ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 8800
Inspektor Ochrony Danych 350
Ochrona wizyjna 533
Archiwum BIP Gminy ZG 94

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 17945
Znadź lokal wyborczy 18509
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 42567
Informacje dla wyborców 157412
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 12956
Obwody głosowania i lokale wyborcze 86618
Komisje wyborcze 83511
Program 500 PLUS 66868
Program "DOBRY START" 13659
e-Urząd 177662
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 63650
Centralny Rejestr Spraw 21608
Status dowodu osobistego 182382
Status dowodu rejestracyjnego 61755
Status prawa jazdy 67614
Informacje o stanie środowiska 86
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 14736
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 28085
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 13139
Konsultacje społeczne 49279
Co i jak załatwić w urzędzie? 3424870
Wykaz procedur wg haseł 794943
Sprawy 1064559
Młodzieżowa Rada Miasta 44769
Zielonogórska Rada Seniorów 19014
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 45
Dzielnica Nowe Miasto 62
Władze Miasta 2594
Prezydent Miasta 154851
Zastępca Prezydenta Miasta 47951
Zastępca Prezydenta Miasta 43969
Sekretarz Miasta 34054
Skarbnik Miasta 31978
Miasto Zielona Góra 109947
Dzielnica Nowe Miasto 37834
Wybory do Rady Dzielnicy 22432
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 1507
Realizacja polityk, programów i strategii 586
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 649
Zrealizowane inwestycje 449
Realizacja uchwał Rady Miasta 581
Realizacja budżetu obywatelskiego 407
Realizacja usług publicznych 398
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 600
Sprawozdanie z wykonania budżetu 525
Urząd Miasta 1208031
Departamenty, Wydziały i Biura 481829
Departament Prezydenta Miasta 29076
Biuro Audytu 23446
Biuro Miejskich Rzeczników 56911
Biuro Prezydenta Miasta 52095
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2680
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 989
Biuro Prasowe (PR) 724
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 489
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 3601
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 1068
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 7482
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 1467
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 1706
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 2201
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 1352
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 102211
Departament Rozwoju Miasta 73741
Biuro Administracji Budowlanej 40392
Biuro Geodezji i Katastru 48424
Biuro Ochrony Środowiska 51214
Biuro Urbanistyki i Planowania 31198
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 14244
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 18042
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 9430
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 21465
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 105293
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 9376
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 11035
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 5283
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 3208
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 16787
Departament Finansowy 10239
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 15504
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 9774
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 31843
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 7812
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 34616
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 41036
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 7257
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 27404
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 22165
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 243
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 19430
Straż Miejska 48299
Inspektor Ochrony Danych 3874
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2138
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3079
Biuro Ochrony Wizyjnej 2387
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 3342
Biuro Dzielnicy 2134
Departament Organizacyjny 7447
Biuro Obsługi Urzędu 14670
Biuro Organizacyjne 14399
Biuro Zamówień Publicznych 8189
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4821
Biuro Rady Miasta 6922
Biuro Informatyki 21652
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 2017
Wydział Komunikacji (KM) 11487
Oświadczenia majątkowe 169785
Straż Miejska 54
Rada Miasta 177582
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 52792
Komisje Rady Miasta 45007
Radni Miasta Zielona Góra 86774
Oświadczenia majątkowe 22654
2018 2402
2018-2023 początek kadencji 4142
2015 - 2018 zakończenie kadencji 2447
2017 6507
2016 6229
2015 7244
2015-2018 początek kadencji 15176
2010-2014 zakończenie kadencji 9545
2014 8750
2013 7575
Sesje Rady Miasta 446019
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 556
Transmisje obrad rady 64669
Archiwum audio 50986
Realizacja sesji Rady Miasta 177439
Protokoły sesji 181887
Interpelacje i zapytania radnych 52772
Imienne wykazy głosowań radnych 2644
Dyżury Radnych 34495
Komunikaty 1126501
Inwestycje celu publicznego 382722
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 180795
Planowanie przestrzenne 241791
Postępowania wodnoprawne 153079
Decyzja środowiskowa 128205
Zgłoszenia budowlane 127722
Warunki zabudowy 14841
Obwieszczenia 150787
Zimowe utrzymanie dróg 134
Zgromadzenia i imprezy masowe 42105
Planowane zgromadzenia 105902
Planowane imprezy masowe 5734
Zawiadomienie o zgromadzeniu 29
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 729
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 61
Przepisy prawne 43
Nieruchomości 197382
Informacja o wykazach nieruchomości 1561008
Najem 179636
Dzierżawy 727651
Przetargi 697459
Nieruchomości oferowane do zbycia 391147
Użytkowanie 12032
Użyczenie 8448
Podatki i opłaty 27181
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 1662
Budżet i finanse 7219
Budżet miasta 175524
Projekty budżetów Miasta 51798
Uchwały budżetowe 2603881
Sprawozdania z wykonania budżetu 86126
Informacje o przebiegu budżetu 118526
Ulgi i pomoc publiczna 41347
Opłata skarbowa 113
Numery rachunków bankowych 130732
Dług publiczny 12684
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 76356
Sprawozdania finansowe 46802
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 207
2018 364
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 21101
Rejestry umów 3260
Budżet obywatelski 2020 15693
Budżet obywatelski 2019 10420
Akty prawne 6106447
Projekty uchwał, konsultacje 232150
Uchwały i Zarządzenia 4969562
Obwieszczenia 475
Obwieszczenia Rady Miasta 36562
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 38937
Informacje Prezydenta Miasta 23208
Archiwalne 3331266
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 94
Nieodpłatna pomoc prawna 27282
Informacje o stanie środowiska 82390
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2741
Sprawozdania z badań próbek wody 73767
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1392
Niska emisja w mieście 1607
Aktualności 1371
Jakość powietrza w Zielonej Górze 3876
Niska emisja - poważny problem 1343
Plany i programy 2986
Przydatne aplikacje i programy 2039
Edukacja ekologiczna 1890
Program ochrony środowiska 6500
Rewitalizacja Miasta 87848
Rewitalizacja w roku 2015 721
Rewitalizacja w roku 2016 863
Rewitalizacja w roku 2017 879
Rewitalizacja w roku 2018 1341
Planowanie przestrzenne 612
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 214138
Ochrona danych osobowych 373
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 228632
Obowiązujące plany miejscowe 129784
Opracowywane plany miejscowe 61197
Wyłożenie do publicznego wglądu 201427
ZIELONA - Zielona Góra 4749
Koncepcje 8797
Rejestr wniosków do planów miejscowych 767
Miejski Konserwator Zabytków 87176
Zakres ochrony 8934
Strefa ochrony konserwatorskiej 12569
Procedury załatwienia spraw 9031
Do pobrania 17953
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 16028
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 5259
Gospodarka Odpadami 57552
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52
Punkt selektywnej zbiórki 12245
Podmiot odbierający odpady 3608
Harmonogramy odbioru odpadów 2121
RIPOK 4096
Rejestr działalności regulowanej 3668
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3809
Akty prawne 4716
Sprawozdawczość 5216
Biuro Gospodarki Odpadami 97
Sprawozdawczość za 2018 rok 642
Sprawozdawczość za rok 2017 1149
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 568
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2291
Konkursy ofert - ogłoszenia 240209
Konkursy ofert - wyniki 128834
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 118343
Tryb pozakonkursowy - wyniki 12435
Zamówienia do 30 000 Euro 666012
Wyniki 129017
Zamówienia publiczne 2556696
Archiwum zamówień publicznych 806226
Wyniki zamówień publicznych 1067422
Wyniki innych postępowań 589459
Zamówienia na usługi społeczne 102662
Wyniki 24392
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11913
Położenie geograficzne 15193
Historia miasta 16242
Nauka i kultura 11335
Ludność i rynek pracy 17974
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 33414
Strategia rozwoju miasta 24426
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11155
Kierunki rozwoju miasta 25556
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 61230
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2501
Polityka zagraniczna 54730
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35804
Pozostałe zamówienia 13159
Wyniki 1832
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 382637
Nabór kandydatów - wyniki 5376
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 90251
REJESTR JEDNOSTEK 47556
Oświadczenia majątkowe 2018 4510
Oświadczenia majątkowe 2017 9046
Oświadczenia majątkowe 2016 11563
Oświadczenia majątkowe 2015 24786
Oświadczenia majątkowe 2014 19825
Żłobki 74061
Szkoły podstawowe 195390
Gimnazja - zawartość archiwalna 114153
Placówki oświatowe 80802
Szkoły ponadgimnazjalne 177120
Spółki 65611
Administracja zespolona 73048
Jednostki budżetowe 112666
Przedszkola 273092
Zakłady budżetowe 30748
Instytucje kultury 26815
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 24918
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 16810
Kontrola i audyt wewnętrzny 53719
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 59160
Kontrole zewnętrzne 98309
2019 rok 1062
2018 rok 1863
2017 rok 8362
2016 rok 18819
2015 rok 8769
2014 rok 5765
Kontrole wewnętrzne 10912
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 1105
2018 7701
2017 8547
2016 19855
2015 33644
2013 54336
2014 30421
2012 83770
2011 81653
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 36756
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 1219
Organizacje pozarządowe 135958
Sprawozdania z programu 10974
Inicjatywy lokalne 1282
Czym jest inicjatywa lokalna 949
Wzory dokumentów 1178
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1173
Rejestry, ewidencje i archiwa 41856
REJESTR ZBIORÓW 15105
Petycje 32378
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 23269
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 18623
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3974
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 9233
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 7891
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 2493
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 64396
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 1028551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21628
Zespół redakcyjny 33544
Instrukcja obsługi 28769
Rejestr zmian 4359916
Statystyki 30159
Strona główna 125
Mapa serwisu 29500
Instrukcja obsługi 23802
Tłumacz języka migowego 78
Kanały RSS 9737
Polityka Plików Cookies 41584
« powrót do poprzedniej strony