ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 33

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 30512
e-Urząd 142358
Elektroniczny Urząd Podawczy 41548
Centralny Rejestr Spraw 16266
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 157407
Status dowodu rejestracyjnego 38652
Status prawa jazdy 49024
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11226
Udostępnione wykazy 28744
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 14366
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 4177
Konsultacje społeczne 19785
Co i jak załatwić w urzędzie? 2095292
Wykaz procedur wg haseł 353961
Sprawy 581835
Młodzieżowa Rada Miasta 13759
Zielonogórska Rada Seniorów 4057
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1314
Prezydent Miasta 127794
Zastępca Prezydenta Miasta 36977
Zastępca Prezydenta Miasta 33144
Zastępca Prezydenta Miasta 34537
Sekretarz Miasta 25816
Skarbnik Miasta 24073
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 88220
Dzielnica Nowe Miasto 24178
Wybory do Rady Dzielnicy 11249
Urząd Miasta 914004
Departamenty, Wydziały i Biura 361631
Departament Prezydenta Miasta 18563
Biuro Audytu 15308
Biuro Miejskich Rzeczników 35865
Biuro Prezydenta Miasta 30475
Biuro Analiz i Rozwoju 11238
Biuro Dzielnicy 3967
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 120
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 68724
Biuro Inwestycji Miejskich 5310
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3705
Biuro Zarządzania Drogami 8944
Wydział Funduszy Europejskich 7833
Wydział Komunikacji 75484
Departament Rozwoju Miasta 55118
Biuro Administracji Budowlanej 24754
Biuro Geodezji i Katastru 30134
Biuro Ochrony Środowiska 28069
Biuro Urbanistyki i Planowania 20150
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 7013
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7139
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4785
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 9026
Urząd Stanu Cywilnego 120565
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 72639
Wydział Spraw Obywatelskich 90620
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 42453
Wydział Świadczeń Rodzinnych 86969
Biuro Informatyki 17499
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 21205
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22767
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17851
Biuro Gospodarki Odpadami 8459
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 5097
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7859
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10746
Straż Miejska 23508
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 428
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 426
Departament Finansowy 4494
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7434
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4875
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 15931
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3298
Departament Organizacyjny 3367
Biuro Obsługi Urzędu 7195
Biuro Organizacyjne 6921
Biuro Zamówień Publicznych 4173
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2175
Biuro Rady Miasta 3452
Oświadczenia majątkowe 99795
Straż Miejska 0
Rada Miasta 146344
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38760
Komisje Rady Miasta 37638
Radni Miasta Zielona Góra 60802
Oświadczenia majątkowe 18891
2016 598
2015 2836
2014 4458
2010-2014 zakończenie kadencji 6183
2015-2018 początek kadencji 8169
2012 10183
2013 5874
2011 7767
Sesje Rady Miasta 302583
Transmisja na żywo z sesji 43198
Archiwum audio 34667
Realizacja sesji Rady Miasta 126096
Protokoły sesji 133866
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 3716
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 107055
Dyżury Radnych 21635
Komunikaty 876074
Inwestycje celu publicznego 198295
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 128419
Zagospodarowanie przestrzenne 146861
Postępowania wodnoprawne 98693
Decyzja środowiskowa 94346
Zgłoszenia budowlane 22401
Obwieszczenia 98986
Zgromadzenia 21582
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 7189
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 181
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 144793
Informacja o wykazach nieruchomości 1238632
Najem 136279
Dzierżawy 438854
Przetargi 335070
Nieruchomości oferowane do zbycia 225504
Użytkowanie 4524
Budżet i finanse 6595
Budżet miasta 139972
Projekty budżetów Miasta 39091
Uchwały budżetowe 823952
Sprawozdania z wykonania budżetu 67476
Informacje o przebiegu budżetu 76089
Ulgi i pomoc publiczna 27702
Opłata skarbowa 86
Numery rachunków bankowych 80992
Dług publiczny 10222
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 51649
Sprawozdania finansowe 26612
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13111
Rejestry umów 248
Akty prawne 3032306
Projekty uchwał, konsultacje 159535
Uchwały i Zarządzenia 2957845
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 31896
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27959
Informacje Prezydenta Miasta 19032
Archiwalne 1442908
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 2303
Rewitalizacja Miasta 31547
Informacje o stanie środowiska 55024
Programu ochrony środowiska przed hałasem 311
Sprawozdania z badań próbek wody 13860
Niska emisja w mieście 10
Aktualności 7
Jakość powietrza w Zielonej Górze 5
Niska emisja - poważny problem 6
Plany i programy 6
Przydatne aplikacje i programy 7
Edukacja ekologiczna 6
Planowanie przestrzenne 530
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 172799
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 145517
Obowiązujące plany miejscowe 87155
Opracowywane plany miejscowe 39506
Wyłożenie do publicznego wglądu 104814
ZIELONA - Zielona Góra 1729
Koncepcje 3461
Gospodarka Odpadami 13694
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2071
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2798
Podmiot odbierający odpady 1470
Harmonogramy odbioru odpadów 1287
RIPOK 1768
Rejestr działalności regulowanej 1643
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1639
Akty prawne 2061
Sprawozdawczość 1969
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 61710
Zakres ochrony 6723
Strefa ochrony konserwatorskiej 8832
Procedury załatwienia spraw 7031
Do pobrania 12019
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12227
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1084
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1727
Konkursy ofert - ogłoszenia 19103
Konkursy ofert - wyniki 15903
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 5690
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1346
Zamówienia publiczne 1690181
Archiwum zamówień publicznych 455770
Wyniki zamówień publicznych 569733
Wyniki innych postępowań 297524
Zamówienia do 30 000 Euro 466434
Wyniki 77680
Zamówienia na usługi społeczne 4240
Wyniki 327
Pozostałe zamówienia 1932
Wyniki 429
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 263300
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8965
Położenie geograficzne 12602
Historia miasta 10272
Nauka i kultura 8788
Ludność i rynek pracy 10091
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 21144
Strategia rozwoju miasta 18203
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9008
Kierunki rozwoju miasta 17684
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 45436
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 460
Polityka zagraniczna 42307
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31282
Informator urzędowy 304426
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 72211
REJESTR JEDNOSTEK 36863
Oświadczenia majątkowe 2016 627
Oświadczenia majątkowe 2015 7906
Oświadczenia majątkowe 2014 10841
Żłobki 53144
Szkoły podstawowe 140699
Gimnazja 89782
Placówki oświatowe 60425
Szkoły ponadgimnazjalne 127945
Spółki 46671
Administracja zespolona 58199
Inne jednostki budżetowe 20752
Jednostki budżetowe 76832
Przedszkola 203519
Inne zakłady budżetowe 24576
Instytucje kultury 19882
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19422
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64621
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4183
Kontrole 52771
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 44845
Kontrole zewnętrzne 82070
2017 rok 189
2016 rok 2233
2015 rok 2721
2014 rok 2024
Kontrole wewnętrzne 8701
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 6140
2015 18207
2014 23028
2013 42445
2012 68092
2011 61194
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27884
Petycje 4742
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 5214
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 3448
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 857
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 284
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 210
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 76
Organizacje pozarządowe 111774
Sprawozdania z programu 3989
Rejestry, ewidencje i archiwa 34897
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1912
REJESTR ZBIORÓW 3988
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 557972
Ogłoszenie, lista, wynik 1460703
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 51908

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13961
Zespół redakcyjny 28416
Instrukcja obsługi 25455
Rejestr zmian 2032724
Statystyki 26773
Strona główna 105
Mapa serwisu 25569
Instrukcja obsługi 20693
Tłumacz języka migowego 51
Kanały RSS 7339
Polityka Plików Cookies 30259
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu