Chcesz otrzymywać najnowsze informacje?
Zapisz się do newslettera.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Data wprowadzenia: 2007-03-15 13:14:35

Drukuj informację

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

naczelnik wydziału - Małgorzata Mańka
tel. 68 45 64 602
 
sekretariat: pokój nr 601
tel.  68 45 64 601
fax  68 45 64 641
 
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu wydziału oraz zadań realizowanych przez Referat Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie opłaty skarbowej, w tym zwrotu tej opłaty.
 
 
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy publicznej – PO.I

pokój nr 607, tel. (68) 45 64 607
Prowadzi sprawy związane w szczególności:
 • z udzielaniem ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności pieniężnych
 
 
Referat Dochodów z Mienia – PO.II
kierownik Referatu – Grażyna Dworak - pokój nr 611, tel. (68) 45 64 611
 
 • pokój nr 611, tel. (68) 45 64 611, 45 64 631
Księgowość i windykacja dochodów z mienia, w tym opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, najem i dzierżawę gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawa własności.
 • kasy Urzędu Miasta Zielona Góra (parter), tel. (68) 45 64 838-840
 
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych – PO.III
 
 • pokój nr 605, tel. (68) 45 64 605,
Podatek od środków transportowych.
 • pokój nr 604, tel. (68) 45 64 621
Podatek od nieruchomości od osób prawnych.
 • pokój nr 604, tel. (68) 45 64 604, 45 64 621
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wszystkie nieruchomości z wyjątkiem lokali mieszkalnych i garaży.
Opłata targowa.
 • pokój nr 603, tel. (68) 45 64 603
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - lokale mieszkalne i garaże.
Podatek rolny i podatek leśny.
 
 
Referat Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych – PO.IV
kierownik Referatu – Danuta Kuziomko - pokój nr 504, tel. (68) 45 64 504
 
 • pokój nr 503 i 504, tel. (68) 45 64 503, 45 64 504
Księgowość i windykacja podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, opłaty targowej.
 • kasy Urzędu Miasta Zielona Góra (parter), tel. (68) 45 64 841-842
Księgowość i windykacja podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych.
 • Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko nr 1 – Kasa opłaty skarbowej, tel. (68) 45 64 827
 
 
Wieloosobowe stanowisko ds. opłat dodatkowych w strefie płatnego parkowania (PO.V)

-  pokój 605A, tel. (68) 45 64 620 i 45 64 623
 
Prowadzi sprawy związane w szczególności:
 
 • z wysyłaniem wezwań do zapłaty niezapłaconych opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie lub Podstrefie Płatnego Parkowania,
 • z rozpatrywaniem odwołań dotyczących ww. opłat".
 
 
Do głównych zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

1) prowadzenie ewidencji i dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
2) prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty skarbowej;
3) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego na podstawie odrębnych przepisów;
4) prowadzenie rachunkowości oraz windykacja podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, opłaty skarbowej oraz dochodów z mienia komunalnego;
5) opracowywanie prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat;
6) opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania wydziału;
7) współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
8) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału;
9) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiazań podatkowych i niepodatkowych należności pieniężnych, w tym pomocy publicznej przedsiębiorcom,
10) prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i podstrefie płatnego parkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
 
Ewidencje:
 • podatników:
 • podatku od nieruchomości osób fizycznych:
 • od garaży - (pok. 603),
 • od lokali mieszkalnych – (pok. 603),
 • od gruntów dzierżawionych od Miasta – (pok. 603, 604),
 • od pozostałych nieruchomości – (pok. 604),
 • podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej – (pok. 604),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 603),
 • podatku od środków transportowych – (pok. 605),
 
Rejestry:
 
 • przypisów i odpisów:
 • podatku od nieruchomości – (pok. 603, 604),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 603),
 • opłaty targowej – (pok. 604),
 • podatku od środków transportowych – (pok. 605),
 • postanowień wydawanych w sprawie ulg i umorzeń z zakresu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe – (pok. 605),
 • wezwań wydawanych w sprawach podatków i opłat lokalnych – (pok. 603, 604),
 • postanowień wydawanych w sprawach podatków i opłat lokalnych – (pok. 603, 604, 605),
 • kontroli podatkowych – (pok. 604),
 • zaświadczeń o figurowaniu w ewidencjach podatkowych – (pok. 604),
 
 • odwołań od decyzji w sprawach:
 • podatku od nieruchomości – (pok. 603, 604, 605),
 • podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – (pok. 603),
 • podatku od środków transportowych – (pok. 605),
 • podatku od posiadania psów – (pok. 603),
 • opłaty targowej – (pok. 604).
 • zmian stanu władania nieruchomościami – (pok. 603, 604, 605),
 
Udostępnianie:
 
 • Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
 • Informacje zawarte w aktach spraw podatkowych udostępniane są organom i osobom wymienionym w art. 298 i art. 299 Ordynacji podatkowej.
 
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy publicznej - (pok. 607)
 
Rejestr:
 
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
Ewidencja:
 
 • wydawanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • wydawanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych,
 
Udostępnianie:
 
 • Wykazy dostępne na stronie: www.zielona-gora.pl – BIP, zaświadczenia - z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 
Referat Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych
 
Ewidencje:
 
 • tytułów wykonawczych wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok. 503, 504),
 • upomnień wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok. 503, 504),
 • wniosków o wpis hipoteki (pok. 503, 504),
 • zaświadczeń o zaleganiu i niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – (pok. 503),
 • postanowień o zarachowaniu wpłat i nadpłat wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok. 503, 504, KASY).
 
Udostępnianie:
 
 • Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.) indywidualne dane zawarte w aktach postępowania podatkowego i dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.
 • Informacje zawarte w aktach spraw podatkowych udostępniane są organom i osobom wymienionym w art. 298 i art. 299 Ordynacji podatkowej.
 
Referat Dochodów z Mienia
 
Ewidencje:
 
 • tytułów wykonawczych dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - (pok. 611, KASY),
 • upomnień dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności - (pok. 611, KASY),
 • wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy, rat za wykupione lokale - (pok. 611, KASY),
 • zarachowań o nadpłatach i zaległościach w wieczystym użytkowaniu gruntu, dzierżawie, ratach za wykupione lokale, przekształceniu - (pok. 611, KASY).
 
Udostępnianie:
 
 • zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
ARCHIWA:
 
 • archiwum zakładowe przy ul. Zachodniej 63a w Zielonej Górze.
 
NUMERY KONT BANKOWYCH
 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 13:14:35
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2007-03-15 13:14:35
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 13:45:31
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 08:19:06
artykuł był wyświetlony: 17409
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »