ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum BIP Gminy ZG 45

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program 500 PLUS 43311
e-Urząd 151847
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu 47198
Centralny Rejestr Spraw 17800
Rezerwacja terminu ślubu 64
Status dowodu osobistego 165069
Status dowodu rejestracyjnego 44224
Status prawa jazdy 54514
Informacje o stanie środowiska 55
Kontakt z Urzędem 48
Badanie satysfakcji interesanta 12170
Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej 18421
Statystyka zdawalności zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców 6465
Konsultacje społeczne 28988
Co i jak załatwić w urzędzie? 2432554
Wykaz procedur wg haseł 471279
Sprawy 694759
Młodzieżowa Rada Miasta 21642
Zielonogórska Rada Seniorów 7879
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 0
Władze Miasta 1410
Prezydent Miasta 134674
Zastępca Prezydenta Miasta 39480
Zastępca Prezydenta Miasta 35754
Zastępca Prezydenta Miasta 37561
Sekretarz Miasta 27917
Skarbnik Miasta 25921
Dzielnica Nowe Miasto 31
Miasto Zielona Góra 94357
Dzielnica Nowe Miasto 28420
Wybory do Rady Dzielnicy 14829
Urząd Miasta 986939
Departamenty, Wydziały i Biura 393288
Departament Prezydenta Miasta 21477
Biuro Audytu 17849
Biuro Miejskich Rzeczników 42102
Biuro Prezydenta Miasta 36261
Biuro Analiz i Rozwoju 12830
Biuro Inkubatorów Przedsiębiorczości 753
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami 77382
Biuro Inwestycji Miejskich 7229
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 5065
Biuro Zarządzania Drogami 12624
Wydział Funduszy Europejskich 10061
Wydział Komunikacji 94239
Biuro Analiz i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 314
Departament Rozwoju Miasta 59911
Biuro Administracji Budowlanej 29575
Biuro Geodezji i Katastru 35073
Biuro Ochrony Środowiska 33987
Biuro Urbanistyki i Planowania 23146
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 9209
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 9069
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 6033
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 13315
Urząd Stanu Cywilnego 130802
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 80941
Wydział Spraw Obywatelskich 98513
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki 45912
Wydział Świadczeń Rodzinnych 104684
Biuro Informatyki 18636
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 25317
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 27768
Biuro Gospodarki Komunalnej 1153
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej 20446
Biuro Gospodarki Odpadami 11582
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 10614
Straż Miejska 30024
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1184
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 238
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1134
Departament Finansowy 5808
Biuro Budżetu i Rachunkowości 10764
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6165
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 20847
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 4565
Departament Organizacyjny 4557
Biuro Obsługi Urzędu 9160
Biuro Organizacyjne 9225
Biuro Zamówień Publicznych 5443
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 3089
Biuro Rady Miasta 4391
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 569
Biuro Dzielnicy 328
Oświadczenia majątkowe 117650
Straż Miejska 41
Rada Miasta 153859
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 42399
Komisje Rady Miasta 39349
Radni Miasta Zielona Góra 67338
Oświadczenia majątkowe 19553
2016 2632
2015 4563
2014 5771
2010-2014 zakończenie kadencji 7022
2015-2018 początek kadencji 10818
2012 11110
2013 6374
2011 8411
Sesje Rady Miasta 342584
Transmisja na żywo z sesji 46437
Archiwum audio 40541
Realizacja sesji Rady Miasta 138705
Protokoły sesji 145798
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 8288
Pytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 115925
Dyżury Radnych 24057
Komunikaty 950319
Inwestycje celu publicznego 243860
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 145538
Zagospodarowanie przestrzenne 175557
Postępowania wodnoprawne 115660
Decyzja środowiskowa 104280
Zgłoszenia budowlane 41221
Warunki zabudowy 1361
Obwieszczenia 109901
Zgromadzenia 30639
Planowane zgromadzenia na terenie miasta Zielona Góra 27147
Dokumenty wymagane do zgłoszenia zawiadomienia o zgromadzeniu 337
Przepisy prawne 13
Nieruchomości 156992
Informacja o wykazach nieruchomości 1331302
Najem 145704
Dzierżawy 512212
Przetargi 426104
Nieruchomości oferowane do zbycia 267577
Użytkowanie 5432
Użyczenie 542
Budżet i finanse 6827
Budżet miasta 150790
Projekty budżetów Miasta 41811
Uchwały budżetowe 1103427
Sprawozdania z wykonania budżetu 70672
Informacje o przebiegu budżetu 86735
Ulgi i pomoc publiczna 29967
Opłata skarbowa 91
Numery rachunków bankowych 91127
Dług publiczny 10958
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 58215
Sprawozdania finansowe 32074
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 15363
Rejestry umów 903
Akty prawne 3850045
Projekty uchwał, konsultacje 174850
Uchwały i Zarządzenia 3451878
Obwieszczenia 449
Obwieszczenia Rady Miasta 33146
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 31390
Informacje Prezydenta Miasta 20316
Archiwalne 1857230
Dzienniki Ustaw 84
Monitor Polski 100
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 77
Nieodpłatna pomoc prawna 5613
Rewitalizacja Miasta 50507
Informacje o stanie środowiska 62955
Programu ochrony środowiska przed hałasem 870
Sprawozdania z badań próbek wody 31541
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 153
Niska emisja w mieście 541
Aktualności 265
Jakość powietrza w Zielonej Górze 670
Niska emisja - poważny problem 346
Plany i programy 619
Przydatne aplikacje i programy 654
Edukacja ekologiczna 523
Program ochrony środowiska 1554
Planowanie przestrzenne 557
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 184078
Pozostałe akty prawne dot. zagospodarowania przestrzennego 391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 162336
Obowiązujące plany miejscowe 98188
Opracowywane plany miejscowe 46095
Wyłożenie do publicznego wglądu 129368
ZIELONA - Zielona Góra 2629
Koncepcje 4605
Gospodarka Odpadami 22334
Bezpłatny odbiór dużego AGD 3317
Deklaracje 23
Punkt selektywnej zbiórki 4165
Podmiot odbierający odpady 2101
Harmonogramy odbioru odpadów 1712
RIPOK 2469
Rejestr działalności regulowanej 2339
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 2452
Akty prawne 2808
Sprawozdawczość 3237
Biuro Gospodarki Odpadami 56
Miejski Konserwator Zabytków 68012
Zakres ochrony 7259
Strefa ochrony konserwatorskiej 9713
Procedury załatwienia spraw 7636
Do pobrania 13788
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra 13545
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 2346
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 1808
Konkursy ofert - ogłoszenia 72743
Konkursy ofert - wyniki 41715
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 23416
Tryb pozakonkursowy - wyniki 3741
Zamówienia publiczne 1893377
Archiwum zamówień publicznych 511919
Wyniki zamówień publicznych 686090
Wyniki innych postępowań 347606
Zamówienia do 30 000 Euro 513123
Wyniki 90655
Zamówienia na usługi społeczne 25327
Wyniki 3913
Pozostałe zamówienia 3667
Wyniki 931
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 288364
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 9790
Położenie geograficzne 13458
Historia miasta 11487
Nauka i kultura 9767
Ludność i rynek pracy 11914
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 25264
Strategia rozwoju miasta 19935
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 9567
Kierunki rozwoju miasta 19795
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 50492
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 1150
Polityka zagraniczna 47434
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 32567
Informator urzędowy 329219
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 77982
REJESTR JEDNOSTEK 39767
Oświadczenia majątkowe 2016 3110
Oświadczenia majątkowe 2015 13792
Oświadczenia majątkowe 2014 14062
Żłobki 59152
Szkoły podstawowe 157599
Gimnazja - zawartość archiwalna 98040
Placówki oświatowe 66991
Szkoły ponadgimnazjalne 139907
Spółki 52169
Administracja zespolona 62887
Jednostki budżetowe 87033
Przedszkola 224272
Zakłady budżetowe 26391
Instytucje kultury 21561
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 21133
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 7423
Kontrole 53199
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 48820
Kontrole zewnętrzne 88104
2017 rok 2332
2016 rok 7866
2015 rok 5008
2014 rok 3515
Kontrole wewnętrzne 9465
Kontrole jednostek podległych 1421
2017 2029
2016 11421
2015 24742
2013 47584
2014 25521
2012 74186
2011 68971
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra - 2013 31291
Petycje 10011
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 9592
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 7370
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 1838
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 1655
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 996
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 579
Organizacje pozarządowe 118784
Sprawozdania z programu 6114
Rejestry, ewidencje i archiwa 36989
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 3487
REJESTR ZBIORÓW 7543
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 611879
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 56183

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15963
Zespół redakcyjny 29732
Instrukcja obsługi 26497
Rejestr zmian 2613374
Statystyki 27701
Strona główna 109
Mapa serwisu 26721
Instrukcja obsługi 21659
Tłumacz języka migowego 53
Kanały RSS 8141
Polityka Plików Cookies 33106
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu