ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 7281
Inspektor Ochrony Danych 159
Ochrona wizyjna 299
Archiwum BIP Gminy ZG 86

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 17746
Znadź lokal wyborczy 16201
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 41174
Informacje dla wyborców 141865
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 11799
Obwody głosowania i lokale wyborcze 67104
Komisje wyborcze 74797
Program 500 PLUS 61746
Program "DOBRY START" 10925
e-Urząd 172331
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 59662
Centralny Rejestr Spraw 20712
Status dowodu osobistego 179151
Status dowodu rejestracyjnego 57808
Status prawa jazdy 65305
Informacje o stanie środowiska 79
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 14101
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 25144
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 11383
Konsultacje społeczne 44462
Co i jak załatwić w urzędzie? 3211636
Wykaz procedur wg haseł 737221
Sprawy 986873
Młodzieżowa Rada Miasta 40263
Zielonogórska Rada Seniorów 16661
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 37
Dzielnica Nowe Miasto 57
Władze Miasta 2198
Prezydent Miasta 150830
Zastępca Prezydenta Miasta 46208
Zastępca Prezydenta Miasta 42131
Sekretarz Miasta 32839
Skarbnik Miasta 30701
Miasto Zielona Góra 106827
Dzielnica Nowe Miasto 36110
Wybory do Rady Dzielnicy 21437
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 899
Realizacja polityk, programów i strategii 325
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 327
Zrealizowane inwestycje 236
Realizacja uchwał Rady Miasta 287
Realizacja budżetu obywatelskiego 173
Realizacja usług publicznych 172
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 220
Sprawozdanie z wykonania budżetu 202
Urząd Miasta 1160543
Departamenty, Wydziały i Biura 462936
Departament Prezydenta Miasta 27536
Biuro Audytu 22172
Biuro Miejskich Rzeczników 53254
Biuro Prezydenta Miasta 48643
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2246
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 322
Biuro Prasowe (PR) 228
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 183
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 2141
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 576
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 4183
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 578
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 597
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 672
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 526
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 97680
Departament Rozwoju Miasta 70568
Biuro Administracji Budowlanej 38181
Biuro Geodezji i Katastru 45533
Biuro Ochrony Środowiska 47558
Biuro Urbanistyki i Planowania 29410
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 13004
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 15809
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 8664
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 20081
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 101722
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 5413
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5348
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 2559
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 1898
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 6084
Departament Finansowy 9248
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 14374
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 8918
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 29665
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 7087
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 32667
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 37888
Biuro Gospodarki Komunalnej 5920
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 25717
Biuro Gospodarki Odpadami 19629
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 17608
Straż Miejska 44459
Inspektor Ochrony Danych 3219
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1768
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2649
Biuro Ochrony Wizyjnej 1438
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2806
Biuro Dzielnicy 1749
Departament Organizacyjny 6899
Biuro Obsługi Urzędu 13360
Biuro Organizacyjne 13250
Biuro Zamówień Publicznych 7571
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4470
Biuro Rady Miasta 6342
Biuro Informatyki 20970
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 1147
Wydział Komunikacji (KM) 2934
Oświadczenia majątkowe 159587
Straż Miejska 52
Rada Miasta 173142
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 50715
Komisje Rady Miasta 43809
Radni Miasta Zielona Góra 81337
Oświadczenia majątkowe 21957
2018 1335
2018-2023 początek kadencji 3066
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1865
2017 5612
2016 5541
2015 6707
2015-2018 początek kadencji 14328
2010-2014 zakończenie kadencji 8990
2014 8279
2013 7272
Sesje Rady Miasta 421180
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 245
Transmisje obrad rady 59258
Archiwum audio 49042
Realizacja sesji Rady Miasta 166438
Protokoły sesji 174565
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 32041
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 142043
Imienne wykazy głosowań radnych 1843
Dyżury Radnych 31918
Komunikaty 1087613
Inwestycje celu publicznego 347001
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 173369
Planowanie przestrzenne 227534
Postępowania wodnoprawne 145351
Decyzja środowiskowa 121937
Zgłoszenia budowlane 107392
Warunki zabudowy 9971
Obwieszczenia 140295
Zgromadzenia i imprezy masowe 40505
Planowane zgromadzenia 87070
Planowane imprezy masowe 4419
Zawiadomienie o zgromadzeniu 21
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 673
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 47
Przepisy prawne 40
Nieruchomości 187827
Informacja o wykazach nieruchomości 1511124
Najem 171009
Dzierżawy 689206
Przetargi 639557
Nieruchomości oferowane do zbycia 361716
Użytkowanie 10184
Użyczenie 6525
Podatki i opłaty 19509
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 1157
Budżet i finanse 7163
Budżet miasta 169811
Projekty budżetów Miasta 48766
Uchwały budżetowe 2304083
Sprawozdania z wykonania budżetu 82404
Informacje o przebiegu budżetu 110218
Ulgi i pomoc publiczna 38971
Opłata skarbowa 109
Numery rachunków bankowych 121472
Dług publiczny 12221
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 71350
Sprawozdania finansowe 43052
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 74
2018 165
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 19847
Rejestry umów 2712
Budżet obywatelski 2020 8081
Budżet obywatelski 2019 8484
Akty prawne 5699064
Projekty uchwał, konsultacje 220234
Uchwały i Zarządzenia 4656768
Obwieszczenia 468
Obwieszczenia Rady Miasta 35792
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 37160
Informacje Prezydenta Miasta 22616
Archiwalne 3071218
Dzienniki Ustaw 89
Monitor Polski 110
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 93
Nieodpłatna pomoc prawna 19163
Informacje o stanie środowiska 78270
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2351
Sprawozdania z badań próbek wody 64059
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1118
Niska emisja w mieście 1378
Aktualności 1104
Jakość powietrza w Zielonej Górze 2128
Niska emisja - poważny problem 1101
Plany i programy 2439
Przydatne aplikacje i programy 1665
Edukacja ekologiczna 1575
Program ochrony środowiska 5564
Rewitalizacja Miasta 80053
Rewitalizacja w roku 2015 510
Rewitalizacja w roku 2016 604
Rewitalizacja w roku 2017 643
Rewitalizacja w roku 2018 1053
Planowanie przestrzenne 596
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 207772
Ochrona danych osobowych 182
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 213869
Obowiązujące plany miejscowe 122873
Opracowywane plany miejscowe 58069
Wyłożenie do publicznego wglądu 182374
ZIELONA - Zielona Góra 4361
Koncepcje 7981
Rejestr wniosków do planów miejscowych 189
Miejski Konserwator Zabytków 83458
Zakres ochrony 8548
Strefa ochrony konserwatorskiej 12029
Procedury załatwienia spraw 8742
Do pobrania 16854
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15533
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 4623
Gospodarka Odpadami 50567
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48
Bezpłatny odbiór dużego AGD 6738
Punkt selektywnej zbiórki 9353
Podmiot odbierający odpady 3179
Harmonogramy odbioru odpadów 2033
RIPOK 3692
Rejestr działalności regulowanej 3322
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3512
Akty prawne 4178
Sprawozdawczość 4713
Biuro Gospodarki Odpadami 86
Sprawozdawczość za 2018 rok 285
Sprawozdawczość za rok 2017 838
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 245
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2206
Konkursy ofert - ogłoszenia 190216
Konkursy ofert - wyniki 109404
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 90597
Tryb pozakonkursowy - wyniki 10474
Zamówienia do 30 000 Euro 626672
Wyniki 120522
Zamówienia publiczne 2403366
Archiwum zamówień publicznych 730991
Wyniki zamówień publicznych 992463
Wyniki innych postępowań 544238
Zamówienia na usługi społeczne 84285
Wyniki 19813
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11381
Położenie geograficzne 14776
Historia miasta 15015
Nauka i kultura 11030
Ludność i rynek pracy 16131
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 31589
Strategia rozwoju miasta 23426
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10721
Kierunki rozwoju miasta 24163
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 58299
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2202
Polityka zagraniczna 53177
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35236
Pozostałe zamówienia 10236
Wyniki 1684
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 365497
Nabór kandydatów - wyniki 4343
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 87872
REJESTR JEDNOSTEK 45595
Oświadczenia majątkowe 2018 2533
Oświadczenia majątkowe 2017 7558
Oświadczenia majątkowe 2016 10138
Oświadczenia majątkowe 2015 22701
Oświadczenia majątkowe 2014 18792
Żłobki 71010
Szkoły podstawowe 186864
Gimnazja - zawartość archiwalna 110855
Placówki oświatowe 77664
Szkoły ponadgimnazjalne 170811
Spółki 62640
Administracja zespolona 70527
Jednostki budżetowe 106027
Przedszkola 264302
Zakłady budżetowe 29790
Instytucje kultury 25606
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 24002
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 14722
Kontrola i audyt wewnętrzny 53609
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 56690
Kontrole zewnętrzne 96950
2019 rok 310
2018 rok 1297
2017 rok 7074
2016 rok 16687
2015 rok 8137
2014 rok 5335
Kontrole wewnętrzne 10616
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 276
2018 5051
2017 7178
2016 18342
2015 32001
2013 53011
2014 29278
2012 81862
2011 79492
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 35269
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 316
Organizacje pozarządowe 131754
Sprawozdania z programu 9895
Inicjatywy lokalne 973
Czym jest inicjatywa lokalna 608
Wzory dokumentów 730
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 753
Rejestry, ewidencje i archiwa 40896
REJESTR ZBIORÓW 13681
Petycje 27947
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 18902
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 15946
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3428
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 6142
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 4942
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 2046
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 62615
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 927168

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20658
Zespół redakcyjny 32737
Instrukcja obsługi 28339
Rejestr zmian 4054253
Statystyki 29689
Strona główna 121
Mapa serwisu 28947
Instrukcja obsługi 23341
Tłumacz języka migowego 73
Kanały RSS 9440
Polityka Plików Cookies 40196
« powrót do poprzedniej strony