ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 8263
Inspektor Ochrony Danych 292
Ochrona wizyjna 449
Archiwum BIP Gminy ZG 92

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 17901
Znadź lokal wyborczy 18312
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 42361
Informacje dla wyborców 155994
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 12710
Obwody głosowania i lokale wyborcze 86296
Komisje wyborcze 82875
Program 500 PLUS 65944
Program "DOBRY START" 13185
e-Urząd 176047
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 62415
Centralny Rejestr Spraw 21389
Status dowodu osobistego 181581
Status dowodu rejestracyjnego 60574
Status prawa jazdy 66937
Informacje o stanie środowiska 84
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 14552
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 27299
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 12533
Konsultacje społeczne 47883
Co i jak załatwić w urzędzie? 3353878
Wykaz procedur wg haseł 778378
Sprawy 1037803
Młodzieżowa Rada Miasta 43064
Zielonogórska Rada Seniorów 18277
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 42
Dzielnica Nowe Miasto 62
Władze Miasta 2454
Prezydent Miasta 153685
Zastępca Prezydenta Miasta 47462
Zastępca Prezydenta Miasta 43466
Sekretarz Miasta 33688
Skarbnik Miasta 31573
Miasto Zielona Góra 109048
Dzielnica Nowe Miasto 37404
Wybory do Rady Dzielnicy 22131
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 1357
Realizacja polityk, programów i strategii 508
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 558
Zrealizowane inwestycje 381
Realizacja uchwał Rady Miasta 476
Realizacja budżetu obywatelskiego 314
Realizacja usług publicznych 318
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 465
Sprawozdanie z wykonania budżetu 389
Urząd Miasta 1194101
Departamenty, Wydziały i Biura 476833
Departament Prezydenta Miasta 28707
Biuro Audytu 22982
Biuro Miejskich Rzeczników 55734
Biuro Prezydenta Miasta 51202
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 2545
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 781
Biuro Prasowe (PR) 583
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 392
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 3120
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 909
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 6459
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 1204
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 1374
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 1730
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 1082
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 101090
Departament Rozwoju Miasta 72674
Biuro Administracji Budowlanej 39888
Biuro Geodezji i Katastru 47613
Biuro Ochrony Środowiska 50159
Biuro Urbanistyki i Planowania 30663
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 13894
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 17306
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 9241
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 21037
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 104420
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 8104
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 9348
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 4407
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 2802
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 15119
Departament Finansowy 9924
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 15110
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 9518
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 31252
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 7568
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 34026
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (DM) 40110
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 6851
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 26812
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 21135
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 163
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 18926
Straż Miejska 47136
Inspektor Ochrony Danych 3688
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2047
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2942
Biuro Ochrony Wizyjnej 2052
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 3186
Biuro Dzielnicy 2031
Departament Organizacyjny 7296
Biuro Obsługi Urzędu 14239
Biuro Organizacyjne 13994
Biuro Zamówień Publicznych 7997
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 4707
Biuro Rady Miasta 6739
Biuro Informatyki 21403
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 1788
Wydział Komunikacji (KM) 7633
Oświadczenia majątkowe 166361
Straż Miejska 54
Rada Miasta 176402
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 52169
Komisje Rady Miasta 44590
Radni Miasta Zielona Góra 84666
Oświadczenia majątkowe 22426
2018 1943
2018-2023 początek kadencji 3658
2015 - 2018 zakończenie kadencji 2301
2017 6227
2016 5941
2015 7057
2015-2018 początek kadencji 14859
2010-2014 zakończenie kadencji 9370
2014 8592
2013 7481
Sesje Rady Miasta 435428
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 465
Transmisje obrad rady 63464
Archiwum audio 50337
Realizacja sesji Rady Miasta 172289
Protokoły sesji 177668
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 42723
Zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 148235
Imienne wykazy głosowań radnych 2423
Dyżury Radnych 33696
Komunikaty 1110870
Inwestycje celu publicznego 368013
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 177402
Planowanie przestrzenne 236279
Postępowania wodnoprawne 150303
Decyzja środowiskowa 125828
Zgłoszenia budowlane 119832
Warunki zabudowy 13265
Obwieszczenia 146729
Zimowe utrzymanie dróg 68
Zgromadzenia i imprezy masowe 41671
Planowane zgromadzenia 98013
Planowane imprezy masowe 5211
Zawiadomienie o zgromadzeniu 27
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 717
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 58
Przepisy prawne 43
Nieruchomości 194351
Informacja o wykazach nieruchomości 1538325
Najem 176643
Dzierżawy 713329
Przetargi 672751
Nieruchomości oferowane do zbycia 379362
Użytkowanie 11535
Użyczenie 7916
Podatki i opłaty 23343
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 1484
Budżet i finanse 7196
Budżet miasta 173362
Projekty budżetów Miasta 50600
Uchwały budżetowe 2460492
Sprawozdania z wykonania budżetu 84452
Informacje o przebiegu budżetu 114510
Ulgi i pomoc publiczna 40222
Opłata skarbowa 112
Numery rachunków bankowych 127883
Dług publiczny 12521
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 73516
Sprawozdania finansowe 45348
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 172
2018 308
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 20659
Rejestry umów 3061
Budżet obywatelski 2020 14580
Budżet obywatelski 2019 10003
Akty prawne 5956595
Projekty uchwał, konsultacje 228273
Uchwały i Zarządzenia 4848480
Obwieszczenia 475
Obwieszczenia Rady Miasta 36307
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 38131
Informacje Prezydenta Miasta 23026
Archiwalne 3226016
Dzienniki Ustaw 90
Monitor Polski 113
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 86
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 98
Nieodpłatna pomoc prawna 24738
Informacje o stanie środowiska 80879
Programu ochrony środowiska przed hałasem 2611
Sprawozdania z badań próbek wody 69946
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 1317
Niska emisja w mieście 1535
Aktualności 1286
Jakość powietrza w Zielonej Górze 3341
Niska emisja - poważny problem 1260
Plany i programy 2826
Przydatne aplikacje i programy 1905
Edukacja ekologiczna 1782
Program ochrony środowiska 6247
Rewitalizacja Miasta 85287
Rewitalizacja w roku 2015 659
Rewitalizacja w roku 2016 782
Rewitalizacja w roku 2017 802
Rewitalizacja w roku 2018 1252
Planowanie przestrzenne 600
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 212098
Ochrona danych osobowych 307
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 224394
Obowiązujące plany miejscowe 127774
Opracowywane plany miejscowe 60081
Wyłożenie do publicznego wglądu 194464
ZIELONA - Zielona Góra 4616
Koncepcje 8588
Rejestr wniosków do planów miejscowych 538
Miejski Konserwator Zabytków 86130
Zakres ochrony 8822
Strefa ochrony konserwatorskiej 12415
Procedury załatwienia spraw 8950
Do pobrania 17602
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 15829
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 5003
Gospodarka Odpadami 54731
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52
Punkt selektywnej zbiórki 11259
Podmiot odbierający odpady 3471
Harmonogramy odbioru odpadów 2100
RIPOK 3989
Rejestr działalności regulowanej 3546
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 3725
Akty prawne 4551
Sprawozdawczość 4966
Biuro Gospodarki Odpadami 96
Sprawozdawczość za 2018 rok 523
Sprawozdawczość za rok 2017 1036
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 434
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 2259
Konkursy ofert - ogłoszenia 213306
Konkursy ofert - wyniki 120008
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 107076
Tryb pozakonkursowy - wyniki 11802
Zamówienia do 30 000 Euro 650181
Wyniki 126027
Zamówienia publiczne 2494873
Archiwum zamówień publicznych 773164
Wyniki zamówień publicznych 1036383
Wyniki innych postępowań 571008
Zamówienia na usługi społeczne 96409
Wyniki 22468
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 11763
Położenie geograficzne 15083
Historia miasta 15865
Nauka i kultura 11230
Ludność i rynek pracy 17241
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 32835
Strategia rozwoju miasta 24020
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 11050
Kierunki rozwoju miasta 24856
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 60151
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 2387
Polityka zagraniczna 53899
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 35640
Pozostałe zamówienia 12301
Wyniki 1783
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 377194
Nabór kandydatów - wyniki 5151
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 89440
REJESTR JEDNOSTEK 47013
Oświadczenia majątkowe 2018 3788
Oświadczenia majątkowe 2017 8671
Oświadczenia majątkowe 2016 11083
Oświadczenia majątkowe 2015 24374
Oświadczenia majątkowe 2014 19505
Żłobki 72915
Szkoły podstawowe 192850
Gimnazja - zawartość archiwalna 112945
Placówki oświatowe 79824
Szkoły ponadgimnazjalne 174938
Spółki 64577
Administracja zespolona 72269
Jednostki budżetowe 110305
Przedszkola 269834
Zakłady budżetowe 30421
Instytucje kultury 26429
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 24550
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 16238
Kontrola i audyt wewnętrzny 53688
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 58060
Kontrole zewnętrzne 97909
2019 rok 778
2018 rok 1664
2017 rok 7980
2016 rok 17904
2015 rok 8570
2014 rok 5619
Kontrole wewnętrzne 10794
Kontrole jednostek podległych 1421
2019 754
2018 6963
2017 8125
2016 19200
2015 32981
2013 53731
2014 29957
2012 82863
2011 80658
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 36119
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 715
Organizacje pozarządowe 134160
Sprawozdania z programu 10557
Inicjatywy lokalne 1205
Czym jest inicjatywa lokalna 821
Wzory dokumentów 999
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 1053
Rejestry, ewidencje i archiwa 41552
REJESTR ZBIORÓW 14322
Petycje 31114
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 21701
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 17362
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 3725
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 8165
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 6439
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 2338
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 63856
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 995741

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21415
Zespół redakcyjny 33345
Instrukcja obsługi 28633
Rejestr zmian 4260390
Statystyki 30001
Strona główna 123
Mapa serwisu 29342
Instrukcja obsługi 23666
Tłumacz języka migowego 76
Kanały RSS 9641
Polityka Plików Cookies 41168
« powrót do poprzedniej strony