ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 39

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 38711
e-Urząd 146753
Elektroniczny Urząd Podawczy 44160
Centralny Rejestr Spraw 16907
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 161067
Status dowodu rejestracyjnego 41481
Status prawa jazdy 51486
Informacje o stanie środowiska 51
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11623
Udostępnione wykazy 30495
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 16207
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 5205
Konsultacje społeczne 24140
Co i jak załatwić w urzędzie? 2245224
Wykaz procedur wg haseł 400379
Sprawy 637372
Młodzieżowa Rada Miasta 17437
Zielonogórska Rada Seniorów 5696
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1352
Prezydent Miasta 130921
Zastępca Prezydenta Miasta 38075
Zastępca Prezydenta Miasta 34487
Zastępca Prezydenta Miasta 35978
Sekretarz Miasta 26751
Skarbnik Miasta 24905
Dzielnica Nowe Miasto 19
Miasto Zielona Góra 91112
Dzielnica Nowe Miasto 26062
Wybory do Rady Dzielnicy 12877
Urząd Miasta 947786
Departamenty, Wydziały i Biura 376319
Departament Prezydenta Miasta 19806
Biuro Audytu 16299
Biuro Miejskich Rzeczników 38742
Biuro Prezydenta Miasta 33186
Biuro Analiz i Rozwoju 11918
Biuro Dzielnicy 4480
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 384
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 72749
Biuro Inwestycji Miejskich 6200
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4359
Biuro Zarządzania Drogami 10627
Wydział Funduszy Europejskich 8692
Wydział Komunikacji 84287
Departament Rozwoju Miasta 57392
Biuro Administracji Budowlanej 27040
Biuro Geodezji i Katastru 32483
Biuro Ochrony Środowiska 30668
Biuro Urbanistyki i Planowania 21488
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 7993
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7955
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 5325
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 10953
Urząd Stanu Cywilnego 125613
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 76608
Wydział Spraw Obywatelskich 94497
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 43950
Wydział Świadczeń Rodzinnych 97269
Biuro Informatyki 17947
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 23206
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 24936
Biuro Gospodarki Komunalnej 158
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 19075
Biuro Gospodarki Odpadami 9768
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9090
Biuro Zarządzania Kryzysowego 12286
Straż Miejska 26535
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 709
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 716
Departament Finansowy 5064
Biuro Budżetu i Rachunkowości 8458
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5480
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 17905
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3886
Departament Organizacyjny 3924
Biuro Obsługi Urzędu 8122
Biuro Organizacyjne 7972
Biuro Zamówień Publicznych 4749
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2654
Biuro Rady Miasta 3857
Oświadczenia majątkowe 108028
Straż Miejska 0
Rada Miasta 149407
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 40427
Komisje Rady Miasta 38616
Radni Miasta Zielona Góra 63624
Oświadczenia majątkowe 19225
2016 1416
2015 3510
2014 5123
2010-2014 zakończenie kadencji 6569
2015-2018 początek kadencji 9320
2012 10648
2013 6099
2011 8060
Sesje Rady Miasta 319510
Transmisja na żywo z sesji 44519
Archiwum audio 37086
Realizacja sesji Rady Miasta 131163
Protokoły sesji 139545
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 5692
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 111146
Dyżury Radnych 22667
Komunikaty 906264
Inwestycje celu publicznego 218433
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 136443
Zagospodarowanie przestrzenne 159714
Postępowania wodnoprawne 105551
Decyzja środowiskowa 98900
Zgłoszenia budowlane 29780
Warunki zabudowy 231
Obwieszczenia 103528
Zgromadzenia 25942
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 15872
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 246
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 150064
Informacja o wykazach nieruchomości 1279738
Najem 140097
Dzierżawy 467646
Przetargi 370713
Nieruchomości oferowane do zbycia 241371
Użytkowanie 4892
Budżet i finanse 6698
Budżet miasta 144206
Projekty budżetów Miasta 39926
Uchwały budżetowe 932849
Sprawozdania z wykonania budżetu 68792
Informacje o przebiegu budżetu 79969
Ulgi i pomoc publiczna 28601
Opłata skarbowa 88
Numery rachunków bankowych 85452
Dług publiczny 10535
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 54108
Sprawozdania finansowe 28927
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13994
Rejestry umów 493
Akty prawne 3354214
Projekty uchwał, konsultacje 166163
Uchwały i Zarządzenia 3142847
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 32483
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 29305
Informacje Prezydenta Miasta 19608
Archiwalne 1595698
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 73
Nieodpłatna pomoc prawna 3689
Rewitalizacja Miasta 37681
Informacje o stanie środowiska 58754
Programu ochrony środowiska przed hałasem 522
Sprawozdania z badań próbek wody 20561
Niska emisja w mieście 244
Aktualności 70
Jakość powietrza w Zielonej Górze 207
Niska emisja - poważny problem 181
Plany i programy 341
Przydatne aplikacje i programy 301
Edukacja ekologiczna 205
Program ochrony środowiska 673
Planowanie przestrzenne 548
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 178110
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 152720
Obowiązujące plany miejscowe 92319
Opracowywane plany miejscowe 42297
Wyłożenie do publicznego wglądu 115751
ZIELONA - Zielona Góra 2115
Koncepcje 3989
Gospodarka Odpadami 16926
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2615
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3344
Podmiot odbierający odpady 1742
Harmonogramy odbioru odpadów 1541
RIPOK 2058
Rejestr działalności regulowanej 1937
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1986
Akty prawne 2406
Sprawozdawczość 2553
Biuro Gospodarki Odpadami 11
Miejski Konserwator Zabytków 64654
Zakres ochrony 6941
Strefa ochrony konserwatorskiej 9212
Procedury załatwienia spraw 7311
Do pobrania 12875
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12820
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1595
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1767
Konkursy ofert - ogłoszenia 34662
Konkursy ofert - wyniki 24486
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 11811
Tryb pozakonkursowy - wyniki 2096
Zamówienia publiczne 1780567
Archiwum zamówień publicznych 483228
Wyniki zamówień publicznych 611749
Wyniki innych postępowań 322534
Zamówienia do 30 000 Euro 487770
Wyniki 83312
Zamówienia na usługi społeczne 13968
Wyniki 1529
Pozostałe zamówienia 2633
Wyniki 647
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 273325
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9395
Położenie geograficzne 12990
Historia miasta 10760
Nauka i kultura 9185
Ludność i rynek pracy 10833
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 23012
Strategia rozwoju miasta 18961
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9247
Kierunki rozwoju miasta 18671
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 47505
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 780
Polityka zagraniczna 44347
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31816
Informator urzędowy 314073
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 74770
REJESTR JEDNOSTEK 38132
Oświadczenia majątkowe 2016 1752
Oświadczenia majątkowe 2015 10754
Oświadczenia majątkowe 2014 12384
Żłobki 55620
Szkoły podstawowe 148334
Gimnazja 93147
Placówki oświatowe 63334
Szkoły ponadgimnazjalne 133384
Spółki 49138
Administracja zespolona 60320
Inne jednostki budżetowe 21216
Jednostki budżetowe 81224
Przedszkola 211960
Inne zakłady budżetowe 25344
Instytucje kultury 20617
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 20109
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 65039
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 5740
Kontrole 52970
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 46276
Kontrole zewnętrzne 84635
2017 rok 970
2016 rok 4757
2015 rok 3774
2014 rok 2673
Kontrole wewnętrzne 9030
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 489
2016 8402
2015 20838
2013 44708
2014 24125
2012 70432
2011 64115
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 29437
Petycje 7061
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 7228
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 5087
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1336
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 814
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 465
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 269
Organizacje pozarządowe 114736
Sprawozdania z programu 4936
Rejestry, ewidencje i archiwa 35783
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2552
REJESTR ZBIORÓW 5918
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 571330
Ogłoszenie, lista, wynik 1505033
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 53939

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14771
Zespół redakcyjny 28940
Instrukcja obsługi 25899
Rejestr zmian 2273649
Statystyki 27122
Strona główna 107
Mapa serwisu 26033
Instrukcja obsługi 21126
Tłumacz języka migowego 52
Kanały RSS 7654
Polityka Plików Cookies 31614
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu