ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 3716
REJESTR ZBIORÓW 1461
Archiwum BIP Gminy ZG 74

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY SAMORZĄDOWE 17354
Wyniki głosowania i wyniki wyborów na terenie miasta Zielona Góra 638
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 39110
Informacje dla wyborców 130448
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 10699
Obwody głosowania i lokale wyborcze 52326
Informacje dla komitetów wyborczych 25469
Komisje wyborcze 67755
Program 500 PLUS 52912
Program "DOBRY START" 6295
e-Urząd 162497
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 52662
Centralny Rejestr Spraw 19337
Status dowodu osobistego 172814
Status dowodu rejestracyjnego 51186
Status prawa jazdy 61123
Informacje o stanie środowiska 71
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13214
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 21794
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 9015
Konsultacje społeczne 36419
Co i jak załatwić w urzędzie? 2820734
Wykaz procedur wg haseł 605586
Sprawy 835950
Młodzieżowa Rada Miasta 33155
Zielonogórska Rada Seniorów 12581
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 31
Dzielnica Nowe Miasto 42
Władze Miasta 1629
Prezydent Miasta 143616
Zastępca Prezydenta Miasta 43002
Zastępca Prezydenta Miasta 38741
Zastępca Prezydenta Miasta 42129
Sekretarz Miasta 30500
Skarbnik Miasta 28607
Miasto Zielona Góra 101244
Dzielnica Nowe Miasto 32993
Wybory do Rady Dzielnicy 18718
Urząd Miasta 1076958
Departamenty, Wydziały i Biura 427936
Departament Prezydenta Miasta 24728
Biuro Audytu 20296
Biuro Miejskich Rzeczników 48023
Biuro Prezydenta Miasta 42784
Biuro Analiz i Rozwoju 14255
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1627
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 88642
Biuro Inwestycji Miejskich 9488
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 6631
Biuro Zarządzania Drogami 17273
Wydział Funduszy Europejskich 12785
Wydział Komunikacji 117157
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1780
Departament Rozwoju Miasta 65523
Biuro Administracji Budowlanej 34456
Biuro Geodezji i Katastru 40890
Biuro Ochrony Środowiska 41177
Biuro Urbanistyki i Planowania 26637
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 11311
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 11707
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 7598
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 17896
Urząd Stanu Cywilnego 145051
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 93016
Wydział Spraw Obywatelskich 106181
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 50446
Wydział Świadczeń Rodzinnych 125952
Biuro Informatyki 19918
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 29474
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 33115
Biuro Gospodarki Komunalnej 3728
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 23325
Biuro Gospodarki Odpadami 14682
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 14615
Straż Miejska 38153
Inspektor Ochrony Danych 2326
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1141
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1968
Biuro Ochrony Wizyjnej 559
Departament Finansowy 7555
Biuro Budżetu i Rachunkowości 12720
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7643
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 25550
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 5978
Departament Organizacyjny 5903
Biuro Obsługi Urzędu 11306
Biuro Organizacyjne 11516
Biuro Zamówień Publicznych 6652
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3954
Biuro Rady Miasta 5519
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 1758
Biuro Dzielnicy 1057
Oświadczenia majątkowe 139000
Straż Miejska 48
Rada Miasta 164217
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 46531
Komisje Rady Miasta 41623
Radni Miasta Zielona Góra 75302
Oświadczenia majątkowe 20747
2015 - 2018 zakończenie kadencji 664
2017 3525
2016 4348
2015 5761
2015-2018 początek kadencji 12867
2010-2014 zakończenie kadencji 7981
2014 7239
2013 6863
2012 11810
Sesje Rady Miasta 390462
Transmisje obrad rady 51885
Archiwum audio 45594
Realizacja sesji Rady Miasta 153836
Protokoły sesji 161792
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 12525
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 127607
Imienne wykazy głosowań radnych 498
Dyżury Radnych 27930
Komunikaty 1026462
Inwestycje celu publicznego 303582
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 163273
Zagospodarowanie przestrzenne 206096
Postępowania wodnoprawne 134556
Decyzja środowiskowa 114426
Zgłoszenia budowlane 72138
Warunki zabudowy 5030
Obwieszczenia 125773
Zgromadzenia i imprezy masowe 37353
Planowane zgromadzenia 56581
Planowane imprezy masowe 1463
Zawiadomienie o zgromadzeniu 0
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 471
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Przepisy prawne 37
Nieruchomości 171568
Informacja o wykazach nieruchomości 1437974
Najem 158186
Dzierżawy 614636
Przetargi 539940
Nieruchomości oferowane do zbycia 317651
Użytkowanie 6729
Użyczenie 2802
Podatki i opłaty 6553
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 435
Budżet i finanse 7028
Budżet miasta 161359
Projekty budżetów Miasta 45630
Uchwały budżetowe 1690581
Sprawozdania z wykonania budżetu 77010
Informacje o przebiegu budżetu 99729
Ulgi i pomoc publiczna 34410
Opłata skarbowa 104
Numery rachunków bankowych 107050
Dług publiczny 11685
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 65021
Sprawozdania finansowe 37366
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 17774
Rejestry umów 1771
Budżet obywatelski 2019 4790
Akty prawne 4863914
Projekty uchwał, konsultacje 198253
Uchwały i Zarządzenia 4083208
Obwieszczenia 454
Obwieszczenia Rady Miasta 34591
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 34700
Informacje Prezydenta Miasta 21545
Archiwalne 2503247
Dzienniki Ustaw 87
Monitor Polski 107
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 89
Nieodpłatna pomoc prawna 10192
Informacje o stanie środowiska 70925
Programu ochrony środowiska przed hałasem 1701
Sprawozdania z badań próbek wody 50114
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 667
Niska emisja w mieście 1064
Aktualności 698
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1527
Niska emisja - poważny problem 770
Plany i programy 1526
Przydatne aplikacje i programy 1136
Edukacja ekologiczna 1085
Program ochrony środowiska 3627
Rewitalizacja Miasta 69312
Rewitalizacja w roku 2015 200
Rewitalizacja w roku 2016 241
Rewitalizacja w roku 2017 275
Rewitalizacja w roku 2018 485
Planowanie przestrzenne 590
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 196518
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 186187
Obowiązujące plany miejscowe 111339
Opracowywane plany miejscowe 52250
Wyłożenie do publicznego wglądu 157872
ZIELONA - Zielona Góra 3620
Koncepcje 5923
Miejski Konserwator Zabytków 77007
Zakres ochrony 7958
Strefa ochrony konserwatorskiej 10843
Procedury załatwienia spraw 8285
Do pobrania 15418
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 14679
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 3608
Gospodarka Odpadami 32208
Bezpłatny odbiór dużego AGD 4998
Deklaracje 42
Punkt selektywnej zbiórki 6591
Podmiot odbierający odpady 2678
Harmonogramy odbioru odpadów 1903
RIPOK 3146
Rejestr działalności regulowanej 2839
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3054
Akty prawne 3424
Sprawozdawczość 4076
Biuro Gospodarki Odpadami 78
Sprawozdawczość za rok 2017 343
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2020
Konkursy ofert - ogłoszenia 131589
Konkursy ofert - wyniki 73002
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 56033
Tryb pozakonkursowy - wyniki 6646
Zamówienia do 30 000 Euro 575659
Wyniki 108071
Zamówienia publiczne 2158732
Archiwum zamówień publicznych 619069
Wyniki zamówień publicznych 840199
Wyniki innych postępowań 452453
Zamówienia na usługi społeczne 55311
Wyniki 12945
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 10634
Położenie geograficzne 14231
Historia miasta 13346
Nauka i kultura 10511
Ludność i rynek pracy 14217
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 28811
Strategia rozwoju miasta 22003
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10162
Kierunki rozwoju miasta 22500
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 55329
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1786
Polityka zagraniczna 51144
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 34035
Pozostałe zamówienia 5389
Wyniki 1408
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 326604
Nabór kandydatów - wyniki 467
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 83420
REJESTR JEDNOSTEK 42729
Oświadczenia majątkowe 2017 3062
Oświadczenia majątkowe 2016 7022
Oświadczenia majątkowe 2015 19087
Oświadczenia majątkowe 2014 16725
Żłobki 65040
Szkoły podstawowe 172971
Gimnazja - zawartość archiwalna 105254
Placówki oświatowe 72801
Szkoły ponadgimnazjalne 154445
Spółki 57724
Administracja zespolona 67004
Jednostki budżetowe 97541
Przedszkola 246372
Zakłady budżetowe 28422
Instytucje kultury 23764
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 22765
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 10938
Kontrole 53467
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 52623
Kontrole zewnętrzne 93440
2018 rok 162
2017 rok 4848
2016 rok 12662
2015 rok 6816
2014 rok 4537
Kontrole wewnętrzne 10126
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 984
2017 4961
2016 16063
2015 29255
2013 50845
2014 27547
2012 78674
2011 75676
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 33620
Organizacje pozarządowe 125441
Sprawozdania z programu 8163
Inicjatywy lokalne 354
Czym jest inicjatywa lokalna 134
Wzory dokumentów 156
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 231
Rejestry, ewidencje i archiwa 39243
REJESTR ZBIORÓW 11294
Petycje 18589
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 14664
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 11885
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 2748
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 3596
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 2605
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1356
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 59645
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 781518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18243
Zespół redakcyjny 31338
Instrukcja obsługi 27600
Rejestr zmian 3382010
Statystyki 28755
Strona główna 116
Mapa serwisu 27993
Instrukcja obsługi 22606
Tłumacz języka migowego 67
Kanały RSS 8919
Polityka Plików Cookies 37212
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu