ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 874
REJESTR ZBIORÓW 396
Archiwum BIP Gminy ZG 52

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 46882
Program "DOBRY START" 74
e-Urząd 156557
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 49915
Centralny Rejestr Spraw 18544
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 168774
Status dowodu rejestracyjnego 47392
Status prawa jazdy 57636
Informacje o stanie środowiska 60
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12659
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 20040
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 7617
Konsultacje społeczne 32277
Co i jak załatwić w urzędzie? 2607794
Wykaz procedur wg haseł 529543
Sprawy 758701
Młodzieżowa Rada Miasta 27867
Zielonogórska Rada Seniorów 9941
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 22
Dzielnica Nowe Miasto 37
Władze Miasta 1470
Prezydent Miasta 138413
Zastępca Prezydenta Miasta 40836
Zastępca Prezydenta Miasta 36940
Zastępca Prezydenta Miasta 39240
Sekretarz Miasta 29143
Skarbnik Miasta 27160
Miasto Zielona Góra 97647
Dzielnica Nowe Miasto 30394
Wybory do Rady Dzielnicy 16560
Urząd Miasta 1026255
Departamenty, Wydziały i Biura 409358
Departament Prezydenta Miasta 23080
Biuro Audytu 19025
Biuro Miejskich Rzeczników 44802
Biuro Prezydenta Miasta 39183
Biuro Analiz i Rozwoju 13531
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1133
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 82469
Biuro Inwestycji Miejskich 8286
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5798
Biuro Zarządzania Drogami 14547
Wydział Funduszy Europejskich 11388
Wydział Komunikacji 104825
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 918
Departament Rozwoju Miasta 62507
Biuro Administracji Budowlanej 31865
Biuro Geodezji i Katastru 37691
Biuro Ochrony Środowiska 37281
Biuro Urbanistyki i Planowania 24757
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 10269
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 10640
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 6818
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 15471
Urząd Stanu Cywilnego 136896
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 86267
Wydział Spraw Obywatelskich 102123
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 48065
Wydział Świadczeń Rodzinnych 110356
Biuro Informatyki 19266
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 27227
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 30380
Biuro Gospodarki Komunalnej 2272
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 21971
Biuro Gospodarki Odpadami 13094
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12512
Straż Miejska 33545
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1733
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 722
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1558
Departament Finansowy 6761
Biuro Budżetu i Rachunkowości 11858
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6892
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 23358
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5264
Departament Organizacyjny 5256
Biuro Obsługi Urzędu 10210
Biuro Organizacyjne 10409
Biuro Zamówień Publicznych 6011
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3505
Biuro Rady Miasta 4979
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1122
Biuro Dzielnicy 670
Oświadczenia majątkowe 127993
Straż Miejska 43
Rada Miasta 158198
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 43855
Komisje Rady Miasta 40240
Radni Miasta Zielona Góra 70259
Oświadczenia majątkowe 20080
2017 1605
2016 3543
2015 5199
2015-2018 początek kadencji 11951
2010-2014 zakończenie kadencji 7386
2014 6551
2013 6575
2012 11437
Sesje Rady Miasta 368020
Transmisja na żywo z sesji 47909
Archiwum audio 42657
Realizacja sesji Rady Miasta 145182
Protokoły sesji 152636
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 10588
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 121071
Dyżury Radnych 25802
Komunikaty 993846
Inwestycje celu publicznego 274509
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 155179
Zagospodarowanie przestrzenne 191726
Postępowania wodnoprawne 126321
Decyzja środowiskowa 108929
Zgłoszenia budowlane 54497
Warunki zabudowy 2709
Obwieszczenia 116519
Zgromadzenia i imprezy masowe 34491
Planowane zgromadzenia 39285
Planowane imprezy masowe 192
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 414
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 33
Nieruchomości 163434
Informacja o wykazach nieruchomości 1385625
Najem 150720
Dzierżawy 551005
Przetargi 478056
Nieruchomości oferowane do zbycia 289515
Użytkowanie 5947
Użyczenie 1327
Podatki i opłaty 2239
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 127
Budżet i finanse 6933
Budżet miasta 155749
Projekty budżetów Miasta 43359
Uchwały budżetowe 1295035
Sprawozdania z wykonania budżetu 73640
Informacje o przebiegu budżetu 91980
Ulgi i pomoc publiczna 32206
Opłata skarbowa 98
Numery rachunków bankowych 98517
Dług publiczny 11301
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 61302
Sprawozdania finansowe 34497
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 16534
Rejestry umów 1301
Budżet obywatelski 2019 2383
Akty prawne 4308490
Projekty uchwał, konsultacje 184544
Uchwały i Zarządzenia 3714045
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 33712
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 32681
Informacje Prezydenta Miasta 20886
Archiwalne 2086950
Dzienniki Ustaw 85
Monitor Polski 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 75
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 83
Nieodpłatna pomoc prawna 7524
Informacje o stanie środowiska 66390
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1258
Sprawozdania z badań próbek wody 41020
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 421
Niska emisja w mieście 790
Aktualności 444
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1034
Niska emisja - poważny problem 512
Plany i programy 987
Przydatne aplikacje i programy 882
Edukacja ekologiczna 747
Program ochrony środowiska 2443
Rewitalizacja Miasta 61009
Rewitalizacja w roku 2015 51
Rewitalizacja w roku 2016 50
Rewitalizacja w roku 2017 66
Rewitalizacja w roku 2018 86
Planowanie przestrzenne 577
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 189805
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 172977
Obowiązujące plany miejscowe 104137
Opracowywane plany miejscowe 48706
Wyłożenie do publicznego wglądu 143150
ZIELONA - Zielona Góra 3107
Koncepcje 5276
Miejski Konserwator Zabytków 71610
Zakres ochrony 7551
Strefa ochrony konserwatorskiej 10180
Procedury załatwienia spraw 7894
Do pobrania 14458
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14055
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 2936
Gospodarka Odpadami 27184
Bezpłatny odbiór dużego AGD 3972
Deklaracje 37
Punkt selektywnej zbiórki 5237
Podmiot odbierający odpady 2352
Harmonogramy odbioru odpadów 1815
RIPOK 2810
Rejestr działalności regulowanej 2591
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2750
Akty prawne 3103
Sprawozdawczość 3698
Biuro Gospodarki Odpadami 65
Sprawozdawczość za rok 2017 65
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1873
Konkursy ofert - ogłoszenia 100511
Konkursy ofert - wyniki 58763
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 36944
Tryb pozakonkursowy - wyniki 5105
Zamówienia do 30 000 Euro 540665
Wyniki 98061
Zamówienia publiczne 2012050
Archiwum zamówień publicznych 557294
Wyniki zamówień publicznych 756047
Wyniki innych postępowań 394775
Zamówienia na usługi społeczne 38838
Wyniki 7980
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10227
Położenie geograficzne 13806
Historia miasta 12385
Nauka i kultura 10157
Ludność i rynek pracy 13096
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 26806
Strategia rozwoju miasta 20920
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9857
Kierunki rozwoju miasta 21371
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 53269
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1515
Polityka zagraniczna 49533
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33352
Pozostałe zamówienia 4484
Wyniki 1169
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 305317
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 80768
REJESTR JEDNOSTEK 41252
Oświadczenia majątkowe 2017 395
Oświadczenia majątkowe 2016 5201
Oświadczenia majątkowe 2015 16677
Oświadczenia majątkowe 2014 15546
Żłobki 62430
Szkoły podstawowe 166097
Gimnazja - zawartość archiwalna 101879
Placówki oświatowe 70278
Szkoły ponadgimnazjalne 148184
Spółki 55216
Administracja zespolona 65013
Jednostki budżetowe 92642
Przedszkola 238267
Zakłady budżetowe 27469
Instytucje kultury 22690
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22103
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 9171
Kontrole 53357
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 50823
Kontrole zewnętrzne 90298
2017 rok 3540
2016 rok 10214
2015 rok 5964
2014 rok 4071
Kontrole wewnętrzne 9752
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 3489
2016 14031
2015 27341
2013 49284
2014 26637
2012 76428
2011 72025
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 32530
Organizacje pozarządowe 121817
Sprawozdania z programu 7005
Rejestry, ewidencje i archiwa 38186
REJESTR ZBIORÓW 9494
Petycje 13276
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 12118
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 9308
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2268
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2466
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 1723
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 943
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 58014
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 675931

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17198
Zespół redakcyjny 30435
Instrukcja obsługi 27044
Rejestr zmian 2949676
Statystyki 28215
Strona główna 111
Mapa serwisu 27378
Instrukcja obsługi 22130
Tłumacz języka migowego 58
Kanały RSS 8557
Polityka Plików Cookies 34704
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu