ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-22 15:42:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

ul. Artura Grottgera 7
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 941
fax: (+48) 68 32 47 781
email.:
 
USC w Zielonej Górze obsługuje mieszkańców miasta i gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica.
 
Godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 
 • w poniedziałek w godz.: 7.30 - 16.00;
 • od wtorku do czwartku w godz.: 7.30 - 15.30;
 • w piątek w godz.: 7.30 – 15.00.
 • w sobotę w godz.: 8.00 – 12.00.
 
 Kierownictwo
 
Tomasz Brzózka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (+48) 68 45 64 945
 
Jerzy Taczycki
Z-ca kierownika USC tel. (+48) 68 45 64 943
 
STANOWISKA
 
stanowisko ds. rejestracji zmian w aktach stanu cywilnego, tel. (68) 45 64 943
stanowisko ds. rejestracji małżeństw cywilnych, tel. (68) 45 64 944
stanowisko ds. rejestracji małżeństw wyznaniowych, tel. (68) 45 64 949
stanowisko ds. rejestracji urodzeń, tel. (68) 45 64 946
stanowisko ds. rejestracji zgonów, tel. (68) 45 64 942
stanowisko ds. organizacyjnych
 
 
Zadania
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób;
 3. realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;
 5. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów;
 6. organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 7. współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 8. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Zielonej Górze:
 • księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
Z rejestrów tych wydawane są:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
Rejestry i zasoby archiwalne USC w Zielonej Górze.

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze jest w chwili obecnej właściwym do sporządzania i przechowywania aktów stanu cywilnego, które dotyczą zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) mających miejsce na terenie:
 • miasta Zielona Góra
 • gminy Zielona Góra
 • gminy Świdnica.
Okres przechowywania ksiąg stanu cywilnego w archiwum USC wynosi 100 lat. Roczniki starsze przekazywane są do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie ul. Pionierów Lubuskich 53.
Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń i odpisów z przechowywanych zbiorów.
Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:
 • wstępnego (rodzice, dziadkowie),
 • zstępnego (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Uprawnienia przysługują także sądom lub innym organom państwowym.
 
 

Zend Guard Run-time support missing!

One more more files on this web site were encoded by ZendGuard and the required run-time support is not installed orproperly configured.

For the Web site user

This means that this Web server is not configured correctly to runthe files that it contains. Please contact the Web site'sadministrator/webmaster and inform them of this problem and give themthe URL you are trying to display to help them in diagnosing theproblem.

For The Site Administrator/Web Master

One or more files on your site were encoded with Zend Guard. Thismay be third party libraries that were provided to you by an ISV. Toallow these files to properly run you need to download and installone of the Zend guard run-time libraries. This is either ZendOptimizer or Zend Loader. The proper files can be downloaded fromhttp://www.zend.com/guard/downloads.This software is provided free of charge.

General Disclaimer: Zend Technologies is not responsible tothe configuration and setup of web sites using Zend Guard technology.Please contact your software vendor if these components were providedby an ISV or consult your Zend Guard Users Guide if these files wereencoded by your organization.