ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 28628
e-Urząd 139986
Elektroniczny Urząd Podawczy 40266
Centralny Rejestr Spraw 15873
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 155342
Status dowodu rejestracyjnego 37290
Status prawa jazdy 47435
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 10956
Udostępnione wykazy 27824
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 13770
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3637
Konsultacje społeczne 17654
Co i jak załatwić w urzędzie? 2019220
Wykaz procedur wg haseł 336735
Sprawy 560406
Młodzieżowa Rada Miasta 12056
Zielonogórska Rada Seniorów 3212
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1301
Prezydent Miasta 125940
Zastępca Prezydenta Miasta 36239
Zastępca Prezydenta Miasta 32442
Zastępca Prezydenta Miasta 33810
Sekretarz Miasta 25337
Skarbnik Miasta 23659
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 86465
Dzielnica Nowe Miasto 23077
Wybory do Rady Dzielnicy 10691
Urząd Miasta 895483
Departamenty, Wydziały i Biura 354106
Departament Prezydenta Miasta 17966
Biuro Audytu 14893
Biuro Miejskich Rzeczników 34318
Biuro Prezydenta Miasta 28983
Biuro Analiz i Rozwoju 10933
Biuro Dzielnicy 3651
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 18
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 66750
Biuro Inwestycji Miejskich 4815
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3418
Biuro Zarządzania Drogami 8193
Wydział Funduszy Europejskich 7392
Wydział Komunikacji 70388
Departament Rozwoju Miasta 53570
Biuro Administracji Budowlanej 23509
Biuro Geodezji i Katastru 29039
Biuro Ochrony Środowiska 26661
Biuro Urbanistyki i Planowania 19378
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6541
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6761
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4502
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 8224
Urząd Stanu Cywilnego 117933
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 70408
Wydział Spraw Obywatelskich 88539
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 41557
Wydział Świadczeń Rodzinnych 84146
Biuro Informatyki 17204
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 20246
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 21753
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17180
Biuro Gospodarki Odpadami 7891
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 4216
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7235
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10105
Straż Miejska 21850
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 268
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 289
Departament Finansowy 4154
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7030
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4590
Biuro Podatków i Opłat Lokalnych (PO) 14936
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 2990
Departament Organizacyjny 3123
Biuro Obsługi Urzędu 6763
Biuro Organizacyjne 6501
Biuro Zamówień Publicznych 3937
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 1969
Biuro Rady Miasta 3204
Oświadczenia majątkowe 93755
Straż Miejska 0
Rada Miasta 144098
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38042
Komisje Rady Miasta 37146
Radni Miasta Zielona Góra 59339
Oświadczenia majątkowe 18524
2015 2520
2014 4232
2010-2014 zakończenie kadencji 5972
2015-2018 początek kadencji 7715
2013 5766
2012 9967
2011 7657
Sesje Rady Miasta 292069
Transmisja na żywo z sesji 42445
Archiwum audio 33560
Realizacja sesji Rady Miasta 122912
Protokoły sesji 130004
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 2866
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 105020
Dyżury Radnych 21041
Komunikaty 857962
Inwestycje celu publicznego 187087
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 123877
Zagospodarowanie przestrzenne 140081
Postępowania wodnoprawne 94091
Decyzja środowiskowa 91855
Zgłoszenia budowlane 19745
Obwieszczenia 96001
Zgromadzenia 19158
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 3035
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 152
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 141703
Informacja o wykazach nieruchomości 1213194
Najem 134121
Dzierżawy 424103
Przetargi 316319
Nieruchomości oferowane do zbycia 218187
Użytkowanie 4315
Budżet i finanse 6530
Budżet miasta 137380
Projekty budżetów Miasta 38587
Uchwały budżetowe 753360
Sprawozdania z wykonania budżetu 66257
Informacje o przebiegu budżetu 73641
Ulgi i pomoc publiczna 27107
Opłata skarbowa 83
Numery rachunków bankowych 78249
Dług publiczny 10052
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 50289
Sprawozdania finansowe 25313
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12653
Rejestry umów 110
Akty prawne 2841649
Projekty uchwał, konsultacje 154711
Uchwały i Zarządzenia 2813217
Obwieszczenia 442
Obwieszczenia Rady Miasta 31635
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27273
Informacje Prezydenta Miasta 18677
Archiwalne 1347231
Dzienniki Ustaw 82
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 1582
Rewitalizacja Miasta 27899
Informacje o stanie środowiska 52876
Programu ochrony środowiska przed hałasem 206
Sprawozdania z badań próbek wody 11387
Planowanie przestrzenne 482
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 169775
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 141301
Obowiązujące plany miejscowe 84409
Opracowywane plany miejscowe 38025
Wyłożenie do publicznego wglądu 99652
ZIELONA - Zielona Góra 1485
Koncepcje 3126
Gospodarka Odpadami 11725
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1765
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2518
Podmiot odbierający odpady 1352
Harmonogramy odbioru odpadów 1115
RIPOK 1632
Rejestr działalności regulowanej 1430
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1501
Akty prawne 1904
Sprawozdawczość 1626
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 59914
Zakres ochrony 6549
Strefa ochrony konserwatorskiej 8622
Procedury załatwienia spraw 6861
Do pobrania 11617
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 11922
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 829
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1702
Konkursy ofert - ogłoszenia 9780
Konkursy ofert - wyniki 10832
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 2635
Tryb pozakonkursowy - wyniki 995
Zamówienia publiczne 1638379
Archiwum zamówień publicznych 444092
Wyniki zamówień publicznych 553586
Wyniki innych postępowań 285609
Zamówienia do 30 000 Euro 453421
Wyniki 74443
Zamówienia na usługi społeczne 2904
Wyniki 233
Pozostałe zamówienia 1421
Wyniki 316
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 255912
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8745
Położenie geograficzne 12374
Historia miasta 10033
Nauka i kultura 8663
Ludność i rynek pracy 9724
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 20369
Strategia rozwoju miasta 17790
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8873
Kierunki rozwoju miasta 17093
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 44280
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 343
Polityka zagraniczna 41278
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 30879
Informator urzędowy 298938
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 71023
REJESTR JEDNOSTEK 36006
Oświadczenia majątkowe 2015 6517
Oświadczenia majątkowe 2014 10061
Żłobki 51929
Szkoły podstawowe 136572
Gimnazja 88129
Placówki oświatowe 58617
Szkoły ponadgimnazjalne 123821
Spółki 44632
Administracja zespolona 56580
Inne jednostki budżetowe 20432
Jednostki budżetowe 74054
Przedszkola 197351
Inne zakłady budżetowe 24182
Instytucje kultury 19481
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19039
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64330
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 3423
Kontrole 52600
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 43760
Kontrole zewnętrzne 80180
2016 rok 754
2015 rok 2295
2014 rok 1782
Kontrole wewnętrzne 8325
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 4601
2015 17215
2014 22433
2013 41280
2012 66616
2011 59501
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27194
Petycje 3383
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 4382
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2691
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 727
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 186
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 51
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 41
Organizacje pozarządowe 110189
Sprawozdania z programu 3555
Rejestry, ewidencje i archiwa 34289
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1618
REJESTR ZBIORÓW 3153
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 551534
Ogłoszenie, lista, wynik 1439921
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 50994

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13439
Zespół redakcyjny 27998
Instrukcja obsługi 25124
Rejestr zmian 1889324
Statystyki 26390
Strona główna 103
Mapa serwisu 25164
Instrukcja obsługi 20358
Tłumacz języka migowego 44
Kanały RSS 7034
Polityka Plików Cookies 29441
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu