ˆ

Miasto Zielona Góra

Szczegóły informacji

Wspólnota samorządowa

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2007-01-25 11:28:39 Informacja ogłoszona dnia 2007-01-25 11:28:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miasto jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na terenie Zielonej Góry, posiadającą osobowość prawną, która swoje zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz w imieniu mieszkańców.
Wspólnota samorządowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów miasta:
 • rady miasta, która jest organem stanowiącym i kontrolnym;
 • prezydenta miasta, który jest organem wykonawczym.
Organy miasta podejmują samodzielne decyzje w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania gminnych i powiatowych (miasta na prawach powiatu) zadań publicznych oraz z zakresu zadań administracji rządowej określonych w ustawach i zawartych porozumieniach. Do przedmiotu działalności miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (zadania własne), nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w tym:
 1. świadczenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia oraz prowadzenie polityki prorodzinnej wśród mieszkańców;
 2. gospodarka i zarządzanie infrastrukturą komunalną miasta – woda i kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz urządzeń sanitarnych, eksploatacja wysypiska, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energie elektryczną, cieplną i gaz;
 3. gospodarka i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną miasta – drogi, ulice, place, organizacja ruchu drogowego, lokalny transport zbiorowy;
 4. nadzór architektoniczny i budowlany, rozwój i ład przestrzenny miasta;
 5. gospodarka i zarządzanie majątkiem miasta obejmującym między innymi nieruchomości gruntowe, mieszkaniowe i użytkowe, gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne;
 6. ochrona istniejącego środowiska naturalnego, przyrodniczego i gospodarki wodnej, a także kształtowanie przyszłych zasobów zieleni i zadrzewień w mieście;
 7. przygotowywanie i realizacja inwestycji miejskich;
 8. wspieranie idei samorządowych, w tym promocja oraz współpraca z innymi organizacjami i społecznościami z kraju i z zagranicy;
 9. usługi komunalne na rzecz mieszkańców;
 10. informowanie i doradztwo dla mieszkańców;
 11. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 12. pobieranie danin, podatków i opłat.
Miasto wykonuje zadania publiczne przekazane w drodze ustaw lub na podstawie porozumień zawartych z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2007-01-25 11:28:39
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2007-01-25 11:28:39
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2007-01-25 11:28:43
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2014-05-19 08:41:38
Artykuł był wyświetlony: 52205 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra