ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 27617
e-Urząd 138787
Elektroniczny Urząd Podawczy 39596
Centralny Rejestr Spraw 15682
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 154471
Status dowodu rejestracyjnego 36553
Status prawa jazdy 46544
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 10817
Udostępnione wykazy 27176
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 13367
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3412
Konsultacje społeczne 16460
Co i jak załatwić w urzędzie? 1979752
Wykaz procedur wg haseł 327442
Sprawy 548914
Młodzieżowa Rada Miasta 11124
Zielonogórska Rada Seniorów 2723
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1292
Prezydent Miasta 124777
Zastępca Prezydenta Miasta 35749
Zastępca Prezydenta Miasta 31980
Zastępca Prezydenta Miasta 33314
Sekretarz Miasta 24991
Skarbnik Miasta 23363
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 85581
Dzielnica Nowe Miasto 22493
Wybory do Rady Dzielnicy 10186
Urząd Miasta 885165
Departamenty, Wydziały i Biura 349836
Departament Prezydenta Miasta 17612
Biuro Audytu 14581
Biuro Miejskich Rzeczników 33421
Biuro Prezydenta Miasta 28097
Biuro Analiz i Rozwoju 10756
Biuro Dzielnicy 3501
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 65619
Biuro Inwestycji Miejskich 4539
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3277
Biuro Zarządzania Drogami 7858
Wydział Funduszy Europejskich 7137
Wydział Komunikacji 67590
Departament Rozwoju Miasta 52765
Biuro Administracji Budowlanej 22899
Biuro Geodezji i Katastru 28309
Biuro Ochrony Środowiska 25999
Biuro Urbanistyki i Planowania 18943
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6283
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6467
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4309
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 7667
Urząd Stanu Cywilnego 116398
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 69321
Wydział Spraw Obywatelskich 87417
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 41010
Wydział Świadczeń Rodzinnych 82748
Biuro Informatyki 17099
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 19697
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 21177
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 16835
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3845
Biuro Gospodarki Odpadami 7618
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 3781
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6898
Biuro Zarządzania Kryzysowego 9772
Straż Miejska 21042
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 190
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 195
Departament Finansowy 3971
Biuro Budżetu i Rachunkowości 6759
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4432
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 14315
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 2810
Departament Organizacyjny 2999
Biuro Obsługi Urzędu 6497
Biuro Organizacyjne 6257
Biuro Zamówień Publicznych 3774
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 1859
Biuro Rady Miasta 3074
Oświadczenia majątkowe 90908
Straż Miejska 0
Rada Miasta 142945
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 37649
Komisje Rady Miasta 36849
Radni Miasta Zielona Góra 58538
Oświadczenia majątkowe 18407
2015 2235
2014 4044
2010-2014 zakończenie kadencji 5779
2015-2018 początek kadencji 7330
2013 5696
2012 9801
2011 7573
Sesje Rady Miasta 288121
Transmisja na żywo z sesji 41668
Archiwum audio 32966
Realizacja sesji Rady Miasta 121110
Protokoły sesji 127365
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 2269
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 103686
Dyżury Radnych 20658
Komunikaty 850620
Inwestycje celu publicznego 182857
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 122156
Zagospodarowanie przestrzenne 137236
Postępowania wodnoprawne 92454
Decyzja środowiskowa 90542
Zgłoszenia budowlane 18469
Obwieszczenia 94444
Zgromadzenia 17462
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 1383
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 130
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 139941
Informacja o wykazach nieruchomości 1202658
Najem 132962
Dzierżawy 416201
Przetargi 308040
Nieruchomości oferowane do zbycia 212877
Użytkowanie 4169
Budżet i finanse 6479
Budżet miasta 136018
Projekty budżetów Miasta 38317
Uchwały budżetowe 725391
Sprawozdania z wykonania budżetu 65329
Informacje o przebiegu budżetu 72152
Ulgi i pomoc publiczna 26765
Opłata skarbowa 82
Numery rachunków bankowych 76720
Dług publiczny 9971
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 49438
Sprawozdania finansowe 24524
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12318
Akty prawne 2749568
Projekty uchwał, konsultacje 152125
Uchwały i Zarządzenia 2745921
Obwieszczenia 437
Obwieszczenia Rady Miasta 31495
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 26995
Informacje Prezydenta Miasta 18475
Archiwalne 1300388
Dzienniki Ustaw 82
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 59
Nieodpłatna pomoc prawna 1231
Rewitalizacja Miasta 25383
Informacje o stanie środowiska 51960
Programu ochrony środowiska przed hałasem 154
Sprawozdania z badań próbek wody 9351
Planowanie przestrzenne 447
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 167996
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 138603
Obowiązujące plany miejscowe 82930
Opracowywane plany miejscowe 37295
Wyłożenie do publicznego wglądu 95922
ZIELONA - Zielona Góra 1344
Koncepcje 2983
Gospodarka Odpadami 10746
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1632
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2366
Podmiot odbierający odpady 1274
Harmonogramy odbioru odpadów 1035
RIPOK 1551
Rejestr działalności regulowanej 1333
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1415
Akty prawne 1808
Sprawozdawczość 1483
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 59054
Zakres ochrony 6443
Strefa ochrony konserwatorskiej 8513
Procedury załatwienia spraw 6769
Do pobrania 11362
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 11731
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 754
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1684
Konkursy ofert - ogłoszenia 6311
Konkursy ofert - wyniki 7856
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 1513
Tryb pozakonkursowy - wyniki 728
Zamówienia publiczne 1605795
Archiwum zamówień publicznych 430319
Wyniki zamówień publicznych 534511
Wyniki innych postępowań 269596
Zamówienia do 30 000 Euro 445981
Wyniki 72362
Zamówienia na usługi społeczne 2114
Wyniki 180
Pozostałe zamówienia 1135
Wyniki 237
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 250862
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8640
Położenie geograficzne 12266
Historia miasta 9926
Nauka i kultura 8550
Ludność i rynek pracy 9510
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 19840
Strategia rozwoju miasta 17563
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8819
Kierunki rozwoju miasta 16828
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 43688
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 260
Polityka zagraniczna 40683
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 30685
Informator urzędowy 295829
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 70332
REJESTR JEDNOSTEK 35604
Oświadczenia majątkowe 2015 5539
Oświadczenia majątkowe 2014 9564
Żłobki 51161
Szkoły podstawowe 133470
Gimnazja 87138
Placówki oświatowe 57997
Szkoły ponadgimnazjalne 121998
Spółki 43889
Administracja zespolona 55908
Inne jednostki budżetowe 20277
Jednostki budżetowe 72885
Przedszkola 193394
Inne zakłady budżetowe 23993
Instytucje kultury 19301
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 18868
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64180
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 2983
Kontrole 52318
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 43219
Kontrole zewnętrzne 79069
2016 rok 513
2015 rok 2080
2014 rok 1611
Kontrole wewnętrzne 8208
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 3988
2015 16478
2014 22063
2013 40406
2012 65797
2011 58268
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 26753
Petycje 2666
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 3954
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2236
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 649
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 131
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 27
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 20
Organizacje pozarządowe 108905
Sprawozdania z programu 3290
Rejestry, ewidencje i archiwa 34012
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1427
REJESTR ZBIORÓW 2785
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 547815
Ogłoszenie, lista, wynik 1428377
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 50526

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13170
Zespół redakcyjny 27788
Instrukcja obsługi 24987
Rejestr zmian 1830936
Statystyki 26274
Strona główna 103
Mapa serwisu 25004
Instrukcja obsługi 20199
Tłumacz języka migowego 44
Kanały RSS 6923
Polityka Plików Cookies 28945
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu