ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 43

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 42196
e-Urząd 150414
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 46454
Centralny Rejestr Spraw 17553
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 164020
Status dowodu rejestracyjnego 43472
Status prawa jazdy 53767
Informacje o stanie środowiska 54
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11992
Udostępnione wykazy 32737
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 17983
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 6157
Konsultacje społeczne 27795
Co i jak załatwić w urzędzie? 2383463
Wykaz procedur wg haseł 454707
Sprawy 682469
Młodzieżowa Rada Miasta 20605
Zielonogórska Rada Seniorów 7309
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1397
Prezydent Miasta 133736
Zastępca Prezydenta Miasta 39099
Zastępca Prezydenta Miasta 35438
Zastępca Prezydenta Miasta 37144
Sekretarz Miasta 27604
Skarbnik Miasta 25670
Dzielnica Nowe Miasto 31
Miasto Zielona Góra 93515
Dzielnica Nowe Miasto 27812
Wybory do Rady Dzielnicy 14372
Urząd Miasta 976022
Departamenty, Wydziały i Biura 388832
Departament Prezydenta Miasta 21027
Biuro Audytu 17472
Biuro Miejskich Rzeczników 41363
Biuro Prezydenta Miasta 35549
Biuro Analiz i Rozwoju 12624
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 641
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 76271
Biuro Inwestycji Miejskich 6965
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4880
Biuro Zarządzania Drogami 12162
Wydział Funduszy Europejskich 9762
Wydział Komunikacji 91695
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 186
Departament Rozwoju Miasta 59350
Biuro Administracji Budowlanej 29026
Biuro Geodezji i Katastru 34444
Biuro Ochrony Środowiska 33230
Biuro Urbanistyki i Planowania 22765
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 8896
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 8669
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 5830
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 12692
Urząd Stanu Cywilnego 129309
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 79838
Wydział Spraw Obywatelskich 97709
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 45355
Wydział Świadczeń Rodzinnych 103244
Biuro Informatyki 18428
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 24813
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 27059
Biuro Gospodarki Komunalnej 858
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 20105
Biuro Gospodarki Odpadami 11106
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 10119
Straż Miejska 29100
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1043
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 92
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1022
Departament Finansowy 5580
Biuro Budżetu i Rachunkowości 10486
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5983
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 20077
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 4381
Departament Organizacyjny 4382
Biuro Obsługi Urzędu 8925
Biuro Organizacyjne 8931
Biuro Zamówień Publicznych 5292
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2960
Biuro Rady Miasta 4245
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 429
Biuro Dzielnicy 251
Oświadczenia majątkowe 115475
Straż Miejska 8
Rada Miasta 152749
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 42012
Komisje Rady Miasta 39198
Radni Miasta Zielona Góra 66722
Oświadczenia majątkowe 19465
2016 2438
2015 4367
2014 5623
2010-2014 zakończenie kadencji 6935
2015-2018 początek kadencji 10553
2012 11017
2013 6317
2011 8329
Sesje Rady Miasta 337043
Transmisja na żywo z sesji 46035
Archiwum audio 39882
Realizacja sesji Rady Miasta 137253
Protokoły sesji 144797
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 7710
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 114993
Dyżury Radnych 23675
Komunikaty 939445
Inwestycje celu publicznego 237730
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 143585
Zagospodarowanie przestrzenne 171776
Postępowania wodnoprawne 113396
Decyzja środowiskowa 103013
Zgłoszenia budowlane 38107
Warunki zabudowy 1112
Obwieszczenia 108602
Zgromadzenia 29503
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 24806
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 309
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 154799
Informacja o wykazach nieruchomości 1316387
Najem 144359
Dzierżawy 501595
Przetargi 410640
Nieruchomości oferowane do zbycia 260255
Użytkowanie 5253
Użyczenie 314
Budżet i finanse 6796
Budżet miasta 149234
Projekty budżetów Miasta 41479
Uchwały budżetowe 1059054
Sprawozdania z wykonania budżetu 70333
Informacje o przebiegu budżetu 85755
Ulgi i pomoc publiczna 29663
Opłata skarbowa 91
Numery rachunków bankowych 89447
Dług publiczny 10871
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 57210
Sprawozdania finansowe 31321
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 15008
Rejestry umów 802
Akty prawne 3727148
Projekty uchwał, konsultacje 172851
Uchwały i Zarządzenia 3377208
Obwieszczenia 448
Obwieszczenia Rady Miasta 32994
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 30952
Informacje Prezydenta Miasta 20132
Archiwalne 1793026
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 100
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 76
Nieodpłatna pomoc prawna 5122
Rewitalizacja Miasta 46364
Informacje o stanie środowiska 62077
Programu ochrony środowiska przed hałasem 778
Sprawozdania z badań próbek wody 29061
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 93
Niska emisja w mieście 451
Aktualności 200
Jakość powietrza w Zielonej Górze 465
Niska emisja - poważny problem 304
Plany i programy 548
Przydatne aplikacje i programy 581
Edukacja ekologiczna 465
Program ochrony środowiska 1308
Planowanie przestrzenne 557
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 182318
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 159577
Obowiązujące plany miejscowe 96601
Opracowywane plany miejscowe 45314
Wyłożenie do publicznego wglądu 126182
ZIELONA - Zielona Góra 2479
Koncepcje 4392
Gospodarka Odpadami 20648
Bezpłatny odbiór dużego AGD 3145
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3956
Podmiot odbierający odpady 2032
Harmonogramy odbioru odpadów 1680
RIPOK 2339
Rejestr działalności regulowanej 2235
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2369
Akty prawne 2700
Sprawozdawczość 3115
Biuro Gospodarki Odpadami 55
Miejski Konserwator Zabytków 67218
Zakres ochrony 7177
Strefa ochrony konserwatorskiej 9573
Procedury załatwienia spraw 7553
Do pobrania 13593
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 13382
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 2174
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1797
Konkursy ofert - ogłoszenia 63241
Konkursy ofert - wyniki 33556
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 20507
Tryb pozakonkursowy - wyniki 3312
Zamówienia publiczne 1864091
Archiwum zamówień publicznych 507998
Wyniki zamówień publicznych 668832
Wyniki innych postępowań 343875
Zamówienia do 30 000 Euro 507025
Wyniki 89020
Zamówienia na usługi społeczne 22260
Wyniki 3367
Pozostałe zamówienia 3375
Wyniki 854
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 283650
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9696
Położenie geograficzne 13356
Historia miasta 11311
Nauka i kultura 9633
Ludność i rynek pracy 11642
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 24820
Strategia rozwoju miasta 19665
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9467
Kierunki rozwoju miasta 19575
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 49857
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1067
Polityka zagraniczna 46753
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 32384
Informator urzędowy 324938
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 77170
REJESTR JEDNOSTEK 39329
Oświadczenia majątkowe 2016 2795
Oświadczenia majątkowe 2015 13086
Oświadczenia majątkowe 2014 13702
Żłobki 57986
Szkoły podstawowe 154961
Gimnazja 96721
Placówki oświatowe 65924
Szkoły ponadgimnazjalne 138357
Spółki 51398
Administracja zespolona 62209
Inne jednostki budżetowe 21581
Jednostki budżetowe 85413
Przedszkola 220191
Inne zakłady budżetowe 26061
Instytucje kultury 21293
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 20859
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 65390
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 6965
Kontrole 53137
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 48130
Kontrole zewnętrzne 87303
2017 rok 1878
2016 rok 7099
2015 rok 4728
2014 rok 3334
Kontrole wewnętrzne 9315
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 1543
2016 10712
2015 23895
2013 46986
2014 25228
2012 73486
2011 67885
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 30856
Petycje 9186
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 9049
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 6719
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1721
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 1378
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 878
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 487
Organizacje pozarządowe 117845
Sprawozdania z programu 5862
Rejestry, ewidencje i archiwa 36668
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 3202
REJESTR ZBIORÓW 7187
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 598404
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 55704

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15648
Zespół redakcyjny 29492
Instrukcja obsługi 26332
Rejestr zmian 2523245
Statystyki 27554
Strona główna 108
Mapa serwisu 26518
Instrukcja obsługi 21514
Tłumacz języka migowego 52
Kanały RSS 8005
Polityka Plików Cookies 32647

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra