ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 29310
e-Urząd 140923
Elektroniczny Urząd Podawczy 40761
Centralny Rejestr Spraw 15997
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 156098
Status dowodu rejestracyjnego 37849
Status prawa jazdy 48079
Informacje o stanie środowiska 44
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11065
Udostępnione wykazy 28274
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 14034
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 3776
Konsultacje społeczne 18427
Co i jak załatwić w urzędzie? 2048578
Wykaz procedur wg haseł 342820
Sprawy 568424
Młodzieżowa Rada Miasta 12694
Zielonogórska Rada Seniorów 3519
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1306
Prezydent Miasta 126661
Zastępca Prezydenta Miasta 36530
Zastępca Prezydenta Miasta 32799
Zastępca Prezydenta Miasta 34155
Sekretarz Miasta 25527
Skarbnik Miasta 23831
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 87177
Dzielnica Nowe Miasto 23530
Wybory do Rady Dzielnicy 10871
Urząd Miasta 903034
Departamenty, Wydziały i Biura 357075
Departament Prezydenta Miasta 18202
Biuro Audytu 15037
Biuro Miejskich Rzeczników 34980
Biuro Prezydenta Miasta 29472
Biuro Analiz i Rozwoju 11020
Biuro Dzielnicy 3764
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 59
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 67473
Biuro Inwestycji Miejskich 4999
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3518
Biuro Zarządzania Drogami 8455
Wydział Funduszy Europejskich 7556
Wydział Komunikacji 72366
Departament Rozwoju Miasta 54192
Biuro Administracji Budowlanej 23928
Biuro Geodezji i Katastru 29493
Biuro Ochrony Środowiska 27219
Biuro Urbanistyki i Planowania 19685
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 6678
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 6905
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4595
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 8490
Urząd Stanu Cywilnego 119020
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 71248
Wydział Spraw Obywatelskich 89411
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 41927
Wydział Świadczeń Rodzinnych 85306
Biuro Informatyki 17293
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 20619
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22157
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 17442
Biuro Gospodarki Odpadami 8074
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 4591
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7470
Biuro Zarządzania Kryzysowego 10319
Straż Miejska 22448
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 335
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 342
Departament Finansowy 4260
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7160
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4685
Biuro Podatków i Opłat Lokalnych (PO) 15296
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3100
Departament Organizacyjny 3202
Biuro Obsługi Urzędu 6893
Biuro Organizacyjne 6637
Biuro Zamówień Publicznych 4024
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2041
Biuro Rady Miasta 3312
Oświadczenia majątkowe 95605
Straż Miejska 0
Rada Miasta 144795
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 38307
Komisje Rady Miasta 37314
Radni Miasta Zielona Góra 59841
Oświadczenia majątkowe 18628
2016 318
2015 2615
2014 4313
2010-2014 zakończenie kadencji 6044
2015-2018 początek kadencji 7857
2012 10044
2013 5811
2011 7685
Sesje Rady Miasta 295946
Transmisja na żywo z sesji 42587
Archiwum audio 33892
Realizacja sesji Rady Miasta 124199
Protokoły sesji 131591
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 3243
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 105858
Dyżury Radnych 21235
Komunikaty 864077
Inwestycje celu publicznego 191510
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 125776
Zagospodarowanie przestrzenne 142730
Postępowania wodnoprawne 95920
Decyzja środowiskowa 92819
Zgłoszenia budowlane 20413
Obwieszczenia 97138
Zgromadzenia 20042
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 4378
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 161
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 142942
Informacja o wykazach nieruchomości 1222793
Najem 134915
Dzierżawy 430690
Przetargi 324899
Nieruchomości oferowane do zbycia 221237
Użytkowanie 4393
Budżet i finanse 6560
Budżet miasta 138435
Projekty budżetów Miasta 38756
Uchwały budżetowe 787176
Sprawozdania z wykonania budżetu 66764
Informacje o przebiegu budżetu 75080
Ulgi i pomoc publiczna 27386
Opłata skarbowa 84
Numery rachunków bankowych 79289
Dług publiczny 10126
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 50754
Sprawozdania finansowe 25761
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 12840
Rejestry umów 173
Akty prawne 2917586
Projekty uchwał, konsultacje 156542
Uchwały i Zarządzenia 2876122
Obwieszczenia 442
Obwieszczenia Rady Miasta 31723
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 27548
Informacje Prezydenta Miasta 18808
Archiwalne 1385098
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 98
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 60
Nieodpłatna pomoc prawna 1831
Rewitalizacja Miasta 29223
Informacje o stanie środowiska 53649
Programu ochrony środowiska przed hałasem 236
Sprawozdania z badań próbek wody 12359
Planowanie przestrzenne 517
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 170927
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 390
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 143078
Obowiązujące plany miejscowe 85428
Opracowywane plany miejscowe 38535
Wyłożenie do publicznego wglądu 101619
ZIELONA - Zielona Góra 1575
Koncepcje 3218
Gospodarka Odpadami 12501
Bezpłatny odbiór dużego AGD 1865
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 2626
Podmiot odbierający odpady 1397
Harmonogramy odbioru odpadów 1190
RIPOK 1681
Rejestr działalności regulowanej 1542
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1552
Akty prawne 1960
Sprawozdawczość 1790
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 60629
Zakres ochrony 6610
Strefa ochrony konserwatorskiej 8698
Procedury załatwienia spraw 6936
Do pobrania 11777
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12033
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 860
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1712
Konkursy ofert - ogłoszenia 13317
Konkursy ofert - wyniki 12935
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 3373
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1124
Zamówienia publiczne 1656296
Archiwum zamówień publicznych 446399
Wyniki zamówień publicznych 556461
Wyniki innych postępowań 287008
Zamówienia do 30 000 Euro 458558
Wyniki 75685
Zamówienia na usługi społeczne 3471
Wyniki 269
Pozostałe zamówienia 1619
Wyniki 357
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 258748
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 8822
Położenie geograficzne 12454
Historia miasta 10130
Nauka i kultura 8706
Ludność i rynek pracy 9875
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 20706
Strategia rozwoju miasta 17932
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 8930
Kierunki rozwoju miasta 17334
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 44692
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 374
Polityka zagraniczna 41695
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31030
Informator urzędowy 301046
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 71472
REJESTR JEDNOSTEK 36346
Oświadczenia majątkowe 2015 7056
Oświadczenia majątkowe 2014 10321
Żłobki 52347
Szkoły podstawowe 138331
Gimnazja 88609
Placówki oświatowe 59157
Szkoły ponadgimnazjalne 125764
Spółki 45510
Administracja zespolona 57087
Inne jednostki budżetowe 20574
Jednostki budżetowe 75018
Przedszkola 199243
Inne zakłady budżetowe 24309
Instytucje kultury 19618
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19136
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64448
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 3688
Kontrole 52689
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 44175
Kontrole zewnętrzne 81194
2016 rok 1404
2015 rok 2411
2014 rok 1892
Kontrole wewnętrzne 8417
Kontrole jednostek podległych 1421
2016 5336
2015 17602
2014 22637
2013 41859
2012 67332
2011 60351
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 27460
Petycje 4015
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 4720
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 2964
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 783
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 228
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 65
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 55
Organizacje pozarządowe 110764
Sprawozdania z programu 3709
Rejestry, ewidencje i archiwa 34494
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1730
REJESTR ZBIORÓW 3502
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 554222
Ogłoszenie, lista, wynik 1448858
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 51343

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13667
Zespół redakcyjny 28209
Instrukcja obsługi 25274
Rejestr zmian 1947273
Statystyki 26555
Strona główna 104
Mapa serwisu 25356
Instrukcja obsługi 20493
Tłumacz języka migowego 50
Kanały RSS 7179
Polityka Plików Cookies 29744
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu