ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 49

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 45077
e-Urząd 154298
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 48686
Centralny Rejestr Spraw 18264
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 166977
Status dowodu rejestracyjnego 45857
Status prawa jazdy 56239
Informacje o stanie środowiska 57
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12499
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 19234
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 7082
Konsultacje społeczne 30689
Co i jak załatwić w urzędzie? 2524311
Wykaz procedur wg haseł 501637
Sprawy 730114
Młodzieżowa Rada Miasta 24323
Zielonogórska Rada Seniorów 8923
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1454
Prezydent Miasta 136551
Zastępca Prezydenta Miasta 40175
Zastępca Prezydenta Miasta 36355
Zastępca Prezydenta Miasta 38355
Sekretarz Miasta 28512
Skarbnik Miasta 26577
Dzielnica Nowe Miasto 34
Miasto Zielona Góra 96104
Dzielnica Nowe Miasto 29476
Wybory do Rady Dzielnicy 15673
Urząd Miasta 1006990
Departamenty, Wydziały i Biura 401553
Departament Prezydenta Miasta 22300
Biuro Audytu 18526
Biuro Miejskich Rzeczników 43498
Biuro Prezydenta Miasta 37694
Biuro Analiz i Rozwoju 13238
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 984
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 79938
Biuro Inwestycji Miejskich 7835
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5461
Biuro Zarządzania Drogami 13585
Wydział Funduszy Europejskich 10793
Wydział Komunikacji 99177
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 636
Departament Rozwoju Miasta 61284
Biuro Administracji Budowlanej 30829
Biuro Geodezji i Katastru 36433
Biuro Ochrony Środowiska 35633
Biuro Urbanistyki i Planowania 23973
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 9747
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 10120
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 6483
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 14450
Urząd Stanu Cywilnego 133768
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 83431
Wydział Spraw Obywatelskich 100340
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 47126
Wydział Świadczeń Rodzinnych 107416
Biuro Informatyki 19006
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 26348
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 29120
Biuro Gospodarki Komunalnej 1798
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 21217
Biuro Gospodarki Odpadami 12466
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 11733
Straż Miejska 31885
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1488
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 544
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1397
Departament Finansowy 6389
Biuro Budżetu i Rachunkowości 11293
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6574
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 22310
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 4990
Departament Organizacyjny 4945
Biuro Obsługi Urzędu 9727
Biuro Organizacyjne 9861
Biuro Zamówień Publicznych 5785
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3358
Biuro Rady Miasta 4728
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 886
Biuro Dzielnicy 552
Oświadczenia majątkowe 121938
Straż Miejska 41
Rada Miasta 156096
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 43191
Komisje Rady Miasta 39785
Radni Miasta Zielona Góra 68812
Oświadczenia majątkowe 19728
2016 3043
2015 4860
2014 6155
2010-2014 zakończenie kadencji 7190
2015-2018 początek kadencji 11333
2012 11275
2013 6471
2011 8545
Sesje Rady Miasta 356607
Transmisja na żywo z sesji 47174
Archiwum audio 41575
Realizacja sesji Rady Miasta 142185
Protokoły sesji 149405
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 9584
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 118598
Dyżury Radnych 24964
Komunikaty 974068
Inwestycje celu publicznego 261389
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 150851
Zagospodarowanie przestrzenne 184259
Postępowania wodnoprawne 121746
Decyzja środowiskowa 107011
Zgłoszenia budowlane 48627
Warunki zabudowy 2202
Obwieszczenia 113311
Zgromadzenia i imprezy masowe 32595
Planowane zgromadzenia 33094
Planowane imprezy masowe 28
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 390
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 30
Nieruchomości 160643
Informacja o wykazach nieruchomości 1360893
Najem 148085
Dzierżawy 531054
Przetargi 455127
Nieruchomości oferowane do zbycia 278965
Użytkowanie 5752
Użyczenie 902
Podatki i opłaty 778
Budżet i finanse 6906
Budżet miasta 153372
Projekty budżetów Miasta 42633
Uchwały budżetowe 1192917
Sprawozdania z wykonania budżetu 72071
Informacje o przebiegu budżetu 89668
Ulgi i pomoc publiczna 30963
Opłata skarbowa 95
Numery rachunków bankowych 95269
Dług publiczny 11136
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 59740
Sprawozdania finansowe 33320
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 16016
Rejestry umów 1111
Akty prawne 4097276
Projekty uchwał, konsultacje 179394
Uchwały i Zarządzenia 3587159
Obwieszczenia 451
Obwieszczenia Rady Miasta 33445
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 32057
Informacje Prezydenta Miasta 20635
Archiwalne 1981180
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 100
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 79
Nieodpłatna pomoc prawna 6607
Rewitalizacja Miasta 56280
Informacje o stanie środowiska 64752
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1083
Sprawozdania z badań próbek wody 36644
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 300
Niska emisja w mieście 708
Aktualności 369
Jakość powietrza w Zielonej Górze 906
Niska emisja - poważny problem 444
Plany i programy 801
Przydatne aplikacje i programy 778
Edukacja ekologiczna 643
Program ochrony środowiska 2032
Planowanie przestrzenne 571
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 187128
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 167810
Obowiązujące plany miejscowe 101281
Opracowywane plany miejscowe 47481
Wyłożenie do publicznego wglądu 135846
ZIELONA - Zielona Góra 2909
Koncepcje 5017
Gospodarka Odpadami 25041
Bezpłatny odbiór dużego AGD 3625
Deklaracje 34
Punkt selektywnej zbiórki 4616
Podmiot odbierający odpady 2232
Harmonogramy odbioru odpadów 1763
RIPOK 2647
Rejestr działalności regulowanej 2474
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2606
Akty prawne 2948
Sprawozdawczość 3450
Biuro Gospodarki Odpadami 60
Miejski Konserwator Zabytków 69738
Zakres ochrony 7418
Strefa ochrony konserwatorskiej 9990
Procedury załatwienia spraw 7785
Do pobrania 14092
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 13775
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 2669
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1838
Konkursy ofert - ogłoszenia 87772
Konkursy ofert - wyniki 51100
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 29972
Tryb pozakonkursowy - wyniki 4431
Zamówienia publiczne 1951498
Archiwum zamówień publicznych 530210
Wyniki zamówień publicznych 722456
Wyniki innych postępowań 366619
Zamówienia do 30 000 Euro 526945
Wyniki 94314
Zamówienia na usługi społeczne 31898
Wyniki 6218
Pozostałe zamówienia 4136
Wyniki 1052
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10010
Położenie geograficzne 13647
Historia miasta 11913
Nauka i kultura 9990
Ludność i rynek pracy 12509
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 26148
Strategia rozwoju miasta 20437
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9725
Kierunki rozwoju miasta 20621
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 51972
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1346
Polityka zagraniczna 48672
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 32924
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 79458
REJESTR JEDNOSTEK 40611
Oświadczenia majątkowe 2016 4005
Oświadczenia majątkowe 2015 15272
Oświadczenia majątkowe 2014 14785
Żłobki 61158
Szkoły podstawowe 162339
Gimnazja - zawartość archiwalna 99927
Placówki oświatowe 68757
Szkoły ponadgimnazjalne 143215
Spółki 53756
Administracja zespolona 64090
Jednostki budżetowe 89968
Przedszkola 232677
Zakłady budżetowe 26980
Instytucje kultury 22107
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 21667
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 296722
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 8399
Kontrole 53285
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 49947
Kontrole zewnętrzne 89261
2017 rok 2963
2016 rok 9050
2015 rok 5550
2014 rok 3841
Kontrole wewnętrzne 9622
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 2840
2016 12774
2015 26127
2013 48550
2014 26101
2012 75538
2011 70631
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 31911
Petycje 11414
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 10952
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 8420
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2056
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 2044
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 1378
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 791
Organizacje pozarządowe 120295
Sprawozdania z programu 6559
Rejestry, ewidencje i archiwa 37669
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 3982
REJESTR ZBIORÓW 8447
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 57214
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 646674

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 16580
Zespół redakcyjny 30131
Instrukcja obsługi 26840
Rejestr zmian 2784012
Statystyki 27987
Strona główna 110
Mapa serwisu 27107
Instrukcja obsługi 21921
Tłumacz języka migowego 54
Kanały RSS 8400
Polityka Plików Cookies 34067
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu