ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 6533
Inspektor Ochrony Danych 79
Ochrona wizyjna 183
Archiwum BIP Gminy ZG 82

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 17729
Znadź lokal wyborczy 16007
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 40827
Informacje dla wyborców 140175
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 11493
Obwody głosowania i lokale wyborcze 66554
Komisje wyborcze 73936
Program 500 PLUS 57379
Program "DOBRY START" 9232
e-Urząd 170390
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 58032
Centralny Rejestr Spraw 20441
Status dowodu osobistego 177655
Status dowodu rejestracyjnego 56119
Status prawa jazdy 64455
Informacje o stanie środowiska 78
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13930
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 24169
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 10744
Konsultacje społeczne 42825
Co i jak załatwić w urzędzie? 3115082
Wykaz procedur wg haseł 706690
Sprawy 943682
Młodzieżowa Rada Miasta 38819
Zielonogórska Rada Seniorów 15843
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 36
Dzielnica Nowe Miasto 55
Władze Miasta 2067
Prezydent Miasta 149518
Zastępca Prezydenta Miasta 45479
Zastępca Prezydenta Miasta 41326
Sekretarz Miasta 32304
Skarbnik Miasta 30285
Miasto Zielona Góra 105776
Dzielnica Nowe Miasto 35556
Wybory do Rady Dzielnicy 20688
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 657
Realizacja polityk, programów i strategii 190
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 120
Zrealizowane inwestycje 112
Realizacja uchwał Rady Miasta 116
Realizacja budżetu obywatelskiego 98
Realizacja usług publicznych 71
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 100
Sprawozdanie z wykonania budżetu 107
Urząd Miasta 1143183
Departamenty, Wydziały i Biura 455916
Departament Prezydenta Miasta 26922
Biuro Audytu 21680
Biuro Miejskich Rzeczników 51982
Biuro Prezydenta Miasta 47302
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2110
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 112
Biuro Prasowe (PR) 99
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 77
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 1657
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 418
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 3034
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 225
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 246
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 252
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 195
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 95305
Departament Rozwoju Miasta 69216
Biuro Administracji Budowlanej 37319
Biuro Geodezji i Katastru 44406
Biuro Ochrony Środowiska 45967
Biuro Urbanistyki i Planowania 28644
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 12644
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 15189
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 8398
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 19597
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 100306
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 3856
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 3287
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 1658
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 1261
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 1941
Departament Finansowy 8948
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 13958
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 8598
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 28763
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6846
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 32014
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 36627
Biuro Gospodarki Komunalnej 5434
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 25115
Biuro Gospodarki Odpadami 18847
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 16956
Straż Miejska 43108
Inspektor Ochrony Danych 2982
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1623
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2505
Biuro Ochrony Wizyjnej 1197
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2612
Biuro Dzielnicy 1621
Departament Organizacyjny 6703
Biuro Obsługi Urzędu 12838
Biuro Organizacyjne 12839
Biuro Zamówień Publicznych 7354
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4376
Biuro Rady Miasta 6182
Biuro Informatyki 20716
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 726
Wydział Komunikacji (KM) 1626
Oświadczenia majątkowe 154312
Straż Miejska 51
Rada Miasta 171987
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 49708
Komisje Rady Miasta 43367
Radni Miasta Zielona Góra 80058
Oświadczenia majątkowe 21811
2018 1018
2018-2023 początek kadencji 2691
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1540
2017 5161
2016 5172
2015 6343
2015-2018 początek kadencji 13904
2010-2014 zakończenie kadencji 8676
2014 7991
2013 7180
Sesje Rady Miasta 413667
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 121
Transmisje obrad rady 58474
Archiwum audio 48495
Realizacja sesji Rady Miasta 162782
Protokoły sesji 170859
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 26971
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 138125
Imienne wykazy głosowań radnych 1635
Dyżury Radnych 30781
Komunikaty 1075032
Inwestycje celu publicznego 337536
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 170851
Zagospodarowanie przestrzenne 222209
Postępowania wodnoprawne 142814
Decyzja środowiskowa 120031
Zgłoszenia budowlane 99607
Warunki zabudowy 8672
Obwieszczenia 136196
Zgromadzenia i imprezy masowe 39853
Planowane zgromadzenia 79710
Planowane imprezy masowe 3868
Zawiadomienie o zgromadzeniu 18
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 642
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 34
Przepisy prawne 39
Nieruchomości 184601
Informacja o wykazach nieruchomości 1495247
Najem 167954
Dzierżawy 675642
Przetargi 619202
Nieruchomości oferowane do zbycia 352048
Użytkowanie 9504
Użyczenie 5708
Podatki i opłaty 17700
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 979
Budżet i finanse 7141
Budżet miasta 168295
Projekty budżetów Miasta 48060
Uchwały budżetowe 2188859
Sprawozdania z wykonania budżetu 81108
Informacje o przebiegu budżetu 106754
Ulgi i pomoc publiczna 37843
Opłata skarbowa 107
Numery rachunków bankowych 118069
Dług publiczny 12046
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 70003
Sprawozdania finansowe 41580
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 44
2018 90
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 19352
Rejestry umów 2439
Budżet obywatelski 2020 880
Budżet obywatelski 2019 6914
Akty prawne 5523763
Projekty uchwał, konsultacje 215281
Uchwały i Zarządzenia 4539330
Obwieszczenia 462
Obwieszczenia Rady Miasta 35518
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 36537
Informacje Prezydenta Miasta 22358
Archiwalne 2965780
Dzienniki Ustaw 89
Monitor Polski 109
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 92
Nieodpłatna pomoc prawna 16690
Informacje o stanie środowiska 76234
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2191
Sprawozdania z badań próbek wody 60025
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1037
Niska emisja w mieście 1318
Aktualności 995
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1993
Niska emisja - poważny problem 1032
Plany i programy 2237
Przydatne aplikacje i programy 1533
Edukacja ekologiczna 1457
Program ochrony środowiska 5125
Rewitalizacja Miasta 77831
Rewitalizacja w roku 2015 419
Rewitalizacja w roku 2016 496
Rewitalizacja w roku 2017 516
Rewitalizacja w roku 2018 922
Planowanie przestrzenne 594
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 205391
Ochrona danych osobowych 77
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 207748
Obowiązujące plany miejscowe 120352
Opracowywane plany miejscowe 56668
Wyłożenie do publicznego wglądu 175819
ZIELONA - Zielona Góra 4205
Koncepcje 7703
Miejski Konserwator Zabytków 81909
Zakres ochrony 8416
Strefa ochrony konserwatorskiej 11855
Procedury załatwienia spraw 8629
Do pobrania 16450
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15310
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 4349
Gospodarka Odpadami 48751
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48
Bezpłatny odbiór dużego AGD 6373
Punkt selektywnej zbiórki 8569
Podmiot odbierający odpady 3086
Harmonogramy odbioru odpadów 2008
RIPOK 3583
Rejestr działalności regulowanej 3184
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3377
Akty prawne 3978
Sprawozdawczość 4495
Biuro Gospodarki Odpadami 82
Sprawozdawczość za 2018 rok 172
Sprawozdawczość za rok 2017 688
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 138
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2168
Konkursy ofert - ogłoszenia 182194
Konkursy ofert - wyniki 101020
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 79847
Tryb pozakonkursowy - wyniki 9578
Zamówienia do 30 000 Euro 613134
Wyniki 116993
Zamówienia publiczne 2343946
Archiwum zamówień publicznych 707486
Wyniki zamówień publicznych 959306
Wyniki innych postępowań 522886
Zamówienia na usługi społeczne 77287
Wyniki 18166
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11198
Położenie geograficzne 14655
Historia miasta 14679
Nauka i kultura 10903
Ludność i rynek pracy 15456
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 30835
Strategia rozwoju miasta 23098
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10609
Kierunki rozwoju miasta 23730
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 57502
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2094
Polityka zagraniczna 52762
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35093
Pozostałe zamówienia 9156
Wyniki 1637
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 356328
Nabór kandydatów - wyniki 3675
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 86650
REJESTR JEDNOSTEK 44718
Oświadczenia majątkowe 2018 1370
Oświadczenia majątkowe 2017 6205
Oświadczenia majątkowe 2016 9201
Oświadczenia majątkowe 2015 21574
Oświadczenia majątkowe 2014 18240
Żłobki 69842
Szkoły podstawowe 183716
Gimnazja - zawartość archiwalna 109511
Placówki oświatowe 76163
Szkoły ponadgimnazjalne 167801
Spółki 60758
Administracja zespolona 69667
Jednostki budżetowe 103683
Przedszkola 261245
Zakłady budżetowe 29453
Instytucje kultury 25035
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 23605
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 13941
Kontrola i audyt wewnętrzny 53577
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 55815
Kontrole zewnętrzne 96328
2019 rok 116
2018 rok 1064
2017 rok 6487
2016 rok 15805
2015 rok 7807
2014 rok 5108
Kontrole wewnętrzne 10522
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 106
2018 4283
2017 6617
2016 17671
2015 31292
2013 52473
2014 28853
2012 81078
2011 78601
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 34650
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 189
Organizacje pozarządowe 130050
Sprawozdania z programu 9519
Inicjatywy lokalne 887
Czym jest inicjatywa lokalna 468
Wzory dokumentów 559
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 546
Rejestry, ewidencje i archiwa 40570
REJESTR ZBIORÓW 13011
Petycje 26279
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 17759
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 14799
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3205
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 5516
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 4194
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1841
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 61697
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 889381

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20161
Zespół redakcyjny 32467
Instrukcja obsługi 28205
Rejestr zmian 3928332
Statystyki 29549
Strona główna 120
Mapa serwisu 28804
Instrukcja obsługi 23189
Tłumacz języka migowego 72
Kanały RSS 9354
Polityka Plików Cookies 39699
« powrót do poprzedniej strony