Statystyki - Miasto Zielona Góra
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 1822
REJESTR ZBIORÓW 794
Archiwum BIP Gminy ZG 64

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 16936
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 36998
Informacje dla wyborców 122021
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10138
Obwody głosowania i lokale wyborcze 41781
Informacje dla komitetów wyborczych 21357
Komisje wyborcze 62555
Program 500 PLUS 49380
Program "DOBRY START" 3697
e-Urząd 158801
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 50814
Centralny Rejestr Spraw 18805
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 170357
Status dowodu rejestracyjnego 48820
Status prawa jazdy 58746
Informacje o stanie środowiska 64
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12815
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 20536
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 7959
Konsultacje społeczne 33491
Co i jak załatwić w urzędzie? 2674851
Wykaz procedur wg haseł 551571
Sprawy 776053
Młodzieżowa Rada Miasta 29369
Zielonogórska Rada Seniorów 10762
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 24
Dzielnica Nowe Miasto 39
Władze Miasta 1486
Prezydent Miasta 139842
Zastępca Prezydenta Miasta 41421
Zastępca Prezydenta Miasta 37340
Zastępca Prezydenta Miasta 39845
Sekretarz Miasta 29570
Skarbnik Miasta 27726
Miasto Zielona Góra 98779
Dzielnica Nowe Miasto 31154
Wybory do Rady Dzielnicy 17254
Urząd Miasta 1042777
Departamenty, Wydziały i Biura 415395
Departament Prezydenta Miasta 23567
Biuro Audytu 19408
Biuro Miejskich Rzeczników 45900
Biuro Prezydenta Miasta 40309
Biuro Analiz i Rozwoju 13801
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1285
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 84490
Biuro Inwestycji Miejskich 8629
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6084
Biuro Zarządzania Drogami 15330
Wydział Funduszy Europejskich 11804
Wydział Komunikacji 109325
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1136
Departament Rozwoju Miasta 63447
Biuro Administracji Budowlanej 32739
Biuro Geodezji i Katastru 38822
Biuro Ochrony Środowiska 38629
Biuro Urbanistyki i Planowania 25369
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 10621
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 10999
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7171
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 16329
Urząd Stanu Cywilnego 139761
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 88359
Wydział Spraw Obywatelskich 103427
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 48822
Wydział Świadczeń Rodzinnych 115103
Biuro Informatyki 19454
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 27864
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 31204
Biuro Gospodarki Komunalnej 2655
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 22383
Biuro Gospodarki Odpadami 13586
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 13172
Straż Miejska 35048
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1906
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 847
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1684
Biuro Ochrony Wizyjnej 194
Departament Finansowy 7019
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12176
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7191
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 24048
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5526
Departament Organizacyjny 5452
Biuro Obsługi Urzędu 10580
Biuro Organizacyjne 10774
Biuro Zamówień Publicznych 6224
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3675
Biuro Rady Miasta 5152
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1309
Biuro Dzielnicy 785
Oświadczenia majątkowe 131672
Straż Miejska 45
Rada Miasta 159729
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 44580
Komisje Rady Miasta 40624
Radni Miasta Zielona Góra 71248
Oświadczenia majątkowe 20238
2017 2277
2016 3733
2015 5407
2015-2018 początek kadencji 12250
2010-2014 zakończenie kadencji 7558
2014 6807
2013 6668
2012 11576
Sesje Rady Miasta 375748
Transmisja na żywo z sesji 49461
Archiwum audio 43759
Realizacja sesji Rady Miasta 148088
Protokoły sesji 156052
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 11230
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 123176
Dyżury Radnych 26482
Komunikaty 1005008
Inwestycje celu publicznego 283283
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 157842
Zagospodarowanie przestrzenne 196498
Postępowania wodnoprawne 129000
Decyzja środowiskowa 110913
Zgłoszenia budowlane 59476
Warunki zabudowy 3348
Obwieszczenia 119732
Zgromadzenia i imprezy masowe 35613
Planowane zgromadzenia 44276
Planowane imprezy masowe 540
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 436
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 35
Nieruchomości 165915
Informacja o wykazach nieruchomości 1404822
Najem 153296
Dzierżawy 573597
Przetargi 494251
Nieruchomości oferowane do zbycia 297852
Użytkowanie 6160
Użyczenie 1831
Podatki i opłaty 3386
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 213
Budżet i finanse 6952
Budżet miasta 157396
Projekty budżetów Miasta 43920
Uchwały budżetowe 1418600
Sprawozdania z wykonania budżetu 74712
Informacje o przebiegu budżetu 94588
Ulgi i pomoc publiczna 32850
Opłata skarbowa 100
Numery rachunków bankowych 101305
Dług publiczny 11449
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 62712
Sprawozdania finansowe 35534
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 16939
Rejestry umów 1457
Budżet obywatelski 2019 3790
Akty prawne 4452383
Projekty uchwał, konsultacje 189343
Uchwały i Zarządzenia 3810879
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 33980
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 33398
Informacje Prezydenta Miasta 21093
Archiwalne 2202895
Dzienniki Ustaw 86
Monitor Polski 105
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 86
Nieodpłatna pomoc prawna 8318
Informacje o stanie środowiska 67982
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1425
Sprawozdania z badań próbek wody 44366
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 497
Niska emisja w mieście 878
Aktualności 509
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1170
Niska emisja - poważny problem 584
Plany i programy 1148
Przydatne aplikacje i programy 980
Edukacja ekologiczna 833
Program ochrony środowiska 2801
Rewitalizacja Miasta 64062
Rewitalizacja w roku 2015 104
Rewitalizacja w roku 2016 104
Rewitalizacja w roku 2017 144
Rewitalizacja w roku 2018 213
Planowanie przestrzenne 583
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 191777
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 176565
Obowiązujące plany miejscowe 106435
Opracowywane plany miejscowe 49784
Wyłożenie do publicznego wglądu 147916
ZIELONA - Zielona Góra 3258
Koncepcje 5504
Miejski Konserwator Zabytków 73475
Zakres ochrony 7694
Strefa ochrony konserwatorskiej 10381
Procedury załatwienia spraw 8054
Do pobrania 14869
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14243
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3158
Gospodarka Odpadami 28713
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4317
Deklaracje 39
Punkt selektywnej zbiórki 5709
Podmiot odbierający odpady 2475
Harmonogramy odbioru odpadów 1840
RIPOK 2914
Rejestr działalności regulowanej 2679
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2859
Akty prawne 3224
Sprawozdawczość 3816
Biuro Gospodarki Odpadami 72
Sprawozdawczość za rok 2017 137
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1936
Konkursy ofert - ogłoszenia 109950
Konkursy ofert - wyniki 63543
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 42661
Tryb pozakonkursowy - wyniki 5621
Zamówienia do 30 000 Euro 552402
Wyniki 101600
Zamówienia publiczne 2057715
Archiwum zamówień publicznych 577821
Wyniki zamówień publicznych 779680
Wyniki innych postępowań 410501
Zamówienia na usługi społeczne 44329
Wyniki 9564
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10348
Położenie geograficzne 13932
Historia miasta 12622
Nauka i kultura 10274
Ludność i rynek pracy 13524
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 27468
Strategia rozwoju miasta 21192
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9956
Kierunki rozwoju miasta 21773
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 53843
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1629
Polityka zagraniczna 50111
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33601
Pozostałe zamówienia 4694
Wyniki 1241
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 313778
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 81657
REJESTR JEDNOSTEK 41671
Oświadczenia majątkowe 2017 1414
Oświadczenia majątkowe 2016 5912
Oświadczenia majątkowe 2015 17696
Oświadczenia majątkowe 2014 15987
Żłobki 63286
Szkoły podstawowe 168246
Gimnazja - zawartość archiwalna 102969
Placówki oświatowe 71144
Szkoły ponadgimnazjalne 150290
Spółki 56138
Administracja zespolona 65667
Jednostki budżetowe 94273
Przedszkola 241483
Zakłady budżetowe 27735
Instytucje kultury 23044
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22325
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 9793
Kontrole 53400
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 51320
Kontrole zewnętrzne 91331
2017 rok 3940
2016 rok 10999
2015 rok 6237
2014 rok 4219
Kontrole wewnętrzne 9865
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 377
2017 3959
2016 14748
2015 28043
2013 49767
2014 26957
2012 77109
2011 73241
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 32916
Organizacje pozarządowe 122946
Sprawozdania z programu 7408
Rejestry, ewidencje i archiwa 38554
REJESTR ZBIORÓW 10155
Petycje 15065
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 13060
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 10374
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2439
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2788
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2036
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1070
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 58568
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 711779

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17610
Zespół redakcyjny 30702
Instrukcja obsługi 27249
Rejestr zmian 3066946
Statystyki 28391
Strona główna 113
Mapa serwisu 27602
Instrukcja obsługi 22317
Tłumacz języka migowego 62
Kanały RSS 8690
Polityka Plików Cookies 35647
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu