ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. V.106.2019 Obowiązujący
102 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kupieckiej i ul. Stefana Żeromskiego w Zielonej Górze. V.105.2019 Obowiązujący
103 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze. V.104.2019 Obowiązujący
104 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze. V.103.2019 Obowiązujący
105 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze. V.102.2019 Obowiązujący
106 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze. V.101.2019 Obowiązujący
107 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w sołectwie Drzonków w Zielonej Górze. V.100.2019 Obowiązujący
108 2019-02-26 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze. V.99.2019 Nieobowiązujący
109 2019-02-26 Zaopatrzenie w wodę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra. V.98.2019 Obowiązujący
110 2019-02-26 Opłaty lokalne w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. V.97.2019 Oczekujący
111 2019-02-26 Opłaty lokalne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji. V.96.2019 Oczekujący
112 2019-02-26 Opłaty lokalne w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. V.95.2019 Oczekujący
113 2019-02-26 Opłaty lokalne w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik. V.94.2019 Oczekujący
114 2019-02-26 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. V.93.2019 Obowiązujący
115 2019-02-26 Drogi publiczne zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. V.92.2019 Obowiązujący
116 2019-02-26 Statuty w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 29 w Zielonej Górze. V.91.2019 Oczekujący
117 2019-02-26 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. V.90.2019 Obowiązujący
118 2019-02-26 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. V.89.2019 Obowiązujący
119 2019-02-26 Programy w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”. V.88.2019 Obowiązujący
120 2019-02-26 Programy zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. V.87.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu