ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 4673
REJESTR ZBIORÓW 2074
Ochrona wizyjna 10
Archiwum BIP Gminy ZG 78

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 17491
Wyniki głosowania i wyniki wyborów na terenie miasta Zielona Góra 742
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 39555
Informacje dla wyborców 131793
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10852
Obwody głosowania i lokale wyborcze 52623
Informacje dla komitetów wyborczych 25929
Komisje wyborcze 68360
Program 500 PLUS 54354
Program "DOBRY START" 7296
e-Urząd 165204
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 54017
Centralny Rejestr Spraw 19732
Status dowodu osobistego 174109
Status dowodu rejestracyjnego 52781
Status prawa jazdy 62302
Informacje o stanie środowiska 72
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13482
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 22666
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 9661
Konsultacje społeczne 39003
Co i jak załatwić w urzędzie? 2929010
Wykaz procedur wg haseł 649697
Sprawy 882087
Młodzieżowa Rada Miasta 35398
Zielonogórska Rada Seniorów 13983
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 34
Dzielnica Nowe Miasto 45
Władze Miasta 1788
Prezydent Miasta 146042
Zastępca Prezydenta Miasta 44065
Zastępca Prezydenta Miasta 39831
Sekretarz Miasta 31166
Skarbnik Miasta 29332
Miasto Zielona Góra 102822
Dzielnica Nowe Miasto 33884
Wybory do Rady Dzielnicy 19419
Urząd Miasta 1100300
Departamenty, Wydziały i Biura 437460
Departament Prezydenta Miasta 25480
Biuro Audytu 20835
Biuro Miejskich Rzeczników 49416
Biuro Prezydenta Miasta 44300
Biuro Analiz i Rozwoju 14567
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1830
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 419
Biuro Inwestycji Miejskich (BI) 360
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 83
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 504
Biuro Zarządzania Drogami (BD) 564
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 91114
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2145
Departament Rozwoju Miasta 66861
Biuro Administracji Budowlanej 35331
Biuro Geodezji i Katastru 42054
Biuro Ochrony Środowiska 42718
Biuro Urbanistyki i Planowania 27306
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 11737
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 13217
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7860
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 18468
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 95992
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 551
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 143
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 193
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 204
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 172
Departament Finansowy 8184
Biuro Budżetu i Rachunkowości 13178
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7972
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 26817
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6294
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 30349
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 34257
Biuro Gospodarki Komunalnej 4319
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 24038
Biuro Gospodarki Odpadami 15703
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 15454
Straż Miejska 40053
Inspektor Ochrony Danych 2577
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1339
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2184
Biuro Ochrony Wizyjnej 775
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2069
Biuro Dzielnicy 1243
Departament Organizacyjny 6181
Biuro Obsługi Urzędu 11829
Biuro Organizacyjne 11928
Biuro Zamówień Publicznych 6925
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4124
Biuro Rady Miasta 5748
Biuro Informatyki 20191
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 130
Wydział Komunikacji (KM) 256
Oświadczenia majątkowe 143736
Straż Miejska 48
Rada Miasta 167302
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 47718
Komisje Rady Miasta 42241
Radni Miasta Zielona Góra 77133
Oświadczenia majątkowe 21203
2018-2023 początek kadencji 1201
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1038
2017 4077
2016 4669
2015 6009
2015-2018 początek kadencji 13251
2010-2014 zakończenie kadencji 8269
2014 7563
2013 6987
2012 11937
Sesje Rady Miasta 397011
Transmisje obrad rady 54161
Archiwum audio 46813
Realizacja sesji Rady Miasta 156788
Protokoły sesji 165209
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 16679
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 131362
Imienne wykazy głosowań radnych 951
Dyżury Radnych 29109
Komunikaty 1045463
Inwestycje celu publicznego 314529
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 166370
Zagospodarowanie przestrzenne 210804
Postępowania wodnoprawne 137291
Decyzja środowiskowa 116249
Zgłoszenia budowlane 84985
Warunki zabudowy 6098
Obwieszczenia 129389
Zgromadzenia i imprezy masowe 38281
Planowane zgromadzenia 65198
Planowane imprezy masowe 2493
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 552
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 37
Nieruchomości 176780
Informacja o wykazach nieruchomości 1457850
Najem 161654
Dzierżawy 635927
Przetargi 573704
Nieruchomości oferowane do zbycia 330717
Użytkowanie 7738
Użyczenie 3833
Podatki i opłaty 12102
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 671
Budżet i finanse 7066
Budżet miasta 164122
Projekty budżetów Miasta 46719
Uchwały budżetowe 1862637
Sprawozdania z wykonania budżetu 78210
Informacje o przebiegu budżetu 102253
Ulgi i pomoc publiczna 35535
Opłata skarbowa 105
Numery rachunków bankowych 110846
Dług publiczny 11825
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 66953
Sprawozdania finansowe 38730
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 18370
Rejestry umów 1977
Budżet obywatelski 2019 5547
Akty prawne 5129488
Projekty uchwał, konsultacje 204826
Uchwały i Zarządzenia 4253349
Obwieszczenia 456
Obwieszczenia Rady Miasta 34989
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 35582
Informacje Prezydenta Miasta 21857
Archiwalne 2679190
Dzienniki Ustaw 88
Monitor Polski 108
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 90
Nieodpłatna pomoc prawna 12156
Informacje o stanie środowiska 72911
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1855
Sprawozdania z badań próbek wody 53687
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 818
Niska emisja w mieście 1166
Aktualności 808
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1748
Niska emisja - poważny problem 865
Plany i programy 1809
Przydatne aplikacje i programy 1268
Edukacja ekologiczna 1235
Program ochrony środowiska 4164
Rewitalizacja Miasta 72404
Rewitalizacja w roku 2015 265
Rewitalizacja w roku 2016 336
Rewitalizacja w roku 2017 360
Rewitalizacja w roku 2018 651
Planowanie przestrzenne 593
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 199569
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 191883
Obowiązujące plany miejscowe 114376
Opracowywane plany miejscowe 54038
Wyłożenie do publicznego wglądu 163304
ZIELONA - Zielona Góra 3854
Koncepcje 6221
Miejski Konserwator Zabytków 78989
Zakres ochrony 8099
Strefa ochrony konserwatorskiej 11075
Procedury załatwienia spraw 8396
Do pobrania 15746
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14940
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3878
Gospodarka Odpadami 36409
Bezpłatny odbiór dużego AGD 5366
Deklaracje 43
Punkt selektywnej zbiórki 7017
Podmiot odbierający odpady 2804
Harmonogramy odbioru odpadów 1938
RIPOK 3271
Rejestr działalności regulowanej 2952
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3165
Akty prawne 3600
Sprawozdawczość 4206
Biuro Gospodarki Odpadami 79
Sprawozdawczość za rok 2017 464
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2079
Konkursy ofert - ogłoszenia 154494
Konkursy ofert - wyniki 83486
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 63654
Tryb pozakonkursowy - wyniki 7902
Zamówienia do 30 000 Euro 589164
Wyniki 111272
Zamówienia publiczne 2226755
Archiwum zamówień publicznych 650807
Wyniki zamówień publicznych 887574
Wyniki innych postępowań 480450
Zamówienia na usługi społeczne 63860
Wyniki 15028
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10843
Położenie geograficzne 14352
Historia miasta 13652
Nauka i kultura 10687
Ludność i rynek pracy 14596
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 29607
Strategia rozwoju miasta 22357
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10286
Kierunki rozwoju miasta 22948
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 56271
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1905
Polityka zagraniczna 51782
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 34359
Pozostałe zamówienia 6794
Wyniki 1497
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 333633
Nabór kandydatów - wyniki 811
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 84597
REJESTR JEDNOSTEK 43433
Oświadczenia majątkowe 2018 189
Oświadczenia majątkowe 2017 4252
Oświadczenia majątkowe 2016 7825
Oświadczenia majątkowe 2015 20035
Oświadczenia majątkowe 2014 17279
Żłobki 66648
Szkoły podstawowe 176406
Gimnazja - zawartość archiwalna 106943
Placówki oświatowe 73953
Szkoły ponadgimnazjalne 157600
Spółki 58728
Administracja zespolona 67938
Jednostki budżetowe 99710
Przedszkola 250328
Zakłady budżetowe 28802
Instytucje kultury 24244
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 23035
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 11845
Kontrole 53500
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 54260
Kontrole zewnętrzne 94730
2018 rok 595
2017 rok 5464
2016 rok 14112
2015 rok 7212
2014 rok 4773
Kontrole wewnętrzne 10301
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 2465
2017 5665
2016 16736
2015 30030
2013 51635
2014 28046
2012 79784
2011 77020
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 34089
Organizacje pozarządowe 127330
Sprawozdania z programu 8748
Inicjatywy lokalne 578
Czym jest inicjatywa lokalna 243
Wzory dokumentów 289
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 353
Rejestry, ewidencje i archiwa 39736
REJESTR ZBIORÓW 11937
Petycje 21116
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 15832
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 13048
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2899
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 4230
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 3090
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1532
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 60371
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 817455

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18846
Zespół redakcyjny 31744
Instrukcja obsługi 27868
Rejestr zmian 3598775
Statystyki 29071
Strona główna 118
Mapa serwisu 28316
Instrukcja obsługi 22851
Tłumacz języka migowego 70
Kanały RSS 9112
Polityka Plików Cookies 38073
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu