ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-22 Pracownicy samorządowi w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych. 11.2017.K Obowiązujący
2 2017-03-22 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra w statusie miejskim. 369.2017 Obowiązujący
3 2017-03-21 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 368.2017 Obowiązujący
4 2017-03-21 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 367.2017 Obowiązujący
5 2017-03-21 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 366.2017 Obowiązujący
6 2017-03-20 Budżet w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom samorządowych zakładów budżetowych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta. 364.2017 Obowiązujący
7 2017-03-20 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. 363.2017 Obowiązujący
8 2017-03-20 Regulaminy i instrukcje w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Świadczeń Rodzinnych. 10.2017.K Obowiązujący
9 2017-03-14 Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. XLVII.585.2017 Obowiązujący
10 2017-03-14 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze. XLVII.584.2017 Oczekujący
11 2017-03-15 Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra. 340.2017 Obowiązujący
12 2017-03-17 Pracownicy samorządowi w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Zielonej Górze. 9.2017.K Obowiązujący
13 2017-03-14 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie powołania zespołu roboczego ds. rewitalizacji Miasta Zielona Góra. 8.2017.K Obowiązujący
14 2017-03-13 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 326.2017 Obowiązujący
15 2017-03-13 Komisje w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra. 325.2017 Obowiązujący
16 2017-03-10 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 320.2017 Nieobowiązujący
17 2017-03-10 Spółki w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego. 319.2017 Obowiązujący
18 2017-03-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 318.2017 Obowiązujący
19 2017-03-09 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. 313.2017 Obowiązujący
20 2017-03-09 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 312.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra