ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 26716
e-Urząd 137589
Elektroniczny Urząd Podawczy 39025
Centralny Rejestr Spraw 15506
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 153574
Status dowodu rejestracyjnego 35900
Status prawa jazdy 45611
Informacje o stanie środowiska 41
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 10700
Udostępnione wykazy 26778
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 12844
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3250
Konsultacje społeczne 15466
Co i jak załatwić w urzędzie? 1945908
Wykaz procedur wg haseł 321052
Sprawy 543336
Młodzieżowa Rada Miasta 10363
Zielonogórska Rada Seniorów 2314
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1281
Prezydent Miasta 123858
Zastępca Prezydenta Miasta 35409
Zastępca Prezydenta Miasta 31580
Zastępca Prezydenta Miasta 32943
Sekretarz Miasta 24660
Skarbnik Miasta 23100
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 84818
Dzielnica Nowe Miasto 21987
Wybory do Rady Dzielnicy 9847
Urząd Miasta 875952
Departamenty, Wydziały i Biura 345548
Departament Prezydenta Miasta 17267
Biuro Audytu 14221
Biuro Miejskich Rzeczników 32437
Biuro Prezydenta Miasta 27370
Biuro Analiz i Rozwoju 10526
Biuro Dzielnicy 3376
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 64461
Biuro Inwestycji Miejskich 4269
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3086
Biuro Zarządzania Drogami 7461
Wydział Funduszy Europejskich 6858
Wydział Komunikacji 65023
Departament Rozwoju Miasta 51928
Biuro Administracji Budowlanej 22273
Biuro Geodezji i Katastru 27569
Biuro Ochrony Środowiska 25195
Biuro Urbanistyki i Planowania 18475
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 5989
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 5878
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4124
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 7204
Urząd Stanu Cywilnego 115021
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 68197
Wydział Spraw Obywatelskich 86192
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 40489
Wydział Świadczeń Rodzinnych 81614
Biuro Informatyki 16925
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 19231
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 20632
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 16444
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 3728
Biuro Gospodarki Odpadami 7300
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 3294
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6571
Biuro Zarządzania Kryzysowego 9368
Straż Miejska 20260
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 121
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 119
Departament Finansowy 3803
Biuro Budżetu i Rachunkowości 6490
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4223
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 13483
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 2608
Departament Organizacyjny 2833
Biuro Obsługi Urzędu 6186
Biuro Organizacyjne 5969
Biuro Zamówień Publicznych 3598
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 1750
Biuro Rady Miasta 2960
Oświadczenia majątkowe 88660
Straż Miejska 0
Rada Miasta 141989
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 37254
Komisje Rady Miasta 36516
Radni Miasta Zielona Góra 57748
Oświadczenia majątkowe 18315
2015 2070
2014 3956
2010-2014 zakończenie kadencji 5693
2015-2018 początek kadencji 7156
2013 5652
2012 9728
2011 7523
Sesje Rady Miasta 283797
Transmisja na żywo z sesji 41237
Archiwum audio 32292
Realizacja sesji Rady Miasta 119490
Protokoły sesji 125556
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 1805
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 102450
Dyżury Radnych 20185
Komunikaty 843122
Inwestycje celu publicznego 178197
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 120351
Zagospodarowanie przestrzenne 134733
Postępowania wodnoprawne 90591
Decyzja środowiskowa 88916
Zgłoszenia budowlane 17666
Obwieszczenia 92979
Zgromadzenia 15822
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 306
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 114
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 138045
Informacja o wykazach nieruchomości 1188591
Najem 131613
Dzierżawy 405944
Przetargi 300973
Nieruchomości oferowane do zbycia 206824
Użytkowanie 4030
Budżet i finanse 6427
Budżet miasta 134895
Projekty budżetów Miasta 38076
Uchwały budżetowe 702375
Sprawozdania z wykonania budżetu 64704
Informacje o przebiegu budżetu 71294
Ulgi i pomoc publiczna 26478
Opłata skarbowa 82
Numery rachunków bankowych 75126
Dług publiczny 9892
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 48738
Sprawozdania finansowe 24047
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12157
Akty prawne 2688276
Projekty uchwał, konsultacje 149028
Uchwały i Zarządzenia 2710344
Obwieszczenia 432
Obwieszczenia Rady Miasta 31378
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 26671
Informacje Prezydenta Miasta 18320
Archiwalne 1279798
Dzienniki Ustaw 81
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 57
Nieodpłatna pomoc prawna 908
Rewitalizacja Miasta 22668
Informacje o stanie środowiska 50948
Programu ochrony środowiska przed hałasem 102
Sprawozdania z badań próbek wody 7439
Planowanie przestrzenne 436
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 166516
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 135941
Obowiązujące plany miejscowe 81419
Opracowywane plany miejscowe 36409
Wyłożenie do publicznego wglądu 93765
ZIELONA - Zielona Góra 1236
Koncepcje 2844
Gospodarka Odpadami 9646
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1530
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2253
Podmiot odbierający odpady 1228
Harmonogramy odbioru odpadów 968
RIPOK 1499
Rejestr działalności regulowanej 1286
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1356
Akty prawne 1758
Sprawozdawczość 1397
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 58258
Zakres ochrony 6350
Strefa ochrony konserwatorskiej 8397
Procedury załatwienia spraw 6696
Do pobrania 11101
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 11541
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 674
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1666
Konkursy ofert - ogłoszenia 3571
Konkursy ofert - wyniki 6110
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 908
Tryb pozakonkursowy - wyniki 327
Zamówienia publiczne 1579949
Archiwum zamówień publicznych 426816
Wyniki zamówień publicznych 530865
Wyniki innych postępowań 267968
Zamówienia do 30 000 Euro 439442
Wyniki 70006
Zamówienia na usługi społeczne 1450
Wyniki 131
Pozostałe zamówienia 875
Wyniki 183
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 246527
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8539
Położenie geograficzne 12168
Historia miasta 9822
Nauka i kultura 8447
Ludność i rynek pracy 9346
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 19256
Strategia rozwoju miasta 17338
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8754
Kierunki rozwoju miasta 16388
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 42992
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 193
Polityka zagraniczna 39906
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 30487
Informator urzędowy 292240
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 69833
REJESTR JEDNOSTEK 35277
Oświadczenia majątkowe 2015 4482
Oświadczenia majątkowe 2014 8979
Żłobki 50301
Szkoły podstawowe 130765
Gimnazja 85990
Placówki oświatowe 57183
Szkoły ponadgimnazjalne 120273
Spółki 43005
Administracja zespolona 55315
Inne jednostki budżetowe 20125
Jednostki budżetowe 71841
Przedszkola 190244
Inne zakłady budżetowe 23789
Instytucje kultury 19050
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 18630
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64035
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 2704
Kontrole 52096
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 42771
Kontrole zewnętrzne 78268
2016 rok 429
2015 rok 1929
2014 rok 1534
Kontrole wewnętrzne 8142
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 3504
2015 15947
2014 21776
2013 39970
2012 65236
2011 57550
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 26497
Petycje 2361
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 3641
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 1866
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 570
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 62
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 15
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 9
Organizacje pozarządowe 108012
Sprawozdania z programu 3062
Rejestry, ewidencje i archiwa 33763
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1291
REJESTR ZBIORÓW 2695
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 543855
Ogłoszenie, lista, wynik 1417204
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 50177

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12923
Zespół redakcyjny 27614
Instrukcja obsługi 24867
Rejestr zmian 1772888
Statystyki 26172
Strona główna 102
Mapa serwisu 24860
Instrukcja obsługi 20082
Tłumacz języka migowego 44
Kanały RSS 6838
Polityka Plików Cookies 28534
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu