ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 5635
REJESTR ZBIORÓW 2538
Ochrona wizyjna 105
Archiwum BIP Gminy ZG 80

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 17538
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 40096
Informacje dla wyborców 133466
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 11147
Obwody głosowania i lokale wyborcze 53320
Komisje wyborcze 69327
Program 500 PLUS 55759
Program "DOBRY START" 8200
e-Urząd 167921
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 56252
Centralny Rejestr Spraw 20091
Status dowodu osobistego 176036
Status dowodu rejestracyjnego 54257
Status prawa jazdy 63256
Informacje o stanie środowiska 75
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 13687
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 23313
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 10292
Konsultacje społeczne 41046
Co i jak załatwić w urzędzie? 3025500
Wykaz procedur wg haseł 683129
Sprawy 918147
Młodzieżowa Rada Miasta 37313
Zielonogórska Rada Seniorów 14972
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 36
Dzielnica Nowe Miasto 47
Władze Miasta 1901
Prezydent Miasta 147837
Zastępca Prezydenta Miasta 44797
Zastępca Prezydenta Miasta 40637
Sekretarz Miasta 31727
Skarbnik Miasta 29828
Miasto Zielona Góra 104260
Dzielnica Nowe Miasto 34798
Wybory do Rady Dzielnicy 20032
Urząd Miasta 1121284
Departamenty, Wydziały i Biura 446376
Departament Prezydenta Miasta 26179
Biuro Audytu 21343
Biuro Miejskich Rzeczników 50638
Biuro Prezydenta Miasta 45781
Biuro Analiz i Rozwoju 14862
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 1961
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 990
Biuro Inwestycji Miejskich (BI) 957
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 271
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 1364
Biuro Zarządzania Drogami (BD) 1595
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 93111
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2452
Departament Rozwoju Miasta 68009
Biuro Administracji Budowlanej 36318
Biuro Geodezji i Katastru 43188
Biuro Ochrony Środowiska 44402
Biuro Urbanistyki i Planowania 27970
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 12206
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 14523
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 8088
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 19069
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 98280
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 2038
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 1150
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 774
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 715
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 687
Departament Finansowy 8574
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 13553
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 8280
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 27911
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 6581
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 31216
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 35543
Biuro Gospodarki Komunalnej 4884
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 24591
Biuro Gospodarki Odpadami 17261
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 16155
Straż Miejska 41548
Inspektor Ochrony Danych 2772
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1490
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2364
Biuro Ochrony Wizyjnej 1012
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 2343
Biuro Dzielnicy 1450
Departament Organizacyjny 6451
Biuro Obsługi Urzędu 12353
Biuro Organizacyjne 12420
Biuro Zamówień Publicznych 7145
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4262
Biuro Rady Miasta 5999
Biuro Informatyki 20487
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 404
Wydział Komunikacji (KM) 917
Oświadczenia majątkowe 148748
Straż Miejska 50
Rada Miasta 169911
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 48812
Komisje Rady Miasta 42914
Radni Miasta Zielona Góra 78733
Oświadczenia majątkowe 21472
2018-2023 początek kadencji 2038
2015 - 2018 zakończenie kadencji 1359
2017 4716
2016 4952
2015 6222
2015-2018 początek kadencji 13631
2010-2014 zakończenie kadencji 8559
2014 7848
2013 7082
Sesje Rady Miasta 405038
Transmisje obrad rady 56330
Archiwum audio 47693
Realizacja sesji Rady Miasta 159752
Protokoły sesji 168067
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 22158
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 134593
Imienne wykazy głosowań radnych 1297
Dyżury Radnych 29980
Komunikaty 1059301
Inwestycje celu publicznego 325561
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 168661
Zagospodarowanie przestrzenne 215919
Postępowania wodnoprawne 139881
Decyzja środowiskowa 118078
Zgłoszenia budowlane 92699
Warunki zabudowy 7373
Obwieszczenia 132857
Zgromadzenia i imprezy masowe 39023
Planowane zgromadzenia 71256
Planowane imprezy masowe 3136
Zawiadomienie o zgromadzeniu 11
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 586
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Przepisy prawne 38
Nieruchomości 180766
Informacja o wykazach nieruchomości 1474478
Najem 164736
Dzierżawy 656768
Przetargi 598662
Nieruchomości oferowane do zbycia 341893
Użytkowanie 8650
Użyczenie 4759
Podatki i opłaty 15500
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 848
Budżet i finanse 7096
Budżet miasta 166239
Projekty budżetów Miasta 47440
Uchwały budżetowe 2035838
Sprawozdania z wykonania budżetu 79357
Informacje o przebiegu budżetu 104193
Ulgi i pomoc publiczna 36244
Opłata skarbowa 107
Numery rachunków bankowych 114560
Dług publiczny 11932
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 68467
Sprawozdania finansowe 39855
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 18891
Rejestry umów 2227
Budżet obywatelski 2019 6115
Akty prawne 5338537
Projekty uchwał, konsultacje 210075
Uchwały i Zarządzenia 4398227
Obwieszczenia 458
Obwieszczenia Rady Miasta 35285
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 35997
Informacje Prezydenta Miasta 22120
Archiwalne 2835244
Dzienniki Ustaw 88
Monitor Polski 109
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 81
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 92
Nieodpłatna pomoc prawna 14275
Informacje o stanie środowiska 74730
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2059
Sprawozdania z badań próbek wody 56718
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 964
Niska emisja w mieście 1247
Aktualności 912
Jakość powietrza w Zielonej Górze 1859
Niska emisja - poważny problem 946
Plany i programy 2030
Przydatne aplikacje i programy 1410
Edukacja ekologiczna 1361
Program ochrony środowiska 4694
Rewitalizacja Miasta 75064
Rewitalizacja w roku 2015 362
Rewitalizacja w roku 2016 431
Rewitalizacja w roku 2017 457
Rewitalizacja w roku 2018 806
Planowanie przestrzenne 593
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 202536
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 199249
Obowiązujące plany miejscowe 117449
Opracowywane plany miejscowe 55544
Wyłożenie do publicznego wglądu 169273
ZIELONA - Zielona Góra 4016
Koncepcje 6470
Miejski Konserwator Zabytków 80466
Zakres ochrony 8244
Strefa ochrony konserwatorskiej 11518
Procedury załatwienia spraw 8518
Do pobrania 16077
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15167
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 4163
Gospodarka Odpadami 44461
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44
Bezpłatny odbiór dużego AGD 5754
Punkt selektywnej zbiórki 7752
Podmiot odbierający odpady 2947
Harmonogramy odbioru odpadów 1977
RIPOK 3427
Rejestr działalności regulowanej 3097
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3295
Akty prawne 3762
Sprawozdawczość 4374
Biuro Gospodarki Odpadami 81
Sprawozdawczość za rok 2017 584
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 47
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2127
Konkursy ofert - ogłoszenia 168919
Konkursy ofert - wyniki 93472
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 71185
Tryb pozakonkursowy - wyniki 8849
Zamówienia do 30 000 Euro 600389
Wyniki 113911
Zamówienia publiczne 2285687
Archiwum zamówień publicznych 681654
Wyniki zamówień publicznych 931011
Wyniki innych postępowań 507130
Zamówienia na usługi społeczne 70256
Wyniki 16565
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11032
Położenie geograficzne 14479
Historia miasta 14121
Nauka i kultura 10818
Ludność i rynek pracy 15030
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 30223
Strategia rozwoju miasta 22749
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 10461
Kierunki rozwoju miasta 23279
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 56934
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1999
Polityka zagraniczna 52252
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 34872
Pozostałe zamówienia 7849
Wyniki 1578
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 344179
Nabór kandydatów - wyniki 2195
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 85614
REJESTR JEDNOSTEK 44128
Oświadczenia majątkowe 2018 665
Oświadczenia majątkowe 2017 5184
Oświadczenia majątkowe 2016 8605
Oświadczenia majątkowe 2015 20932
Oświadczenia majątkowe 2014 17824
Żłobki 68785
Szkoły podstawowe 180485
Gimnazja - zawartość archiwalna 108313
Placówki oświatowe 75056
Szkoły ponadgimnazjalne 161140
Spółki 59811
Administracja zespolona 68771
Jednostki budżetowe 101608
Przedszkola 257511
Zakłady budżetowe 29134
Instytucje kultury 24634
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 23349
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 12944
Kontrola i audyt wewnętrzny 53530
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 55066
Kontrole zewnętrzne 95501
2018 rok 888
2017 rok 6011
2016 rok 15110
2015 rok 7594
2014 rok 4983
Kontrole wewnętrzne 10432
Kontrole jednostek podległych 1421
2018 3405
2017 6109
2016 17186
2015 30676
2013 52133
2014 28532
2012 80350
2011 77857
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 34441
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 74
Organizacje pozarządowe 128773
Sprawozdania z programu 9205
Inicjatywy lokalne 746
Czym jest inicjatywa lokalna 357
Wzory dokumentów 425
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 473
Rejestry, ewidencje i archiwa 40173
REJESTR ZBIORÓW 12579
Petycje 23878
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 16678
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 13932
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3053
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 4774
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 3648
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 1688
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 61028
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 849313

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19515
Zespół redakcyjny 32077
Instrukcja obsługi 28044
Rejestr zmian 3778030
Statystyki 29306
Strona główna 119
Mapa serwisu 28570
Instrukcja obsługi 23041
Tłumacz języka migowego 70
Kanały RSS 9239
Polityka Plików Cookies 39051
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu