ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 2708
REJESTR ZBIORÓW 1082
Archiwum BIP Gminy ZG 71

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 17004
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 38581
Informacje dla wyborców 127702
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10536
Obwody głosowania i lokale wyborcze 48087
Informacje dla komitetów wyborczych 24380
Komisje wyborcze 66387
Znadź lokal wyborczy 14087
Program 500 PLUS 51397
Program "DOBRY START" 5436
e-Urząd 160694
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 51828
Centralny Rejestr Spraw 19092
Status dowodu osobistego 171757
Status dowodu rejestracyjnego 50167
Status prawa jazdy 60019
Informacje o stanie środowiska 68
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13025
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 21209
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 8578
Konsultacje społeczne 34755
Co i jak załatwić w urzędzie? 2752856
Wykaz procedur wg haseł 573875
Sprawy 804659
Młodzieżowa Rada Miasta 31420
Zielonogórska Rada Seniorów 11629
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 27
Dzielnica Nowe Miasto 40
Władze Miasta 1534
Prezydent Miasta 141507
Zastępca Prezydenta Miasta 42060
Zastępca Prezydenta Miasta 37854
Zastępca Prezydenta Miasta 40713
Sekretarz Miasta 30021
Skarbnik Miasta 28162
Miasto Zielona Góra 100019
Dzielnica Nowe Miasto 32136
Wybory do Rady Dzielnicy 18054
Urząd Miasta 1060529
Departamenty, Wydziały i Biura 422083
Departament Prezydenta Miasta 24132
Biuro Audytu 19811
Biuro Miejskich Rzeczników 47083
Biuro Prezydenta Miasta 41547
Biuro Analiz i Rozwoju 14031
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1474
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 86799
Biuro Inwestycji Miejskich 9111
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6362
Biuro Zarządzania Drogami 16382
Wydział Funduszy Europejskich 12321
Wydział Komunikacji 113791
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1433
Departament Rozwoju Miasta 64519
Biuro Administracji Budowlanej 33781
Biuro Geodezji i Katastru 39957
Biuro Ochrony Środowiska 40092
Biuro Urbanistyki i Planowania 26041
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 10987
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 11348
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7411
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 17242
Urząd Stanu Cywilnego 142702
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 90776
Wydział Spraw Obywatelskich 104932
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 49630
Wydział Świadczeń Rodzinnych 121185
Biuro Informatyki 19648
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 28830
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 32278
Biuro Gospodarki Komunalnej 3284
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 22876
Biuro Gospodarki Odpadami 14175
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 13964
Straż Miejska 36695
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2105
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 986
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1837
Biuro Ochrony Wizyjnej 411
Departament Finansowy 7312
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12460
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7421
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 24827
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5743
Departament Organizacyjny 5697
Biuro Obsługi Urzędu 10968
Biuro Organizacyjne 11178
Biuro Zamówień Publicznych 6398
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3811
Biuro Rady Miasta 5326
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1537
Biuro Dzielnicy 902
Oświadczenia majątkowe 135559
Straż Miejska 47
Rada Miasta 161379
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 45263
Komisje Rady Miasta 40954
Radni Miasta Zielona Góra 72864
Oświadczenia majątkowe 20452
2015 - 2018 zakończenie kadencji 293
2017 3044
2016 4124
2015 5608
2015-2018 początek kadencji 12551
2010-2014 zakończenie kadencji 7709
2014 7019
2013 6771
2012 11694
Sesje Rady Miasta 382766
Transmisja na żywo z sesji 50117
Archiwum audio 44739
Realizacja sesji Rady Miasta 150560
Protokoły sesji 158377
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 11840
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 125359
Dyżury Radnych 27077
Komunikaty 1016018
Inwestycje celu publicznego 295384
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 160926
Zagospodarowanie przestrzenne 201919
Postępowania wodnoprawne 132566
Decyzja środowiskowa 112996
Zgłoszenia budowlane 66070
Warunki zabudowy 4283
Obwieszczenia 122497
Zgromadzenia i imprezy masowe 36620
Planowane zgromadzenia 50893
Planowane imprezy masowe 994
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 459
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 35
Nieruchomości 168726
Informacja o wykazach nieruchomości 1421389
Najem 155732
Dzierżawy 592776
Przetargi 516902
Nieruchomości oferowane do zbycia 307628
Użytkowanie 6315
Użyczenie 2200
Podatki i opłaty 4892
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 319
Budżet i finanse 6998
Budżet miasta 159300
Projekty budżetów Miasta 44517
Uchwały budżetowe 1544504
Sprawozdania z wykonania budżetu 76034
Informacje o przebiegu budżetu 96891
Ulgi i pomoc publiczna 33690
Opłata skarbowa 101
Numery rachunków bankowych 104300
Dług publiczny 11559
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 63890
Sprawozdania finansowe 36404
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 17347
Rejestry umów 1626
Budżet obywatelski 2019 4325
Akty prawne 4631244
Projekty uchwał, konsultacje 193646
Uchwały i Zarządzenia 3936987
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 34243
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 34139
Informacje Prezydenta Miasta 21292
Archiwalne 2332729
Dzienniki Ustaw 86
Monitor Polski 106
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 88
Nieodpłatna pomoc prawna 9162
Informacje o stanie środowiska 69522
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1528
Sprawozdania z badań próbek wody 46798
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 568
Niska emisja w mieście 954
Aktualności 556
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1313
Niska emisja - poważny problem 631
Plany i programy 1306
Przydatne aplikacje i programy 1045
Edukacja ekologiczna 940
Program ochrony środowiska 3142
Rewitalizacja Miasta 66869
Rewitalizacja w roku 2015 149
Rewitalizacja w roku 2016 166
Rewitalizacja w roku 2017 212
Rewitalizacja w roku 2018 353
Planowanie przestrzenne 588
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 194094
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 181578
Obowiązujące plany miejscowe 109061
Opracowywane plany miejscowe 50984
Wyłożenie do publicznego wglądu 153457
ZIELONA - Zielona Góra 3445
Koncepcje 5726
Miejski Konserwator Zabytków 75300
Zakres ochrony 7795
Strefa ochrony konserwatorskiej 10577
Procedury załatwienia spraw 8135
Do pobrania 15192
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14462
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3352
Gospodarka Odpadami 30479
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4639
Deklaracje 41
Punkt selektywnej zbiórki 6158
Podmiot odbierający odpady 2578
Harmonogramy odbioru odpadów 1875
RIPOK 3019
Rejestr działalności regulowanej 2739
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2937
Akty prawne 3309
Sprawozdawczość 3918
Biuro Gospodarki Odpadami 76
Sprawozdawczość za rok 2017 214
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1976
Konkursy ofert - ogłoszenia 120196
Konkursy ofert - wyniki 67970
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 48811
Tryb pozakonkursowy - wyniki 6157
Zamówienia do 30 000 Euro 563597
Wyniki 105063
Zamówienia publiczne 2110260
Archiwum zamówień publicznych 593095
Wyniki zamówień publicznych 803794
Wyniki innych postępowań 429067
Zamówienia na usługi społeczne 49704
Wyniki 11270
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10473
Położenie geograficzne 14092
Historia miasta 12983
Nauka i kultura 10368
Ludność i rynek pracy 13950
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 28177
Strategia rozwoju miasta 21551
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10066
Kierunki rozwoju miasta 22091
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 54609
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1712
Polityka zagraniczna 50703
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 33824
Pozostałe zamówienia 4970
Wyniki 1311
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 321258
Nabór kandydatów - wyniki 169
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 82483
REJESTR JEDNOSTEK 42178
Oświadczenia majątkowe 2017 2241
Oświadczenia majątkowe 2016 6560
Oświadczenia majątkowe 2015 18549
Oświadczenia majątkowe 2014 16405
Żłobki 64197
Szkoły podstawowe 170757
Gimnazja - zawartość archiwalna 104068
Placówki oświatowe 71973
Szkoły ponadgimnazjalne 152365
Spółki 56912
Administracja zespolona 66394
Jednostki budżetowe 96027
Przedszkola 243982
Zakłady budżetowe 28080
Instytucje kultury 23388
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22552
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 10463
Kontrole 53437
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 51878
Kontrole zewnętrzne 92322
2017 rok 4386
2016 rok 11801
2015 rok 6493
2014 rok 4371
Kontrole wewnętrzne 9984
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 584
2017 4563
2016 15370
2015 28619
2013 50226
2014 27271
2012 77925
2011 74561
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 33212
Organizacje pozarządowe 124152
Sprawozdania z programu 7821
Inicjatywy lokalne 175
Czym jest inicjatywa lokalna 59
Wzory dokumentów 61
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 86
Rejestry, ewidencje i archiwa 38901
REJESTR ZBIORÓW 10773
Petycje 16743
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 13742
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 11115
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2594
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 3127
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2313
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1193
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 59047
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 744517

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17943
Zespół redakcyjny 31051
Instrukcja obsługi 27406
Rejestr zmian 3203967
Statystyki 28552
Strona główna 115
Mapa serwisu 27791
Instrukcja obsługi 22444
Tłumacz języka migowego 66
Kanały RSS 8793
Polityka Plików Cookies 36542
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu