ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 42

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 40989
e-Urząd 148773
Elektroniczny Urząd Podawczy 45478
Centralny Rejestr Spraw 17305
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 162815
Status dowodu rejestracyjnego 42585
Status prawa jazdy 52944
Informacje o stanie środowiska 54
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11834
Udostępnione wykazy 31709
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 17276
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 5764
Konsultacje społeczne 26395
Co i jak załatwić w urzędzie? 2319439
Wykaz procedur wg haseł 427184
Sprawy 663114
Młodzieżowa Rada Miasta 19287
Zielonogórska Rada Seniorów 6572
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1376
Prezydent Miasta 132607
Zastępca Prezydenta Miasta 38682
Zastępca Prezydenta Miasta 35042
Zastępca Prezydenta Miasta 36663
Sekretarz Miasta 27265
Skarbnik Miasta 25386
Dzielnica Nowe Miasto 30
Miasto Zielona Góra 92502
Dzielnica Nowe Miasto 27113
Wybory do Rady Dzielnicy 13826
Urząd Miasta 963778
Departamenty, Wydziały i Biura 383894
Departament Prezydenta Miasta 20559
Biuro Audytu 16964
Biuro Miejskich Rzeczników 40250
Biuro Prezydenta Miasta 34659
Biuro Analiz i Rozwoju 12367
Biuro Dzielnicy 4717
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 548
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 74829
Biuro Inwestycji Miejskich 6675
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4697
Biuro Zarządzania Drogami 11551
Wydział Funduszy Europejskich 9359
Wydział Komunikacji 88543
Departament Rozwoju Miasta 58559
Biuro Administracji Budowlanej 28293
Biuro Geodezji i Katastru 33704
Biuro Ochrony Środowiska 32359
Biuro Urbanistyki i Planowania 22273
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 8549
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 8367
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 5633
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 11989
Urząd Stanu Cywilnego 127768
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 78549
Wydział Spraw Obywatelskich 96534
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 44747
Wydział Świadczeń Rodzinnych 101469
Biuro Informatyki 18253
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 24264
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 26282
Biuro Gospodarki Komunalnej 617
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 19708
Biuro Gospodarki Odpadami 10483
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9696
Biuro Zarządzania Kryzysowego 12943
Straż Miejska 28037
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 910
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 886
Departament Finansowy 5362
Biuro Budżetu i Rachunkowości 9554
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5793
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 19061
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 4176
Departament Organizacyjny 4179
Biuro Obsługi Urzędu 8635
Biuro Organizacyjne 8563
Biuro Zamówień Publicznych 5076
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2833
Biuro Rady Miasta 4087
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 291
Biuro Dzielnicy 167
Oświadczenia majątkowe 112593
Straż Miejska 0
Rada Miasta 151485
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 41371
Komisje Rady Miasta 38995
Radni Miasta Zielona Góra 65628
Oświadczenia majątkowe 19371
2016 2011
2015 4051
2014 5404
2010-2014 zakończenie kadencji 6791
2015-2018 początek kadencji 10064
2012 10863
2013 6230
2011 8216
Sesje Rady Miasta 329650
Transmisja na żywo z sesji 45535
Archiwum audio 38744
Realizacja sesji Rady Miasta 134628
Protokoły sesji 142262
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 6807
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 113265
Dyżury Radnych 23269
Komunikaty 925369
Inwestycje celu publicznego 229170
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 140815
Zagospodarowanie przestrzenne 167170
Postępowania wodnoprawne 110397
Decyzja środowiskowa 101586
Zgłoszenia budowlane 34361
Warunki zabudowy 797
Obwieszczenia 106339
Zgromadzenia 27979
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 20626
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 283
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 152670
Informacja o wykazach nieruchomości 1300430
Najem 142800
Dzierżawy 487342
Przetargi 391498
Nieruchomości oferowane do zbycia 252319
Użytkowanie 5102
Budżet i finanse 6758
Budżet miasta 146975
Projekty budżetów Miasta 40908
Uchwały budżetowe 1006870
Sprawozdania z wykonania budżetu 69824
Informacje o przebiegu budżetu 83400
Ulgi i pomoc publiczna 29127
Opłata skarbowa 90
Numery rachunków bankowych 87732
Dług publiczny 10745
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 55884
Sprawozdania finansowe 30394
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 14537
Rejestry umów 662
Akty prawne 3541478
Projekty uchwał, konsultacje 170578
Uchwały i Zarządzenia 3265656
Obwieszczenia 448
Obwieszczenia Rady Miasta 32787
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 30253
Informacje Prezydenta Miasta 19933
Archiwalne 1696245
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 100
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 76
Nieodpłatna pomoc prawna 4462
Rewitalizacja Miasta 42832
Informacje o stanie środowiska 60876
Programu ochrony środowiska przed hałasem 666
Sprawozdania z badań próbek wody 25423
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 39
Niska emisja w mieście 360
Aktualności 141
Jakość powietrza w Zielonej Górze 345
Niska emisja - poważny problem 254
Plany i programy 462
Przydatne aplikacje i programy 454
Edukacja ekologiczna 353
Program ochrony środowiska 1020
Planowanie przestrzenne 554
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 180706
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 156903
Obowiązujące plany miejscowe 95098
Opracowywane plany miejscowe 44130
Wyłożenie do publicznego wglądu 122341
ZIELONA - Zielona Góra 2348
Koncepcje 4235
Gospodarka Odpadami 18761
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2914
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3670
Podmiot odbierający odpady 1935
Harmonogramy odbioru odpadów 1613
RIPOK 2219
Rejestr działalności regulowanej 2106
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2240
Akty prawne 2562
Sprawozdawczość 2869
Biuro Gospodarki Odpadami 51
Miejski Konserwator Zabytków 66323
Zakres ochrony 7067
Strefa ochrony konserwatorskiej 9439
Procedury załatwienia spraw 7465
Do pobrania 13330
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 13150
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1936
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1785
Konkursy ofert - ogłoszenia 46515
Konkursy ofert - wyniki 28406
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 16605
Tryb pozakonkursowy - wyniki 2748
Zamówienia publiczne 1829711
Archiwum zamówień publicznych 499606
Wyniki zamówień publicznych 641211
Wyniki innych postępowań 333717
Zamówienia do 30 000 Euro 498343
Wyniki 86568
Zamówienia na usługi społeczne 18929
Wyniki 2743
Pozostałe zamówienia 3043
Wyniki 760
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 278791
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9593
Położenie geograficzne 13218
Historia miasta 11120
Nauka i kultura 9457
Ludność i rynek pracy 11273
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 24076
Strategia rozwoju miasta 19334
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9367
Kierunki rozwoju miasta 19202
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 48894
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 944
Polityka zagraniczna 45727
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 32138
Informator urzędowy 319576
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 76161
REJESTR JEDNOSTEK 38803
Oświadczenia majątkowe 2016 2364
Oświadczenia majątkowe 2015 12108
Oświadczenia majątkowe 2014 13130
Żłobki 56968
Szkoły podstawowe 152248
Gimnazja 95236
Placówki oświatowe 64839
Szkoły ponadgimnazjalne 136265
Spółki 50486
Administracja zespolona 61520
Inne jednostki budżetowe 21427
Jednostki budżetowe 83730
Przedszkola 216652
Inne zakłady budżetowe 25779
Instytucje kultury 21033
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 20549
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 65266
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 6462
Kontrole 53057
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 47055
Kontrole zewnętrzne 86061
2017 rok 1493
2016 rok 6005
2015 rok 4322
2014 rok 3066
Kontrole wewnętrzne 9190
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 888
2016 9730
2015 22589
2013 46029
2014 24853
2012 72215
2011 66312
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 30272
Petycje 8238
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 8267
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 6019
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1557
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 1057
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 730
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 374
Organizacje pozarządowe 116433
Sprawozdania z programu 5495
Rejestry, ewidencje i archiwa 36290
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2953
REJESTR ZBIORÓW 6545
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 582181
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 55008

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15332
Zespół redakcyjny 29280
Instrukcja obsługi 26140
Rejestr zmian 2396580
Statystyki 27381
Strona główna 108
Mapa serwisu 26303
Instrukcja obsługi 21341
Tłumacz języka migowego 52
Kanały RSS 7849
Polityka Plików Cookies 32235
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu