ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 3363
REJESTR ZBIORÓW 1410
Archiwum BIP Gminy ZG 73

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 17294
Wyniki głosowania i wyniki wyborów na terenie miasta Zielona Góra 580
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 39002
Informacje dla wyborców 129954
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10667
Obwody głosowania i lokale wyborcze 52224
Informacje dla komitetów wyborczych 25341
Komisje wyborcze 67619
Program 500 PLUS 52426
Program "DOBRY START" 5934
e-Urząd 161769
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 52328
Centralny Rejestr Spraw 19246
Status dowodu osobistego 172400
Status dowodu rejestracyjnego 50749
Status prawa jazdy 60607
Informacje o stanie środowiska 71
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13151
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 21549
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 8872
Konsultacje społeczne 35716
Co i jak załatwić w urzędzie? 2794817
Wykaz procedur wg haseł 596153
Sprawy 824559
Młodzieżowa Rada Miasta 32526
Zielonogórska Rada Seniorów 12236
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 29
Dzielnica Nowe Miasto 41
Władze Miasta 1556
Prezydent Miasta 142552
Zastępca Prezydenta Miasta 42490
Zastępca Prezydenta Miasta 38291
Zastępca Prezydenta Miasta 41397
Sekretarz Miasta 30284
Skarbnik Miasta 28382
Miasto Zielona Góra 100756
Dzielnica Nowe Miasto 32689
Wybory do Rady Dzielnicy 18537
Urząd Miasta 1069514
Departamenty, Wydziały i Biura 425256
Departament Prezydenta Miasta 24488
Biuro Audytu 20170
Biuro Miejskich Rzeczników 47622
Biuro Prezydenta Miasta 42276
Biuro Analiz i Rozwoju 14187
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1585
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 87914
Biuro Inwestycji Miejskich 9335
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6506
Biuro Zarządzania Drogami 16863
Wydział Funduszy Europejskich 12624
Wydział Komunikacji 115633
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1668
Departament Rozwoju Miasta 65188
Biuro Administracji Budowlanej 34190
Biuro Geodezji i Katastru 40498
Biuro Ochrony Środowiska 40765
Biuro Urbanistyki i Planowania 26416
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 11186
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 11501
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7535
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 17680
Urząd Stanu Cywilnego 144186
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 92202
Wydział Spraw Obywatelskich 105754
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 50135
Wydział Świadczeń Rodzinnych 124585
Biuro Informatyki 19840
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 29174
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 32807
Biuro Gospodarki Komunalnej 3510
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 23147
Biuro Gospodarki Odpadami 14479
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 14314
Straż Miejska 37521
Inspektor Ochrony Danych 2236
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1091
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1913
Biuro Ochrony Wizyjnej 501
Departament Finansowy 7475
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12629
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7559
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 25313
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5908
Departament Organizacyjny 5819
Biuro Obsługi Urzędu 11172
Biuro Organizacyjne 11374
Biuro Zamówień Publicznych 6569
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3920
Biuro Rady Miasta 5420
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1685
Biuro Dzielnicy 1005
Oświadczenia majątkowe 138059
Straż Miejska 48
Rada Miasta 162872
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 45844
Komisje Rady Miasta 41214
Radni Miasta Zielona Góra 74406
Oświadczenia majątkowe 20621
2015 - 2018 zakończenie kadencji 559
2017 3357
2016 4244
2015 5723
2015-2018 początek kadencji 12742
2010-2014 zakończenie kadencji 7909
2014 7160
2013 6846
2012 11784
Sesje Rady Miasta 386598
Transmisje obrad rady 50939
Archiwum audio 45244
Realizacja sesji Rady Miasta 152758
Protokoły sesji 160755
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 12223
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 126897
Imienne wykazy głosowań radnych 139
Dyżury Radnych 27646
Komunikaty 1022543
Inwestycje celu publicznego 300803
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 162434
Zagospodarowanie przestrzenne 204820
Postępowania wodnoprawne 133932
Decyzja środowiskowa 113925
Zgłoszenia budowlane 70249
Warunki zabudowy 4807
Obwieszczenia 124646
Zgromadzenia i imprezy masowe 37041
Planowane zgromadzenia 54096
Planowane imprezy masowe 1262
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 463
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 37
Nieruchomości 170285
Informacja o wykazach nieruchomości 1431467
Najem 157243
Dzierżawy 607797
Przetargi 530868
Nieruchomości oferowane do zbycia 313803
Użytkowanie 6427
Użyczenie 2460
Podatki i opłaty 5737
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 387
Budżet i finanse 7014
Budżet miasta 160682
Projekty budżetów Miasta 45228
Uchwały budżetowe 1629434
Sprawozdania z wykonania budżetu 76618
Informacje o przebiegu budżetu 98385
Ulgi i pomoc publiczna 34077
Opłata skarbowa 103
Numery rachunków bankowych 105830
Dług publiczny 11659
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 64664
Sprawozdania finansowe 37117
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 17633
Rejestry umów 1716
Budżet obywatelski 2019 4584
Akty prawne 4785992
Projekty uchwał, konsultacje 196621
Uchwały i Zarządzenia 4027981
Obwieszczenia 453
Obwieszczenia Rady Miasta 34494
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 34527
Informacje Prezydenta Miasta 21470
Archiwalne 2440266
Dzienniki Ustaw 87
Monitor Polski 107
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 89
Nieodpłatna pomoc prawna 9638
Informacje o stanie środowiska 70524
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1664
Sprawozdania z badań próbek wody 49175
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 643
Niska emisja w mieście 1022
Aktualności 660
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1455
Niska emisja - poważny problem 717
Plany i programy 1440
Przydatne aplikacje i programy 1106
Edukacja ekologiczna 1046
Program ochrony środowiska 3462
Rewitalizacja Miasta 68467
Rewitalizacja w roku 2015 186
Rewitalizacja w roku 2016 223
Rewitalizacja w roku 2017 253
Rewitalizacja w roku 2018 450
Planowanie przestrzenne 589
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 195538
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 184230
Obowiązujące plany miejscowe 110434
Opracowywane plany miejscowe 51754
Wyłożenie do publicznego wglądu 156499
ZIELONA - Zielona Góra 3562
Koncepcje 5851
Miejski Konserwator Zabytków 76376
Zakres ochrony 7909
Strefa ochrony konserwatorskiej 10731
Procedury załatwienia spraw 8248
Do pobrania 15343
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14602
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3537
Gospodarka Odpadami 31469
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4850
Deklaracje 42
Punkt selektywnej zbiórki 6419
Podmiot odbierający odpady 2645
Harmonogramy odbioru odpadów 1899
RIPOK 3105
Rejestr działalności regulowanej 2817
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3029
Akty prawne 3392
Sprawozdawczość 4040
Biuro Gospodarki Odpadami 77
Sprawozdawczość za rok 2017 311
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1996
Konkursy ofert - ogłoszenia 126046
Konkursy ofert - wyniki 71361
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 53714
Tryb pozakonkursowy - wyniki 6476
Zamówienia do 30 000 Euro 570905
Wyniki 107061
Zamówienia publiczne 2136632
Archiwum zamówień publicznych 615244
Wyniki zamówień publicznych 829835
Wyniki innych postępowań 449141
Zamówienia na usługi społeczne 53005
Wyniki 12424
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10590
Położenie geograficzne 14177
Historia miasta 13199
Nauka i kultura 10464
Ludność i rynek pracy 14136
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 28587
Strategia rozwoju miasta 21830
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10114
Kierunki rozwoju miasta 22329
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 55125
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1761
Polityka zagraniczna 50993
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33933
Pozostałe zamówienia 5104
Wyniki 1380
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 324990
Nabór kandydatów - wyniki 396
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 83104
REJESTR JEDNOSTEK 42557
Oświadczenia majątkowe 2017 2744
Oświadczenia majątkowe 2016 6926
Oświadczenia majątkowe 2015 18877
Oświadczenia majątkowe 2014 16613
Żłobki 64676
Szkoły podstawowe 172015
Gimnazja - zawartość archiwalna 104875
Placówki oświatowe 72495
Szkoły ponadgimnazjalne 153645
Spółki 57544
Administracja zespolona 66798
Jednostki budżetowe 97019
Przedszkola 245418
Zakłady budżetowe 28315
Instytucje kultury 23660
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22707
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 10748
Kontrole 53456
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 52411
Kontrole zewnętrzne 93059
2018 rok 144
2017 rok 4714
2016 rok 12386
2015 rok 6721
2014 rok 4484
Kontrole wewnętrzne 10095
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 872
2017 4797
2016 15879
2015 29050
2013 50724
2014 27479
2012 78324
2011 75374
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 33534
Organizacje pozarządowe 125037
Sprawozdania z programu 8054
Inicjatywy lokalne 278
Czym jest inicjatywa lokalna 103
Wzory dokumentów 123
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 183
Rejestry, ewidencje i archiwa 39115
REJESTR ZBIORÓW 11093
Petycje 17726
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 14390
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 11684
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2717
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 3466
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2505
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1324
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 59463
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 764551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18095
Zespół redakcyjny 31206
Instrukcja obsługi 27529
Rejestr zmian 3316446
Statystyki 28673
Strona główna 115
Mapa serwisu 27904
Instrukcja obsługi 22542
Tłumacz języka migowego 66
Kanały RSS 8860
Polityka Plików Cookies 36954

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra