ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 38

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 34866
e-Urząd 144264
Elektroniczny Urząd Podawczy 42824
Centralny Rejestr Spraw 16496
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 158907
Status dowodu rejestracyjnego 39923
Status prawa jazdy 49977
Informacje o stanie środowiska 50
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 11376
Udostępnione wykazy 29425
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 15203
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 4598
Konsultacje społeczne 21672
Co i jak załatwić w urzędzie? 2158045
Wykaz procedur wg haseł 369830
Sprawy 604126
Młodzieżowa Rada Miasta 15378
Zielonogórska Rada Seniorów 4806
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1331
Prezydent Miasta 129041
Zastępca Prezydenta Miasta 37417
Zastępca Prezydenta Miasta 33740
Zastępca Prezydenta Miasta 35121
Sekretarz Miasta 26238
Skarbnik Miasta 24402
Dzielnica Nowe Miasto 0
Miasto Zielona Góra 89530
Dzielnica Nowe Miasto 24935
Wybory do Rady Dzielnicy 11999
Urząd Miasta 927826
Departamenty, Wydziały i Biura 367974
Departament Prezydenta Miasta 18988
Biuro Audytu 15696
Biuro Miejskich Rzeczników 37185
Biuro Prezydenta Miasta 31624
Biuro Analiz i Rozwoju 11497
Biuro Dzielnicy 4225
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 233
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 70552
Biuro Inwestycji Miejskich 5712
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4000
Biuro Zarządzania Drogami 9769
Wydział Funduszy Europejskich 8154
Wydział Komunikacji 79598
Departament Rozwoju Miasta 56170
Biuro Administracji Budowlanej 25656
Biuro Geodezji i Katastru 31133
Biuro Ochrony Środowiska 29161
Biuro Urbanistyki i Planowania 20759
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 7417
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 7503
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 4985
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 9844
Urząd Stanu Cywilnego 122725
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 74139
Wydział Spraw Obywatelskich 92424
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 43107
Wydział Świadczeń Rodzinnych 91407
Biuro Informatyki 17697
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 21943
Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 23605
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 18321
Biuro Gospodarki Odpadami 8989
Biuro Kształtowania Zieleni (ZM) 5922
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8401
Biuro Zarządzania Kryzysowego 11291
Straż Miejska 24869
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 546
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 558
Departament Finansowy 4741
Biuro Budżetu i Rachunkowości 7865
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5134
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 16694
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 3598
Departament Organizacyjny 3641
Biuro Obsługi Urzędu 7576
Biuro Organizacyjne 7383
Biuro Zamówień Publicznych 4440
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 2414
Biuro Rady Miasta 3608
Oświadczenia majątkowe 103284
Straż Miejska 0
Rada Miasta 147512
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 39423
Komisje Rady Miasta 38030
Radni Miasta Zielona Góra 61999
Oświadczenia majątkowe 19054
2016 941
2015 3049
2014 4725
2010-2014 zakończenie kadencji 6329
2015-2018 początek kadencji 8595
2012 10415
2013 5995
2011 7915
Sesje Rady Miasta 309497
Transmisja na żywo z sesji 43555
Archiwum audio 35388
Realizacja sesji Rady Miasta 128439
Protokoły sesji 136736
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 4576
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 108873
Dyżury Radnych 22058
Komunikaty 890286
Inwestycje celu publicznego 207848
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 132321
Zagospodarowanie przestrzenne 153171
Postępowania wodnoprawne 101802
Decyzja środowiskowa 95984
Zgłoszenia budowlane 25619
Warunki zabudowy 14
Obwieszczenia 100987
Zgromadzenia 23656
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 11563
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 210
Przepisy prawne 0
Nieruchomości 147049
Informacja o wykazach nieruchomości 1258511
Najem 137910
Dzierżawy 451794
Przetargi 349150
Nieruchomości oferowane do zbycia 232356
Użytkowanie 4687
Budżet i finanse 6637
Budżet miasta 141656
Projekty budżetów Miasta 39437
Uchwały budżetowe 871476
Sprawozdania z wykonania budżetu 68274
Informacje o przebiegu budżetu 77999
Ulgi i pomoc publiczna 28109
Opłata skarbowa 87
Numery rachunków bankowych 82979
Dług publiczny 10345
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 52769
Sprawozdania finansowe 27534
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 13456
Rejestry umów 382
Akty prawne 3163975
Projekty uchwał, konsultacje 162455
Uchwały i Zarządzenia 3034262
Obwieszczenia 446
Obwieszczenia Rady Miasta 32124
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 28541
Informacje Prezydenta Miasta 19296
Archiwalne 1506183
Dzienniki Ustaw 83
Monitor Polski 99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 61
Nieodpłatna pomoc prawna 2918
Rewitalizacja Miasta 34380
Informacje o stanie środowiska 56868
Programu ochrony środowiska przed hałasem 394
Sprawozdania z badań próbek wody 16888
Niska emisja w mieście 145
Aktualności 44
Jakość powietrza w Zielonej Górze 99
Niska emisja - poważny problem 115
Plany i programy 206
Przydatne aplikacje i programy 183
Edukacja ekologiczna 89
Program ochrony środowiska 340
Planowanie przestrzenne 539
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 175083
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 148258
Obowiązujące plany miejscowe 89289
Opracowywane plany miejscowe 40697
Wyłożenie do publicznego wglądu 109340
ZIELONA - Zielona Góra 1891
Koncepcje 3676
Gospodarka Odpadami 15043
Bezpłatny odbiór dużego AGD 2295
Deklaracje 0
Punkt selektywnej zbiórki 3049
Podmiot odbierający odpady 1596
Harmonogramy odbioru odpadów 1416
RIPOK 1901
Rejestr działalności regulowanej 1777
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 1771
Akty prawne 2219
Sprawozdawczość 2220
Biuro Gospodarki Odpadami 0
Miejski Konserwator Zabytków 63039
Zakres ochrony 6814
Strefa ochrony konserwatorskiej 9002
Procedury załatwienia spraw 7140
Do pobrania 12326
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 12467
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 1285
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1750
Konkursy ofert - ogłoszenia 26616
Konkursy ofert - wyniki 19981
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 8433
Tryb pozakonkursowy - wyniki 1694
Zamówienia publiczne 1723440
Archiwum zamówień publicznych 462977
Wyniki zamówień publicznych 580138
Wyniki innych postępowań 301789
Zamówienia do 30 000 Euro 475883
Wyniki 80217
Zamówienia na usługi społeczne 6012
Wyniki 406
Pozostałe zamówienia 2253
Wyniki 523
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 267815
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9168
Położenie geograficzne 12767
Historia miasta 10499
Nauka i kultura 8947
Ludność i rynek pracy 10428
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 21771
Strategia rozwoju miasta 18570
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9110
Kierunki rozwoju miasta 18092
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 46318
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 602
Polityka zagraniczna 43239
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 31581
Informator urzędowy 308652
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 73301
REJESTR JEDNOSTEK 37349
Oświadczenia majątkowe 2016 1054
Oświadczenia majątkowe 2015 9018
Oświadczenia majątkowe 2014 11456
Żłobki 54179
Szkoły podstawowe 143824
Gimnazja 91110
Placówki oświatowe 61660
Szkoły ponadgimnazjalne 130252
Spółki 47724
Administracja zespolona 59096
Inne jednostki budżetowe 20948
Jednostki budżetowe 78689
Przedszkola 207094
Inne zakłady budżetowe 24890
Instytucje kultury 20218
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 19727
Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielona Góra 64826
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4838
Kontrole 52866
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 45475
Kontrole zewnętrzne 83210
2017 rok 362
2016 rok 3451
2015 rok 3173
2014 rok 2309
Kontrole wewnętrzne 8863
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 123
2016 7244
2015 19410
2013 43449
2014 23442
2012 69173
2011 62418
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 28481
Petycje 5880
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 6160
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 4215
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1084
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 536
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 342
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 171
Organizacje pozarządowe 112992
Sprawozdania z programu 4412
Rejestry, ewidencje i archiwa 35318
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 2214
REJESTR ZBIORÓW 4796
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 563497
Ogłoszenie, lista, wynik 1479065
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 52858

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14336
Zespół redakcyjny 28684
Instrukcja obsługi 25685
Rejestr zmian 2145772
Statystyki 26955
Strona główna 106
Mapa serwisu 25793
Instrukcja obsługi 20932
Tłumacz języka migowego 51
Kanały RSS 7503
Polityka Plików Cookies 30875
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu