro Obsługi Urzędu 13141
Biuro Organizacyjne 13071
Biuro Zamówień Publicznych 7461
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4418
Biuro Rady Miasta 6268
Biuro Informatyki 20828
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 973
Wydział Komunikacji (KM) 2176
Oświadczenia majątkowe 157970
Straż Miejska 51
Rada Miasta 172571
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 50329
Komisje Rady Miasta 43621
Radni Miasta Zielona Góra 80793
Oświadczenia majątkowe 21882
2018 1211
2018-2023 początek kadencji 2931
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1746
2017 5450
2016 5381
2015 6604
2015-2018 początek kadencji 14177
2010-2014 zakończenie kadencji 8897
2014 8198
2013 7235
Sesje Rady Miasta 418868
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 188
Transmisje obrad rady 58806
Archiwum audio 48828
Realizacja sesji Rady Miasta 165254
Protokoły sesji 173540
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 30005
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 140727
Imienne wykazy głosowań radnych 1738
Dyżury Radnych 31504
Komunikaty 1082954
Inwestycje celu publicznego 343331
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 172465
Planowanie przestrzenne 225493
Postępowania wodnoprawne 144569
Decyzja środowiskowa 121161
Zgłoszenia budowlane 104532
Warunki zabudowy 9457
Obwieszczenia 138774
Zgromadzenia i imprezy masowe 40198
Planowane zgromadzenia 83733
Planowane imprezy masowe 4202
Zawiadomienie o zgromadzeniu 19
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 657
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 40
Przepisy prawne 39
Nieruchomości 186183
Informacja o wykazach nieruchomości 1504747
Najem 169831
Dzierżawy 683446
Przetargi 631988
Nieruchomości oferowane do zbycia 357790
Użytkowanie 9842
Użyczenie 6140
Podatki i opłaty 18560
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 1081
Budżet i finanse 7152
Budżet miasta 169185
Projekty budżetów Miasta 48534
Uchwały budżetowe 2235534
Sprawozdania z wykonania budżetu 81857
Informacje o przebiegu budżetu 109181
Ulgi i pomoc publiczna 38557
Opłata skarbowa 109
Numery rachunków bankowych 119792
Dług publiczny 12149
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 70978
Sprawozdania finansowe 42680
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 60
2018 138
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 19654
Rejestry umów 2619
Budżet obywatelski 2020 1645
Budżet obywatelski 2019 7240
Akty prawne 5628191
Projekty uchwał, konsultacje 218735
Uchwały i Zarządzenia 4596846
Obwieszczenia 465
Obwieszczenia Rady Miasta 35660
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 37002
Informacje Prezydenta Miasta 22504
Archiwalne 3010347
Dzienniki Ustaw 89
Monitor Polski 110
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 93
Nieodpłatna pomoc prawna 18022
Informacje o stanie środowiska 77448
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2291
Sprawozdania z badań próbek wody 62989
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1072
Niska emisja w mieście 1347
Aktualności 1055
Jakość powietrza w Zielonej Górze 2066
Niska emisja - poważny problem 1070
Plany i programy 2344
Przydatne aplikacje i programy 1595
Edukacja ekologiczna 1524
Program ochrony środowiska 5353
Rewitalizacja Miasta 79098
Rewitalizacja w roku 2015 470
Rewitalizacja w roku 2016 566
Rewitalizacja w roku 2017 581
Rewitalizacja w roku 2018 993
Planowanie przestrzenne 596
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 206476
Ochrona danych osobowych 128
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 210926
Obowiązujące plany miejscowe 121794
Opracowywane plany miejscowe 57585
Wyłożenie do publicznego wglądu 179602
ZIELONA - Zielona Góra 4281
Koncepcje 7842
Rejestr wniosków do planów miejscowych 46
Miejski Konserwator Zabytków 82757
Zakres ochrony 8482
Strefa ochrony konserwatorskiej 11931
Procedury załatwienia spraw 8681
Do pobrania 16662
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15442
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 4535
Gospodarka Odpadami 49654
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48
Bezpłatny odbiór dużego AGD 6535
Punkt selektywnej zbiórki 8924
Podmiot odbierający odpady 3137
Harmonogramy odbioru odpadów 2024
RIPOK 3647
Rejestr działalności regulowanej 3257
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3455
Akty prawne 4092
Sprawozdawczość 4621
Biuro Gospodarki Odpadami 82
Sprawozdawczość za 2018 rok 253
Sprawozdawczość za rok 2017 789
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 200
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2190
Konkursy ofert - ogłoszenia 186278
Konkursy ofert - wyniki 106921
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 86929
Tryb pozakonkursowy - wyniki 10115
Zamówienia do 30 000 Euro 621596
Wyniki 119431
Zamówienia publiczne 2372966
Archiwum zamówień publicznych 724542
Wyniki zamówień publicznych 981816
Wyniki innych postępowań 539684
Zamówienia na usługi społeczne 81266
Wyniki 19282
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11305
Położenie geograficzne 14710
Historia miasta 14833
Nauka i kultura 10981
Ludność i rynek pracy 15827
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 31292
Strategia rozwoju miasta 23297
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10671
Kierunki rozwoju miasta 24007
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 58073
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2163
Polityka zagraniczna 53065
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35154
Pozostałe zamówienia 9661
Wyniki 1658
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 361574
Nabór kandydatów - wyniki 4068
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 87407
REJESTR JEDNOSTEK 45202
Oświadczenia majątkowe 2018 2048
Oświadczenia majątkowe 2017 6904
Oświadczenia majątkowe 2016 9828
Oświadczenia majątkowe 2015 22302
Oświadczenia majątkowe 2014 18585
Żłobki 70355
Szkoły podstawowe 185742
Gimnazja - zawartość archiwalna 110492
Placówki oświatowe 76918
Szkoły ponadgimnazjalne 170016
Spółki 61816
Administracja zespolona 70058
Jednostki budżetowe 105174
Przedszkola 263149
Zakłady budżetowe 29624
Instytucje kultury 25365
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 23836
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 14324
Kontrola i audyt wewnętrzny 53594
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 56369
Kontrole zewnętrzne 96605
2019 rok 246
2018 rok 1212
2017 rok 6941
2016 rok 16289
2015 rok 8013
2014 rok 5248
Kontrole wewnętrzne 10581
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 207
2018 4765
2017 6979
2016 18155
2015 31736
2013 52873
2014 29169
2012 81518
2011 79072
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 35165
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 255
Organizacje pozarządowe 131200
Sprawozdania z programu 9823
Inicjatywy lokalne 922
Czym jest inicjatywa lokalna 539
Wzory dokumentów 646
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 671
Rejestry, ewidencje i archiwa 40736
REJESTR ZBIORÓW 13436
Petycje 27109
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 18483
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 15474
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3325
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 5947
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 4675
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1953
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 62174
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 907024

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20396
Zespół redakcyjny 32571
Instrukcja obsługi 28255
Rejestr zmian 4000650
Statystyki 29610
Strona główna 121
Mapa serwisu 28861
Instrukcja obsługi 23248
Tłumacz języka migowego 73
Kanały RSS 9385
Polityka Plików Cookies 39943