ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 32

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 30280
e-Urząd 142118
Elektroniczny Urząd Podawczy 41423
Centralny Rejestr Spraw 16218
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 157182
Status dowodu rejestracyjnego 38496
Status prawa jazdy 48900
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11191
Udostępnione wykazy 28692
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 14302
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 4122
Konsultacje społeczne 19532
Co i jak załatwić w urzędzie? 2088499
Wykaz procedur wg haseł 352729
Sprawy 579529
Młodzieżowa Rada Miasta 13529
Zielonogórska Rada Seniorów 3972
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1314
Prezydent Miasta 127623
Zastępca Prezydenta Miasta 36917
Zastępca Prezydenta Miasta 33092
Zastępca Prezydenta Miasta 34478
Sekretarz Miasta 25759
Skarbnik Miasta 24023
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 88030
Dzielnica Nowe Miasto 24066
Wybory do Rady Dzielnicy 11106
Urząd Miasta 912102
Departamenty, Wydziały i Biura 360830
Departament Prezydenta Miasta 18508
Biuro Audytu 15271
Biuro Miejskich Rzeczników 35684
Biuro Prezydenta Miasta 30321
Biuro Analiz i Rozwoju 11202
Biuro Dzielnicy 3940
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 114
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 68506
Biuro Inwestycji Miejskich 5269
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3687
Biuro Zarządzania Drogami 8862
Wydział Funduszy Europejskich 7789
Wydział Komunikacji 74957
Departament Rozwoju Miasta 54975
Biuro Administracji Budowlanej 24610
Biuro Geodezji i Katastru 30038
Biuro Ochrony Środowiska 27939
Biuro Urbanistyki i Planowania 20086
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6964
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7108
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4756
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 8928
Urząd Stanu Cywilnego 120306
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 72347
Wydział Spraw Obywatelskich 90362
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 42361
Wydział Świadczeń Rodzinnych 86732
Biuro Informatyki 17468
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 21140
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22675
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17787
Biuro Gospodarki Odpadami 8400
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 5003
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7781
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10677
Straż Miejska 23332
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 408
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 412
Departament Finansowy 4450
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7392
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4836
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 15831
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3277
Departament Organizacyjny 3337
Biuro Obsługi Urzędu 7135
Biuro Organizacyjne 6888
Biuro Zamówień Publicznych 4147
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2157
Biuro Rady Miasta 3426
Oświadczenia majątkowe 99270
Straż Miejska 0
Rada Miasta 145983
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38704
Komisje Rady Miasta 37587
Radni Miasta Zielona Góra 60624
Oświadczenia majątkowe 18879
2016 583
2015 2820
2014 4435
2010-2014 zakończenie kadencji 6160
2015-2018 początek kadencji 8113
2012 10161
2013 5862
2011 7750
Sesje Rady Miasta 301227
Transmisja na żywo z sesji 43012
Archiwum audio 34547
Realizacja sesji Rady Miasta 125702
Protokoły sesji 133518
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 3624
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 106853
Dyżury Radnych 21531
Komunikaty 874376
Inwestycje celu publicznego 197354
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 127834
Zagospodarowanie przestrzenne 146300
Postępowania wodnoprawne 98358
Decyzja środowiskowa 94073
Zgłoszenia budowlane 21932
Obwieszczenia 98670
Zgromadzenia 21185
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 6714
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 174
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 144505
Informacja o wykazach nieruchomości 1235940
Najem 136008
Dzierżawy 436584
Przetargi 333674
Nieruchomości oferowane do zbycia 224782
Użytkowanie 4502
Budżet i finanse 6586
Budżet miasta 139744
Projekty budżetów Miasta 39040
Uchwały budżetowe 819823
Sprawozdania z wykonania budżetu 67324
Informacje o przebiegu budżetu 75924
Ulgi i pomoc publiczna 27665
Opłata skarbowa 86
Numery rachunków bankowych 80680
Dług publiczny 10203
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 51553
Sprawozdania finansowe 26470
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13069
Rejestry umów 243
Akty prawne 3012785
Projekty uchwał, konsultacje 159113
Uchwały i Zarządzenia 2946191
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 31875
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27888
Informacje Prezydenta Miasta 19013
Archiwalne 1435063
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 2217
Rewitalizacja Miasta 31108
Informacje o stanie środowiska 54753
Programu ochrony środowiska przed hałasem 300
Sprawozdania z badań próbek wody 13452
Niska emisja w mieście 4
Aktualności 1
Jakość powietrza w Zielonej Górze 0
Niska emisja - poważny problem 0
Plany i programy 0
Przydatne aplikacje i programy 0
Edukacja ekologiczna 0
Planowanie przestrzenne 524
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 172511
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 145152
Obowiązujące plany miejscowe 86881
Opracowywane plany miejscowe 39306
Wyłożenie do publicznego wglądu 104282
ZIELONA - Zielona Góra 1703
Koncepcje 3410
Gospodarka Odpadami 13503
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2040
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2771
Podmiot odbierający odpady 1456
Harmonogramy odbioru odpadów 1273
RIPOK 1752
Rejestr działalności regulowanej 1627
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1622
Akty prawne 2032
Sprawozdawczość 1914
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 61545
Zakres ochrony 6709
Strefa ochrony konserwatorskiej 8807
Procedury załatwienia spraw 7020
Do pobrania 11992
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12194
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1047
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1725
Konkursy ofert - ogłoszenia 17499
Konkursy ofert - wyniki 15431
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 5272
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1296
Zamówienia publiczne 1685557
Archiwum zamówień publicznych 454225
Wyniki zamówień publicznych 565055
Wyniki innych postępowań 294034
Zamówienia do 30 000 Euro 465042
Wyniki 77307
Zamówienia na usługi społeczne 4115
Wyniki 317
Pozostałe zamówienia 1882
Wyniki 411
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 262589
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8933
Położenie geograficzne 12581
Historia miasta 10248
Nauka i kultura 8767
Ludność i rynek pracy 10044
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 21059
Strategia rozwoju miasta 18158
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8994
Kierunki rozwoju miasta 17619
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 45314
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 440
Polityka zagraniczna 42172
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31244
Informator urzędowy 303760
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 72057
REJESTR JEDNOSTEK 36788
Oświadczenia majątkowe 2016 470
Oświadczenia majątkowe 2015 7741
Oświadczenia majątkowe 2014 10740
Żłobki 52997
Szkoły podstawowe 140245
Gimnazja 89575
Placówki oświatowe 60166
Szkoły ponadgimnazjalne 127382
Spółki 46506
Administracja zespolona 57978
Inne jednostki budżetowe 20726
Jednostki budżetowe 76520
Przedszkola 202828
Inne zakłady budżetowe 24525
Instytucje kultury 19840
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19380
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64594
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4082
Kontrole 52760
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 44760
Kontrole zewnętrzne 81934
2017 rok 161
2016 rok 2109
2015 rok 2644
2014 rok 1999
Kontrole wewnętrzne 8685
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 5986
2015 18063
2014 22959
2013 42312
2012 67950
2011 61074
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27778
Petycje 4620
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 5097
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 3340
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 843
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 277
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 188
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 70
Organizacje pozarządowe 111650
Sprawozdania z programu 3943
Rejestry, ewidencje i archiwa 34845
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1885
REJESTR ZBIORÓW 3880
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 557339
Ogłoszenie, lista, wynik 1458746
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 51819

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13909
Zespół redakcyjny 28382
Instrukcja obsługi 25431
Rejestr zmian 2018121
Statystyki 26751
Strona główna 105
Mapa serwisu 25542
Instrukcja obsługi 20663
Tłumacz języka migowego 51
Kanały RSS 7320
Polityka Plików Cookies 30142

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra